Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ - ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ        α.α. 102                                  Αίγιον,  τη 18η  Οκτωβρίου 2018


ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

            
     Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια.
       Στα πλαίσια αυτά από 18 έως 20  Οκτωβρίου έχουν προγραμματισθεί οι εργασίες του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα.
        Την Πέμπτη 18η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα λάβει χώρα η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου με θέμα: «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Την ομιλία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Εξοχώτατος κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
          Στην επετειακή αυτή εκδήλωση έχουν κληθεί και οι Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών δε και ο ημέτερος Ποιμενάρχης.
      Πλην  όμως ο Σεβ. κ. Αμβρόσιος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, επειδή η Ιερά Σύνοδος στο καταρτισθέν εορταστικό Πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ούτε τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, ούτε την ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, ούτε τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, δηλ. του Αιγίου, ούτε και  τη μεγάλη Μάχη του Μεγ. Σπηλαίου, στην οποία κατατροπώθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς.
 Σχετική διαμαρτυρία είχεν αποστείλει προς την Ιερά Σύνοδο.  Για την παράλειψη αυτή ὁ Ποιμενάρχης μας έχει διαμαρτυρηθεί με αναφορά του προς την Ιερά Σύνοδο ήδη από της 9ης Αυγούστου τρ. έτους, όταν δηλ. γνωστο-ποιήθηκε το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Επειδή στο διάβημα εκείνο δεν έτυχε κάποιας απαντήσεως μέχρι σήμερα, αποφάσισε πρώτον μεν να μη παρευρεθεί στη μεθαυριανή εορταστική εκδήλωση και δεύτερον, με νεώτερη αναφορά του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.),  να γνωστοποιήσει τους λόγους της μη συμμετοχής του στις εργασίες του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου, δηλ. την διαμαρτυρία του Το έγγραφο αυτό σας παρουσιάζουμε παρακάτω.
   Παρακαλούμε τόσο τους κ. κ. Δημάρχους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όσο και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Οργανισμούς κλπ., εάν το θεωρούν αναγκαίο, να προβούν σε ανάλογα διαβήματα διαμαρτυρίας πρός την Δ.Ι.Σ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 και να αγνοείται η μαρτυρική και ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας!  Λογικό και δίκαιο θα ήταν να αποτελεί το κέντρο όλων των εορταστικών εκδηλώσεων!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

*********

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΑΡΝΗΣΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Αἴγιον, 13 Οκτωβρίου 2018

Πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ


Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Ἐλάβομεν τήν Ὑμετέραν τιμητικήν Πρόσκλησιν, ὅπως παραστῶμεν εἰς τήν ἐναρκτήριον Συνεδρίαν τοῦ Ζ’ Διεθνοῦς Συνεδρίου μέ θέμα «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», ἥτις θά λάβῃ χώραν κατά τήν προσεχῆ Πέμπτην 18ην τρ. μηνός καί εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ὑποκλινόμενοι ἐνώπιον Ὑμῶν δηλοῦμεν, ὅτι εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας ἀρνούμεθα νά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν, διά τόν λόγον ὅστις ἔχει ἀναφερθῆ πρός Ὑμᾶς διά τοῦ ἀπό 9ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡμετέρου ἐγγράφου καί διά τό ὁποῖον οὐδεμίαν εἰσέτι ἔχομεν λάβει ἀπάντησιν ἐκ μέρους Ὑμῶν, ἤτοι διά τήν ἀποσιώπησιν τῆς συμβολῆς τῆς Ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων εἰς τόν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας.
Ἡ ἔργῳ περιφρόνησις τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον εἶχεν ἡ ταπεινή μεν, πλήν ὅμως ἐξόχως  ἱστορική Ἐπαρχία μας εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας ἐκ μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει τραυματίσει βαθύτατα τήν ἐπισκοπικήν ἡμῶν καρδίαν! Με βαθεῖαν ταπείνωσιν ἐπαναλαμβάνομεν πρός Ὑμᾶς, ὅτι εἰς τό καταρτισθέν Πρόγραμμα ἀγνοοῦνται παντελῶς:
·         Ἡ ἱστορική Μυστική Συνέλευσις τῆς Βοστίτσας τῆς 26.01.1821, (δηλ τοῦ Αἰγίου), εἰς τήν ὁποίαν καί ἀπεφασίσθη ἡ Ἐπανάστασις,
·         Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας ὑπό τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,
·         Ἡ Διακήρυξις τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ  εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἥτις ἐξεφωνήθη τήν 20ήν Μαρτίου 1821 καί τήν ὁποίαν, κατά τήν εὐδοκίαν τοῦ Κυρίου μας, κατηξιώθημεν νά ἀνακαλύψωμεν δημοσιευμένην εἰς τήν Ἐφημερίδα  Le Constitutionnel τήν 6ην Ἰουνί-ου 1821 καί τῆς ὁποίας ἀντίγραφον Σᾶς ἐπισυνάπτομεν. Καί τέλος
·         Ἡ μεγάλη, τελευταία καί ἱστορική Μάχη τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (26 Ἰουνίου 1826) ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ, ὅπου οἱ Μοναχοί τῆς ἐποχῆς ἠρνήθησαν τήν παράδοσιν καί, ἀποβαλόντες  τά ράσα των, ἐνεδύθησαν φουστανέλλες καί ἤρξαντο τήν μάχην! Δι’αὐτῆς ἐπεσφραγίσθη ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, ἐπαναλαμβάνομεν ταπεινῶς,  ὅτι εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, ἀρνούμεθα νά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν Ὑμετέραν Πρόσκλησιν καί διά τοῦτο παρακαλοῦμεν διά τήν ἐκ μέρους Ὑμῶν ἀναγκαίαν κατανόησιν. 
Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

