Σάββατο, 12 Ιουλίου 2008

ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗ..... "ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ" ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1) ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο/Η Πάνος είπε...
Σεβασμιότατε,
θα πρέπει να πείτε δυο λόγια για το δημοσίευμα των εφημερίδων περί του προστίματος που σας επεβλήθη από την πολεοδομία των 70000Ευρώ. Νομίζω το οφείλετε στους επισκέπτες σας.
11 Ιούλιος 2008 11:53 μμ

2) ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΑΝΟ,

Δεν συνηθίζω να απαντώ επί προσωπικού χαρακτήρος ζητημάτων, αγαπητέ μοι Πάνο. Αφού όμως το επιθυμεἰς, "επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον".Ναί, είναι αλήθεια! Από την πολεοδομία Αιγίου μας επεβλήθη ένα πρόστιμο 70.000 περίπου χιλιάδων € για μια οικοδομή, που γίνεται στο Αίγιο, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως αυθαίρετη επειδή ....κτίζεται χωρίς οικοδομική άδεια.Εμείς όμως έχουμε εκδώσει ἀδεια οικοδομής από την Ναοδομία, μια Υπηρεσία εκκλησιαστική, η οποία νομίμως λειτουργεί καί η οποία εκδίδει ἀδειες για εκκλησιαστικά κτίρια. Η άδεια αυτή είναι καθόλα νόμιμη και μέχρι αυτή την ώρα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΗ. Πρίν απευθυνθούμε στην Ναοδομία ἐπρεπε να απευθυνθούμε στην Πολεοδομία Αιγίου για να θεωρήσουμε τά σχέδια και για να βεβαιώσει (η Πολεοδομία) τούς όρους δομήσεως, όπερ και εγένετο. Η Πολεοδομία λοιπόν πάνω στο Τοπογραφικό, που ἐχει τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΙΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΤΟΑΙΓΙΟ" εθελώρησε τούς όρους Δομήσεως. Άρα εγνώριζε την ενέργειά μας και ώφειλε να σταματήσει την διαδικασία εκδόσεως οικοδομικής αδείας από την Ναοδομία, πράγμα που ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ! ¨ Από εκεί καί πέρα ελειτούρησε η σκοπιμότης. Το θέμα μας, λοιπόν, είναι κατ'αρχήν θέμα κύρους της Ναοδομίας. Οι παράγοντες της Ναοδομίας οφείλουν να αντιμετωπίσουν τό ζήτημα καί το προσπαθούν. Εμείς επίσης καταθέσαμε ένσταση. Αναμένεται το αποτέλεσμα. Αυτά εν ολίγοις. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση: Απευθυνθήκαμε σε ένα αρχιτεκτονικό Γραφείο καί αναθέσαμε την εκπόνηση σχεδίων κλπ. για μια οικοδομή. Το Αρχιετεκτονικό Γραφείο, ενεργώντας ΝΟΜΙΜΑ, ἐξέδωκε την οικοδομική ἀδεια από την Ναοδομία.Και αν ακόμη υπήρχε λάθος στη διαδικασία, με ποιά άραγε λογική ευθύνεται η Ιερά Μητρόπολις ἠ προσωπικά ο Μητροπολίτης, έαν και εφ'ὀδον, εππαναλαμβάνω, το αρχιτεκτονικό Γραφείο ενήργησε λανθασμένα; Δεν πρόκειται να επανέλθω επί του θέματος.
Με αγάπη Χριστού
+ Ο Κ & Αι. Α
12 Ιούλιος 2008 7:10 πμ

3) ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ

Μερικά ήδη είδατε παραπάνω. Για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσα να τα τοποθετήσω στη θέση αυτή. Είναι η Ἀδεια Οικοδομἠς, η θεώρηση του Τοπογραφικού και οι Όροι Δόμησης που δόθηκαν από την Πολεοδομία Αιγίου. Τώρα απορώ πως ένα νόμιμο κτίσμα με ἀδεια οικοδομής, που ετέθη υπ'ὄψιν της Πολεοδομίας πρίν καν αρχίσει καί ἐλαβε θεώρηση, πως λοιπόν χαρακτηρίζεται " αυθαίρετο'; Είναι να τρελλαίνεσαι!
4) Η Ένσταση της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
αριθμ. πρωτ. 387 Αίγιο, 3 Ιουλίου 2008


Πρός
τό Τμήμα Πολεοδομικῶν Έφαρμογῶν
Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων
Ρήγα Φερραίου, 78
251 00 ΑΙΓΙΟΝ

ΕΝΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.06.2008 ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
διά τῆς ὁποίας ἐχαρακτηρίσατε «αὐθαίρετη» τήν οἰκοδομήν μας μέ τίτλο «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ» διά τούς κάτωθι λόγους:


