Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΑΖΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ........ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ!!!!!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καί ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

                    ΠΡΩΤ. 595                                                  17ῃ Αὐγούστου 2015  
                                    
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος  Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ
            
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ἐπέλεξα τήν σήμερον, ἡμέραν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου, κατά την εὐδοκίαν τοῦ Κυρίου μας, ἥτις ἐγένετο την 17ην Αὐγούστου 1976, διά νά Σᾶς παιδαγωγήσω ἐν Χριστῷ, κατά Χριστόν και  εἰς Χριστόν, καθ’ ὅσον Ὑμεῖς ἀνήλθετε εἰς τό ὕψος τῆς Ἀρχιερωσύνης πολύ ἀργότερον, μόλις την 1ην Μαρτίου τοῦ ἔτους 2014!
       Ἡ προτροπή τοῦ Βιβλίου τῶν Παροιμιῶν μοῦ δίδει τήν ἀφορμήν! «Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καί σοφώτερος ἔσται∙ γνώριζε δικαίῳ, καί προσθήσει τοῦ δέχεσθαι» (Παροιμιῶν,  Κεφ. θ΄).
Δέν προτίθεμαι, ἄλλωστε καί δέν νομιμοποιοῦμαι, νά Σᾶς διδάξω Θεολογίαν, τῆς ὁποίας ἂξιος διδάσκαλος εἶσθε!  Προτίθεμαι ὅμως νά Σᾶς διδάξω καί νά Σᾶς κατηχήσω εἰς τό ἐκκλησιαστικόν Ἦθος, εἰς τό ὁποῖον, ὡς φαίνεται, ὑπολείπεσθε!  

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
 κ.κ. Αγαθόνικος όπως είναι σήμερα.
Περί τῆς ἐλλείψεως ταύτης, δυστυχῶς ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν. Πρόκειται περί τῆς ἐκ πάσης ἀπόψεως ἀπαραδέκτου συμπεριφορᾶς Σας πρός τόν ἐν ἀδυναμίᾳ ὄντα Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ ὁποίου τήν φροντίδα Σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πείσματος ἐπιδεικνυομένην ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν Σας πρός τήν  ἐξαδέλφην Του καν Ἑλένην Ζαφειρίου-Φατούρου!
Περί τῶν κρατουσῶν συνθηκῶν ἐκεῖ εἰς τό κατάλυμά Του ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν, καθ’ ὅσον ἀπεσταλμένοι τῆς ἡμετέρας ἀναξιότητος ἐξ Αἰγίου, συγχρόνως δέ καί παιδιόθεν φίλοι Του Κληρικοί ἦλθον εἰς Κατερίνην, εἶδον καί ἀπῆλθον, μεταφέροντες εἰς ἡμᾶς τάς ἐκεῖ ἐπικρατούσας συνθήκας. Μεταξύ ἄλλων εἰς τήν ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἀναφοράν μας πρός τήν Δ.Ι.Σ. ἐγράψαμεν και τά ἑξῆς: «Ὡς διεβεβαίωσαν ἡμᾶς οἱ ἡμέτεροι ἀπεσταλμένοι, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπί μῆνας δέν εἶχε ἐμφανισθῆ προσωπικῶς τόν ἐν Χριστῷ  Ἀδελφόν του εἰς τό κατάλυμά του!»
 Τά περί -κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν- ἐλλειποῦς ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους ἐκ μέρους Ὑμῶν δύνανται να συνοψισθοῦν εἰς τά  ἑξῆς:
1.  Μετά τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου ἔχετε ἐμπλακῆ εἰς πλείστους ὅσους δικαστικούς ἀγῶνας, μόνον καί μόνον διότι δέν τῆς ἀναγνωρίζετε τό δικαίωμα νά φροντίζῃ τόν ἐξ αἵματος συγγενῆ  της Σεβ. κ. Ἀγαθόνικον, παρά τό γεγονός, ὅτι ἡ φροντίς αὕτη τυγχάνει καταγεγραμμένη εἰς τήν Διαθήκην Του ὡς ἐπιθυμία τοῦ ἀσθενοῦς  καί μή δυναμένου τώρα πλέον νά ἐπικοινωνῇ μετά τοῦ περιβάλλοντός του Μητροπολίτου  κ. Ἀγαθονίκου.

2.  Εἰς τό παραχωρηθέν πρός φιλοξενίαν του Διαμέρισμα-τμῆμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Σας Μεγάρου- ἡ παρουσία Σας εἶναι ἀραιά, ἐνίοτε δέ καί ταραχώδης!

3.  Ἀντί νά ἐπαινῆτε καί νά στηρίζετε τήν  πολλαπλῶς κοπιάζουσαν ἐξαδέλφην Του καν Ζαφειρίου, ἥτις -ἄς σημειωθῇ- ἐγκατέλειψε καί οἰκίαν καί  τέκνα καί τά καθ’ ἑαυτήν ἅπαντα εἰς τό Αἴγιον και ἐγκατεστάθη εἰς τήν Κατερίνην, προκειμένου  οἰκειοθελῶς καί μέ περισσήν εὐχαρίστησιν νά ὑπηρετήσῃ τόν ἐξ αἵματος, προσφιλέστατον δέ, συγγενῆ της, καταστάσα «σκλάβα» εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, Ὑμεῖς καί τινες συνεργάται Ὑμῶν εὑρίσκεσθε εἰς συνεχῆ ἀντιπαλότητα μετ’ αὐτῆς, ἀσκοῦντες ψυχολογικόν πόλεμον εἰς αὐτήν, προκειμένου νά Τόν ἐγκαταλείψῃ καί νά ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν!

4.   Μή μᾶς ἀντιλέξετε, ὅτι Ὑμεῖς ἔχετε διαθέσει τρεῖς (3) νοσηλευτάς, οἵτινες Τόν φροντίζουν ἐπί 24ώρου βάσεως, πρός τούς ὁποίους καταβάλλετε ἀποζημίωσιν, οὐχί βεβαίως ἐκ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀποδοχῶν καί τῶν ἐπιδομάτων τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, (ἐννοῶ τά τῆς συντάξεως καί τοῦ μηνιαίως καταβαλλομένου Συνοδικοῦ ἐπιδόματος). Ἐπιτρέψατέ μοι ὅμως νά Σᾶς ὑπομνήσω, ὅτι ὁ «μισθωτός» οὐδέποτε δύναται νά ἀναπληρώσῃ τό οἰκεῖον πρόσωπον!

