Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο Χριστός Ανέστη, αδελφοί!
Χαρείτε! Σκιρτήσατε! Πανηγυρίσατε!
Ο Διάβολος νικήθηκε!
Ο θάνατος καταργήθηκε!
Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την τυραννία της αμαρτίας!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 2008


«Μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γαρ η κοινή Βασιλεία.
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· στγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε.

Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ηλευθέρωσε γαρ ημάς του Σωτήρος ο θάνατος»!Από τόν Κατηχητικόν Λόγον Ιωάννου του Χρυσοστόμου.