Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου π. Ιερώνυμος Κάρμας, Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων είχε την καλωσύνη να προβή σε ένα ανθολόγιο από τό βιβλίο του διακεκριμένου Νομικού και Δρος του Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κρίππα, το οποίο και έθεσε στη διάθεσή μας. Το δημοσιεύουμε για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας. Και εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας.
Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύουμε το κείμενο της επιστολής του Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης πρός τόν κ. Υπουργό Παιδείας.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
29 Αυγούστου 2008 Ο Μετρητής μας την ώρα αυτή δείχνει 55.837 επισκέψεις
********************
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
(Από τό Βιβλίο τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ
κ. Γεωργίου Κρίππα Διδάκτορος Συνταγματικού Δικαίου )

Τ ί ἰσχύει γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
στά 25 Κράτη Μέλη τῆς Ε.Ε.


1. ΓΑΛΛΙΑ
Τό Γαλλικό Σύνταγμα ὁρίζει στό ἄρθρο 2 ὅτι ἡ Γαλλία εἶναι ἕνα κράτος «λαϊκό», προσθέτει δέ ὅτι ἐγγυᾶται τήν ἰσότητα ἐνώπιον τοῦ νόμου άδιακρίτως θρησκέιας καί σέβεται ὅλες τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Σέ πολλές περιοχές τῆς Γαλλίας (π.χ. Ἀλσατία, Λωραίνη, ὑπερπόντιοι νῆσοι μέ νόμο ἤ μέ διεθνεῖς ὑπάρχει ὄχι χωρισμός ἀλλά συνένωση κράτους-Ἐκκλησίας (δηλ. ἡ Ἐκκλησία εἶναι κρατική, διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τῆς Χριστινικῆς Ἐκκλησίας, οἱ κληρικοί μισθοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος κ.λ.π.).
Ἐπίσης στά δημόσια σχολεῖα γίνεται κάθε ἑβδομάδα κήρυγμα ἀπό τούς κληρικούς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας χρηματοδοτούμενο ἀπό τό κράτος.

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Τό ἄρθρο 7 παρ. 3 τοῦ ἰσχύοντος γερμανικοῦ Συντάγματος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα μέ ἐξαίρεση τά μή δογματικά σχολεῖα εἶναι τακτικό μάθημα, προστατευμένο ἀπό τήν κρατική ἐποπτεία, καί τό μάθημα γίνεται σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων».
Ἐπιπλέον τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πού διδάσκεται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα στά δημόσια σχολεῖα ἀποτελεῖ διάσπαση τῆς ἔννοιας του χωρισμοῦ κράτους Ἐκκλησίας στήν Γερμανία καί αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει χωρισμός κράτους καί Ἐκκλησίας.

3. ΑΓΓΛΙΑ.
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν Ἀγγλία εἶναι ὑποχρεωτικό σύμφωνα μέ (τόν Ἐκπαιδευτικό νόμο τοῦ 1944 καί σύμφωνα μέ τόν νόμο περί σχολικῆς προσευχῆς τοῦ 1988, σελ, 960 ).

4. ΑΥΣΤΡΙΑ
Τό ἄρθρο 14 παρ. 10 τοῦ αὐστριακοῦ Συντάγματος προβλέπει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεωτικό στά δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεία καί δέν προβλέπεται ἀπαλλαγή γιά κανέναν ἐφόσον ἀνήκει σέ ὁρισμένη ἐκκλησία. Στίς αἴθουσες τῶν ἀναφερομένων σχολείων προβλέπεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ Σταυροῦ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, χωρίς αὐτό νά θεωρεῖται παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τρίτων.

5. ΒΕΛΓΙΟ
Στό Βέλγιο διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τό μάθημα εἶναι «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται στά σχολεῖα ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία καί εἶναι ὑποχρεωτικό.


6. ΙΤΑΛΙΑ.
Τό Ἰταλικό Σύνταγμα δέν θεσπίζει κανένα χωρισμό κράτους καί Ἐκκλησίας. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί στήν Ἰταλία βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 8προβλέπει νά διδάσκεται κάθε ἑβδομάδα γιά ἕνα δίωρο στά δημοτικά σχολεῖα καί τά γυμνάσια καί γιά μιά ὥρα στά λύκεια.
Ἡ ὕλη τῶν μαθημάτων καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

7. ΙΣΠΑΝΙΑ
Καί στήν Ἰσπανία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί κατοχυρώνεται εὐθέως ἀπό τό Σύνταγμα καί στό ἄρθρο 16 τοῦ Ἰσπανικοῦ Συντάγματος.

8. ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Στήν Πορτογαλία βρίσκεται πάντοτε σέ ίσχύ τό Κονκορδάτο πού ἔχει ὑπογράψει ἡ Πορτογαλλία μέ τό Βατικανό τῆς 7.5. 1940, τό Νομοθετικό Διάταγμα 407/89, τό ὁποῖο εἰσάγει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα.
Πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ὄψιν ὅτι τό ἄρθρο ΧΧΙ τοῦ ἐν λόγῳ Κονκορδάτου προβλέπει ὅτι ἡ διδασκαλία στά δημόσια σχολεῖα πρέπει νά καθοδηγεῖται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καθολικισμοῦ.

9. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Στήν Ἰρλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.
Αὐτό τό διδάσκουν καθολικοί κληρικοί. Ἐπίσης κάθε συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἀρχίζει μέ προσευχή, καί τό ἀκαδημαϊκό καί δικαστικό ἔτος κάθε χρόνο ἀρχίζει μέ τέλεση θείας λειτουργίας.

10. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 126 διδάσκεται στά δημόσια σχολεῖα ὡς ὑποχρεωτικό, διδάσκεται καί ἀπό κληρικούς καί τήν ὕλη τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία.

11. ΔΑΝΙΑ
Τό ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος τ[γς Δανίας ἀναφέρει ὅτι:»Ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Δανική Ἐθνική Ἐκκλησία καί ὡς τέτοια ὑποστηρίζεται ἀπό τό Κράτος». Σέ ὅλα τά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικό ὅπως ὁρίζει ὁ νόμος 8.6.1966.

12. ΣΟΥΗΔΙΑ
Στήν Σουηδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὄχι μέ τήν στενή κατηχητική ἔννοια, ἀλλά ὡς γνώσεις εὐρύτερες καί τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ὅμως ἐδῶ θά πρέπει νά προσεχθεῖ ὅτι τήν συγκεκριμένη ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι τό κράτος.

13. ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Στήν Φιλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί μάλιστα ὡς κατηχητικό. Ἐπίσης τό ἄρθρο 90 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1919 καθιερώνει ὡς κρατικές ἐπίσημες Ἐκκλησίες τήν Λουθηρανή καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

14. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τό μάθημα καί στήν Ὀλλανδία κατοχυρώνεται ἀπό (τό ἄρθρο 32 τοῦ Συντάγματος σελ. 213) καί διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό στά σχολεῖα.

15. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στήν Οὐγγαρία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται νά διδάσκει τό μάθημα σ’αὐτά τά σχολεῖα ἐφόσον τό ζητήσουν οἱ γονεῖς.

16. ΕΣΘΟΝΙΑ
Καί ἐδῶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν διδάσκεται ὡς ὑπο-χρεωτικό στά σχολεῖα, ἐφόσον δεκαπέντε μαθητές τό ζητήσουν.

17. ΤΣΕΧΙΑ
Στήν Τσεχία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πράγμα πού προβλέπει ρητά τό ἄρθρο 7 παρ.1 ἐδαφ. (α) τοῦ Ν.3/2002 καί αὐτό διδάσκεται δύο ὥρες τήν ἑβδομάδα.

18. ΠΟΛΩΝΙΑ
Στά Πολωνικά σχολεῖα διδάσκεται καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί αὐτό προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, ἀπό τό Κονκορδάτο πού ἔχει συναφθεῖ μέ τό Βατικανό, ἀπό τό ἄρθρο 20 παρ. 3. Ἡ ὕλη τοῦ μαθήματος καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία.

19. ΚΥΠΡΟΣ
Στά σχολεῖα τῆς Κύπρου βάσει τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 18 κατοχυρώνει τήν διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.

20. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Στήν Σλοβενία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Αὐτό τό ὁρίζει τό ἄρθρο 229 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ὁ νόμος γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-κράτους. Διδάσκεται καί στα δημόσια σχολεῖα ἀπό κληρικούς δασκάλους.

21. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἰσότιμο μάθημα μέ τά ὑπόλοιπα, και ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὁρίζει καί τούς διδασκάλους του.
Αὐτό κατοχυρώνεται ἀπό τό ἄρθρο 24 παρ.3 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ νόμου 308/1991, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τούς νόμους 192/1992 καί 394/2000.

22. ΜΑΛΤΑ
Στήν Μάλτα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐγκρίνει καί τούς διδασκάλους.

23. ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Στήν Λεττονία διδάσκεται καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό κράτος τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα ὡς κανονικό καί ἰσότιμο πρός τά ὑπόλοιπα μαθήματα καί ἡ Ἐκκλησία διαμορφώνει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς καθηγητές καί διδασκάλους του καί ἔχει καί τό δικαίωμα νά τούς ἀνακαλέσει τήν ἔγκριση. Αὐτά ἀκριβῶς προβλέπει ὁ νόμος τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1995 στό ἄρθρο 6.

24. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Στήν Λιθουανία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα ὡς μάθημα κανονικό καί ἰσότιμο μέ τά ἄλλα μαθήματα. Ἡ Ἐκκλησία καί ἐδῶ καθορίζει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς διδασκάλους του καί καθηγητές στα σχολεῖα.

25. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βάσει τοῦ μέ τήν Κυβερνητική Ἀπόφαση τῆς Ρουμανικῆς Κυβερνήσεως 27/17.5.1994 εἰσήχθη στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁ ὁποῖος νόμος στήν σελ. 371 ἀναφέρει ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τυγχάνει ἀπόλυτα ἰσότιμο πρός τά ἄλλα μαθήματα καί ὄχι ὑποβαθμισμένο. Ὁμοίως τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κατοχυρώνεται καί ἀπό τό ἄρθρο 32. παρ. 7 τοῦ Συντάγματος.

26. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στά κρατικά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί λειτουργοῦν καί θρησκευτικά σχολεῖα πλήρως ἐξομοιωμένα μέ τά κρατικά.
*****************
ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΝΩΝ 66,
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 253496 FAX 2810 315278
Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2008 Αριθμ. Πρωτ. 9

ΠΡΟΣ:
Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Η ελληνική κοινωνία, όπως έχει γραφτεί, έχει τα πρωτεία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε φαινόμενα διαφθοράς και παρακμής. Φτάσαμε σ’ αυτό τον κατήφορο γιατί αμελήσαμε το μεγαλύτερο επίγειο αγαθό, κατά τους Τρεις Ιεράρχες, την παιδεία.
Σ’ όλους τους φορείς της παιδείας, οικογένεια, σχολείο, πολιτεία, εκκλησία και κοινωνία, διαπιστώνεται μεγάλη κρίση αρχών και αξιών.
Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, οι νέοι μας, απογοητευμένοι απ’ όλα και μαστιζόμενοι από μακροχρόνια ανεργία, επαναστατούν και απορρίπτουν τα πάντα. Έτσι, γίνονται εύκολη λεία των παραθρησκειών και των καταστροφικών λατρειών, των εμπόρων ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι, γίνονται κουκουλοφόροι, ληστές, χαφιέδες και μπράβοι των «ισχυρών».
Αυτούς τους απογοητευμένους νέους αποφάσισε να ρωτήσει η πολιτεία εάν θέλουν υποχρεωτικό ή προαιρετικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Το μάθημα που διδάσκει στους μαθητές επιείκεια, κατανόηση, συγχώρηση και έλεος προς τους άλλους. Το μάθημα που διδάσκει δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, εργατικότητα, ισότητα και αδελφότητα. Προπάντων, αγάπη και θυσία για τους άλλους, που δεν είναι «ξένοι» αλλά οι αδελφοί μας. Αρχές και αξίες που ενσαρκώνει η ζωή και το έργο του Χριστού.
Σκέφτηκε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τι θα συμβεί εάν ρωτήσει τους μαθητές αν θέλουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα λεγόμενα «πρωτεύοντα» μαθήματα; Αυτά που ανοίγουν και κλείνουν την πόρτα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ; Αυτά που χρειάζονται τρομακτικές οικονομικές φροντιστηριακές δαπάνες; Αυτά που οδηγούν στα πτυχία της ανεργίας ή σε θέσεις εργασίας των 500 ή 600 ευρώ;
Το ασφαλέστερο φρούριο για να επιζήσει ένας λαός είναι η πίστη και οι παραδόσεις του. Τα στοιχεία που βοηθούν κάθε άνθρωπο να σκέφτεται σωστά και να ενεργεί ευεργετικά για τους άλλους.
Είναι τυχαίο το γεγονός ότι λαοί που είχαν καταργήσει το μάθημα των Θρησκευτικών το επαναφέρουν επειγόντως στα σχολεία;