5.   Ἰδού μία εἰσέτι ἀπόδειξις τόσον τῆς ἀδιαφορίας Ὑμῶν, ὅσον καί  τῆς πλημμελοῦς ἐπιτελέσεως τῶν καθηκόντων τῶν νοσηλευτῶν: Πρό ὀλίγων μόλις ἡμερῶν, ἤτοι τήν 1ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. περί ὥραν 11ην π.μ., ὑπαιτιότητι, δηλ. ἐξ ἀπροσεξίας τοῦ νοσηλευτοῦ ὑπηρεσίας κ. Ε. Σιώκα, ὁ ἀσθενής Μητροπολίτης κατέπεσεν ἐκ τῆς κλίνης του εἰς τό ἔδαφος καί ἐτραυματίσθη  σοβαρώτατα εἰς τήν κεφαλήν του, ἄνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ ὀφθαλμοῦ, ἐκ τῆς γενομένης δέ σχισμῆς ἔρρεεν ἄφθονον αἷμα! Συγχρόνως ὁ Μητροπολίτης ἦτο ἀπό 2ημέρου ἐμπύρετος καί μέ οὐρολοίμωξιν, χωρίς ίδιαιτέραν φροντίδα ἐκ μέρους τῶν νοσηλευτῶν! Ταῦτα πάντα ὁ δράστης ἀπέκρυπτεν ἐκ τῆς ἐξαδέλφης του, ἥτις ὅμως ἤκουσε τόν θόρυβον, τόν «γδοῦπον» ἐκ τῆς πτώσεως εἰς τό πάτωμα, και ἔσπευσεν εἰς βοήθειαν! Ἐκεῖ, δυστυχῶς, ἐλλάμψατε διά τῆς ἀδιαφορίας Σας! Διότι, ἀντί Ὑμεῖς προσωπικῶς ἤ κάποιος τῶν Συνεργατῶν Ὑμῶν νά σπεύσετε ἀμέσως καί νά ἐνεργήσητε τά ἀναγκαῖα διά τήν μεταφοράν Του εἰς τό Νοσοκομεῖον πρός νοσηλείαν, ἐσημειώσατε μίαν ἀσύγγνωστον ἀμέλειαν πρός ἕνα τραυματισθέντα συνάνθρωπόν μας, ὥστε τελικῶς μόλις περί τήν 5ην ἀπογευματινήν ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας νά μεταφερθῇ Οὗτος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, χάρις εἰς τήν φροντίδα καί πρωτοβουλίαν τῆς ἰατροῦ κας Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς κατ’ οἶκον νοσηλείας» καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει !!!!

6.   Ἀπό τῆς 1ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ ταλαίπωρος τραυματίας Ἀγαθόνικος παρέμεινεν εἰς τό Νοσοκομεῖον  ὡς νοσηλευόμενος μέχρι τῆς 11ης τοῦ αὐτοῦ μηνός!  Ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης τε  καί Σεβασμιότης –φεῦ- δέν κατεδέχθη νά πραγματοποιήσῃ μίαν ἐπίσκεψιν πρός τόν ἐν ἀσθενείᾳ ὄντα καί τετραυματισμένον Προκάτοχόν Σας ἐκεῖ εἰς τό Νοσοκομεῖον! Ἁπλῶς, ὡς λέγεται, τό βράδυ τῆς 10ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., δηλ. μόλις τήν προτελευταίαν ἡμέραν τῆς ἐξόδου Του ἐκ τοῦ Νοσοκομείου, Τον ἐπεσκέφθητε μόνον δι’ ἕν λεπτόν τῆς ὥρας, ἐστάθητε δέ ὄρθιος εἰς τό κατώφλι  τοῦ θαλάμου Του, ἠρωτήσατε κάτι καί ἀκολούθως ἐξηφανίσθητε…….! Ντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας,  Ἀδελφέ, ἐάν ταῦτα πάντα ἀληθεύουν!

7.  Ἡ στάσις Σας ἐπίσης ὑπῆρξε σκληρά ἕως καί ἀπάνθρωπος τόσον πρός τόν κ. Στέφανον, τόν ποτέ ὁδηγόν Του, ὅσον καί πρός τήν καν Ζαφειρίου!  Πρός τόν κ. Στέφανον, σπεύσαντα εἰς βοήθειαν, φέρεσθε ὡς νά εἴπετε τά ἑξῆς ἀπαράδεκτα, ἀντιχριστιανικά, ἀνάδελφα καί  ἀπάνθρωπα: «Ποιός σέ φώναξε, Στέφανε; Φύγε γρήγορα, γιατί θά σέ διώξω ἀπό τήν δουλειά. Ἐγώ εἶμαι ὁ ἐργοδότης σου, ἐγώ κάνω κουμάντο ἐδῶ μέσα»  κ.ἄ.

8.  Ὡς ἐξ ἐγκύρου πηγῆς πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀγαθόνικος ἔχει ἀνάγκην ἀμέσου μεταφορᾶς εἰς τι Κέντρον Ἀποκαταστάσεως, ἀλλ’ ὅμως οὐκ ἔχει τόν βοηθοῦντα»!!! Ἀπό τῆς 11ης Αὐγούστου παρουσιάζει σχετικήν πάρεσιν τῆς δεξιᾶς χειρός, συνεπείᾳ «ὄγκου παχέος ὑγροῦ εἰς τό ἀριστερόν μέρος τοῦ ἐγκεφάλου του», σύμφώνως πρός τάς γνωματεύσεις τῶν ἰατρῶν κας Τσιρογιάννη, Παθολόγου, καί κας Κατσαμάγκα, Νευρολόγου. Ὑμεῖς, Σεβασμιώτατε, ἀντί νά δραστηριοποιηθῆτε ἀμέσως πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος, ἀνεχωρήσατε τῆς Μητροπόλεώς Σας διά τήν Πάρον! 

9.  Τοῦ λόγου ἀχθέντος ἤδη εἰς τήν πρόσφατον νοσηλείαν  τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου, δέν δυνάμεθα νά μή μνησθῶμεν μίαν ἄλλην περίοδον  νοσηλείας του εἰς τήν Κατερίνην κατά τό πρόσφατον παρελθόν, ὅτε-προκειμένου νά ἀποδείξετε τήν ἀνύπαρκτον περί αὐτοῦ φρον τίδα Σας- ἰσχυρίσθητε ψευδῶς, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας Οὗτος εἶχεν μεταφερθῆ πρός νοσηλείαν εἰς τό Θεραπευτήριον τῶν «ΑΧΕΠΑΝΣ» τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῷ οὐδέποτε συνέβη το τοιοῦτον! Διά νά  ἰσχυροποιήσετε τόν κακόβουλον καί δαιμονιώδη τοῦτον ἰσχυρισμόν Σας, -φεῦ- προσεκομίσατε ψευδεῖς Ἰατρικάς Βεβαιώσεις φίλων Σας ἰατρῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ἤτοι τῶν  κ.κ. Β. Κώστα καί Εὐθ. Δαρδιώτη!