1. Ἡ εἰς τήν περιοχήν «ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ» ἀνεγειρομένη οἰκοδομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός χρῆσιν «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ» ἀνεγείρεται κατόπιν τῆς ὑπ’ἀριθμ. 3551/08.11.2006 οἰκοδομικῆς ἀδείας, ἐκδοθείσης ὑπό τοῦ Γραφείου Ναοδομίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
2. Διά τήν ἔκδοσιν τῆς ὠς ἄνω οἰκοδομικῆς ἀδείας πρό πάσης ἐνεργείας ἀπηυθύνθημεν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν σας πρός θεώρησιν τῶν τοπογραφικῶν Διαγραμμάτων, προσκομίζοντες τόν σχετικόν ὀγκώδη φάκελλον, ὠς πρός τούς ἰσχύοντας ὅρους δομήσεως κατ’ἐπιταγήν τοῦ Νόμου 590/1997.
3. Ἡ Ὑπηρεσία σας διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 1896/07.04.2006 ἐγγράφου της μᾶς ἐγνώρισε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «..για την ιδιοκτησία με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α).....ὅπως αὐτή ἀπεικονίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα ....που μας υποβάλατε, ισχύουν οι όροι δόμησης όπως αυτοί αναγράφονται στο συνημμένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία μας τοπογραφικό διάγραμμα».
4. Εἰς τό θεωρηθέν Τοπογραφικόν Διάγραμμα ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: «ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ. ΑΙΓΙΟ
ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 01

5. Κατά συνέπειαν τῶν ἀνωτέρω ἡ ἀνεγειρομένη τριόροφος οἰκοδομή οὔτε παράνομος, οὔτε αὐθαίρετος δύναται νά θεωρηθῆ. Ἄρα τό καθ’οὗ ἡ παροῦσα Ἔνστασις ἡμῶν ὑμέτερον ἔγγραφον δέν ἀποδί-δει τήν πραγματικότητα, ὅταν χαρακτηρίζῃ ταύτην ὡς «αὐθαίρετον κατασκευήν»! Κατ’ ἀκολουθίαν καί ὁ ὑπολογισμός ἀξίας τοῦ αὐθαιρέτου καί ἡ ἐπιβολή προστίμου ἐπί τῆς ἀξίας τῆς κατασκευῆς δέν ἔχουν ἔρεισμα.
6. Ἐγείρεται ὅθεν ἕνα ἠθικόν πρόβλημα: Καί ἐάν εἰσέτι ἤθελε θεωρηθῇ ὡς ἀληθής καί ἀκριβοδίκαιος ὁ χαρακτηρισμός «αὐθαίρετος κατασκευή», ὁ εἰς τό ὑμέτερον ἔγγραφον ἀναγραφόμενος, ποῖος εὐθύνεται; Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἥτις τηροῦσα τούς Νόμους, προσῆλθεν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν σας, ἐγνωστοποίησε τήν πρόθεσίν της δι’ἀνέγερσιν «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ», κατέθεσε τόν φάκελλον καί ἐζήτησεν τήν θεώρησιν, ἤ μήπως ἡ Ὑπηρεσία σας, ἡ ὁποία ὤφειλε νά γνωρίζει τό εὖρος τῶν ἀρμοδιοτήτων της καί ὡς ἐκ τούτου -ἐάν τό αἴτημα ἡμῶν παράνομον- νά μή προβῇ εἰς τήν θεώρησιν τῶν ὅρων δομήσεως; Καί διατί νά ἐπιβαρυνθῇ τό κόστος τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου ἡ ἀναίτιος Ἱερά Μητρόπολις καί οὐχί ἡ Ὑπηρεσία σας; Ἀσφαλῶς ἡ Ὑπηρεσία σας.
7. Ταῦτα μέν ὡς πρός τάς μεταξύ ὑμῶν καί ἡμῶν σχέσεις. Ὑπάρχει ὅμως καί μία εἰσέτι πλευρά, τήν ὁποίαν προτιθέμεθα να θέσωμεν ὑπ ὄψιν ὑμῶν.
Ὅταν ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Τσούκαλης ἔθεσε τό ἐρώτημα περί τῆς νομιμότητος τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὑμεῖς ἀπηυθύνθητε πρός τάς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας διά νά πληροφορηθῆτε «έαν νομίμως χορηγήθηκε από το Γραφείο Ναοδομίας της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος η υπ’αριθμ. 3551/8.11.2006 οικοδ. άδεια για την ανέγερση επισκοπικού οίκου της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας....».
Ἀκολούθως η Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ ἀπεφάνθη, ὅτι νομίμως ἡ Ναοδομία ἐκδίδει ἄδειες για την άνέγερση ἠ τήν επισκευή Μητροπολιτικῶν Μεγάρων κλπ. ἀλλά «δέν περιλαμβάνεται ἡ ἀνέγερσις ἐπισκοπικοῦ οἴκου μέ χρήση κατοικίας».
8. Ἡμεῖς διά τοῦ ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 375/27.06.2008 ἡμετέρου ἀντικρούομεν τήν ἄποψιν ταύτην, καθ’ὅσον δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῶν ὅρων «Μητροπολιτικόν Μέγαρον» καί «Ἐπισκοπικός Οἶκος». Ἀμφότεροι δηλοποιοῦν τήν κατοικίαν τοῦ Μητροπολίτου. Τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον εἶναι ἕνας μεγαλόστομος ὅρος, ἐνῷ ὁ Ἐπισκοπικός Οἶκος μία ἀπόδοσις τοῦ ἰδίου ὅρου μέ σεμνότερον τρόπον. Ἐπί τοῦ ἐγγράφου τούτου ἀναμένομεν τήν ἀπάντησιν τοῦ Ὑπουργείου.
Ἀπό τοῦ ἔτους 1978 κατοικοῦμεν εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Αἰγίου, δηλ. τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, τό ὁποῖον κεῖται ἐπί τῶν ὁδῶν Μελετοπούλων, ἀριθμ. 44 καί Αἰγιαλέως. Διά λόγους ἀποφυγῆς μεγαλοστόμων ἐκφράσεων καί ὅρων τό ὀνομάζομεν Ἐπισκοπεῖον ἤ Ἐπισκοπικόν Οἶκον. Εἶναι ἡ κατοικία, ὅπου διημερεύομεν καί διανυκτερεύομεν. Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν εἰς ἕτερον ἀνεξάρτητον κτίριον ἐπί τῆς ὁδοῦ Ρωμανιώλη, ἀριθμ. 43.
Τό Ἐπισκοπεῖον, ὅπως συνηθίζομεν νά ὀνομάζωμεν τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ὡς κτίριον
a. ἔχει ἀνεγερθῆ κατά τό ἔτος 1954 ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ προπροκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας κυροῦ Ἀγαθονίκου,
b. ἔχει ἀνακηρυχθῇ ὡς «διατηρητέον» (βλ. Ἀπόφασιν 34471/20-10-95, ΦΕΚ 948Δ΄/10-11-95) καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐπιδέχεται προσθήκες καί βελτιώσεις, εἰ μή μόνον συντήρησιν,
c. έχει ὑποστῆ ζημίας ἀπό τόν σεισμόν τοῦ ἔτους 1995, τάς ὁποίας ἔχομεν ἀντιμετωπίσει, ἀλλ’ ἐν τούτοις ζῶμεν ὑπό τόν φόβον ἑνός νέου μεγάλου σεισμοῦ καί μιᾶς περαιτέρω ἐπιβαρύνσεως.