Κύριε Υπουργέ

Με πολλή λύπη και έκπληξη, πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο των πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (91109/Γ2/10-07-2008 και 104071/Γ2/04-08-2008), που τροποποιούν τη διαδικασία απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Επειδή με τις συγκεκριμένες εγκυκλίους το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ουσιαστικά μετατρέπεται σε προαιρετικό, ενώ μόνο τυπικά παραμένει μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων, επιθυμούμε να διαβιβάσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απρόκλητη και άδικη αυτή απόφαση.
Το περιεχόμενο των εγκυκλίων είναι αδικαιολόγητο, αφού υπερβαίνει ακόμη και το όριο που έχει θέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση 77Α/2002), η οποία συστήνει: Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από τα Θρησκευτικά να ασκούν το δικαίωμά τους «κατ’ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καμία περαιτέρω διευκρίνηση», καθώς επίσης, ότι «η διοίκηση (ο υπεύθυνος επεξεργασίας Διευθυντής του Σχολείου) δικαιούται να ελέγχει τη σοβαρότητα των σχετικών δηλώσεων». Όχι χωρίς να επικαλούνται τίποτε!
Έχει ήδη τονιστεί, ακόμη και από εκείνους που συμφωνούν με το πνεύμα των αποφάσεων, ότι οι εγκύκλιοι δεν αποκλείουν το κίνητρο του χρησιμοθηρικού υπολογισμού, γεγονός που βαθμηδόν θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κατώτερη και μέση Εκπαίδευση.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα: Το μάθημα των Θρησκευτικών λειτουργεί σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, υπηρετεί τους προβλεπόμενους σκοπούς της Εκπαίδευσης και διδάσκεται από υπεύθυνο επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της θεολογικής και της παιδαγωγικής επιστήμης. Η σκοποθεσία του μαθήματός μας, όπως ορίζεται στους βασικούς νόμους για την Εκπαίδευση, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και συνολικά στα Αναλυτικά Προγράμματα, φανερώνει πόσο άδικη είναι η επίθεση που δέχονται, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των εγκυκλίων, τα Θρησκευτικά και οι θεολόγοι καθηγητές, ως εάν πρόκειται για εξω-εκπαιδευτικά φανατικά και θρησκόληπτα στοιχεία που κατά λάθος βρέθηκαν μέσα στο ελληνικό σχολείο. Αποστολή του μαθήματος είναι να παράσχει υπεύθυνη ενημέρωση για τη θρησκευτική ιστορία αυτού του τόπου αλλά και να δείξει πτυχές του θρησκευτικού φαινομένου που έχουν πανανθρώπινη σημασία. Ο θεολογικός, ιστορικός, πολιτιστικός, ανθρωπολογικός και κοινωνικός προσανατολισμός του μαθήματος είναι ευρύς και επίκαιρος. Ως προς το περιεχόμενο και τη διδακτική τακτική σέβεται απόλυτα και δεν δεσμεύει τις επιλογές των μαθητών.

Κύριε Υπουργέ

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη μετατροπή των Θρησκευτικών, έστω και με έμμεσο τρόπο, σε προαιρετικό μάθημα.
Ζητούμε να μεριμνήσετε για να βρεθεί μια λύση ισότητας για όλα τα παιδιά που φοιτούν στην κατώτερη και μέση Εκπαίδευση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμα τη συνταγματική επιταγή για «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 16) και να έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τον ίδιο αριθμό μαθημάτων.
Ζητούμε να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από ημίμετρα στις απαλλαγές και να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών που απαλλάσσονται από το μάθημα.
Παρακαλούμε να στηρίξετε το μάθημα των Θρησκευτικών και το θεολόγο καθηγητή με τα αναγκαία μέτρα εκσυγχρονισμού, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Στην εξαιρετικά πολύπλοκη, κοινωνική, ηθική και πολιτιστική πραγματικότητα της εποχής μας, καλείστε να αποφασίσετε τίνος είδους θρησκευτική παιδεία θα δώσουμε στα παιδιά μας. Το δίλημμα είναι απλό: Υπεύθυνη ενημέρωση από ένα επιστημονικά υπεύθυνο μάθημα ή τίποτε;
Εμείς, οι θεολόγοι της Κρήτης, διαμαρτυρόμαστε για τις κινήσεις και θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές.
Ζητούμε να αποσύρετε τις εγκυκλίους που μετατρέπουν το μάθημά μας σε προαιρετικό, οδηγώντας το σε συρρίκνωση.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος Νεονάκης Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Στριλιγκάς

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008

ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πολύς λόγος έγινε για το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, ότι το μάθημα αυτό και μονο είναι ικανό να κανει τους μαθητές-τα παιδιά μας-καλύτερους χαρακτήρες και καλούς χριστιανούς. Αλλά και χωρίς αυτό, μέ ποιό τρόπο θα διδάξουμε τα παιδιά μας τα περί Θεού, την αρετή, τον ευαγγελικό Νόμο κλπ; Όπου διδάσκεται ο Θεός τά πράγματα είναι καλύτερα, και η κοινωνία είναι πιό ανθρώπινη, πιό δίκαιη, πιό σωστή. Χωρίς Θεό η κοινωνία γίνεται ζούγκλα λογικών θηρίων......

Κάποιος μας ἐστειλε ένα χαριτωμένο κείμενο. Περιγράφει, ζωγραφίζει θα έλεγα, την σύγχρονη οικογένεια, δηλ. την οικογένεια που δεν σκέπτεται το Θεό, δεν ομιλεί για το Θεό, δεν ζεί μέ το Θεό!

Να λοιπόν μια ανάρτηση, την οποία αφιερώνω σ΄όσους επιζητούν την κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσο ψηλά κι' αν βρίσκωνται! Σε λίγο η ελληνική -η μέχρι χθες παραδοσιακή- οικογένεια, κάπως έτσι θα είναι........

Τι να κάνουμε; Όταν αυτοί, που τάχθηκαν να φυλάνε θερμοπύλες, προδίδουν τήν αποστολή τους, επειδή ἐτσι προστάζει η Αρχή προστασίας των προσωπικῶν δεδομένων, δηλ. η Αρχή ευτελισμοῦ των Αρχῶν της Αρετής, τότε η οικογένεια Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Τ Α Ι!

Νά τη λοιπόν, χαρήτε την.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αθήνα, Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008


Ο Μετρητήε τώρα δείχνει 55.000 επισκέψεις.
*******************

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διήγηση για μια σύγχρονη οικογένεια (Χριστού απόντος, πάσα όντως ευτυχία απολέλοιπεν…)
[περιέχει και ωμές εκφράσεις]
Subject: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ (από εφημερίδα)

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ είναι μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Είναι ο αγαπημένος μου μπαμπάς, η αγαπημένη μου μαμά, ο αγαπημένος μου αδελφός και στον κάτω όροφο η αγαπημένη μου γιαγιά και ο αγαπημένος μου παππούς.

Τον αγαπημένο μου μπαμπά δεν τον βλέπω ποτέ, γιατί φεύγει το πρωί για τη δουλειά και γυρίζει τα μεσάνυχτα. Δηλαδή κανονικά γυρίζει στις 7.00 μ.μ., αλλά κάνει και πέντε ώρες γύρω γύρω το τετράγωνο μέχρι να βρει να παρκάρει. Κι όταν έρχεται δεν είναι και πολύ χαρούμενος και καθόλου δεν μοιάζει με τους μπαμπάδες των διαφημίσεων που μπαίνουν μέσα με δωράκια και σοκολάτες και τα παιδιά πηδάνε στην αγκαλιά του κι αυτός γελάει και τα στριφογυρίζει ψηλά. Εμάς λέει: «Άι σιχτίρι, το παληοκράτος μου μέσα» και βροντάει τα κλειδιά στο συρτάρι.

Την αγαπημένη μου μαμά δεν τη βλέπω επίσης, γιατί κι αυτή δουλεύει αλλά έρχεται σπίτι με το λεωφορείο. Και μετά πλένει, σιδερώνει, σφουγγαρίζει, μαγειρεύει και βρίζει τον μπαμπά που δεν πήρε τυρί τριμμένο από το σούπερ μάρκετ. Και δεν μοιάζει καθόλου με τις μαμάδες των διαφημίσεων, γιατί δεν μαγειρεύει βαμμένη ούτε με ψηλοτάκουνα. Κι όταν λερώσουμε το μπλουζάκι με σοκολάτες δεν γελάει χαρούμενη που έχει το σωστό απορρυπαντικό, αλλά μας λέει: "Ε, βέβαια. Άμα έχετε τη δουλάρα". Άντε βγάλ΄ το, τελείωνε, ΤΕΛΕΙΩΝΕ λέμε, την τύχη μου που στραβώθηκα και τον παντρεύτηκα».

Τον αγαπημένο μου αδελφό δεν τον βλέπω ποτέ, γιατί λείπουμε κι οι δυο στο σχολείο και μετά εκείνος πηγαίνει φροντιστήριο και μετά κλείνεται στο δωμάτιό του και μετά ανοίγει το κομπιούτερ του και μετά ψάχνει γυμνές κυρίες και μετά τις βρίσκει και μετά χαίρεται.

Ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο αδελφός μου κι εγώ είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και κάθε Κυριακή μεσημέρι κάνουμε ένα πολύ αγαπημένο οικογενειακό τραπέζι κι εκεί έχουμε όλο τον χρόνο να τσακωθούμε μεταξύ μας. Ο μπαμπάς μαλώνει τον αδελφό μου που δεν διαβάζει αρκετά και μετά μαλώνει εμένα που δεν τρώω τα παντζάρια. Και μετά η μαμά μαλώνει τον μπαμπά μου γιατί μας μαλώνει, γιατί είναι «αντιπαιδαγωγικό» λέει. Και μετά η μαμά μου μαλώνει τον αδελφό μου που πετάει τα μποξεράκια του στη μοκέτα κι έχει και τη μέση της και μετά μαλώνει εμένα που θέλω να μου πάρουνε κινητό.
Και μου λέει: «Έκανε κι η μύγα κ... και ζητάει κινητό». Κι εγώ της λέω: «Η Ευαγγελία γιατί έχει κινητό που είναι και 27 μέρες μικρότερη;». Κι η μαμά μου μού λέει: «Δεν με νοιάζει τι κάνει η Ευαγγελία, εμένα με νοιάζει τι κάνει το δικό μου το παιδί». Και φωνάζει και ο μπαμπάς τής λέει: «Τώρα που ουρλιάζεις εσύ, δεν είναι αντιπαιδαγωγικό;» Κι η μαμά τού λέει: «Δεν ουρλιάζω, συζήτηση κάνουμε». Κι ο μπαμπάς μου της λέει: «Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί στο ισόγειο να μη σε άκουσαν». Κι η μαμά του λέει: «Έχε χάρη που είναι τα παιδιά, αλλιώς θα σου ΄λεγα τώρα». Και δεν του λέει.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μιλάει για πολλή ώρα. Κι ακούγονται μόνο τα πιρούνια, τα μαχαίρια κι ο αδελφός μου που κάνει κλάπα κλούπα με τη γλώσσα του. Κι η μαμά τού λέει: «Δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος;» Κι ο αδελφός μου της λέει: «Σαν άνθρωπος τρώω». Κι η μαμά μου του λέει: «Θα σε καλέσουνε σε κάνα σπίτι, ρεζίλι θα γίνουμε». Κι ο μπαμπάς μου της λέει: «Μπορείς να σταματήσεις μία στιγμή, ΜΙΑ,