10.  Σεβασμιώτατε,
Διά τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων καταδεικνύεται, ὅτι ἡ πρός τόν Σεβ. Ἀγαθόνικον προσωπική Ὑμῶν στοργική φροντίς και περιποίησις τυγχάνει σχεδόν ἀνύπαρκτος! Πέραν ὅμως ὅλων τῶν γενικῶν παρατηρήσεων ἡμῶν καί μόνον διά τήν προσκόμισιν ψευδῶν ἰατρικῶν Βεβαιώσεων, προκειμένου να ἀποδείξετε, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας  μετεφέρθη εἰς Θεσσαλονίκην προς νοσηλείαν, καθ’ἥν ὥραν το Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, εἰς ὅ διετέλει νοσηλευόμενος, διεβεβαίωσεν γραπτώς, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος οὐδέποτε μετεκινήθη ἐξ αὐτοῦ εἰς ἕτερον Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα, δι’ αὐτήν καί μόνον τήν κατακριτέαν πρᾶξιν Σας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἤθελεν ἐπικυρωθῆ καί δικαστικῶς, θά ἔχετε  ἀπολέσει πλέον τήν «ἔξωθεν καλήν μαρτυρίαν» Σας, ὁπότε καί ὀφείλετε νά παραιτηθῆτε ἀμέσως ἀπό την ὑψηλήν θέσιν τοῦ Ποιμενάρχου! Δέν εἶναι δυνατόν, ψευδόμενος, νά ἀσκῆτε πλέον τά καθήκοντά Σας!

11.  Ἄς ἐπανέλθωμεν τώρα εἰς τήν ἀπό  27ης Ίουλίου 2015 καθ’ Ὑμῶν καταγγελίαν τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου. Σᾶς καταγγέλλει

a.   Διά «δύο χαρακτηριστικές ἀπάνθρωπες κινήσεις» ἕνεκα τῶν ὁποίων τόσον ἡ καταγγέλλουσα ὅσον καί ὁ ἀσθενῶν Μητροπολίτης ζοῦν «σέ καθεστώς φρικτότερο  τοῦ Νταχάου  καί τοῦ  Ἄουσβιτς….. μετέτρεψαν δέ τήν ζωήν τους σ’ ἕνα  καθημερινό και ὁλονύκτιο Ἀρχιπέλαγος τοῦ Γκούλακ» (βλ. σελ. 2).

b.    Ὅτι ἀπεμακρύνατε «ἀπό τήν καθημερινή περιποίηση καί ὑγιεινήν καθαριότητα τόν ἐπί δεκαετίες μέ καθημερινή καί ὁλονύκτια συμπαράσταση στόν Γέροντα συνεργάτη καί ὁδηγό του Στέφανο».

12. Διά τήν ἐγκατάστασιν ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων (κάμερες) παρακολουθήσεως τῶν κινήσεων εἰς τούς χώρους, ὅπου ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος κατοικοεδρεύει, ὥστε ἡ διαμαρτυρομένη κα Ζαφειρίου «δέν ἠμπορεῖ οὔτε και την ἀπόκρυφη περιποίηση τοῦ σώματός της νά ἔχῃ»!!!! Ταῦτα δε πάντα συμβαίνουν μέ τήν συνεργασίαν τῶν νοσηλευτῶν  τῆς Ὑμετέρας ἐπιλογῆς, οἵτινες  «πλουτίζουν ἀπό τις παροχές καί τά ἐπιδόματα τοῦ Γέροντος…..καί ὁ α’ ἐκτελεῖ τόν ρόλο τοῦ “capital control” !!!!!

13. Ὡς Μάρτυρες, δυνάμενοι να ἐπιβεβαιώσουν την ὡς ἄνω κακότροπον συμπεριφοράν Σας, δύνανται νά κληθοῦν οἱ  Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,  Θηβών κ. Γεώργιος,    Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ὡς και ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκος, μετά τῶν ὁποίων, ἄς σημειωθῆ, οὐδεμίαν ἐπικοινωνίαν εἴχομεν!

Σεβασμιώτατε,
Ἐάν ταῦτα πάντα τυγχάνουν ἀληθῆ, τότε ἐντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας!  Ὄχι μόνον ἔχετε έγκαταλείψει εἰς χεῖρας τρίτων ἀνθρώπων, καί μάλιστα οὐχί καί τόσον στοργικῶν, ἕνα ἀνίσχυρον Ἀρχιερέα, τόν Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ Ὁποίου χειρίζεσθε ἐν λευκῷ καί χωρίς λογοδοσίαν τινά τά εἰσοδήματά Του, διεκδικῆτε δέ καί τό ἐν Ἀθήναις ἀκίνητον (Διαμέρισμα), διά τοῦτο δε καί φέρεσθε τόσον σκληρῶς εἰς τήν ἐξ αἵματος συγγενῆ του κυρίαν Ζαφειρίου!!!!!! Ἡ συμπεριφορά Σας ἀπάδει προς ἕνα Ἀρχιερέα, ὅστις ὀφείλει νά ἐνσαρκώνῃ εἰς τήν ζωήν του τήν ἀγάπην, τήν  συμπάθειαν, τήν ἀνεκτικότητα,  νά διακρίνεται δέ οὐχί διά τήν σκληροκαρδίαν του, ἀλλ’ ἀντιθέτως διά τά σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν του.  Ἐάν, λοιπόν, τά καταγγελλόμενα τά καθ’ Ὑμῶν τυγχάνουν ἀληθῆ δύο μόνον ἐπιλογάς ἔχετε εἰς τήν διάθεσίν Σας, ἤτοι ἤ νά γίνετε πολυεύσπλαγχνος, συμπαθής καί φιλάνθρωπος ἤ νά παραιτηθῆτε!    


ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΤΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

14.  Ἐφ’ ὅσον ἡ ροή τοῦ λόγου μας ἔφθασεν εἰς οἰκονομικῆς φύσεως  ζητήματα καί συμφέροντα, Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψατέ μοι να ἀναφερθῶ καί εἴς τι προσωπικοῦ χαρακτῆρος σημεῖον. Ἀδέσποτοι φῆμαι, φθάνουσαι μέχρις τῆς ἡμετέρας ἀκοῆς, λέγουν τά ἑξῆς: Ὑμεῖς πολύ συχνά, ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀναξιότητά μου, ἐμφανίζεσθε ὡς νά λέγετε τά ἑξῆς λόγια: «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων!  Θα τά φάω ἐγώ»!!!!!!
Λεπτομερέστερον ὁμιλοῦντες, ὡς ἐπληροφόρησαν ἡμᾶς ἀξιοσέβαστοι συνομιλαί  μας, Ὑμεῖς φέρεσθε ὡς νά ἔχετε ἐκμυστηριευθῆ εἴς τινα σεβάσμια καί λίαν  ἀξιόπιστα  πρόσωπα  τῆς τοπικῆς Κοινωνίας τά ἑξῆς:

«Πρέπει νά κρατήσω πάσῃ θυσίᾳ τίς 2.500 ευρώ ἀποδοχές τοῦ παπποῦ (δηλ. τοῦ Ἀγαθονίκου) καί τά ἐπιδόματα, νά διώξω τήν  Ἑλένη ἀπὀ ἐδῶ μέσα καί νά τῆς πετάξω τά πράγματά της, ὁπότε μετά θά ἀκυρώσω τό Συμβόλαιο, μέ τό ὁποῖον (ἐνν. ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος) μεταβίβασε τό διαμέρισμά του  στην Ἀθήνα στήν κόρη της, γιατί ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητος  εἶναι ὑπό ὅρους, ἤτοι μετά θάνατον, πρέπει νά πιστοποιήσουν τήν τοιαύτη γηροκόμηση οι 2 ἱερεῖς Βαρνάβας Λεοντιάδης…… καί Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος καί  ὁ Δικηγόρος Ἠλίας Παπάζογλου.....

……Ὅ,τι καί νά γίνει ὅμως, καί τά ἐπάνω–κάτω νά ἔρθουν ὁ Καλαβρύτων δέν θά τόν πάρει μέ τίποτα ἀπό ἐδῶ μέσα, γιά νά τά φάει αὐτός. Ποιός εἶναι αὐτός, πού θά μέ ἀναφέρει ἐμένα στή Σύνοδο καί μᾶς κάνει τόν ἔξυπνο σέ ὅλα καί γελάει ὁ κόσμος μαζί του! ……»


Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ καί ἀθυρόστομε Δέσποτα,

Έάν ἐλέχθησαν ἐκ μέρους Σας τά λόγια αὐτά, ἀληθῶς ὄχι μόνον ἐκπλήττομαι, ἀλλά καί ἀγανακτῶ!  Εἶσθε πολύ μικρός καί πολύ περισσότερον μικρόψυχος, ἐάν ὄντως ἐξῆλθον τοιαῦτα λόγια ἐκ τῶν χειλέων Σας.

Καί εἶναι ἀληθές μέν, ὅτι ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ὡς Συνοδικός Σύνεδρος, ἐζήτησα ἀπό την Ἱεράν Σύνοδον, ὅπως ἐπιτρέψῃ εἰς τόν ἀσθενοῦνται πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, ἵνα μεταφερθῇ εἰς τήν ἰδιαιτέραν του Πατρίδα, τό Αἴγιον, καί ἀναλάβωμεν ἡμεῖς, ἐν συνεργασίᾳ καί μέ τήν Ἐξαδέλφην του καν Ζαφειρίου τήν περαιτέρω φροντίδα Του, ἀλλ’ οὐδέποτε εἴχομεν ἐν νῶ τήν ἀπολαβήν ὑλικῶν ἀνταλλαγμάτων! Μετά τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου ὑπήρξαμε φίλοι ἀπό τά ἐφηβικά μας χρόνια, ἐχειροτονήθημεν συγχρόνως περίπου Διάκονοι εἰς τά Τρίκαλα Θεσσαλίας ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Διονυσίου, ὑπήρξαμε ἀδελφοί-συμμονασταί  εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων, εἴχομεν δεσμούς ἀδελφικούς! Ἑπομένως μόνον μία διεστραμμένη διάνοια θά ἠδύνατο να προβῇ εἰς ἀνεπίτρεπτους συνδυασμούς, περί οἰκονομικῶν συμφερόντων καί ἐπιδιώξεων ἡμῶν,  προσβάλλοντας τήν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου! Ἐάν,  λοιπόν, ἐκ τῶν χειλέων Σας ἐξῆλθον τά λόγια αὐτά «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων!  Θά τά φάω ἐγώ»!!!!!! καί τά παρόμοια, ὡς ἀνωτέρω ἐξετέθησαν,  ἐπικαλούμενος καί ἐπαναλαμβάνων τούς λόγους τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος «Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν….», ἀναφερόμενος δέ εἰς τό Ὑμέτερον Πρόσωπον καί εἰ τινων ἄλλων Συνεργατῶν Ὑμῶν καί συκοφαντῶν ἐμοῦ, τολμῶ νά εἴπω: «γενέσθωσαν ἄλαλα τά χείλη τῶν ψευδολόγων καί τῶν συκοφαντῶν μου, τῶν ὑπηρετούντων τό ψεῦδος καί τήν συκοφαντίαν, κληρικών, μοναχῶν ἤ λαϊκῶν»!

Δυστυχῶς, Ἀδελφέ μου, «ἡ τιμή, τιμή δέν ἔχει καί χαρᾶς τον, πού τήν ἔχει»!   

Σεβασμιώτατε,
      Ἡ παροῦσα δημοσία ἀναφορά μας κατέστη ἀναγκαία, καθ’ σον μέχρι σήμερον παρέμειναν ἀναποτελεσματικαί ἤ καί ἀναπάντητοι τόσον αἱ προφορικῶς γενόμεναι, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Συνοδικοῦ Συνέδρου,  παρακλήσεις μου πρός τήν Δ.Ι.Σ., ὅσον καί ἡ ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 544 Ἀναφορά μου! Ἔχοντες, λοιπόν, ὡς ὁδηγόν μας τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ  «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», δημοσιοποιοῦμεν τό ζήτημα, ὥστε τώρα πλέον νά πληροφορηθῇ τό ἐκκλησιαστικόν Πλήρωμα τά ἐν Κατερίνῃ τεκταινόμενα εἰς βάρος ἑνός γεγηρακότος Ἀρχιερέως, Ὅστις διατελεῖ εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου ἀνάγκης, καί Τόν Ὁποῖον τόσον ὁ Διάδοχος αὑτοῦ Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, ὅσον καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, φερομένη έν προκειμένῳ ὡς Μητρυιά, σχεδόν Τόν ἔχουν ἐγκαταλείψει εἰς τήν τύχην Του!

