Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

"ΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ"
Μέρος 2ον


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα στο πνευματικό κλίμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής συνεχίζουμε την παρουσίαση του έργου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού «Λόγος Πνευματικός» και σας προσφέρουμε το δεύτερο μέρος του που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει στον πνευματικό μας αγώνα αυτής της αγωνιστικής περιόδου για κάθε χριστιανό.

Κυριακή της Ορθοδοξίας, 8 Φεβρουαρίου 2009
__________


Και ο αδελφός είπε:
- Αλλά γέροντα πολλές είναι οι εντολές του Κυρίου και ποιος μπορεί να τις έχει όλες κατά νου για να μπορέσει ν’ αγωνιστεί για όλες; Καθόσον μάλιστα εγώ είμαι μικρός στο μυαλό; Θα ήθελα ν’ ακούσω ένα σύντομο λόγο, ώστε να κρατήσω αυτόν και με αυτόν να σωθώ.


_ Και αποκρίθηκε ο γέροντας:
- Μολονότι, αδερφέ, είναι πολλές, όμως ανακεφαλαιώνονται σ’ ένα λόγο, στο, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου · και τον πλησίον σου ως σε αυτόν» (Μαρκ. 12, 30). Εκείνος που αγωνίζεται να κρατήσει αυτόν τον λόγο, κατορθώνει όλες τις εντολές μαζί. Είναι αδύνατον αν δεν χωρίσει κανείς τον εαυτό του, όπως είπαμε, από την επιθυμία των υλικών, ν’ αγαπήσει γνήσια ή τον Θεόν ή τον πλησίον. Επειδή είναι ασυμβίβαστα η επιθυμία της ύλης και η αγάπη προς τον Θεόν. Και είναι αυτό, που λέγει ο Κύριος· «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ. 6,24). Και · «Ουδείς δύναται Θεώ δουλεύειν και μαμωνά» (Λουκ. 16,13). Διότι όσον ο νους μας προσκολλάται στα πράγματα του κόσμου, τόσον υποδουλώνεται σε αυτά και έτσι παραβαίνει και καταφρονεί την εντολή του Θεού.
******
Και ο αδελφός είπε:
- Ποια πράγματα λέγεις γέροντα;
Και ο γέρων απεκρίθη:
- Φαγητά, χρήματα, κτήματα, δόξα, συγγενείς και τα παρόμοια.
Και ο αδελφός είπε:
- Πες μου, γέροντα, ο Θεός δεν τα δημιούργησε αυτά και τα έδωσε στους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν; Και πως δίνει εντολή να μη τα επιθυμούμε;
Και αποκρίθηκε ο γέροντας:
- Είναι φανερόν ότι ο Θεός τα δημιούργησε και τα έδωσε σε χρήση στους ανθρώπους. Και είναι όλα καλά όσα έγιναν από τον Θεό, με σκοπό, αφού τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Αλλά εμείς είμαστε ασθενείς και με υλικό φρόνημα. Έτσι προτιμήσαμε τα υλικά από την εντολή της αγάπης και επιθυμούντες αυτά αντιμαχόμεθα με τους ανθρώπους. Έχουμε υποχρέωση απ’ όλα τα ορατά, ακόμα και από αυτό το σώμα, να προτιμήσουμε την αγάπη σε κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι γνώρισμα της αγάπης προς τον Θεό, καθώς ό ίδιος ο κύριος το φανερώνει στα Ευαγγέλια · «Ο αγαπών εμέ, λέγει, τας εντολάς μου τηρήσει» (Ιω. 14,15). Ποια είναι η εντολή, που άμα την τηρήσουμε, θα έρθουμε στην αγάπη Του; Άκουσε τον ίδιο που λέγει · «Αυτή δε έστιν η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (Ιω. 15,12). Προσέχεις ότι, η μεταξύ μας αγάπη, οδηγεί στην αγάπη του Θεού, η οποία είναι το πλήρωμα κάθε εντολής του Θεού; Γι’ αυτό το λόγο, προτρέπει, να μην επιθυμεί αυτά, αλλά και ν’ αρνηθεί όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου, όποιος θέλει και επιθυμεί να μαθητεύσει σ’ Αυτόν.

*******

Και ο αδελφός είπε:
- Επειδή είπες, γέροντα, ότι πρέπει απ’ όλα τα ορατά, ακόμα και από αυτό το σώμα, να προτιμήσουμε την αγάπη σε κάθε άνθρωπο, πως μπορώ ν’ αγαπήσω αυτόν που με μισεί και με αποστρέφεται; Αν δε και με φθονεί και με κατηγορεί και μηχανεύεται πονηρίες εις βάρος μου και θέλει το κακό μου, πως μπορώ να τον αγαπήσω; Από φυσικού του, γέροντα, μου φαίνεται αυτό αδύνατον, εφ’ όσον το πάθος της λύπης αναγκάζει, κατά φυσικό τρόπο, ν’ αποστρεφόμεθα αυτόν που μας λυπεί.
Και αποκρίθηκε ο γέροντας:
- Για τα ερπετά και τα θηρία που οδηγούνται από την φύση τους, πράγματι είναι αδύνατον να μην αμυνθούν, με όση δύναμη έχουν, σε αυτό που τους καταπονεί. Γι’ αυτούς, όμως, που έχουν κτισθεί κατ’ εικόνα Θεού και οδηγούνται από τη λογική και έχουν καταξιωθεί να γνωρίζουν τον Θεό και έχουν δεχθεί από Αυτόν νόμο, είναι δυνατόν να μην αποστρέφονται αυτούς που τους λυπούν και ν’ αγαπούν όσους τους μισούν. Γι’ αυτό το λόγο και ο Κύριος, «Αγαπάτε, λέγει, τούς εχθρούς υμών · καλώς ποιείτε, τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. 5,44) και τα εξής. Φανερόν είναι ότι δίνει την εντολή όχι ως αδύνατη αλλ’ ως δυνατή, αλλιώς δεν θα μπορούσε να τιμωρήσει αυτόν που την παραβαίνει. Το φανερώνει ο Κύριος και αυτά τα έργα Του, που μας έδειξε, επίσης και οι μαθητές του όλοι, που αγωνίσθησαν μέχρι θανάτου για την αγάπη προς τον πλησίον και προσευχήθηκαν με πόθο και θέρμη γι’ αυτούς που τους σκότωσαν. Επειδή, όμως είμαστε φιλόϋλοι και φιλήδονοι και προτιμούμε αυτά περισσότερο από την εντολή, γι’ αυτό και δεν έχουμε την δύναμη ν’ αγαπήσουμε όσους μας μισούν, επιπλέον εξ αιτίας αυτών πολλές φορές αποστρεφόμεθα και αυτούς που μας αγαπούν, και έτσι γινόμαστε χειρότεροι από τα θηρία και τα ερπετά. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε ν’ ακολουθήσουμε τα ίχνη του Θεού, ούτε τον σκοπό Του να γνωρίσουμε μπορούμε, για να πάρουμε δύναμη.