Μ-Ι-Α Σ-ΤῙ-Γ-Μ-Η, αυτό το μπουρ μπουρ μπουρ, μες στ΄ αυτί μου. Έλεος δηλαδή, ΕΛΕΟΣ, Ε-Λ-Ε-Ο-Σ!». Κι η μαμά μου λέει: «Δεν φτάνει που έχω γίνει χίλια κομμάτια να σας υπηρετώ όλους εδώ μέσα, μια καλή κουβέντα να ακούσω, ΜΙΑ, Μ-Ι-Α». Κι ο μπαμπάς μου της λέει: «Έριξες πολύ αλάτι, λύσσα το ΄κανες». Κι η μαμά τού λέει: «Ορίστε, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι». Κι εγώ ρωτάω: «Πότε είχαμε βόδι και μας το πήρανε;». Κι ο αδελφός μου μού λέει: «Είσαι μαλακισμένο». Κι εγώ βάζω τα κλάματα και λέω: «Με λέει μαλακισμένο». Κι ο μπαμπάς μου του λέει: «Μη λες την αδελφή σου μαλακισμένο». Κι ο αδελφός μου λέει: «Αφού είναι;» Κι η μαμά μου λέει: «Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες λέξεις εδώ μέσα». Κι ο αδελφός μου της λέει: «Όταν τις λέει ο μπαμπάς είναι καλά;». Κι η μαμά μου λέει στον μπαμπά μου: «Ορίστε, είδες το παράδειγμα που δίνεις στα ίδια σου τα παιδιά». Κι ο μπαμπάς μου λέει: «Μια μπουκιά δεν μπορούμε να φαρμακώσουμε σ΄ αυτό το σπίτι, ΜΙΑ, Μ-Ι-Α». Κι η μαμά μου του λέει: «Τι μπουκιά, εσύ δεν είπες είναι λύσσα; Κι άμα δεν σ΄ αρέσει, να πας να σου μαγειρεύει η Βιβή». Κι εγώ λέω: «Ποια είναι η Βιβή». Κι η μαμά λέει: «Ποια είναι η Βιβή, Μανώλη; Πες στο παιδί σου, στο σπλάχνο σου, στην κόρη σου ποια είναι η Βιβή, Μανώλη». Κι ο πατέρας μου λέει: «Η κυρία Βιβή είναι μια εξαίρετη συνάδελφος κι η μάνα σας είναι μια τρελή γυναίκα». Κι η μαμά λέει: «Γι΄ αυτό γυρίζουμε μεσάνυχτα, Μανώλη; Επειδή η Βιβή είναι μια εξαίρετη συνάδελφος, Μανώλη;». Κι ο μπαμπάς λέει: «Γυρίζουμε μεσάνυχτα, διότι τα μεσάνυχτα βρίσκουμε να παρκάρουμε. Άντε να δούμε πού θα φτάσει ο πληθωρισμός πια». Κι η μαμά μου του λέει: «Έχε χάρη που είναι τα παιδιά, αλλιώς σου ΄λεγα εγώ». Κι ο μπαμπάς της λέει: «Τι θα μου ΄λεγες εσύ;». Κι η μαμά του λέει: «Το δισάκι μου στον ώμο, για τον δρόμο, για τον δρόμο, αυτό θα σου ΄λεγα εγώ». Κι εγώ λέω: «Έγιν΄ η βροχή χαλάζι, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζειειειειει». Κι ο μπαμπάς κι η μαμά μού λένε: «ΣΤΑΜΑΤΑ!!!» και σταματάω.
ΚΑΙ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΛΙ μια σιωπή, ντράγκα ντούγκα τα πιρούνια. Κι ο αδελφός μου λέει: «Έφαγα, πάω μέσα». Κι ο μπαμπάς μου του λέει: «Δεν έχει να πας πουθενά. Τώρα τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια». Κι η μαμά μου του λέει: «Έχει δίκιο ο πατέρας σου, να κάτσεις εκεί που κάθεσαι».
.................. Και καθόμαστε όλοι εκεί που καθόμαστε.
Καταργείστε τα θρησκευτικά, καταργείστε τον εκκλησιασμό, καταργείστε την εξομολόγηση, καταργείστε την μελέτη του θείου λόγου και τα χειρότερα έρχονται.......


Τρίτη 26 Αυγούστου 2008

ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ!

Άπό τον αγαπητό μας Fremendog, τακτικό επισκέπτη και συνεργάτη του Blog, ελάβαμε και δημοσιευουμε το παρακάτω κείμενο και το σχόλιο.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΑΙΓΙΟ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008
Ο μετρητής μας τώρα δείχνει 54.590 επισκέψεις
******************************************

Σεβασμιώτατε,

Ελπίζω να είστε καλά. Διάβασα σήμερα στην-υποτίθεται-συντηρητική εφημερίδα «Καθημερινή» το παρακάτω άρθρο της κυρίας Ξένιας Κουναλάκη, κόρης του γνωστού πρώην βουλευτή του Συνασπισμού Πέτρου Κουναλάκη. Το άρθρο μπορεί να το βρει κανείς στη διεύθυνση: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_3_26/08/2008_282374

---------------------------------------------------------

Ονειρο θερινής νυκτός
Της Ξενιας Κουναλακη / xkounalaki@kathimerini.gr
«Ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο δημιούργησε έναν όμορφο κόσμο, μέσα στον οποίο ζούμε. Δυστυχώς ο άνθρωπος δε σεβάστηκε το έργο αυτό και το κατέστρεψε σιγά σιγά. Ολοι έχουμε ευθύνη γι’ αυτό και οφείλουμε να υπηρετούμε το έργο του, προστατεύοντας το περιβάλλον... Ο καθένας μας χωριστά και όλοι μαζί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον γιατί είναι έργο του Θεού». Στο βιβλίο θρησκευτικών της Ε΄ δημοτικού, η οικολογική συνείδηση των 10χρονων περνά μέσα... από την κατήχηση. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι το «του» δε γράφεται πλέον με κεφαλαίο. Κατά τα άλλα η εικόνα είναι απογοητευτική. Στο βιβλίο φυσικής της ίδιας τάξης διαπιστώνουμε ότι οι θρησκευτικοί μύθοι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ακόμη και σε αμιγώς επιστημονικά πεδία. Στο κεφάλαιο «Ηχος» και ειδικότερα στις ιδιότητές του αναφέρεται ο μύθος της καταστροφής των τειχών της Ιεριχούς από τις σάλπιγγες του Ιησού του Ναυή. Τα τελευταία χρόνια μετά την επανεκλογή Μπους στις ΗΠΑ παρακολουθήσαμε μία σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ υποστηρικτών της θεωρίας της εξέλιξης και θρησκευόμενων οπαδών της θεωρίας του «έξυπνου σχεδιασμού» (intelligent design), που υποστηρίζει πως μία ανώτερη δύναμη δημιούργησε τον κόσμο. Η διαμάχη ηχεί παρωχημένη στα δικά μας, ευρωπαϊκά, αυτιά γιατί κανένα επιστημονικό εγχειρίδιο δε θα μπορούσε να περιέχει σήμερα τέτοιου είδους ερμηνείες για την προέλευση και την εξέλιξη του σύμπαντος.
Στην Ελλάδα του 2008 όμως η οπισθοδρόμηση καλά κρατεί. Ειδικά στα σχολεία, όπου τα παιδιά διδάσκονται παράλληλα με το Big Bang, τη δημιουργία της πλάσης Του ή... του, τέλος πάντων. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα με βάση την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μη παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών από μαθητές με μια απλή δήλωση -«χωρίς αιτιολογία»- να προστατεύσουν μόνοι τους τα παιδιά τους από τον σκοταδισμό. Κανονικά όμως αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έργο της Πολιτείας; Σε πρόσφατη ημερίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων για τα νέα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών, επισημάνθηκε ότι «ανατρέπουν ιδεολογικά τις βάσεις και κατευθύνσεις της μακροχρόνιας και δοκιμασμένης Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. Καταργούν η μειώνουν τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος και το μεταβάλλουν βαθμηδόν σε ουδέτερη θρησκειολογία. Ικανοποιούν εσπευσμένα και αδικαιολόγητα τα αιτήματα της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας και οδηγούν, όπως επισημάνθηκε για το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού, σε γενοκτονία της μνήμης, εθνικής και θρησκευτικής. Προτείνεται να ξεκαθαρίσουν η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, αν συμφωνούν με αυτό το πλαίσιο παιδείας και προς ποια κατεύθυνση θα χαράξουν τη γραμμή πλεύσεως». Οσο η Εκκλησία θεωρεί ότι έχει λόγο σε θέματα εγχειριδίων και εκβιάζει κόμματα και πολιτικούς με... αφορισμό, η αναβάθμιση της μέσης εκπαίδευσης, στην οποία τόση έμφαση δίνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θα παραμένει όνειρο καλοκαιρινής νύχτας για την Ελλάδα.
---------------------------------------
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Fremendog
Όπως ξέρετε Σεβασμιώτατε, εγώ είμαι υπέρ της θεωρίας της εξέλιξης, καθώς θεωρώ ότι συμβαδίζει απόλυτα με την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Είμαι επίσης υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει επιστήμη και θρησκεία να μπλέκονται η μία στα χωράφια της άλλης-άλλωστε η επιστήμη εξετάζει το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος ενώ η θεολογία το ποιός τον δημιούργησε. Η κυρία Κουναλάκη όμως τι ακριβώς μας λέει; Ότι σε μάθημα θρησκευτικών είναι σκοταδισμός να διδάσκονται τα παιδιά ότι ένας Δημιουργός δημιούργησε τον κόσμο;! Ήμαρτον! Δηλάδή πριν το Big Bang...μηδέν;! Όλα τυχαία ξεκίνησαν από ένα...τίποτα;! Η εν λόγω αρθρογράφος πάει να μας πει ότι η Θεολογία δεν έχει καν λόγο στη διαμόρφωση του μαθήματος των θρησκευτικών! Μήπως ν' αρχίσουν τα βιβλία των θρησκευτικών να τα γράφουν άθεοι επιστήμονες για να τα θεωρούν ικανοποιητικά όσοι θέλουν να βγάλουν από την ψυχή του κόσμου την πίστη στο Θεό; Έχουμε ξεφύγει εντελώς, μου φαίνεται! Δεν είμαι υπέρ της διδασκαλίας του Ευφυούς Σχεδιασμού ως επιστημονικής θεωρίας-αλίμονο αν προσπαθήσουμε να κάνουμε επιστήμη την πίστη στην Αγία Τριάδα. Τι θα πρέπει όμως να διδάσκονται τα παιδιά στο μάθημα σύμφωνα με την κυρία Κουναλάκη; Ότι η θρησκεία είναι το όπιο των λαών ή ότι δεν υπάρχει Θεός; Ίσως κάποιος πρέπει να της πει ότι η αναβαθμισμένη εκπαίδευση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών-την οποία δείχνει να ζηλεύει-περιλαμβάνει σε μερικές περιπτώσεις μάθημα Θρησκευτικών με ομολογιακή μορφή. Ή μήπως δεν γνωρίζει ότι σε χώρες όπως η Γερμανία οι καθηγητές θρησκευτικών πληρώνονται μεν από το κράτος αλλά το περιεχόμενο του μαθήματός τους καθορίζεται από τις επικρατούσες Εκκλησίες;(Προτεσταντική, Καθολική ή ακόμη και Ορθόδοξη). Για να μην αναφέρω την απαλλαγή απ' τα θρησκευτικά, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από παρακολούθηση μαθήματος Ηθικής ή Φιλοσοφίας.


Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Το μάθημα των Θρησκευτικών βρίσκεται υπό διωγμόν. Το Υπουργείο Παιδείας και -κατ επίφαση Θρησκευμάτων- επιτίθεται κατά τῆς Ορθοδόξου πίστεως, καταργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ συγχρόνως με διάφορα προσχήματα και με αδικαιολόγητες δικαιολογίες εμπαίζει και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς -με πόνο ψυχής- απευθυνθήκαμε στον ἐξαίρετο μεν άνθρωπο, αλλά και τραγικό τώρα Υπουργό της Παιδείας κύριο Στυλιανίδη με το παρακάτω ἔγγραφο, επισημαίνοντας σοβαρές ἐκτροπές και παραβιάσεις του ισχύοντος Συντάγματος.
Παραδίδουμε, λοιπόν, στην δημοσιότητα το έγγραφο αυτό και αφήνουμε την κρίση στον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. Από τήν συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ἀλλα περιμέναμε.
Θέτουμε το ερώτημα: με ποιά κριτήρια και με ποιό δικαίωμα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει χαρακτηρίσει τό θρἠσκευμα ως απόρρητο προσωπικό δεδομένο; Σε ποιές διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας στηρίζεται η Ἀπόφαση της Αρχής; Και επίσης σε ποιές διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκῆς Ενώσεως; Όποιος γνωρίζει, παρακαλώ, ας μου απαντήσει στο e-mail: mkka@otenet.gr.
Δώστε, παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, δώστε ένα χεράκι για να γκρεμίσουμε την αυθαιρεσία τῆς Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μιᾶς Αρχής, η οποία αυθαιρετεί! Μιάς Αρχής η οποία παραβιάζει τό Σύνταγμα. Μιάς Αρχής η οποία αθετεί τις υπ'αριθμ. 3533/1986 καί 2176/1998 Αποφάσεις του Σ.τ. Ε (βλ. άρθρα κ. Αναστ. Μαρίνου στην εφημερίδα "Εστία" της 11ης, 12ης και 13ης Αυγούστου 2008). Μιάς Αρχής η οποία εκδίδει αποφάσεις που είναι αντίθετες πρός τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και πρός τις επιταγές ης Συμβάσεως της Ρώμης. Οι Αρχές και οι Παραδόσεις μας πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Αγαπητοί Έλληνες και συν-έλληνες ξυπνήστε!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟς
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2008
(Ο Μετρητής μας τώρα δείχνει 53.459 επισκέψεις))