                 Ἐπί δε τούτοις διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
              
           + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


Ἡ παροῦσα ἀναφορά διαβιβάζεται:
Πρός τήν Δ.Ι.Σ. διά τά κατ’Αὐτήν,

 • Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, πρός ἐνημέρωσιν,
 • Πρός τήν Ἐρίτιμον Κυρίαν Πολυξένην Τσούλη, Ἀντεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Κατερίνης,  πρός ἐνημέρωσιν καί διά τά κατ’ Αὐτήν.
 • Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐνημέρωσιν

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015!


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ!

 __________Ετοιμαζόμεθα πια, αγαπητοί μου φίλοι, να μετακομίσουμε στα μαρτυρικά, ιστορικά και ηρωϊκά Καλάβρυτα! Υπάρχουν κι εδώ ψυχές, οι οποίες με λαχτάρα περιμένουν τον Αρχιερέα τους! Μας περιμένει εκεί έργο κοπιώδες, σκληρό! Πρέπει, λοιπόν,  να διακόψουμε την τακτική μας διαδικτυακή επικοινωνία μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο -ελπίζω να είμεθα εν ζωή και το εύχομαι- για πολλούς λόγους, τους οποίους άπό τη θέση αυτή κάθε χρόνο τους επαναλαμ- βάνουμε:
1. Για να αποτοξινωθούμε όλοι μας! Επειδή και το Blog δημιουργεί εθισμό. Είναι κάτι σαν ψυχοναρκωτικό!

2. Για να εργασθούμε ιεραποστολικά στην Επαρχία Καλαβρύτων. Μία Επαρχία ιστορική, ορεινή, εκτεταμένη και πονεμένη, όπου ακρίτες ιερείς-εφημέριοι και ένας αριθμός πιστών χριστιανών περιμένουν τον Επίσκοπό τους. Στα Καλάβρυτα θα αναλώσουμε τις δυνάμεις μας κατά τον μήνα Αύγουστο.

3. Εκεί ψηλά στο Μέγα Σπήλαιο θα εορτάσουμε την μεγάλη εορτή των Ορθοδόξων, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως επεκράτησε να ονομάζουμε την εορτή της Παναγίας μας. Εδώ φυλάσσεται η περίπυστη κηρόχυτη Εικόνα της Θεοτόκου, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, κατά την ορθόδοξη παράδοση. Είναι η αρχαιότερη Εικόνα της Παναγίας μας, η δέ σεβασμία Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας από τόν 4ον αιώνα, δηλ. γύρω στο έτος 300-350 μ.Χ. 

 4. Σταματάμε, λοιπόν, τις αναρτήσεις μας τώρα, ώστε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας. Ο καθένας μας ως άτομο, ως ψυχοσωματική οντότης, έχει ανάγκη από ανεφοδιασμό, τροφοδοσία και πνευματική ανασυγκρότηση! Αυτό εμείς ιδιαίτερα θα το προσπαθήσουμε κατα τόν μήνα Σεπτέμβριο.

5. Σταματάμε τις αναρτήσεις μας τώρα και για τον πρόσθετο λόγο:  να σχεδιάσουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, το Πρόγραμμα εργασίας της νέας περιόδου 2015-2016.

6. Και τέλος, για τεχνικούς επίσης λόγους! Στα Καλάβρυτα δεν έχουμε άνετη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 ________Λοιπόν, οι εν Κυρίω Συνεργάτες μου και εγώ σας ευχόμεθα ένα αγιαστικό καλοκαίρι!  Ο Κύριός μας να σας ευλογεί! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Με αγάπη Χριστού και πατρικές ευχές 

Αίγιον, 30η  Ιουλίου 2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


****************
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
**************************
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΛΑΘΟΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ! 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 


και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 


κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Παναγιώτατε,
 ________Ένας άσημος και ανάξιος εν Χριστώ αδελφός Σας τολμά να απευθύνεται προς Υμάς με ανοικτές διαδικασίες! Όχι βέβαια, επειδή ΔΕΝ Σας σέβεται, όπως κάποιος επιπόλαια θα ηδύνατο να σκεφθή! Παίρνει το θάρρος για να Σας μεταφέρη τον σκανδαλισμό του χριστεπωνύμου Πληρώματος από μια ενέργειά Σας, η οποία μας επίκρανε πάρα πολύ βαθειά τους εν επιγνώσει θρησκευομένους.
________Αντλούμε το θάρρος από την αρχαία ρήση, καθ’ ήν «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται»! Έπειτα καί τα τεσσαράκοντα (40) έτη Αρχιερωσύνης περίπου, τά οποία με την Χάριν του Κυρίου έχομεν συμπληρώσει, μας υποχρεώνουν νά μη σιωπώμεν οσάκις η Ορθοδοξία αδικείται, Όποιος και άν είναι ο αδικών!
________Επί πλέον αρυόμεθα το δικαίωμα από την εντολήν του Κυρίου μας «μη δότε τα άγια τοις κυσί» (Ματθ. 7, 6).
________Χωρίς περιστροφές λόγων η παρακάτω δημοσιευομένη φωτογραφία ομιλεί ευγλώττως! Τελούντες την αναίμακτον Μυσταγωγίαν φέρεσθε να μεταδίδετε το Σώμα και το Αίματου Κυρίου μας σε ένα  Δημόσιο Πρόσωπο, το οποίον με την εν γένει συμπεριφορά του χλευάζει την Εκκλησίαν του Χριστού, καταπατεί τον ηθικόν Νόμον του Ευαγγελίου και σκανδαλίζει το πανελλήνιον με την άκομψον συμπεριφορά του, επαίρεται ότι είναι θαυμαστής των ανθρώπων της Κοινωνίας των Σοδόμων και Γομόρρων καί μιμητής των! 