1.  Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐσέβιον Σπανόν,  Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας,
2.  Ἀξιότιμον κ. κ. Γεώργιον Λαζουρᾶν, Δήμαρχον Καλαβρύτων,
3. Ἀξιότιμον κ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας,
4. Κυρίαν Βάναν Μπεντεβῆ, Φιλόλογον-ἱστορικόν, Πρόεδρον τῆς Ι.Λ.Ε.Α., ΕΝΤΑΥΘΑ,
5.  Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MINDFULNESS ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΓΡΙΦΟΥΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΜε αφορμή την αποσταλείσα επιστολή-διαμαρτυρίας, με ημερομηνία 24.09.2018 της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων (Π.Ε.Γ.) για την προστασία του Ελληνορθοδόξου πολιτισμού της οικογένειας και του ατόμου, με εκτενή αναφορά στις επικίνδυνες πρακτικές του Βουδιστικού διαλογισμού (mindfulness) στα δημοτικά σχολεία, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Πέραν των όσων σοβαρών παρενεργειών στην ψυχική καθώς και τη σωματική υγεία των παιδιών, που επιφέρει η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων, οι οποίες παρουσιάζονται ότι τεκμηριώνονται επιστημονικά χωρίς να αναφέρεται από ποιους, πότε, όπως και σε ποια πανεπιστήμια έγιναν πειράματα.
Αντίθετα υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές αναφορές που αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι δηλαδή όσοι ασχολούνται με το διαλογισμό και τα παρεμφερή (γιόγκα-ρέϊκι - mindfulness κ.λπ.) δέχονται αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία. Μερικές τέτοιες επιστημονικές έρευνες δημοσιεύονται από τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο στο βιβλίο του Διαλογισμός ἤ προσευχή;
Θα αναφερθούμε δι’ ολίγων και στην θεολογική πλευρά της υποθέσεως. Και τούτο επειδή κατά κανόνα τέτοιες πρακτικές και μέθοδοι στηρίζονται σε θρησκευτικές θεωρίες και πεποιθήσεις ανατολικής προελεύσεως θρησκειών.
Εν προκειμένω ο όρος mindfulness παραπέμπει στο βουδιστικό διαλογισμό και μας αναγκάζει να διερευνήσουμε το θέμα.
Πολλές νεοφανείς αιρέσεις, συστήματα, σεμινάρια και κινήσεις χρησιμοποιούν και προβάλλουν το Διαλογισμό σαν μια επιστημονική μέθοδο και τεχνική αυτοσυγκέντρωσης και χαλάρωσης του ανθρώπου με πάρα πολλά δήθεν ευεργετικά αποτελέσματα στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και παγκόσμια ζωή του ανθρώπου.
Πολλοί μάλιστα διδάσκαλοι της Νέας Εποχής και της Νέας Τάξης Πραγμάτων επιχειρούν να παραλληλίσουν τις παιδαγωγικές αυτές τακτικές και με την άσκηση και την προσευχή της Εκκλησίας μας.
Αυτό που επιστημονικά γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο Διαλογισμός και τα σχετικά με αυτόν είναι σωματικές και πνευματικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν από όλα τα Ινδουϊστικά συστήματα και σιγά σιγά πέρασαν στην Δύση σαν μέθοδοι αυτοσυγκέντρωσης και περισυλλογής πού θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε παραδείσους ευτυχίας, όμως η πραγματικότητα είναι αντίθετη.
Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να τονίσουμε ότι σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να επιλέγει τρόπους και μεθόδους στην προσωπική του ζωή για την εκπαίδευσή του ή και ό,τι άλλο. Ωστόσο, είμαστε αντίθετοι με την ντε και καλά επιβολή μεθόδων εκπαίδευσης που ενέχουν κινδύνους πολλούς, αλλά κυρίως μεθόδων γρίφων, οι οποίοι στην εφαρμογή τους αποβλέπουν στη χειραγώγηση θρησκευτικών πεποιθήσεων και μάλιστα μικρής-σχολικής ηλικίας ατόμων, υπό τη μορφή σύγχρονων, δήθεν, μεθόδων.
Ο όρος mindfulness, όπως προείπαμε, παραπέμπει εκ της ερμηνείας τους στην έννοια διαλογισμός. Ο διαλογισμός είναι τρόπος και μέθοδος ασκήσεως κατά την βουδιστική θεωρία, η οποία φυσικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Χριστιανική άσκηση. Ο διαλογισμός είναι τακτική ανατολικών θρησκειών και κυρίως του αποκρυφισμού. Παρεμβαίνει, ως μέθοδος, στο βαθύτερο είναι του ανθρώπου και ελέγχει την ελευθερία του, κατά κάποιο τρόπο χειραγωγεί τη σκέψη και τις αποφάσεις του.
Όμως, όπως είναι γνωστό, η ελευθερία είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι το κύριο συστατικό της «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργία του. Είναι αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από την υπόλοιπη δημιουργία. Είναι το απόλυτο, σεβαστό από τον ίδιο το Δημιουργό.
Αυτό λοιπόν το θεόσδοτο στοιχείο της ελευθερίας με τη μέθοδο του διαλογισμού μπλοκάρεται και δεσμεύεται. Και όχι απλώς δεσμεύεται αλλά αργά και σταθερά καταστρέφει και αυτή την κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία, τον άνθρωπο, και τον καταστρέφει σε όλη του την ψυχοσωματική οντότητα, γνωστικό, αισθητηριακό και αντιληπτικό, συναισθηματικό, σωματικό και βουλητικό τομέα.
Η παιδεία είναι αγαθό το οποίο προσφέρεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος καλείται ελευθέρως να το οικειοποιηθεί, χρησιμοποιώντας αυτούσια τις πνευματικές του δυνάμεις, ώστε κάθε καταξίωση να είναι προσωπική έκφραση των ελεύθερων δυνατοτήτων του.
Η εισαγωγή τέτοιων μεθόδων στην εκπαίδευση, με τρόπο απαξιωτικό και ανατρεπτικό, απεμπολούν μακροχρόνιες και δοκιμασμένες στο χρόνο και στη γνώση τακτικές μεθόδους παιδείας. Μεθόδους, οι οποίες στηρίχθηκαν και στηρίζονται σε βάσεις διαχρονικές, πανανθρώπινες, όπως αυτές της Ελληνικής σοφίας και παιδείας, ως και της Χριστιανικής γραμματολογίας. Μεθόδους με τις οποίες εκπαιδεύτηκαν για πολλούς αιώνες έως σήμερα αμέτρητα πλήθη Ελληνοπαίδων.
Δεν έχει ανάγκη η Ελληνορθόδοξη, δοκιμασμένη και επιτυχημένη, Παιδεία από ξενόφερτες μεθόδους, χάριν του εκσυγχρονισμού.
Γιατί πίσω από τις μεθόδους αυτές ελλοχεύει η πνευματική και ψυχική εξάρτηση που ακόμα σχετίζεται με την οικονομική και σωματική εκμετάλλευση των θυμάτων;
Οι τεχνικές αυτές και συγκεκριμένα, «η πυξίδα του εαυτού μου mindfulness του πρώτου θεματικού άξονα, Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας του παιδιού και εφήβου», είναι τελείως έξω από την Ελληνική Παράδοση, φιλοσοφία, κουλτούρα και θρησκεία (ορθοδοξία ίσον ορθή περί Θεού και όντων θεώρηση [Αναστάσιος Σιναΐτης]).
Δεν έχει λοιπόν κανένα δικαίωμα το σχολείο να στρέψει τα παιδιά μας στη Βουδιστική φιλοσοφία και θρησκεία ερήμην μας και μάλιστα όταν υπάρχουν τόσες διεθνείς αρνητικές αναφορές.

Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Τσάκαλος
Αρχιερατικός Επίτροπος Αιγίου

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΞΥΠΝΑΤΕ! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! 

ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!

 (Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟΥ)

______________Τελικά ποιός κυβερνάει αυτή τή Χώρα; Ο Χριστός διώκεται μέσα στο Βασίλειό Του; Μια μεγάλη αλλαγή επιχειρείται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, ώστε η Χώρα μας λίγο-λίγο αποβάλλει τόν Ορθόδοξο Χριστιανικό χαρακτήρα της! Σε λίγο η Χώρα μας ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ  ούτε Χώρα των Ελλήνων, ούτε  Χώρα των Ορθοδόξων Χριστιανών!  Η κατάκτηση γίνεται ύπουλα και αθόρυβα!
 Να μερικά δείγματα: 
 • Στο Βοτανικό η Κυβέρνησις Τσίπρα γκρεμίζει τον Ορθόδοξο ιερό Ναό για να ανεγείρει στη θέση του, και μάλιστα με κρατική δαπάνη, το Τέμενος των Ισλαμιστών!
 •  Στο Ναό του Αγ. Νικολάου της οδού Ασκληπιού, στο Κέντρο των Αθηνών, οι αναρχικοί  του Ρουβίκωνα επιτίθενται σε ώρα λατρείας και Κυριακή ημέρα και τα κάνουν όλα «λίμπα»! 
 • Στη Λέσβο οι εκεί εγκατεστημένοι μετανάστες γκρεμίζουν τον Τίμιο Σταυρό, διότι η θέα Του τους ...ενοχλεί! 
 • Σκίσανε ζωγραφιές παιδιων με την Παναγία.. για να μην ενοχληθουν οι Λαθρομετανάστες!!!!...... ΧΑΝΕΤΑΙ η Πατρίδα μας, η Πίστη μας... Δεν πάμε καθόλου καλά, μα καθόλου καλά...
 • Η Κυβέρνηση Τσίπρα έχει προγραμματίσει την αλλαγή του Συντάγματος, ώστε στην Ελλάδα να μη αναγνωρίζεται πλέον η Ορθοδοξία ως η επίσημη Θρησκεία του Κράτους! Η Χώρα μας θα ανακηρυχθή ως «πολυθρησκειακή Χώρα»!!!!
 • Στα Δημόσια Σχολεία έπαυσε πλέον ή διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλ. η διδαχή της Ορθοδοξίας στα νέα Ελληνόπουλα! 
 • Στο Facebook μερικοί «τολμηροί» από το χώρο των Μ.Μ.Ε. ανενόχλητοι βεβηλώνουν την ιερή εικόνα της Παναγίας μας! Παρουσιάζουν την Παναγία την Αρουραία! Η Ιερά Σύνοδος τους....συγχωρεί! Καταργεί το Μυστήριο της Εξομολογήσεως! Αγνοεί και τον επιβληθέντα Αφορισμό! Δηλ. αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ορθοδοξίας! Τα αμαρτήματα ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΑΙ με Διοικητικές Αποφάσεις!   Δηλ.
 • Η Ιερά Σύνοδος αντί να νουθετήσει τον ασεβέστατο κ. Δήμο Βερύκιο και αντί να του συστήσει, όπως σπεύσει σε ένα ιερέα-πνευματικό για να εξομολογηθεί την αμαρτία του, του ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ με μια Διοικητική Απόφαση! Δηλ. de-facto καταργεί το Μυστήριο της Μετανοίας,   διά του οποίου λαμβάνουμε την άφεση των παραπτωμάτων μας! 
 • Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συνέρχεται στην ετήσια τακτική της Συνέλευση κατά τον μήνα Οκτώβριο, ΑΛΛΑ ενώ επί πέντε ημέρες συνεδριάζει και συσκέπτεται για τα καυτά τρέχοντα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα «ουκ ήν φωνή, ουκ ην ακρόασις»!!! Η Ελλάδα χάνεται, η Ορθοδοξία διώκεται, αλλά η Ιεραρχία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ! Συνεπώς ούτε βλέπει, ούτε και ακούει τον ορυμαγδό του χαλασμού, που γίνεται ολόγυρά μας! Όλα γκρεμίζονται! Ναοί, Σταυροί, Σημαίες, Σύνορα, το Μάθημα των Θρησκευτικών, ο εκκλησιασμός των Μαθητών στα Σχολεία μας....η Οικογένεια σαν θεσμός, η Ηθική.....όλα γκρεμίζονται σήμερα! Ακόμη και η Ελληνική Επανάσταση του 1821! Και αυτή αμφισβητήθηκε από κάποιο Έλληνα Βουλευτή!  Και όμως «ουκ ήν φωνή, ουκ ην ακρόασις»!!! Από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν ακούσθηκε λέξη!  Ούτε τουλάχιστον για το Μάθημα των Θρησκευτικών, όπου οι παραδοσιακοί Θεολόγοι Καθηγητές απειλούνται με απόλυση από τη θέση τους!   Νεκρική σιγή στον εκκλησιαστικό χώρο! 
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ......
 • Αντιθέτως και πρός τιμή τους, μερικοί κοσμικοί δημοσιογράφοι εξεγείρονται και δημοσιεύουν κείμενα διαμαρτυρίας, υπερασπιζόμενοι την αγία μας Ορθοδοξία μας. Έτσι 
 • Η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ στην 1η σελίδα της γράφει με έμφαση και με κεφαλαία γράμματα: «Αλλόθρησκοι γκρέμισαν Σταυρό στη Λέσβο......Ενοχλούσε ΜΚΟ και (λαθρο)-μετανάστες!» (βλ. φ. της 09.10.2018).
  Η ίδια Εφημερίδα δίδει έμφαση στο δυσάρεστο αυτό γεγονός και μέ τίτλο: «Έσπασαν το Σταυρό». Έπειτα παραθέτει και εκτενέστατο σχετικό άρθρο (βλ. φ. της 09.10.2018, σελ. 5). Και συμπληρώνει: «Ο σταυρός αυτός ενοχλούσε τους Μουσουλμάνους μετανάστες, που έχουν εισέλθει παρανόμως στην Χώρα μας.....Θα πρέπει να γίνει σαφές (ενν. στους Μετανάστες), ότι οφείλουν να σέβονται και τους νόμους και την θρησκεία της Χώρας στην οποία έχουν εισέλθει. Αν δεν τους αρέσει αυτό, μπορούν  και να επιστρέψουν  στην Μουσουλμανική Τουρκία ....Οι δράστες του βανδαλισμού πρέπει να εντοπισθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικώς» (ένθ. ανωτ. σελ. 8).
  Η Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ σε εκτενέστατο άρθρο της γράφει «Ανοικτός πόλεμος Θεολόγων-Γαβρόγλου. Τον κατηγορούν ότι τους παρα- πλάνησε  για τα Θρησκευτικά» (βλ. φ. της 09.10.2018, σελ.4).
      «Άγιος ο Θεός καί...ιδιωτικός»  γράφει η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των Πατρών και προσθέτει: «Διχάζει τους καθηγητές η πρωϊνή προσευχή. Η τοποθέτηση της ΕΛΜΕ προκάλεσε έκρηξη της ΔΑΚΕ» (βλ. φ. της 6.10.2018, σελ. 2).
  Η Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ δημοσιεύει επίσης ένα βαθυστόχαστο κύριο άρθρο με τίτλο: «Το γινάτι κατά της Ορθοδοξίας» (βλ. φ. 10/10/2018).
  Η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην πρώτη σελίδα γράφει: «ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» και συμπληρώνει: «Σιωπούν πολιτικοί και media για τη βαρβαρότητα στη Λέσβο», Στη σνέχεια παραθέτει εκτενές ρεπορτάζ στη σελίδα 18 με τίτλο: «Οργή στη Λέσβο για το γκρέμισμα του Σταυρού! Ουδείς αντιδρά» (βλ. φ. της 10.10.2018).