******************************

Εξοχώτατον Κύριον
Ευρυπίδην Στυλιανίδην
Υπουργόν Εθνικῆς Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργεῖον Παιδείας
Ανδρ. Παπανδρέου, 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ


Αγαπητέ μοι Κύριε Ὑπουργέ,
Εμελέτησα μετά προσοχῆς το περιεχόμενον των Ἐγκυκλίων με αριθμ. Πρωτ. 91109/Γ2. 10.07.08 και 104071/Γ2.04.08.2008 και με τίτλον «Ρύθμιση μαθη-τικών θεμάτων», το οποίον και ημάς τους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταγούς ουδόλως ικανοποίησεν, αλλά και υφ’ολοκλήρου σχεδόν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου κατεκρίθη. Η πρώτη Εγκύκλιος ηρμηνεύθη, ότι δι΄αυτής το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται πλέον προαιρετικόν «γιά όλους». Άλλα δημοσιογραφικά έντυπα εθεώρησαν ότι διά της Εγκυκλίου εισάγεται «απαλλαγή... για όλους από τα Θρησκευτικά». Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν εις τα φύλλα τους: «καταργούν τα Θρησκευτικά από τα σχολεία!...» Γενικώς διά της πρώτης Εγκυκλίου εθεωρήθη, ότι πλήττεται το μάθημα των Θρη-σκευτικών.
Η είδησις αύτη ήλθεν ως κεραυνός εν αιθρίᾳ! Όλες οι εφημερίδες της 31ης Ιουλίου ε.έ. εθεώρησαν τα διά της Εγκυκλίου οριζόμενα ως πλήγμα κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Την ανησυχίαν μας διεσκέδασεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφερεν εις τα Μέλη της συνεδριαζούσης Ιεράς Συνόδου την διαβεβαίωσιν Υμών, ότι διά νεωτέρας Εγκυκλίου θα θεραπευθή η εμφιλοχωρήσασα παρερμηνεία, διότι η Κυβέρνησις δεν προτίθεται να πλήξῃ το μάθημα των Θρησκευτικών!
Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος ανεμένομεν την νεωτέραν-διορθωτικήν- Εγκύκλιον, της οποίας όμως το περιεχόμενον όχι μόνον μας απογοήτευσεν, αλλά και επλήρωσεν τας καρδίας μας αγανακτήσεως. Διότι αντί να επανορθώση τα πράγματα, κατέστησε ταύτα έτι μάλλον τραγικώτερα. Το Υπουργείον Παιδείας διά της Εγκυκλίου ταύτης φέρεται ως να εμπαίζη τον Ελληνικόν Λαόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του.
Τι νέον προσέφερεν η Εγκύκλιος αύτη, Κύριε Υπουργέ; Ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....»; Μα αυτό είναι αυτονόητον! Το εγνωρίζομεν και ουδέποτε ηγέρθη αμφισβήτησις περί αυτού. Οι Καθηγηταί και οι Διδάσκαλοι θα διδάξουν ασφαλώς τα μαθήματα, ως ταύτα ορίζονται διά των αναλυτικών Προγραμμάτων. Αλλά εις ποίους θα το διδάξουν, εφ’ όσον καθ’ υπόθεσιν έκαστος μαθητής δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του; Το ερώτημα, όθεν, όπερ έχει τεθῆ ενώπιόν μας είναι: ο Ορθόδοξος μαθητής τι θα κάμη; Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήση το μάθημα των Θρησκευτικών, να βαθμολογηθή κλπ. ή είναι ελεύθερος με μίαν απλήν δήλωσιν του ιδίου ή του γονέως του να απαλλαγή; Με άλλα λόγια το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τα τέκνα των Ορθοδόξων οικογενειών;
Εκ του συνδυασμού του περιεχομένου αμφοτέρων των Εγκυκλίων συνάγεται ακριβώς το αντίθετον συμπέρασμα. Άρα και τα δημοσιεύματα των Εφημερίδων απέδωσαν την πραγματικότητα και αι των Σεβ. Ιεραρχών ανησυχίαι είχον βάσιν!
Το πρόβλημα θα ελύετο, εάν εις το κείμενον της δευτέρας -διορθωτικής- Εγκυκλίου προσετίθετο μία και μόνη λέξις, η λ. «υποχρεωτικώς», οπότε το κείμενον θα είχε ως εξής: «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται υποχρεωτικώς εις τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις σχολικές μονάδες τῆς .....Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα .....». Τότε οι Ετερόδοξοι, οι Αλλόδοξοι και οι άθεοι μόνον –και μόνοι αυτοί- διά τινος δηλώσεώς των θα ηδύναντο να απαλλαγούν εκ του μαθήματος. Άρα ούτως εχόντων των πραγμάτων επί των ημερών σας η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ένα εισέτι πλήγμα!

Κύριε Υπουργέ,
Ημείς σἠμερον επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν σας εις μίαν άλλην παράμετρον τοῦ προβλήματος: Διά της επιχειρουμένης ρυθμίσεως παραβιάζετε το Σύνταγμα της Ἑλλάδος! Το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον προσδιορίζει και επιβάλλει τον χαρακτηρα της Παιδείας, ήτις μάλιστα τελεί υπό την προστασίαν του Κράτους.
Το άρθρον 16 διαλαμβάνει τα εξής:
«2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Καθισταμένου, λοιπόν, προαιρετικού του μαθήματος των Θρησκευτικών τίνι τρόπω θα αναπτυχθή η θρησκευτική συνείδησις εις τους μαθητάς;

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει ψηφισθή υπό του Ελληνικού Λαού! Ουδείς έτερος δύναται να είναι υπέρτερος αυτού, ούτε το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον, ούτε οι παράγοντες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως και η οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή εις την Χώραν μας. Παν ό,τι αντιστρατεύεται το Σύνταγμα είναι εξ αρχής και εξ ορισμού άκυρον!
Όθεν ως Έλλην πολίτης διαμαρτύρομαι διά την επιχειρουμένην αλ-λοίωσιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και σας παρακαλώ να ακυρώσετε αμέσως πάσαν εναντίαν πράξιν.
Επί δε τούτοις διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς ενημέρωσιν.
*************************
ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Παράρτημα Νομού Τρικάλων
Κονδύλη & Σολωμού
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24310 26549

Τρίκαλα 12-8-08
Αριθμ. Πρωτ: 3

Προς τον αξιότιμο κύριοΕυριπίδη ΣτυλιανίδηΥπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με της εγκυκλίους υπ΄ αριθ. 91109/Γ2/10-7-2008 και 104071/Γ2/4-8-2008, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε μαθητής με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ,η του κηδεμόνα του, χωρίς να υποχρεούται καν να δηλώνει τον λόγο, κάτι που συνέβαινε έως τώρα. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και το σκεπτικό της εγκυκλίου. Πολλοί γνωστοί κύκλοι θριαμβολόγησαν γιατί η εγκύκλιος αυτή όπως πιστεύουν θα οδηγήσει, επί τέλους, στην κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν και αιφνιδιαστικά, τα κέντρα που πολεμούν την Ορθοδοξία και προωθούν τον αποχριστιανισμό, προσπαθούν να απογυμνώσουν την ελληνική νεολαία από την Ορθόδοξη πολιτισμική της κληρονομιά.
Το υπουργείο μιλάει για εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, τροφοδοτώντας για μια ακόμη φορά έντονες αντιπαραθέσεις για την αναγκαιότητα και τη μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Εν όψει τούτων και για να γίνει γνωστή η προσπάθεια παραπληροφόρησης κρίναμε ότι θα έπρεπε να παραθέσουμε την είδηση όπως αυτή πέρασε - δημοσιεύθηκε σε κάποιες εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων:
1. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση (ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 31-07-2008.
2. Εκτός Θρησκευτικών με μια δήλωση . Η είδηση αρχίζει : Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση Χωρίς κάποια διαδικασία παραπάνω από μια υπεύθυνη δήλωση θα απαλλάσσονται, πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=89671
3. Με δήλωση η εξαίρεση από τα Θρησκευτικά . Με μία απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξαιρεθούν από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα απαλλάσσονται πλέον από το συγκεκριμένο μάθημα.
"http://ant1online.gr/Society/Education/Pages/20087/67ef10a3-829e-4a9a-ba46-5468373a7ec2.aspx" .
4. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά με μια απλή δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση και χωρίς κάποια παραπάνω διαδικασία, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλέον, από το μάθημα των Θρησκευτικών όσοι μαθητές το επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται οι κηδεμόνες τους να αιτιολογήσουν την απόφαση τους αυτή. "http://zougla.gr/news.php?id=5698" .
5. Προαιρετικά τα Θρησκευτικά. Απλούστερη γίνεται η διαδικασία απαλλαγής όσων μαθητών δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, αφού στο εξής θα απαιτείται μια απλή δήλωση των γονέων, χωρίς αιτιολόγηση. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31-07-08 .
6. Εύκολη απαλλαγή από Θρησκευτικά Πιο εύκολη γίνεται η απαλλαγή των μαθητών από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31-07-08.
7. «Προαιρετικά τα θρησκευτικά» Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας (στις 10 Ιούλη) το μάθημα των θρησκευτικών θεωρείται προαιρετικό. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1-8-08.
8. «Έρχεται μαζική φυγή από τα Θρησκευτικά». TA NEA 1- 8 – 08.
Για όλα αυτά θέλουμε να καταγράψουμε κάποιες σκέψεις μας.
-Αυτή την αρνητική εντύπωση για το μάθημα την δημιούργησε η συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιος που είναι δοσμένη έτσι ώστε να δημιουργεί πρόβλημα , ευκαιρία για παραπληροφόρηση και πόλεμο για μια ακόμη φορά κατά του μαθήματος . Πως η Ελληνική Πολιτεία υιοθετεί χωρίς σοβαρή σκέψη μία απλή σύσταση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη; Όταν υπάρχουν η εγκύκλιος Γ2/61723-13/6/2002 και το δελτίο Τύπου 24/2/2005, δεν νομίζουμε ότι υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή.
-Τι εξυπηρετεί, η νέα εγκύκλιος όταν είναι γνωστό ότι η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ισχύει για τους μαθητές που ήταν αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι ( αν βέβαια το επιθυμούν και οι ίδιοι);Το μάθημα εκπληρώνει παιδαγωγικούς και όχι εκκλησιαστικούς σκοπούς. Γι΄ αυτό και η απαλλαγή από το μάθημα εσφαλμένα θεωρείται ως προστασία της συνειδήσεως και της ανεξιθρησκίας των μαθητών .Τα παιδιά με βάση τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάσκονται το φαινόμενο της θρησκείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον υπαρκτό θρησκευτικό πολιτισμό και παράδοση της χώρας.
-Αν το μάθημα των Θρησκευτικών γίνει προαιρετικό τότε θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ίδια αρχή και για άλλα μαθήματα. Στα σχολεία, εκτός από παιδιά θρησκευτικών μειονοτήτων, υπάρχουν και παιδιά εθνικών μειονοτήτων! Μήπως δεν είναι τυχαία η αλλοίωση της εθνικής μας ιστορίας τα τελευταία χρόνια;
-Στο Σύνταγμα που ακόμα ισχύει και δεν άλλαξε, σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης είναι: ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» ΑΡΘΡΟ 16,2. Προβλέπει δηλαδή ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης».Στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος δεν υπάρχει κεντρικός σκοπός της παιδείας;
-Κατά πόσο εφαρμόζεται η επιταγή του συντάγματος , που ορίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία της χώρα μας πρέπει να διακατέχεται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, άρθρο 1);
-Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει , χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην κοινωνική του ζωή .Το ζητούμενο είναι εάν την αρχή αυτή την παραβιάζει ένα σχολικό μάθημα. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών δεν κινδυνεύουν από ένα μάθημα. Κινδυνεύουν από τόσους άλλους παράγοντες που πολλοί από αυτούς υπάρχουν και στα σχολεία.
-Το μάθημα ουσιαστικά καταργείται , εφόσον όσοι απαλλάσσονται από αυτό δεν το αναπληρώνουν με κάποιο άλλο π.χ. Ηθικής . Μήπως ωθούμε τους μαθητές με κίνητρο την τεμπελιά, να ζητούν απαλλαγή από το μάθημα και έτσι αφού απαξιωθεί και συρρικνωθεί στη συνέχεια να καταργηθεί;
-Το Υπουργείο Παιδείας αντιφάσκει όταν από την μια πλευρά προωθεί μεθόδους διδασκαλίας όπως η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα και από την άλλη ουσιαστικά υποβαθμίζει το μάθημα των θρησκευτικών σε προαιρετικό.
Για τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ, το Παράρτημα Νομού Τρικάλων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα και ζητά την ανάκληση της απόφασης που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιοτου Παραρτήματος Νομού Τρικάλων
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ο Πρόεδρος

