Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καί ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

                    ΠΡΩΤ. 633                                                             15ῃ Σεπτεμβρίου 2015 
 2α ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος  Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ

                Σεβασμιώτατε,

                      Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την αντιμαχίαν μας με ανοικτά χαρτιά. 
                Τον Οκτώβριον 2014 εις μίαν κατ' ιδίαν συνομιλίαν μας  κατέστησα σαφές εις την αγάπην σας, ότι εγκαταλείπω οριστικά την σκέψιν καί πρότασίν μου περί μεταφοράς του Σεβ. Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου εις τό  Αίγιον. 
                     Παρά ταύτα εις την από 22 Αυγούστου ε.έ. αναφοράν σας πρός τήν Ιεράν Σύνοδον, γράφετε επί λέξει και τα εξής (παρ.3):
 "Δηλώνω καί αὗθις τήν σταθηράν καί ἀμετακίνητον ἀπόφασίν μου νά μήν ἐπιτρέψω τὴν μεταφοράν τοῦ Γέροντος Προκατόχου μου κ. Ἀγαθονίκου εἰς ἕτερον τόπον.  Οὗτος θά παραμείνη μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ Ἐπισκοπείω, ὡς ὤρισεν δι’ εἰδικῆς ἀποφάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἀπεφάνθη ὁριστικῶς ἡ Δικαιοσύνη, ὡς ὑπαγορεύει ἡ Ἀρχιερατική μου συνείδησις, ὡς ὑποδεικνύει ἡ κοινή λογική, ὡς ἀπαιτεῖ τό σύνολον κληρικῶν τε καί πιστῶν. "   (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)
ΑΛΛΑ, Σεβασμιώτατε και αγαπητέ μοι Αδελφέ,
         ΓΙΑΤΙ, ΜΕΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΚΥΨΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 
          Διά της από 24ης Αυγούστου 2015 ανοικτής πρός υμάς επιστολής μας άλλα προβλήματα ετέθησαν και όχι αυτό της μετακινήσεως και μετεγκαταστάσεως του ασθενούντος Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου!  
      Μήπως, λοιπόν, η μετάθεσις του κέντρου του βάρους εις το ανακύψαν πρόβλημα πρέπει να οδηγήση την σκέψιν μας εις την παροιμίαν "απορία ψάλτου βήξ"!!!!! Μήπως δηλ. εμμένετε και επιμένετε εις το σημείον αυτό, μόνον καί μόνον, διότι δεν έχετε να μας δώσετε μίαν πειστικήν απάντησιν σε άλλα -πιό "καυτά"- σημεία της υποθέσεως;
           Επιτρέψατέ μοι νά σας υπομνήσω ένα καί μόνον:
Τήν 1ην Αυγούστου περί ώραν 11ην πρωϊνήν ο Σεβ. Αγαθόνικος εξέφυγεν από τά χέρια του νοσηλευτού του, έπεσεν εις τό έδαφος, εκτύπησεν εις την κεφαλήν του, έρρευσεν αίμα από το δημιουργηθέν τραύμα  κλπ. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης αμέσως, ώς έδει νά πράξετε, αλλά παρέμεινεν εις το ενδιαίτημά του, αφου εδέχθη εκεί τας πρώτας περιποιήσεις του νοσηλευτού του.
          Περί την 5ην απογευματινήν ώραν τον επεσκέφθη η νοσηλεύτρια ιατρός του Κοινωνικού Προγράμματος "κατ' οίκον νοσηλεία", η οποία ΕΦΡΙΞΕΝ από την κατάστασιν, την οποίαν είχεν ενώπιόν της! Ο ανίσχυρος νά προστατεύση πλέον τον εαυτόν του Μητροπολίτης κ. Αγαθόνικος πέρα του τραυματισμού του και των εξ αυτού συνεπειών,   επί πλέον υπέφερεν από υψηλόν πυρετόν εξ αιτίας ουρολοιμώξεως, από τήν οποίαν έπασχεν, χωρίς τινα ιατρικήν αντίληψιν! 
        Τότε η ιατρός κα Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς "κατ’ οίκον νοσηλείας" καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει, διέταξε τήν άμεσον μεταφοράν του εις το Νοσοκομείον Κατερίνης, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι της 11ης Αυγούστου.
           Το ερώτημά μας, λοιπόν, είναι: Υμείς προσωπικά επεσκέφθητε αμέσως, ώς έδει να πράξετε, τον νοσηλευόμενον Μητροπολίτην; Επεδείξατε προσωπικόν ενδιαφέρον; Εδαπανήσατε προσωπικώς μερικές ώρες από το κατά τα άλλα βεβαρυμένον πρόγραμμά σας, ώστε να συμπαρασταθήτε και σωματικώς- δηλ. με την προσωπικήν σας παρουσίαν- εις τον νοσηλευόμενον Αδελφόν μας; 
       Οι πληροφορίες λέγουν, ότι υμείς τόν επεσκέφθητε εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης μόλις το απόγευμα της 10ης Αυγούστου και δι' ολίγα μόλις λεπτά της ώρας!  (Όχι της 9ης/08. Διόρθωσις της ημερομηνίας).
        Εντάσσεται άραγε και η λεπτομέρεια αυτή εις τα συκοφαντικώς περί υμών διαδιδόμενα, ως διατείνεσθε,"αποτελεί δέ προϊόν ψευδών πληροφοριών....", όπως αναφέρετε εις την Ιεράν Σύνοδον; (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)
       Συνοδικός Μητροπολίτης, υπερασπιζόμενος υμάς, την 26ην παρεελθ. μηνός, κατέθεσεν εις τό Ιερόν Σώμα επί λέξει τα εξής:  "ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ επισκεπτόταν τόν κ. Αγαθόνικον εις τό Νοσοκομείον της Κατερίνης" !!!!! 
       Η αναξιότης μου  όμως, εις κατ' ιδίαν συζήτησιν, ίνα μη εκθέσω τόν Σεβ. υπερασπιστήν σας συνοδικώς, απέδειξα, ότι την 5ην και 6ην (όχι την 2αν και 3ην, όπως εγράφομεν) Αυγούστου ήσασταν εις τήν Σερβίαν διά κοινωνικήν τινα υποχρέωσιν, επομένως πως ήτο δυνατόν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ νά ήσασταν παρών εις το Νοσοκομείον; Και η πρός με απάντησις ήτο: "μά δέν είπα και ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ"!!
     Η Ιερά Σύνοδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου, χρωμένη του φιλαδέλφου κατά τρόπον απαράδεκτον, απέρριψεν εις τόν κάλαθον των αχρήστων τήν αναφοράν-Ανοικτήν πρός υμάς Επιστολήν μας! 
      Ωστόσο το πρόβλημα δεν ελύθη! Το ερώτημα πλανάται καί μετεωρίζεται! Σας ερωτώ, λοιπόν, ευθέως και - φυσικά- δημοσίως: "Υμείς, μεταξύ 1ης και 11ης Αυγούστου ε.έ. επισκεφθήκατε τόν νοσηλευόμενον Μητροπολίτην-Προκάτοχον σας εις το Νοσοκομείον καί άλλην φοράν πλήν της 10ης Αυγούστου 2015;
Το ερώτημα πλανάται! Απάντησις δεν έχετε δώσει μέχρι της σήμερον. Αποδείξεις δέν έχετε προσκομίσει! 
 Έάν η απάντησις είναι ΝΑΙ, τότε είμαι έτοιμος να έλθω εις την Κατερίνην καί να προσπέσω εις τους πόδας σας, ζητών δημοσίως συγγνώμην και συγχώρησιν διά την αδικίαν, τήν οποίαν, άθελά μου βέβαια, σας επροξένησα! 
     Εάν όμως ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΤΕ  εις το Νοσοκομείον τον νοσηλευόμενον κ. Αγαθόνικον ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΝ ΦΟΡΑΝ, ήτοι μόλις την 10ην Αυγούστου, ΤΟΤΕ, Σεβασμιώτατε Αδελφέ, είσθε ΕΝΟΧΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Είχετε εγκαταλείψει τόν Προκάτοχόν σας εις τό έλεος του Θεού, υμείς δέ περί άλλα φροντίζατε και ετυρβάζατε!  Ας μας κρίνει ο Κύριος, ο καρδίας τε και νεφρούς των ανθρώπων ετάζων! 
          Κατόπιν τούτου, όσους επαίνους και άν εισεπράξατε από τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, όπως αναγράφετε εις τήν σχετικήν Ανακοίνωσιν (βλ. lefteria.blogspot.gr της 10.09.201) σας, το έγκλημα της εγκαταλείψεως ενός ανήμπορου Αδελφού μας δεν παραγράφεται, αλλ' ούτε και αμνηστεύεται! 

Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ! 
         Τα Μέλη της προλαβούσης 158ης Συνοδικής Περιόδου φέρουν βαρείαν ευθύνην ενώπιον Θεού και ανθρώπων, καθ' όσον "εκουκούλωσαν" μίαν  κραυγαλέαν υπόθεσιν εκκλησιαστικής ατα- ξίας!           
     Σας πληροφορώ, όμως ότι η ταπεινότης μου αισθάνεται, ότι έχει δικαιωθή ήδη από τό γεγονός, ότι η ανοικτίρμων συμπεριφορά σας έγινε δεόντως γνωστή διά μέσου του Διαδικτύου. 
       Την προσωπικήν μου ιστοσελίδα "mkka.blogspot.com" την 24ην Αυγούστου επεσκέφθησαν 7.475 επισκέπτες, πρωτοφανές γεγονός! Από της συστάσεως του ιστοτόπου μας ουδέποτε είχε σημειωθή τόσον μεγάλος αριθμός επισκεπτών! Κατεγράφη,  λοιπόν, ρεκόρ επισκέψεων! 
    Άλλην δε ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου, όπου αναδη-μοσιεύεται η προς υμάς 1η  Ανοικτή Επιστολή, μέχρι χθές είχον επισκεφθή 66.663 επισκέπτες!!!!! 
     Ευλογητός ο Θεός πάντων ένεκεν!
    Επισφραγίζοντας την παρούσαν  2αν επικοινωνίαν μας, επαναλαμ- βάνω τήν ερώτησιν: από της 1ης έως της 11ης Αυγούστου ε.έ., πλήν της 9ης του μηνός, πότε άλλοτε επισκεφθήκατε τόν Μητροπολίτην κ. Αγαθόνικον εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης; 
 Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΠEΙΣΤΗΡΙΑ....

1ον) ΑΠΟ ΤΟ BLOG: mkka.blogspot.com
2ον) Η ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