Εἰς τό Αἴγιον, ὅπως καλῶς γνωρίζετε, τό ὑπέδαφος σείεται συνεχῶς καί διαχρονικῶς!
Οὔτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἐκρίνομεν ἀναγκαῖον, ὅπως προβῶμεν εἰς ἀναζήτησιν μιᾶς ἀσφαλεστέρας κατοικίας. Θά διατηρήσωμεν τήν ὑφισταμένην κατάστασιν ὡς Μουσειακόν χῶρον καί ὡς συμπλήρωμα καί παρακολούθημα τοῦ ἤδη ἀνεγερθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν Μουσείου καί θά κατασκευάσωμεν μίαν νέαν κατοικίαν διά τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην, δηλ. ἕνα νέον Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ἤτοι τήν εἰς τήν περιοχήν «Γαλαξιδιώτικα» ἀνεγειρομένην οἰκοδομήν.
Ὅπως διά τῶν ἀνωτέρω ἀπεδείξαμεν ἀπό συγγνωστά λάθη καί παραλείψεις τῆς Ὑπηρεσίας σας προῆλθον πράξεις, αἱ ὁποῖαι ἠθικῶς μᾶς ἐζημίωσαν, διότι μίαν ἀπολύτως νόμιμον ἐνέργειάν μας τήν ἐνεφάνισαν ὡς παρανομίαν.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν παρακαλοῦμεν νά ἀναθεωρήσετε τήν ἀπόφασίν σας καί νά θεωρήσετε ὡς καλῶς ἔχουσαν τήν ὑπό τῆς Ναοδομίας ἐκδοθεῖσαν οἰκοδομικήν ἄδειαν, νά ἀκυρώσετε καί νά ἀποσύρετε τήν ἀπό 06.06.2008 Ἔκθεσιν αὐτοψίας, νά διαγράψετε τό εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ἐπιβληθέν πρόστιμον καί νά μᾶς χορηγήσετε τήν πολυπόθητον ἄδειαν συνεχίσεως τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