Ιερεύς Απόστολος Μανώλης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αξιότιμο κ. Κων. Καραμανλή Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
2. Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3. Αξιότιμο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
4. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
5. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιο
6. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ
7. Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Ν. Τρικάλων
8. Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
**************
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με το έγγραφο 91109/Γ2/10.7.08 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζει το θέμα της απαλλαγής των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των Θρησκευτικών. Με τη ρύθμιση αυτή τα Θρησκευτικά καθίστανται ουσιαστικά μάθημα επιλογής, αφού «για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής».
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, την αγανάκτησή μας και την πλήρη αντίθεσή μας στη ρύθμιση αυτή. Κατανοούμε απολύτως την απαλλαγή αλλοθρήσκων και ετεροδόξων μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε τη λογική απαλλαγής των ομοδόξων. Αν το ΥΠΕΠΘ ήθελε να είναι συνεπές με τον εαυτό του θα έπρεπε να δέχεται απαλλαγή των αλλοεθνών μαθητών και στα μαθήματα της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας κλπ. Δεν το κάνει όμως και ορθά.
Η απαλλαγή ίσχυε μέχρι τώρα μόνο για δύο μαθήματα, τα θρησκευτικά και τη γυμναστική. Για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό από γιατρό, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί όμως ο μαθητής να ζητήσει απαλλαγή με μια απλή δήλωση, ούτε για τη γυμναστική ούτε για κανένα άλλο μάθημα, πλην των Θρησκευτικών. Με τον τρόπο αυτό τα Θρησκευτικά υποβαθμίζονται ακόμα και σε σχέση με το μάθημα της Γυμναστικής.
Η ρύθμιση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, διότι με παρόμοια λογική θα μπορούσαν και άλλα υποχρεωτικά μέχρι σήμερα μαθήματα να γίνουν προαιρετικά. Για παράδειγμα, οι ξένες γλώσσες με δεδομένο ότι το πλείστον των μαθητών διδάσκονται τις ξένες γλώσσες σε φροντιστήρια, όπου μάλιστα προετοιμάζονται για τη λήψη τίτλων (Lower, Proficiency κλπ.). Όλοι αυτοί οι μαθητές δικαιολογημένα θα ζητούσαν απαλλαγή από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ. Πολλοί μαθητές επίσης είναι αθλητές ή ασχολούνται ερασιτεχνικά με διάφορα αθλήματα. Γιατί οι μαθητές αυτοί να μη ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής; Ακόμη, με τη λογική αυτή θα έπρεπε τα μαθήματα που σχετίζονται με την κοινωνική αγωγή και την οργάνωση της πολιτείας να είναι προαιρετικά αφού υπάρχουν μαθητές με αναρχικά πολιτικά φρονήματα. Ανάλογο σκεπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με βασικά νομοθετήματα του ελληνικού κράτους:
1. Στο ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 16) αναφέρεται ότι «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Γιατί λοιπόν η Πολιτεία παραβλέπει τους σκοπούς τους οποίους πρωτίστως η ίδια είναι ταγμένη να υπηρετεί;
2. Στο νόμο 1566/1985, άρθρο 1, αναφέρονται μεταξύ άλλων ως σκοποί της εκπαίδευσης και «να εμπνέονται οι μαθητές από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης». Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με μαθήματα κατά βάση ηθοπλαστικά όπως είναι τα θρησκευτικά. Όταν όμως τα θρησκευτικά γίνουν μάθημα επιλογής πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί;
Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης; Απάντηση στο ερώτημα δίνεται στο πόνημα του διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου κ.Γεωργίου Κρίππα «Η συνταγματική κατοχύρωσις του μαθήματος των θρησκευτικών παρ’ημίν και εν τη αλλοδαπή», το οποίο έχει δημοσιευθεί και στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» (τόμος 71, τεύχος 1ον, Ιανουάριος-Ιούνιος 2000). Δυστυχώς, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι πρωτοτυπούμε και δεν αντιγράφουμε τα καλά των Ευρωπαίων αλλά μόνο τα αρνητικά. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και άλλες τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σε ορισμένες δεν είναι απλά γνωσιολογικό αλλά κατηχητικό. Ακόμα και στην «άθεη» Γαλλία, όπου από το 1880 απαγορευόταν στα σχολεία κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε θρησκεία, τα τελευταία χρόνια επανήλθαν τα θρησκευτικά σαν μάθημα θρησκειολογίας.
Ελπίζουμε πως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν θα κωφεύσει στην έκκλησή μας και θα αποσύρει άμεσα τη σχετική ρύθμιση, η οποία μόνο κακό θα προκαλέσει στην κοινωνία μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ»

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2008

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στην Κοινωνία μας είναι πολυσχιδής και πολύπλευρη! ‘Ένα πλήθος ανθρώπων ευεργετούνται!
Κατ’ αρχήν είναι εκείνοι πού απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ευαγή Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας.
Είναι δηλ. οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες και οι γερόντισσες των δύο Γηροκομείων μας, το «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» ή (ΚΕΔΙΚ) στα Καλάβρυτα και το «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”» στο Αίγιο.
Είναι επίσης εκείνοι, που ανήμποροι πια να αυτοεξυπηρετηθούν, με περισσή στοργή προστατεύονται στις δύο Μονάδες Κατάκοιτων, που λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο Αίγιο, όσο και στα Καλάβρυτα.
Πρέπει να προστεθούν ακόμη όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα ζεστό και προ πάντων ένα εκλεκτό πιάτο φαγητού, αυτό που προσφέρεται από το Εστιατόριο «το Στέκι της Αγάπης» στο Αίγιο.
Είναι όσοι σε τακτά διαστήματα παραλαμβάνουν είδη διατροφής και καθαριότητος από το κατάστημα, που ονομάσαμε «το Κελάρι της Αγάπης».
Ας μνημονεύσουμε εδώ και τις ευεργετικές υπηρεσίες, που παρέχει στην Επαρχία Καλαβρύτων ιδιαίτερα το «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής», το πολύ γνωστό και με λαμπρή ιστορία «το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Καλαβρύτων», όπως λεγόταν μέχρι χθες.
Ευεργετούνται επίσης όσοι φοιτούν στις Σχολές μας και μαθαίνουν είτε τη Βυζαντινή Μουσική, είτε την Αγιογραφία και τη Ζωγραφική Τέχνη στις αντίστοιχες σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα προς το παρόν λειτουργεί μόνο η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε το Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο Αίγιο, όπου στεγάζονται οι παραπάνω Σχολές, αλλά και το “Interner Cafe”, το οποίο προσφέρεται στους αγαπητούς φοιτητές των ΤΕΙ Αιγίου.
Αλλά και το Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ) της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον λειτουργεί στο Αίγιο και διαθέτει Παράρτημα στα Καλάβρυτα.
Είναι τα παιδιά μας που φιλοξενούνται κάθε χρόνο το καλοκαίρι στις Κατασκηνώσεις μας στα μαρτυρικά, αλλά και μαγευτικά, Καλάβρυτα.
Ας προστεθούν επίσης και τα πλήθη των νέων από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που φιλοξενούνται ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι) στο Διεθνές Κέντρο Νεότητος «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», που λειτουργεί στα Καλάβρυτα.
Είναι οι ακροατές των ραδιοφωνικών εκπομπών, που παρέχονται από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μας «Διακονία και Μαρτυρία», από τη συχνότητα 102,3 στα FM στο Αίγιο και 92,1 FM στα Καλάβρυτα.
Είναι και εκείνοι, οι οποίοι χωρίς κόπο βρίσκουν ένα καλό βιβλίο πνευματικής οικοδομής στο βιβλιοπωλείο μας με τίτλο «Βιβλίο και Εικόνα».
Ας προσθέσουμε εδώ και τους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Stands, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μερικούς ιερούς Ναούς. Βρίσκουν εκεί, καθώς διαβαίνουν, ένα καλό βιβλίο, ένα περιοδικό ή ένα χριστιανικό έντυπο, είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για την ενημέρωσή τους ή την πνευματική οικοδομή τους.
Μια και έγινε λόγος για χριστιανικά έντυπα ας μνημονεύσουμε εδώ τα πληροφοριακά έντυπα της Μητροπόλεως «Διακονία και Μαρτυρία» και «Στοργή στα Γηρατειά, τις ρίζες της ζωής μας», που κυκλοφορούν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε μερικές χιλιάδες αντιτύπων και διανέμονται δωρεάν ταχυδρομικώς και όχι μόνο και ενημερώνουν για τη ζωή και τη δράση μας.
Τέλος πρέπει να μνημονευθoύν τόσο η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στη διεύθυνση web site www.im-ka.gr, όσο και οι ιστοσελίδες των διαφόρων τομέων δράσεως, όπως http://users.otenet.gr/~kedikmh/ του ΚΕΔΙΚ, www.a-melathron.gr του Γηροκομείου «ο Άγιος Χαράλαμπος» Αλλά και ο ιστότοπος (blog), του οποίου επιμελείται προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:
Ένα πλήθος εθελοντών, κυρίως δε εθελοντριών κυριών, που σαν τις μέλισσες τριγυρίζουν γύρω από τις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ασκούν το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον τους.
Είναι εκείνοι που έρχονται είτε για να πλύνουν τους γέροντες, είτε για να τους συνοδεύσουν στις εξόδους τους, είτε για να υπηρετήσουν στην κουζίνα, είτε για να ψάλουν στις τακτικές ακολουθίες, που γίνονται στα παρεκκλήσια των Ιδρυμάτων μας κλπ.
Είναι οι μουσικοί, που έρχονται σε τακτά διαστήματα για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους των Γηροκομείων μας.
Είναι τα εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι διάφοροι φιλάνθρωποι, που προσφέρουν γεύματα στα Γηροκομεία μας.
Είναι οι καταστηματάρχες, που προσφέρουν δωρεάν είτε ένα γεύμα, είτε ένα καφέ στους γέροντες κλπ.
Είναι οι καθηγητές-καλλιτέχνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Σχολές μαθητείας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Είναι τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ευαγών Ιδρυμάτων μας, που τα διοικούν και τα οποία συνεδριάζουν τακτικά και επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των.
Είναι οι εθελόντριες κυρίες, που θυσιάζονται είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να καθαρίσουν, είτε για να εκτελέσουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες (όπως στο τηλεφωνικό κέντρο), είτε για να διδάξουν το λόγο του Θεού στους γέροντες και τις γερόντισσες των Γηροκομείων μας. Αυτές δηλ. που καθημερινά, αφήνουν για λίγο την οικογένειά τους, και έρχονται κοντά μας για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίας των στο όνομα του Χριστού μας. Ένα αληθινό μελίσσι τριγυρίζει εδώ και εκεί στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ευφραίνει την καρδιά μας.
Ανάμεσα στους εθελοντικώς κοπιάζοντες κοντά μας είναι διακεκριμένα πρόσωπα της Κοινωνίας μας, άνθρωποι του πνεύματος, λειτουργοί των γραμμάτων, οι οποίοι ταπεινά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο έργο του Θεού.
Μεταξύ των εθελοντριών μας αξίζει να μνημονεύσουμε την κυρία Α.Μ. στο Αίγιο έχει προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο της Εκκλησίας, τώρα δε διακονεί το έργο της αγάπης στο Παλατάκι της Αγάπης «ο άγ. Χαράλαμπος». Το πονάει περισσότερο από το σπίτι της και έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον.
Μεταξύ των εθελοντριών μας επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε και την κυρία Χ.Α. στα Καλάβρυτα προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο του Καλλιμανουλείου Ιδρύματος. Ξυπνάει πρώτη, κοιμάται τελευταία, φροντίζει τα πάντα, κρατάει τα κλειδιά, παρακολουθεί τα πάντα, έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον! Σήμερα είναι ογδόντα τεσσάρων ετών, μια γυναίκα-φαινόμενο αντοχής και αυτοθυσίας!
Είναι επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών ιερέων μας, οι οποίοι ανελλειπώς επισκέπτονται τα Ιδρύματά μας για να τελέσουν την θεία λειτουργία και τις άλλες ιεροτελεστίες.

ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
Υπάρχει και μια άλλη αθέατη όψη της προσφοράς της Μητροπόλεώς μας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η εργασία την οποία εξασφαλίζει και προσφέρει σε ένα πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι υπό την στέγη της τοπικής Εκκλησίας κερδίζουν τα προς το ζειν.
Στο σημείωμα αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την πτυχή της προσφοράς μας. Στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως απασχολούνται είτε με πλήρη απασχόληση, και λαμβάνουν κανονικές αμοιβές, είτε με μερική απασχόληση, οπότε λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! Για την πληρωμή των μισθών ή επιδομάτων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, κατά τον μήνα Ιούλιο, για την πληρωμή μισθών, επιδόματος αδείας και εισφορών Ι.Κ.Α. από την Ιερά Μητρόπολη εκταμιεύθηκαν συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ και ΕΝΑ ΕΥΡΩ (139.621,00 €) ή άλλως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (47.575.855) δραχμές, για να μη ξεχνάμε και τη δραχμούλα μας.
Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει να προστεθή ένας αριθμός τριάντα περίπου (30) εργαζομένων στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνος «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ», των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται μεν από τον εργοδότη-μισθωτή και πέντε (5) επίσης θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής του Μεγάλου Σπηλαίου «Grand Chalet”, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται επίσης από τον εργοδότη-μισθωτή. Οι θέσεις αυτές εδημιουργήθησαν από την Ιερά Μητρόπολη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ένας μικρός στρατός λοιπόν εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι κερδίζουν το ψωμί τους μέσα σε ένα πολιτισμένο χριστιανικό περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και αξιοπρέπεια.
130 άτομα (95+35) εργάζονται κοντά μας με σχέση αμειβομένης εργασίας.
200 περίπου άτομα εργάζονται κοντά μας ανιδιοτελώς και προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά.
Αυτή είναι μια άλλη όψη της Διακονίας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 16.682,43

2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»
42 ΝΗΠΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.970,13

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 100 ΠΑΙΔΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.436,00

4. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨
50 ΤΡΟΦΙΜΟΙ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 28 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 51.526,34

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 30- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 21
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 42- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 12
ΣΥΝΟΛΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 72 -ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 33 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 50.522,95

6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 35 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗΣΑΝ 534 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.847,00

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ¨ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨
ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 1700€
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.207,85

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ
(πρ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.894,00

9. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΒΙΒΛΙΟ & ΕΙΚΟΝΑ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.749,00

10. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
80 ΜΑΘΗΤΕΣ - 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 2.785,89
11. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
25 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

12. ΙΝΤΕRNET CAFÉ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

13. α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ»
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 30
β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ “GRAND CHALET
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 5


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13 Αυγούστου 2008,
Επέτειος της εκλογής μου ως Τιτουλαρίου Μητροπολίτου Ταλαντίου (1976)
Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 52.640/13.08.2008, ΩΡΑ 10.45 π.μ.

Σάββατο 9 Αυγούστου 2008

"ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της φιλανθρωπίας, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο σε συνεργασία με το Δήμο Αιγίου η δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων με την επωνυμία "το Κελάρι της Αγάπης". Η συγκεκριμένη ονομασία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα Στυλιανού Καπράλου, μας παραπέμπει στα κελάρια των μοναστηριών που πάντα προσέφεραν με αγάπη αυτά που είχαν για να ανακουφίσουν τον συνάνθρωπο. Ο πατέρας Στυλιανός, συνέχισε δηλώνοντας στον "Φ" ότι πρόκειται για ένα "κατάστημα" κάθε ανθρώπου που έχει ορισμένες ανάγκες και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, με σύμμαχό του την αγάπη.
Τα τρόφιμα που διατίθενται στο κελάρι προέρχονται από αγορές που κάνει η Μητρόπολη, από προσφορές επιχειρήσεων, καταστημάτων αλλά και ιδιωτών. Οι δικαιούχοι είναι εφοδιασμένοι με κάρτες τις οποίες προμηθεύονται από τον ιερέα της ενορίας τους, αφού υποβάλουν την σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα οποία είναι: α) εκκαθαριστικό Εφορίας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή του δήμου και της Μητρόπολης.
Αυτή τη στιγμή το "Κελάρι της Αγάπης" προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης. Όπως μας επισήμανε ο Πατήρ Στυλιανός, είναι σε άριστη κατάσταση και όλα τα τρόφιμα σε πακέτα. Ακόμα συμπλήρωσε ότι γίνεται διανομή τέσσερις φορές το μήνα σε εκατόν εβδομήντα οικογένειες. Τις ημέρες που δεν γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων, το "Κελάρι" μπορεί να δέχεται τις προσφορές του κόσμου, οι οποίες μπορεί να είναι σε είδος ή κάποιο χρηματικό ποσό στην μνήμη κάποιου.
"Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, ίσως γίνει και δυσκολότερη. Το κελάρι ευελπιστεί να είναι καθημερινά ανοιχτό προσφέροντας τα αγαθά και την αγάπη του προς όλους τους αδερφούς μας που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τις ημέρες των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και το Δεκαπενταύγουστο " τόνισε στον "Φ" ο Πατήρ Στυλιανός, στον οποίο μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες.
Το κελάρι βρίσκεται στην οδό Π. Χαραλάμπους 10 και είναι καθημερινά ανοιχτό, εκτός από τις ημέρες των μεγάλων εορτών, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Από πλευρά της Μητρόπολης, γενικός υπεύθυνος είναι ο Πατήρ Ιωακείμ Βενιανάκης και από την πλευρά του Δήμου η σύζυγος του δημάρχου κα Ρίτα Καραφωτιά.
Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γίνουμε αρωγοί στην φιλανθρωπικοί δράση της Μητρόπολής μας, βοηθώντας έτσι τις άπορες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Γιάννης Χρυσάνθου
johnchris@mail.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Καλάβρυτα, 09 Αυγούστου 2008

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2008

ΜΗΔΕΝ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝ, ΜΗΔΕΝ!

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΟ Υπουργός επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Στυλιανίδης, απαντών στις διαμαρτυρίες της Εκκλησίας, διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερωνυμο, ότι το ζήτημα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών, περί του οποίου ομιλούμε τώρα με συνεχεις αναρτήσεις, θα διορθωθή με νεώτερη Εγκύκλιο του Υπουργείου. Έπειτα μάλιστα από τη διαβεβαίωση αυτή, την οποία ο Αρχιεπίκσοπος κ. Ιερώνυμος μας μετέφερε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά τη Συνεδρία της 31ης Ιουλίου, τα ταραγμένα, καί πολύ μάλιστα. πνεύματα των Σεβ. Συνοδικών ηρέμησαν και όλοι μας αναχωρήσαμε για την Επαρχία του έκαστος, βέβαιοι πιά ότι ότι όλα βαίνουν καλώς! Καμμιά ανησυχία δεν εδικαιολογείτο! Η .......συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να κάμει αυτό το ανοσιούργημα! Πως θα μπορούσε να δώση μιά ακόμα τσεκουριά στο δένδρο της Ορθοδοξίας;


Να όμως που όλα αυτά τελικά αποδείχθηκαν όνειρα θερινής νυκτός! Η νεώτερη -διορθωτική όπως μας είχαν υποσχεθή- Εγκύκλιος του Υπουργείου εκδόθηκε! Αλλά μόνον
δ ι ο ρ θ ω τ ι κ ή δεν μπορεί να θεωρηθή! Να τη, αγαπητοί φίλοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας _.........
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μαρούσι, 04/08/2008
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/θΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 104071/Γ2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΤΜΗΜΑΤΑ Γ" ΚΑΙ Γ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνο:
Δ.Ε. 210-344-33.14Fax : Π.Ε. 210-344.32.88
Δ.Ε. 210-344.33.90ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. καιΔ.Ε. Έδρες τους
2. Γραφεία Σ χολικών Συμβούλων καιΓραφεία Υπεύθυνων -Προϊσταμένων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης.Έδρας τους
3. Δ/νσεις και Γραφεία Π.Ε. και Δ.Ε.και Γραφείο Ε,Ε. της χώρας.Έδρες τους
4. Σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε.και Γραφείων Ε.Ε.)
ΘΕΜΑ; « Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. β1109/Γ2/10-7-2008 εγκυκλίου μας και προκειμένου να αποσαφηνισθούν τυχόν παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαδικασία απαλλαγής κάποιων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, διευκρινίζονται τα εξής:
σ) Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) Για τους γονείς των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται. Διαδικασία άλλωστε που ακολουθείται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια.
γ) Η ανωτέρω εγκύκλιος μας εναρμονίζει με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών της χώρος μας.

Εσωτερική Διανομή; ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφεία Υφυπουργών
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ- Γούση
5) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Συρίγον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ.
τμήματα Γ'&Γ'
6) Δ/νσεις Σττουδών Π.Ε * Δ.Ε.
7) Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
Μη εμπαίζετε τον Ελληνικό Λαό, Κύριε Υπουργέ καί Κύριοι της Κυβερνήσεως.

Η Εγκύκλιος αυτή δεν προσθέτει τίποτε περισσότερο! Έτσι το αποτέλεσμα με τη γλώσαα των Μαθηματικών είναι "Μηδέν από μηδέν, ΜΗΔΕΝ"!!!!!!!
Όλοι μας βεβαίως γνωρίζουμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σ΄όλες τις βαθμίδες της Εκπαιδεύσεως! Δεν ήταν ανάγκη να μας το πήτε εσείς! Το επιτάσσει άλλωστε τό Σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτό που περιμέναμε να μας πήτε είναι ότι για τους Ορθόδοξους μαθητές ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ! Αυτό δεν μας το είπετε. Άρα μας εμπαίζετε! Εμπαίζετε ακόμη και τον Αρχιεπίσκοπό μας, πρός τόν οποίο εδώσατε τις διαβεβαιὠσεις σας. Η Εγκύκλιός σας ώφειλε νά λέγει: "Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". Μιά και μόνη λέξη, η λέξη Υποχρεωτικά, θά ἐλυνε το πρόβλημα. Αλλά δεν την είπατε!
Οδηγούμεθα λοιπόν σε μια σταδιακή και ύπουλα μεθοδευμένη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ. Γιατί δεν μας το λέτε καθαρά; Οι Μασσώνοι των Βρυξελλών σας έβαλαν τα δυό πόδια σε ένα παπούτσι! Αυτό είναι όλο!
Ας το μάθει λοιπόν ο Ελληνικός Λαός και ας λάβει τις αποφάσεις του.

Αυτούς που βάλαμε να φυλάνε Θερμοπύλες, μας επρόδωσαν!

Το Σύνταγμα επιτάσσει τήν ἑλληνοχριστιανική αγωγή των Ελληνοπαίδων. Το Υπουργείο Παιδείας, μέ τήν επίμαχη Εγκύκλιο, παραβιάζει τις επιταγές του Συντάγματος.


ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΙΖΕΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

ΑΡΘΡΟ 16
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1952

ΑΡΘΡΟ 16 Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και ατην ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Όπερ έδει δείξαι!
Η Εγκύκλιος παραβιάζει τις επιταγές του Συντάγματος! Ποιός όμως θα καταγγείλει την προδοσία; Ο γράφων τις γραμμές αυτές είναι πολύ μικρός. Χρειάζεται ισχυρή φωνή, ως "βροντή υδάτων πολλών"! Δεν είναι δυνατόν οι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, περί των οποίων προνοεί η Εγκύκλιος, οὐτε και οι "Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας μας" νά είναι τίθενται υπεράνω τοῦ Ελληνικού Λαού, ούτε επίισης μπορούν να αποφασίζουν εναντίον της θελήσεως του Ελληνικσοῦ Λαού! Όλες οι πολιτικές Παρατάξεις μας επρόδωσαν!

Το ΠΑΣΟΚ
  1. Καθιέρωσε τον Πολιτικό Γάμο!
  2. Αφαίρεσε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες!
  3. Αφαίρεσε την μοναστηριακή περιουσία από την Εκκλησία!
  4. Κάποια περίοδο αποπειράθηκε να βγάλει τις εικόνες από τα Νοσοκομεία και από τις Αίθουσες των Δικαστηρίων!
  5. Αποποινικοποίησε τό αδίκημα της μοιχείας! κ.α.

Η Νέα Δημοκρατία

  1. Διατήρησε την απαλοιφή του θρησκεύαμτος από τις ταυτότητες, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της!
  2. Με το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης επιχειρεί την νομιμοποίση των Γάμων των Ομοφυλοφίλων ενώ συγχρόνως ναρκοθετεί τόν ιερό θεσμό του Γάμου!
  3. Ενομοθέτησε την καύση των νεκρών!
  4. Με το διδακτικό Βιββλίο της Στ' Δημοτικού προέβη σε αλλοίωση της ιστορίας!
  5. Μέ την επίμαχη Εγκύκλιο καταργεί το μάθημα των Θρησκευτικών από τά Σχολεία! κ.ά.
Οι Πολιτικοί μας όλων σχεδόν των παρατάξεων εμήδισαν!
Εμήδισαν, Μακαριώτατε!
Εμηδισαν, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος!
Εμηδισαν, Αγαπητοί Ορθόδοξοι γονεἰς!
Εμηδισαν, Ελλογιμώτατοι Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών!
Εμήδισαν, Αγαπητοί Θεολόγοι Καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως.
Εμήδισαν, Αγαπητοί Έλληνες συμπατριώτες! Κι εμεῖς κοιμώμαστε υπό τον μανδραγόρα!