 •         Δεν έχετε παρατηρήσει, ότι στο αυτί του φοράει ένα σκουλαρίκι, δείγμα των ηθικά ανωμάλων τύπων;
 •        Δεν έχετε πληροφορηθή, ότι προΐσταται του κύκλου των ομοφυλοφίλων;
 •    Δεν έχετε ακούσει, ότι ο άνθρωπος αυτός κάθε χρόνο στο χώρο της δημαρχιακής του ευθύνης  διοργανώνει παρέλαση των ομοφυλοφίλων;
 • Δεν έχετε σκεφθή, ότι ο ταλαίπωρος αυτός άνθρωπος –εν τω μέτρω των δυνάμεών του- προάγει  την ανηθικότητα;

_________Πως, λοιπόν, ετολμήσατε να του μεταδώσετε τα Άχραντα Μυστήρια;
_________Πως και διατί διά του τρόπου αυτού  συνετελέσατε εις την χλεύην του υπερτάτου των  Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας;  
________Υμείς ουδέποτε ανέγνωτε τον λόγον του Απ. Παύλου: «Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του Άρτου εσθιέτω και του Ποτηρίου πινέτω»;  (Α΄Κορ. 11,28)
________Ουδέποτε διελογίσθητε την περίπτωσιν του Προδότου Μαθητού Ιούδα, ο οποίος αφού εκοινώνησεν αναξίως, παρέδωσε την καρδίαν του εις τον Διάβολον;  «Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς» (Ιωάν, 13,27).
_________Ιδού, λοιπόν, τα πειστήρια του εγκλήματος, το  οποίον διεπράξατε:


Σχόλιο της φωτογραφίας: Η πρώτη επίσημη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Σμύρνη από τη Μικρασιατική καταστροφή τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

 Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό του Αγίου Βουκόλου, της μοναδικής ελληνορθόδοξης εκκλησίας που παρέμεινε όρθια από την καταστροφή του 1922 με εντολή του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ.


Στην πρώτη επίσημη λειτουργία του Ιερού Ναού ο οποίος μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως μουσειακός χώρος και χώρος εκδηλώσεων παρέστησαν όλες οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης ενώ κατά τη Θεία Λειτουργία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων ο Δήμαρχος .................

ΠΗΓΗ: www.stoxos.gr


Παναγιώτατε,
_______Πολύ θα ηθέλαμε να σιωπήσουμε!  Πολύ θα επιθυμούσαμε να βγάλουμε το ράσο μας και να καλύψουμε την ασχήμια αυτή!  Αλλά δεν μπορούμε να το πράξουμε, μόνο και μόνο επειδή τα τελευταία ετούτα χρόνια προβαίνετε συνεχώς σε εκπτώσεις στα θέματα τησ πίστεως!  Να Σας θυμίσουμε μερικά: 

 1. Εχαρακτηρίσατε το Κοράνιον ως "άγιον" βιβλίο! «Σου παραδίδω το άγιον Κοράνιο» είπατε στον Διευθυντή του εργοστασίου της Coca Cola κάπου εκεί κάτω εισ την Ατλάνταν των Η.Π.Α!
 2. Επισκεφθήκατε επισήμως την Συναγωγήν των Εβραίων κάπου εκεί εισ την Νέαν Υόρκην! 
 3. Παρευρέθητε εις τα Εγκαίνια Εβραϊκής Συναγωγής εις την Ανδριανούπολιν!(26.03.2015)
 4. Εις τας σχέσεις Σας με τον Πάπα της Ρώμης πραγματοποιείτε απαράδεκτα ανοίγματα
 5. Η Οικουμενική Κίνησις, όπως τελικά διαμορφώνεται, υπό πολλών αποκαλείται παναίρεσις.  «Η παναίρεσις του Οικουμενισμού», λέγουν!
______Κατά την ταπεινήν μας άποψιν εξ όλων των ανωτέρω υπερβάσεων, παραβιάσεων, ανομημάτων κλπ. Υμών, το σοβαρότερον είναι η μετάδοσις των Αχράντων Μυστηρίων εις άνθρωπον, ο οποίος "γυμνή τη κεφαλή"  εμπαίζει την χριστιανικήν Ηθικήν! 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
______Το παράδειγμά Σας εύρε μιμητάς στους Αγιορείτας Πατέρας, οι οποίοι υποδέχονται μετά πάσης τιμής τον Σοδομίτην αυτόν Δήμαρχον, μάλιστα δε και τον ανέδειξαν Πρόεδρον του Συλλόγου "Αγιορείτικη Εστία"!!!  Ευτυχώνς, ότι δεν έχει μολυνθή ακόμη το σύνολον των Αγιορειτών Πατέρων!  Μια Ομάδα εξ αυτών απευθύνει Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ιερά Κοινότητα και τους ανακαλεί στην τάξη!  Το παράδειγμά Σας, λοιπόν, ενίοτε είναι καταστρεπτικόν δια την Ορθοδοξίαν!  Παρασύρει πολλούς, ελαφροσυνείδητους να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.  Μη καταστρέφετε, λοιπόν, την Ορθοδοξίαν, δια την Οποίαν οφείλετε να είσθε Προστάτης και μόνον ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ! 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
______Επιστεγάζοντες το παρόν σημείωμά μας με όλον τον οφειλόμενον σεβασμόν πρός το σεπτόν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικώς Σας πληροφορούμεν, ότι όσον τουλάχιστον εξαρτάται από ημάς τους ευτελείς και αχρείους δούλους του Σωτήρος ημών Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ η αρχη, την οποίαν Υμείς εφαρμόζετε: δηλ.  "εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε"! 

Ταπεινά και σεβαστικά 
πλην όμως και με την εν Χριστώ παρρησίαν.