  Η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, αναφερο-μένη στη αίσχυστη θρασύτητα του Υπουργού της α-Παιδείας κ. Κωνστ. Γαβρόγλου, ο οποίος απειλεί με απόλυση τους Θεολόγους Καθηγητές των Γυμνασίων, εάν δεν διδάξουν τα νέα άθρησκα θρησκευτικά, γράφει εκτενές άρθρο με τίτλο: «Το .....ανορθόδοξο  «δημο-ψήφισμα» και συμπληρώνει: «Οι Θεολόγοι επιμένουν να μιλούν για μια κακού τύπου διδασκαλία των θρησκειών...Τα Ελληνόπουλα  θα μάθουν για όλων των ειδών τα θρησκεύματα» (βλ. φ. της 10.10.2018).  
          «Ιερός πόλεμος Υπουργείου Παιδείας και Ένωσης Θεολόγων», γράφει η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ και συμπληρώνει:  «Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαψεύδει τα στοιχεία του Υπουργείου και τονίζει, ότι είναι παραπλανητικά» (βλ. φ. της 09.10.2018, σελ. 16). 
    Και για την παραποίηση της εθνικής μας ιστορίας γράφουν τα ΜΜΕ! «Παραγκω-νίζεται η περίοδος του 1821 για να δοθεί έμφαση σε ΄Εμφύλιο, επταετία και κομμουνιστικά καθεστώτα» γράφει η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (βλ. φ. της 09.10.2018, σελ. 18). «Καθαγιασμός της Αριστεράς μέσα στις σχολικές αίθουσες», γράφει η Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ στο πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της  και συμπληρώνει: «Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση για ένταξη του Εμφυλίου στα βιβλία της Ιστορίας....Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι νεωτερισμοί στο βιβλίο της Ιστορίας θα έχουν ως κατάληξη την μεταφορά του εθνικού διχασμού στις σελίδες του. Τον καθαγιασμό της Αριστεράς μέσα στις σχολικές αίθουσες» (βλ. φ, της 08.10.2018, σελ.1,3).
  Έπειτα έχουμε και την προστασία των Ομοφυλοφίλων!  Ο κ. Νικ. Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, δέχθηκε στο Γραφείο του εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητος ΛΟΑΤΚΙ, δηλ. των Ομο-φυλοφίλων! «Στου Βούτση οι γκέι για τον Ζακ Κωστόπουλο», γράφει το ΜΑΚΕΛΕΙΟ. Μετέβησαν εκεί για να ζητήσουν την συμπα- ράσταση του Κράτους για ένα κοινό ληστή, που επιτέθηκε σε κοσμηματοπωλείο κλπ. και αντί να καταδικασθεί, αναδεικνύεται ΗΡΩΑΣ (!), μόνο και μόνο επειδή ήταν Αρχηγός των Γκέι της Ελλάδος! Το θύμα -ο Κοσμη-ματοπώλης- οδηγείται στη ....φυλακή, επειδή -αμυνόμενος- κλώτσησε τον αρχιλήσταρχο Ζακ! Για τον νεκρό πια Ζακ διοργανώθηκε  και παρέλαση 2.500 γκέι στην Αθήνα! Τώρα πλέον στη Χώρα μας, με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, το μαύρο ονομάζεται ΑΣΠΡΟ καί τό άσπρο ΜΑΥΡΟ! 
   Αναφορικά με τον όρο «ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα»:  Τέτοια κοινότητα, ως κοινότητα, δεν υφίσταται.  Στις τηλεοράσεις βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους, στελέχη της ακροτάτης Αριστεράς και μια ισχνή μειοψηφία που καμώνεται ότι εκπροσωπεί «ηθικά» αιτήματα.(βλ. Δημοκρατία φ. 09.10.2018 σελ.36)