Βαρύς ο λόγος, θα μού πήτε!
Αλλά και η πράξη ακόμη βαρύτερη.
Όλες σχεδόν οι πολιτικές παρατάξεις κλαδεύουν λίγο-λίγο τό δένδρο της Ορθοδοξίας! Εφαρμόζουν, συνειδητά ή όχι, το Σχέδιο Κίσσινγκερ! Η Ορθοδοξία μας τους ενοχλεί!
ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Καλάβρυτα, 9 Αυγούστου 2008

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΝ ΙΔΟΥ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Ο κ. Στέφανος Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, σύρει πιά το χορό των μηδισάντων:

δικαιοσύνη και εκκλησία
«Κύριε διευθυντά,
Η ελληνική Δικαιοσύνη βρίσκεται σε αφύσικο ενα­γκαλισμό με την Ορθόδοξη Εκκλησία:
Λατρευτικές εικόνες και ευαγγέλια σε όλα τα ακροατήρια και στα δικαστικά γραφεία, αγιασμός κατά την έναρξη του δικα­στικού έτους, καθιέρωση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγί­τη ως προστάτη του δικαστικού σώματος, δικαστική αργία κατά την ημέρα που εορτάζεται ο Άγιος, λειτουργίες, λιτανεί­ες και αγρυπνίες στο φερώνυμο ναό, παρουσία εκπροσώπου της Εκκλησίας σε εκδηλώσεις της Δικαιοσύνης...
Αυτά είναι φαινόμενα αναχρονιστικά, ασυμβίβαστα προς ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαινόμενα που σκιάζουν την ελληνική Δικαιοσύνη, την εμφα­νίζουν υπό εκκλησιαστική κηδεμονία. Από τον Τύπο μαθαί­νουμε ότι σ' αυτά έρχεται τώρα να προστεθεί η οικοδόμηση και λειτουργία ναού στον χώρο του Αρείου Πάγου! Όταν το διάβασα, σταυροκοπήθηκα! Καθώς όμως οι μέρες περνούσαν, επανερχόταν η απορία: ποιος και γιατί εμπνεύ­στηκε αυτή την αφύσικη συστέγαση και πώς κατάφερε να την προωθήσει;
Θα πρόκειται, υποθέτω, για εκκλησιαστική πρωτοβουλία. Την ίδια πρωτοβουλία, για την ίδρυση και λειτουργία ναού στον Αρειο Πάγο, είχε εκδηλώσει η Εκκλησία και πριν από δέκα περίπου χρόνια. Συνάντησέ όμως τότε αντιστάσεις και το «σχέδιο» δεν προχώρησε. Τώρα βρήκε πρόθυμα ώτα;
Κατά τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία προσπαθεί να διεισδύ­ει σε χώρους άσκησης κρατικής εξουσίας. Όμως η παρουσί­α ιερωμένων σε χώρους του Αρείου Πάγου μπορεί να ενθαρ­ρύνει κάποιους διαδίκους να επιζητούν τη μεσολάβηση κλη­ρικών σε εκκρεμείς δίκες... Οι κίνδυνοι είναι προφανείς για ό­λα τα μέρη.
Επιπλέον, μετά την ίδρυση «ορθόδοξου» πολιτικού κόμμα­τος, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τους ψηφο­φόρους της, ενδέχεται να ενδίδει σε παρεμβάσεις και υπο­δείξεις εκκλησιαστικών παραγόντων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε θέματα προαγωγών δικαστών, ιδίως στις ηγετι­κές θέσεις της δικαστικής ιεραρχίας. Αν λοιπόν ιδρυθεί ναός μέσα στον χώρο του ανώτατου δικαστηρίου, κάποιοι υποψή­φιοι για προαγωγή ή ενδιαφερόμενοι για άλλη ευνοϊκή μετα­χείριση (μετάθεση, τοποθέτηση στις Βρυξέλλες, συμμετοχή σε συμβούλια κ.λπ.) μπορεί να γίνουν τακτικοί «προσκυνη­τές» στον ναό και «συνομιλητές» ιερέων και μητροπολιτών! Οι κίνδυνοι υπονόμευσης της δικαστικής τάξης και της αμε­ροληψίας των δικαστών είναι και πάλι προφανείς.
Εξάλλου, η ίδρυση και λειτουργία ορθόδοξου ναού στον χώ­ρο του ανώτατου δικαστηρίου θα αποτελούσε προνομιακή μεταχείριση του ορθόδοξου δόγματος, ασυμβίβαστη με την, κατά το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ισότητα όλων των θρησκειών και δογμάτων. Η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από τη νεφελώδη και διαπιστωτική απλώς εξαγγελία περί «επικρατούσας» θρησκείας ούτε από την αριθμητική υ­περοχή των ορθοδόξων.
Επιπλέον, η κατασκευή και λειτουργία στον χώρο του ανώτα­του δικαστηρίου ορθόδοξου ναού θα υπονόμευε, στα μάτια αλλοθρήσκων ή αλλοδόξων, που συμβαίνει να αντιδικούν με ναούς, μονές ή άλλα ορθόδοξα καθιδρύματα, τη δικαστική α­μεροληψία του Αρείου Πάγου. Θα αντέβαινε άρα στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα­στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς ελπίζεται ότι η ηγεσία της Δικαιοσύ­νης, πολιτική και δικαστική, θα αντισταθεί στην υλοποίηση.
Στέφανος Ματθίας - Επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου»

Δημοσιεύθηκε στην "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", αναδημοσιύθηκε από τήν "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ"

Τετάρτη 6 Αυγούστου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξαναχτύπησαν πάλι καλοκαιριάτικα (τυχαία άραγε;) οι «σοφοί» ψευτοπροοδευτικοί εγκέφαλοι του υπουργείου Παιδείας. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε στις δυσάρεστες εκπλήξεις. Τη μια με τη Γλώσσα την άλλη με την Ιστορία (π.χ. «συνωστισμός» η Μικρα-σιατική καταστροφή) κ.ά Εσχάτως βάλανε στο στόχαστρο τη θρησκεία και το μάθημα των Θρησκευτικών.
Πέρυσι (Ιούλιο πάλι) κατήργησαν την ούτως η άλλως προαιρετική εξομολόγηση στα σχολεία. Φέτος προχώρησαν όχι ένα, αλλά δέκα βήματα περισσότερο, για να πάρουν το χρυσό έπαθλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα … βλακείας.
Τέλη Ιουλίου, (λόγω κλειστών σχολείων και μειωμένων αντανακλαστικών), αιφνιδιαστικά, χωρίς ούτε τα προσχήματα διαλόγου και δημοκρατικών διαδικασιών να κρατήσουν -έχουν κόστος αυτές και αβέβαιο αποτέλεσμα - αποφασίζουν και διατάσσουν την ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (εκκλησιασμό κ.ά.) υπήρχε, σεβαστή καθ’ όλα και εφαρμοζόμενη χωρίς προβλήματα εδώ και χρόνια (Eγκύκλιος: Γ2/61723-13-6-2002). Σύμφωνα με αυτή, αρκούσε μια δήλωση των γονέων αν ο μαθητής ήταν ανήλικος ή του ιδίου του μαθητή (αν ήταν ενήλικος) ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση, για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Τώρα κάθε μαθητής έχει αυτό το δικαίωμα με μια απλή δήλωση και χωρίς καμιά αιτιολόγηση. Δηλαδή : « ζητώ απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και κάθε άλλη εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων.» Τελεία και παύλα. Το μάθημα παραμένει «υποχρεωτικό», εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά …αλλά «για όσους θέλουν», σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του συμπαθούς κατά τα άλλα Υπουργού Παιδείας.

Που είναι λοιπόν η κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών ;;;;
Στο γεγονός ότι, σκόπιμα δεν φρόντισαν να αντικαταστήσουν το μάθημα με αντίστοιχο ή παραπλήσιο μάθημα ανθρωπιστικής Παιδείας ,υποχρεωτικό, εξεταζόμενο, και βαθμολογούμε-νο, όπως τα Θρησκευτικά. Εδώ είναι ο δόλος και η σκοπιμότητα των φωταδιστών καρεκλοκένταυρων του ΥΠΕΠΘ. Τι θα κάνουν λοιπόν οι μαθητές;

Μα υπακούοντας φυσικά στη λογική της «ήσσονος προσπάθειας» θα ζητούν όλο και περισσότεροι την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, «σουλατσάροντας» στο προαύλιο των σχολείων με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, την ώρα που τα «κορόιδα» μέσα θα κάνουν μάθημα. Ποιος ήρωας μαθητής θα αντέξει για πολύ αυτή την κατάσταση; Πάει λοιπόν για κατάργηση το μάθημα ή όχι;
Θα ξεκινήσει άμεσα, πρώτα από το Λύκειο. Ποιος μαθητής π.χ. της Γ ΄Λυκείου, με τέτοιο φόρτο μαθημάτων και φροντιστηρίων (γιατί παρεμπιπτόντως έχουμε και δωρεάν παιδεία) δεν θα θελήσει να έχει ένα μάθημα λιγότερο χωρίς καμία επίπτωση ; Μετά θα επεκταθεί στο Γυμνάσιο και τέλος στο Δημοτικό. Βρήκαν δηλαδή ένα πολύ εύσχημο τρόπο να συρρικνώσουν αρχικά να απαξιώσουν και να καταργήσουν σταδιακά το μάθημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Προτείνουμε κι εμείς ταπεινά μέσα στο «πνεύμα της σεμνότητας και ταπεινότητας» που διακηρύττει η κυβέρνηση, υπακούοντας και στη δημοκρατική αρχή της ισότητας που επικαλούνται: Κάθε μαθητής που ζητάει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να επιλέγει υποχρεωτικά ένα μάθημα ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Ψυχολογία εξεταζόμενο και βαθμολογούμενο ενδοσχολικά όπως τα Θρησκευτικά ή κάποιας μορφής μάθημα Ηθικής όπως σε πολλές χώρες της Ε. Ένωσης, την οδηγία της οποίας επικαλούνται ότι εφαρμόζουν με τη συγκεκριμένη επιπόλαιη εγκύκλιο. Τότε θα δείτε πραγματικά πόσα παιδιά θα ζητήσουν απαλλαγή …

Και δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργείται σοβαρή κοινωνική, οικογενειακή και εκπαιδευτική αναστάτωση.
Υπακούοντας σε ποια παιδαγωγική αρχή βρε αθεόφοβοι βάζετε τα παιδιά να τσακώνονται με τους γονείς, ζητώντας τους να υπογράψουν δήλωση απαλλαγής από το μάθημα όχι πια για λόγους συνειδησιακούς αλλά καθαρά για να «λουφάρουν μάθημα».
Γιατί αναστατώνεται τους γονείς που προσπαθούν να σώσουν ότι μπορούν ακόμα από τις αρχές της Ελληνικής οικογένειας, φέρνοντας τους σε σύγκρουση με τα παιδιά ή ακόμα και μεταξύ τους (αφού χρειάζεται η υπογραφή και των δύο γονέων για τους ανήλικους μαθητές);
Εξωθείτε όμως και τους μαθητές σε ιδεολογική και ρατσιστική αντιπαράθεση ενισχύοντας το ρατσισμό και την ξενοφοβία, αφού η μειοψηφία (αλλόδοξων και αλλόθρησκων μαθητών) έχει πλέον περισσότερα προνόμια απ΄ ότι η πλειοψηφία, αναστατώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην ίδια τη σχολική κοινότητα, ενώ υποτίθεται ότι αυτό ακριβώς θέλετε να απαλείψετε. Διακρίσεις τέτοιες δεν υπήρχαν. Τώρα θα δημιουργηθούν με τις… εξυπνάδες σας.

Και κάτι άλλο. Τους φοιτητές και τους υποψηφίους που βάζετε κάθε χρόνο στα τέσσερα τμήματα των Θεολογικών Σχολών, τι θα τους κάνετε; Tους ήδη υπηρετούντες θεολόγους καθηγητές και τις οικογένειές τους, τους σκεφτήκατε;

Ποιόν κοροϊδεύετε κύριοι; Γιατί υποτιμάτε την νοημοσύνη μας; Τι πολίτες θέλετε να φτιάξετε; Τι κοινωνία ονειρεύεστε; Zoύγκλας; Μας περνατε για «ζαλισμένο κοπάδι»; Οι «φαεινές ιδέες» των ακριβοπληρωμένων συμβούλων σας δεν έφτασαν μεχρι εκεί κ.Υπουργέ; Ξέχασαν το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει τους σκοπούς της Παιδείας και θυμήθηκαν μια οδηγία της Ε. Ένωσης;
Τα παιδιά μας, στην πιο κρίσιμη ηλικία τους, βρήκατε να βάλετε σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση των φωτοσβεστών εγκεφάλων του υπουργείου Παιδείας; Ότι αξίες ,θεσμούς και ιδανικά είχαν διασώσει οι πρόγονοί μας με αίμα και αγώνες, βαλθήκατε όχι μόνο να τα ισοπεδώσετε αλλά να τα ξεθεμελιώσετε όλα εκ βάθρων;……….