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Αίγιον, 27 Ιουλίου 2015


*******************

Επιστολή Αγιορειτών προς την Ι. Κοινότητα δια τον κ. Μπουτάρη

Εν Αγίω Όρει τη 30η -6-2015

Προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Άθω
Σεβαστοί Πατέρες,

            Με μεγάλη θλίψη και αθυμία απευθυνόμαστε προς την Ιεροκοινοτική μας Αρχή, για να εκφράσουμε την απογοήτευση αλλά και την μη εφάμαρτη οργή μας, κατά το «οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» (Ψαλμ. 4,5), για να αναπληρώσουμε την εκ μέρους σας έλλειψη οργής και θυμού εναντίον της φρικτής και σιχαμερής αμαρτίας του Σοδομισμού, την οποία ούτε ο πανυπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός ούτε οι πλήρεις αγάπης και φιλανθρωπίας Άγιοι Πατέρες ανέχθηκαν η επροστάτευσαν.
            Δεν τρέφουμε καμμία αντιπάθεια προς το πρόσωπο του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη.  Αντίθετα θα τον φιλοξενούσαμε και στις μονές και στα κελλιά μας, αν έπαυε να υποστηρίζει, να προβάλλει και να ενθαρρύνει τις παρελάσεις υπερηφανείας των ομοφυλοφίλων (Gay Pride) και να ισχυρίζεται ότι το διεστραμμένο αυτό πάθος, η αφύσικη σαρκική συνεύρεση προσώπων του ιδίου φύλου είναι απλή φυσιολογική διαφορετικότητα, τιθέμενος έτσι υπεράνω του Θεού και των Αγίων, υβρίζοντας τον Θεό και βλαφημώντας με τους λόγους και τις πράξεις του το Άγιον Όνομά του.
             ..........
            Τώρα ο κ. Μπουτάρης κουβαλάει και στο Άγιο Όρος των δαιμόνων τις φάλαγγες και σεις, άγιοι Πατέρες, τον δεχθήκατε πάλι και τον τιμήσατε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και τον επανεκλέξατε ως πρόεδρο της «Αγιορειτικής Εστίας».  Δεν λάβατε υπ’ όψιν τις παραπάνω διαμαρτυρίες.  Ο ίδιος σε συνέντευξή του στις 3-6-2015 εδήλωσε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν εναντίον του τα εξής: «Μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένες αντιδράσεις αλλά τα τρία τελευταία χρόνια που πραγματοποιείται το pride έτσι γίνεται. Εξτρεμιστές υπάρχουν παντού,» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσθέτοντας τα (βαρυσήμαντα).  «Εάν είχε πρόβλημα η Ιερά Κοινότητα για το ήθος και την ηθική μου θα είχε αντιδράσει εξαρχής…»  Αυτό άγιοι Πατέρες προσβάλλει ξεκάθαρα την Ιερά Κοινότητα και όλο το Άγιον Όρος.  Εμείς σαν Αγιορείτες μοναχοί δεν ανεχόμαστε μια τέτοια προσβολή, και διαμαρτυρόμαστε δια τα δεδηλωμένα.  Κρύβουν τα πρόσωπα τους από εντροπή η Αγνή και Άσπιλη και Αειπάρθενος Παναγία μας, οι Άγιοι Άγγελοι, ο χορός των Αγίων Πάντων, και ιδιαιτέρως των Αγιορειτών.
            Μαζί τους και εμείς εκφράζουμε την ντροπή μας για το γεγονός και δηλώνουμε ότι σε αυτήν όπως και σε άλλες παρόμοιες παρεκκλίσεις στο δόγμα και στο ήθος είσθε μόνον τύποι εκπρόσωποι του Αγίου Όρους, της ασάλευτης κιβωτού της Ορθοδοξίας.  Πολλοί Αγιορείτες Αδελφοί και Πατέρες μας ενεθάρρυναν να σας γράψουμε αυτήν την επιστολή, για να εκπροσωπήσουμε ουσιαστικά την Αγιορείτικη Παράδοση και να αναπαύσουμε τις σκανδαλισμένες συνειδήσεις των εν τω κόσμω λαϊκών αδελφών μας.
            Ευχόμαστε, έστω το επόμενο έτος, αν στην πράξη δεν σταματήσει τις βλάσφημες παρελάσεις των Σοδομιτών ο ασεβής δήμαρχος, να ενεργήσετε κατά το θέλημα του Θεού και κατά το παράδειγμα των Αγίων.  Να προβήτε στις δέουσες νομικές ενέργειες να απομακρυνθεί από πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, να του απογορευθεί δια βίου η είσοδος στο Άγιο Όρος, όπως έχετε κάθε δικαίωμα και από τον Κ.Χ.Ο. και από το σύνταγμα της Χώρας, γιατί άλλως δεν θα υπήρχε και ο Θεσμός του διαμονητηρίου, επειδή υπαιτίως και αβιάστως ενώπιον όλων αντιστρατεύεται στο Θείο νόμο και στην ανθρώπινη οντολογία.

Επί δε τούτοι διατελούμεν

Μετά της εν Κυρίω αγάπης και φιλαδελφίας

Αγιορείτες ΠατέρεςΠηγή: Εφημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" 17/7/2015

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Του Ιωάννου Φουντούλη, Καθηγητού ΠανεπιστημίουΗ εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πού εορτάζει στις 15 Αυγούστου ο χριστιανικός κόσμος, είναι η μεγαλυτέρα από τις εορτές που καθιέρωσε η Εκκλησία προς τιμήν της Μητρός του Κυρίου, τις θεομητορικές εορτές. Ίσως είναι και η παλαιοτέρα από όλες. Τις πρώτες μαρτυρίες έχουμε γι’ αυτήν κατά τον Ε΄αιώνα, γύρω στην εποχή που συνεκλήθη η Γ΄Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), που καθώρισε το θεομητορικό δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθή η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι συνεστήθη στα Ιεροσόλυμα την 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα μετετέθη στις 15 του ιδίου μηνός. Είχε δε γενικώτερο θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της Κοιμήσεως. Ωνομάζετο “ημέρα της Θεοτόκου Μαρίας”. Κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα “Κάθισμα”, ναός επ’ ονόματί της, που ευρίσκετο έξω από τα Ιεροσόλυμα στο τρίτο μίλιο της οδού που οδηγούσε στην Βηθλεέμ. Η σύνδεση της εορτής αυτής προς την Κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στον περίφημο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στην Γεθσημανή, το “ευκτήριο του Μαυρικίου”, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Αυτός ο ναός πολύ σύντομα πήρε τον χαρακτήρα του μεγαλύτερου θεομητορικού προσκυνήματος και η ακτινοβολία του έγινε αιτία η πανήγυρίς του κατά την 15η Αυγούστου γρήγορα να διαδοθή σ’ ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο σε ανατολή και δύση σαν εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αργότερα εξήρθη η εορτή με την προπαρασκευαστική νηστεία και την παράτασι του εορτασμού μέχρι της 23ης ή και μέχρι του τέλους του Αυγούστου και έγινε όχι μόνο η μεγαλυτέρα θεομητορική εορτή αλλά και μία από τις σπουδαιότερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αυτό βέβαια ήταν φυσικό να γίνη, γιατί η Θεοτόκος είναι το προσφιλέστερο και ιερώτερο πρόσωπο μετά τον Κύριο και γι’ αυτό συνεκέντρωσε την τιμή και την ευλάβεια όλων των χριστιανικών γενεών. Αναρίθμητοι ναοί και μονές έχουν κτισθεί προς τιμήν της Κοιμήσεώς της, θαυμάσιες τοιχογραφίες παριστάνουν σε κάθε ναό πίσω από την κεντρική είσοδο σε εκπληκτικές συνθέσεις την ιερά της κηδεία, ύμνοι εκλεκτοί έχουν διακοσμήσει την ακολουθία της και λόγοι λαμπροί και εγκώμια εξεφωνήθησαν από τους Πατέρες και νεωτέρους εκκλησιαστικούς άνδρες κατά την ημέρα της μνήμης της. ‘Ολες οι ανθρώπινες γενεές συναγωνίσθησαν στην προσφορά ό,τι εκλεκτοτέρου είχαν να παρουσιάσουν, για να μακαρίσουν έργω και λόγω την Παρθένο Μαρία.

ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Για την κατανόηση του εορτολογικού περιεχομένου της εορτής της Κοιμήσεως, όπως και των άλλων θεομητορικών εορτών, της Συλλήψεως, της Γεννήσεως και των Εισοδίων, πρέπει να κάμωμε μία μικρά αναδρομή στις πηγές, από τις οποίες αντλήθηκαν τα θεομητορικά αυτά θέματα. Διαφορετικά είναι αδύνατο να ερμηνεύση κανείς ό,τι συνδέεται με τον εορτασμό αυτόν, τα συναξάρια, την υμνογραφία και την εικονογραφία τους. Οι αυθεντικές ιστορικές πηγές, τά Ευαγγέλια και τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν μας διέσωσαν πληροφορίες για τον πρό του Ευαγγελισμού και για τον μετά την Ανάληψι του Κυρίου βίο της Θεοτόκου. Πρόθεσις των ιερών συγγραφέων ήταν να αφηγηθούν τον βίο και το σωτηριώδες έργο του Χριστού και ό,τι άμεσα συνεδέετο με Αυτόν και όχο να ικανοποιήσουν την ευλαβή περιέργεια ή τα ιστορικά ενδιαφέροντα των αναγνωστών τους. Η παράδοσις όμως της Εκκλησίας διέσωσε από στόματος εις στόμα διάφορες πληροφορίες πού αφορούσαν στον βίο της Θεοτόκου πρό της συλλήψεως του Κυρίου και μετά την Ανάστασί Του. Αργότερα διάφοροι ευλαβείς, κατά το πλείστον, συγγραφείς περιέλαβαν τις πληροφορίες αυτές και τις ανέπτυξαν με την φαντασία τους και για να έχουν περισσότερο κύρος έθεσαν στους τίτλους των έργων τους μεγάλα αποστολικά ονόματα. Η Εκκλησία α[‘ερριψε και κατεδίκασε τα βιβλία αυτά και τα ωνόμασε “Απόκρυφα” και “Ψευδεπίγραφα”. Σε μεταγενεστέρα εποχή πολλές από τις διηγήσεις αυτές, τουλάχιστον στις βασικές τους γραμμές, έδωσαν θέματα στην διαμόρφωσι εορτών, στην σύνταξι συναξαρίων, στην ποίηση ύμνων και στην εικονογραφία. Εξ άλλου, καθώς προείπαμε, ο πυρήν των διηγήσεων αυτών είχε ως βάσι του παμπάλαιες ιστορικές παραδόσεις γυ΄ρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου.

ΑΦΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
Ειδικά το γεγονός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αφηγείται, εκτός των άλλων, και μια απόκρυφος διήγησις, που φέρεται υπό το όνομα του ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου, του Ιωάννου. Μια περίληψη του εκτενούς αυτού κειμένου θα παρουσιάσωμε εδώ. Σε κάθε του σημείο ο αναγνώστης του θυμάται αντίστοιχες φράσεις από τους ύμνους και το συναξάριο της εορτής και λεπτομέρειες από την εικόνα της Κοιμήσεως που εφιλοτέχνησαν βυζαντινοί ζωγράφοι.
Η Παναγία μετά την Ανάληψι του Χριστού καθημερινώς πηγαίνει στο ζωοδόχο μνήμα και προσεύχεται. Μία Παρασκευή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται μπροστά της και την χαιρετά: “Χαίρε, η γεννήσασα Χριστόν τον Θεόν ημών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα αφήσης τον κόσμο και θα πορευθής εις την ζωήν την αληθινήν και αδιάδοχον”. Η Θεοτόκος επιστρέφει στον οίκο της, θυμιά και προσεύχεται στον Χριστό να της στείλη τον Ιωάννη και τους λοιπούς Αποστόλους, για να παρασταθούν στον θάνατό της. Η προσευχή της εισακούεται και πρώτος φθάνει, αρπαγείς από νεφέλη, ο Ιωάννης και σε λίγο επί νεφελών και οι λοιποί Απόστολοι οι διεσπαρμένοι στα πέρατα του κόσμου. Την Κυριακή έρχεται με την απαστράπτουσα δόξα Του και με χιλιάδες αγγέλους ο Κύριος να παραλάβη την ψυχή της Μητρός Του. Εκείνη ευλογεί τους Αποστόλους και τον κόσμο, δέεται για την σωτηρία όλων και αφού λαμβάνει την υπόσχεσι ότι “πάσα ψυχή επικαλουμένη το όνομά της ου μη καταισχυνθή, αλλ’ εύρη έλεος και παράκλησιν και αντίληψιν και παρρησίαν και εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι”, παραδίδει την αγία της ψυχή στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι περιπτύσσονται το σκήνος και ψάλλοντες μεταφέρουν την κλίνη με το σώμα για ταφή. Ένας εβραίος ονόματι Ιεφωνίας ορμά και επιχειρεί “κατά της κλίνης”, αλλ’ άγγελος Κυρίου με “ξίφος πυρός” αποκόπτει τα χέρια του από των ώμων, που μένουν κρεμασμένα στην κλίνη. Αυτός μετανοεί και κολλώνται πάλι τα χέρια του, ενώ οι Απόστολοι ανενόχλητοι συνεχίζουν την εκφορά. Το σκήνος θάπτεται σε καινό μνημείο στην Γεθσημανή, την Τρίτη όμως ημέρα “μετετέθη…εν Παραδείσω”.

 ΠΗΓΗ: http://www.apostoliki-diakonia.gr/