  Η Ποιότητα των αιτημάτων όσων αυτοπροσδιορίζονται στις παρελάσεις της «υπερηφάνειας» τους. Φτερά, πούπουλα, ......, χάχανα και ξεβρακώματα από όντα που φορούν στα αποκατινά τους εικόνες αγίων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν «ηθικά» αιτήματα και «αγώνες» ελευθερίας. (βλ. Δημοκρατία φ.09.10.2018  σελ.36)
  Τέλος, όσον αφορά τους Μουσουλμάνους Μετανάστες στη Χώρα μας, εκτός από τη βεβήλωση των ιερών συμβόλων της αγίας Ορθοδοξίας μας έχουμε και άλλα θλιβερά φαινόμενα, όπως κλοπές, ληστείες, φόνους, ανηθικότητα κλπ.! Εάν κάποιος, αναφε-ρόμενος σ' αυτούς τους ονομάσει «λαθρομετανάστες» κινδυνεύει να οδηγηθεί στα Δικαστήρια ως κατηγορούμενος με την κατηγορία του «ρατσιστή» 
  _______'Επειτα από τα παραπάνω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά καθίσταται πλέον ολοφάνερο, ότι η Ελλάδα, την οποία ζήσουμε μέχρι τώρα, ανήκει πλέον στην ιστορία! Μια νέα Ελλάδα  γεννιέται! Ακόμη και Ευρωπαίοι τουρίστες στη Χώρα μας δεν διστάζουν να γράφουν λόγια σαν τα παρακάτω:  «'Ελληνες σκουλήκια, να φύγετε από τη Νάξο. Είναι δικιά μας. Εσεις οι 'Ελληνες δεν έχετε χρήματα...να φύγετε»!  (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 09.10.2018, σελ. 21 με τίτλο: Αυστρια-κοί προκαλούν τους κατοίκους της Νάξου).  
  ______Αυτή είναι η κατάσταση στη Χώρα μας σήμερα!  Επομένως δεν είναι υπερβολικός ο τίτλος της σημερινής μας αναρτήσεως: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!
  _______Δυστυχώς στη αθεϊστική στροφή, που συντελείται στη Χώρα μας ένα μερίδιο της ευθύνης βαρύνει και την Ιεραρχία της Ελλάδος, δηλ. την Εκκλησιαστική Διοίκηση, τους Μητροπολίτες όλους μαζί, αλλά καί τόν καθένα ξεχωριστά. «Μέχρι σήμερα  ήταν γνωστή η σιωπή των αμνών! Τώρα πλέον βλέπουμε και την σιωπή των Ποιμένων»  έγραψε κάποιος πολύ εύστοχα! Και η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, που αγωνίζεται με πάθος και για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία μας, πολύ πρόσφατα έγραψε: «Το απόρθητον φρούριον, η πρωταγωνίστρια των Εθνικών Αγώνων Ορθόδοξος Εκκλησία, εις την οποίαν κατέφευγον πάντες οι Έλληνες με σεβασμόν, φόβον και ελπίδα χλιαρωδώς παρούσα, αν όχι εντελώς απούσα. Δεν υπάρχει Ιερά Σύνοδος! Η πλειοψηφία της υπετάγη εις την Πανθρησκείανν του Αιρετικού Οικουμενικού Πατριάρχου... Ας προσευχόμεθα ο Ύψιστος να φωτίση πάντας». Αμήν! (βλ. φ. της 08.10.2018, σελ. 24, άρθρον του κ. Δημητρίου Καμπούρη, Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού).
     ______Κι' εμείς με την ασθενική φωνή μας αναφωνούμε: «Κύριε σώσον τους ευσεβείς! Ναι, τους ευσεβείς».

  Αδελφοί μου Χριστιανοί, Ξυπνείστε!
  Ο Χριστός διώκεται!
   
   Αίγιον, 15.10.2018
  + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
                    **********

  ΟΙ ΝΕΟΙ  ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» 

  ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Η .......ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!

 •         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: 
 ΕΤΕΘΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
και ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ:

Α) Από το Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως
 ή και Β)  Ταχυδρομικώς. 
Γράψτε μας Όνομα, πλήρη ταχ. Διεύθυνση και Ταχ. Κώδικα:
«Ιεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Ταχ. Θυρίδα 83
251 00  ΑΙΓΙΟΝ
καί θα το λάβετε.