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : «… ότι χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοινωνία ούτε βασίλειον. Και πράγμα τζιβαϊρκόν [ η αρετή και η θρησκεία μας δηλαδή] πολυτίμητο, όπου το βάστηξαμεν εις την τυραγνία του Τούρκου, δεν το δίνομεν τώρα ούτε το καταφρονούμεν οι Έλληνες … »
Aυτή την απάντηση έδωσε ο προφητικός και πάντα επίκαιρος Μακρυγιάννης σε ένα ξένο περιηγητή το 1843 όταν του είπε ότι : «…ένα θα σας βλάψει εσάς το κεφάλαιον της θρησκείας όπου είναι αυτείνη η ιδέα σ’ εσάς πολύ τυπωμένη …» (Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, βιβλίο Γ ΄, κεφ. Έκτον).Πού είσαι καημένε Μακρυγιάννη να δεις τι «δίνομεν» και τι «καταφρονούμεν» σήμερα…….στην ελεύθερη (εδαφικά τουλάχιστον) Ελλάδα μας …
Θλίβομαι για την κατάντια του έθνους μου. Παραμένω θαυμαστής του Μακρυγιάννη, των αγωνιστών και ηρώων της πατρίδας μου. Αυτή την Ελλάδα μου δίδαξαν εμένα στο σχολείο, κι αυτήν αγάπησα.
Πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα διάλεξε όχι μόνο να πεθάνει, από πείνα και δίψα πνευματική, ξεπουλώντας ότι ιερό και όσιο της απέμεινε ακόμη, αλλά να αυτοκτονήσει ατιμωτικά….
Πάντως εμένα, όπως και πολλών χιλιάδων άλλων Ελλήνων ακόμα, «… όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκεία μου θα μιλήσω θα ’νεργήσω και ότι θέλουν ας μου κάμουν» (Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, βιβλίο Δ΄ ,κεφ. Τρίτον).

Θα τα πούμε στις Εκλογές……
Κόρινθος 4/8/2008
Έλληνας Κορίνθιος εκπαιδευτικός

----------------
ΑΠΟ ΤΟ http://www.zougla.gr/news.php?id=6000

Νέα εγκύκλιος για το μάθημα των Θρησκευτικών
6 Αυγούστου 2008, 03:19
Η νέα «διορθωτική» εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, που προσπαθεί να αμβλύνει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Εκκλησία, μάλλον κατάφερε το αντίθετο αφού εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας.
Στη νέα εγκύκλιο, το υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει ότι δεν είναι αναγκαία η αναγραφή της αιτιολογίας στην υπεύθυνη δήλωση για εξαίρεση από τα Θρησκευτικά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να απλουστεύσει την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα.
Παράλληλα, υπογραμμίζει, ότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το επίσημο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα. Η νέα εγκύκλιος θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας από τον Σεπτέμβριο.

ΑΠΟ ΤΟ ZOUGKLAPRESS
Σάββατο, 2 Αύγουστος 2008
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ! Μα και βέβαια κατάργηση των θρησκευτικών. Καταργώντας τα όμως, θα πρέπει να καταργηθούν και όλες οι ορθόδοξες θρησκευτικές γιορτές, μαζί με τις αργίες τους φυσικά. Τέρμα λοιπόν Χριστούγεννα, Πάσχα, 15Αύγουστο κλπ. Το κεφάλι κάτω και δουλειά.

marakos

Δευτέρα 4 Αυγούστου 2008

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΓΜΑ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Επικροτούμε και συνυπογράφουμε το παρακάτω ανακοινωθέν της ενώσεως ""noiazomai" που μπορεί κάποιοσ να δη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
www.noiazomai.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ
Η κα Γιαννάκου, ως Υπουργός Παιδείας, απαγόρευσε την εξομολόγηση των Μαθητών στα Σχολεία! Αυτο δα την είχε μαράνει! Και όχι η ελεύθερη διακίνηση των ναρκωτικών στα σχολεία! Ή η αγραμματωσύνη των αποφοίτων από τα Λύκεια! Η παρουσία των Κληρικών-Εξομολόγων την είχε ενοχλήσει! Και απαγόρευσε την Εξομολόγηση στα Σχολεία!
Τώρα στην ουσία απαγορεύουν τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών! Άντε, λοιπόν, Υπουργοί μου όλων των παρατάξεων: Γκρεμίστε τα όλα στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Οι Μασσώνοι μας κυβερνούν! Κουράγιο, υπουργοί μου! Λίγο ακόμη και ........τελειώσατε! Κοντεύετε να κόψετε τελείως αυτό το ενοχλητικό δέντρο, που λέγεται Ορθοδοξία! Έχετε τώρα μια Εκκλησία ντροπαλή, σιγηλή, χωρίς λαλιά.... Ευκαιρία είναι. Χτυπάτε λοιπόν....
Όλα αυτά τα ενεργείτε στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Ποιός όμως εδίδαξε στην ανθρωπότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου! Χωρίς τον Χριστό ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν!
Χθές βράδυ κάποιος έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του.......με ένα τσεκούρι κι ύστερα το έδειχνε με υπερηφάνεια στό κοινό! Πλήν όμως ο εγκληματίας αυτός προηγουμένως είχε διώξει το Χριστό από την καρδιά του και από τη ζωή του.
Διώχνοντας το Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία μας κατασκευάζετε εν δυνάμει εγκληματίες! Επειδή "άνθρωπος χωρίς θρησκεία είναι επικίνδυνος", όπως είπε κάποτε ο Λεχ Βαλέσα, ένας λαϊκός αγωνιστής της Πολωνίας!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Δευτερα, 4 Αυγούστου 2008
***************************************
Ιδού τώρα η Ανακοίνωση:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ «ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ
ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
3/8/2008
Εγκληματούν όσοι θέλουν να βγάλουν τα Θρησκευτικά από τα Σχολεία, τόνισε στο φλογερό Κυριακάτικο κήρυγμά του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, από τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα!

Οι ενέργειες αυτές καθιστούν προαιρετικό τελικά το μάθημα, αφού επιτρέπουν την απαλλαγή χωρίς αιτιολογία, ακόμα και σε Ορθόδοξους Μαθητές, πράγματα που είναι αντίθετα και με το Σύνταγμα, συμπλήρωσε!

Ο πνευματικός πατέρας της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, υπογράμμισε τέλος ότι δεν μπορούν επιτέλους οι πολιτικοί να κάνουν ό,τι θέλουν οι ξένοι και η Ευρώπη, αλλά αυτό που θέλει ο λαός μας! Που είναι ανάστατος και ιδίως στη Θράκη, που παλεύει να κρατηθεί απέναντι στις ενέργειες του μουσουλμανικού Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής!

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Το ίδιο ανάστατοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι και πολλοί άλλοι Μητροπολίτες, Κληρικοί, Θεολόγοι, Εκπαιδευτικοί και γονείς, που διαβλέπουν μετά την αφαίρεση του Χ.Ο. από την ταυτότητα και την μη επαναφορά ακόμη της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος, όπως υπεσχέθη ρητά το 2004 η Ν.Δ. και μετά την απαγόρευση Εξομολόγησης στα Σχολεία για τους Ορθόδοξους Μαθητές τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, να έρχεται τώρα μια τελείως αψυχολόγητη Εγκύκλιος, που σίγουρα αδικεί τον Υπουργό Παιδείας. Διότι με την εγκύκλιο αυτή, νομιμοποιείται η «κοπάνα» όπως λέγεται κοινώς και δίδεται η δυνατότητα σε κάποιους ενήλικους μαθητές στην Γ΄ Λυκείου ή σε οποιονδήποτε γονέα, να ζητά αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογία και με ελαφρά τη καρδία, την απαλλαγή του παιδιού του από Θρησκευτικά, Προσευχή, Εκκλησιασμούς και άλλες Τοπικές Θρησκευτικές Εορτές, ακόμη και εάν το παιδί είναι Χριστιανός Ορθόδοξος!!!

Και αυτή ακριβώς είναι η αιτία της διαφωνίας. Διότι δεν απαλλάσσεται και δικαίως μόνο όποιος δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά δίνεται εν λευκώ η δυνατότητα να απαλλαχθεί και όποιος είναι! Ώστε να γλυτώσει το διάβασμα μιας ολόκληρης χρονιάς… επιβραβεύοντας και την πρακτική των «εξυπνάκηδων»…

ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Με την Εγκύκλιο αυτή, το Υποχρεωτικό, όπως όλα, μάθημα των Θρησκευτικών, καθίσταται αυτόματα Προαιρετικό, αφού εξαρτάται από τα κέφια μαθητών και γονέων! Έτσι παραβιάζεται το Σύνταγμα που:
1ον Αναγνωρίζει επίσημα και ρητά «επικρατούσα θρησκεία» την Ορθοδοξία στην Ελλάδα, στο Άρθρο 3,1!
2ον Προβλέπει ρητά ως «σκοπό» της παιδείας την «ανάπτυξη της … θρησκευτικής συνείδησης», 16,2!
3ον Θεωρεί «υποχρεωτική» την 9χρονη φοίτηση, άρα και την παρεχόμενη κρατική παιδεία και τα μαθήματά της, 16,3!

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Επομένως οι μαθητές της επικρατούσας επισήμως θρησκείας, είναι υποχρεωμένοι να μετέχουν σε Μάθημα Ορθόδοξης Θρησκευτικής Αγωγής!
Εάν όμως το μάθημα αυτό αναφέρεται και σε άλλες θρησκείες ή δόγματα - όπως συμβαίνει σήμερα με τα «Θρησκευτικά» - τότε είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές! Και μόνο με αιτιολογημένη αίτηση και των δύο γονέων και τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του μαθητού να μπορούν να εξαιρεθούν!
Παραδείγματος χάριν, το Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού (βλ. εικόνες) αφιερώνει αρκετές σελίδες στους Ετερόδοξους και Αλλόδοξους (Λατίνους, Ευαγγελικούς-Προτεστάντες-Πεντηκοστιανούς, Εβραίους, Μωαμεθανούς) με αναλυτικές μάλιστα περιγραφές, έτσι που να υπάρχει σύγχυση τελικά στα παιδιά για το ποιος είναι ο «αληθινός Θεός» και η «αλήθεια», ενώ είναι διάχυτο ένα πνεύμα «πανθρησκείας» και αναζήτησης θεού και θρησκείας «κοινής συνισταμένης», ενώ ο μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μετά τον Μωάμεθ στην ύλη (!!!) και μόλις στο τέλος του Βιβλίου αναφέρεται το Άγιον Όρος και ο Πατρο-Κοσμάς, με αποτέλεσμα πολλά ελληνόπουλα να μην προφτάσουν να τα διδαχθούν ποτέ, μαθαίνοντας όμως τα πάντα για τις άλλες θρησκείες…

Έτσι είναι παραδεκτό πια, πως το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα είναι περισσότερο γνωσιολογικό, φιλολογικό, ιστορικό, θρησκειολογικό και εγκυκλοπαιδικό και όχι Κατηχητικό, όπως ζητούσε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος! Άρα δεν γίνεται Ορθόδοξη Κατήχηση με την πλατιά έννοια του όρου, επομένως δεν αιτιολογείται η αποχή από τη γνώση! Αιτιολογείται όμως από την Προσευχή και τον Εκκλησιασμό, μόνο του μη Ορθόδοξου μαθητού!
Η δε επίκληση «αθεΐας» των γονέων, πρέπει να αποτελεί όχι ανασταλτικό, αλλά μάλλον επιπρόσθετο παράγοντα για τη λήψη θρησκευτικών γνώσεων και πληροφοριών του παιδιού τους, αφού δεν βαθμολογείται στα σημερινά «Θρησκευτικά» ο «καλός χριστιανός», αλλά ο επιμελής μαθητής!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Το Νοιάζομαι, προτείνει υπό αυτές τις συνθήκες ο ευαίσθητος Υπουργός να ακυρώσει άμεσα την πρόσφατη Εγκύκλιο και στο μέλλον ή να γίνει το Μάθημα των Θρησκευτικών Κατηχητικό Μάθημα των Ορθοδόξων Ελληνόπουλων του 98% όπως ευχόμαστε, με την πνευματική ευθύνη, καθοδήγηση και περιεχόμενο της Εκκλησίας μας ή να παραμείνει ως έχει (μη γένοιτο) - χωρίς δηλαδή την ανάμιξη της Εκκλησίας (!) - όπου άρα θα μετέχουν γνωσιολογικά όλοι, όπως μετέχουν Ορθόδοξοι Μαθητές σε Μαθήματα για Ισλάμ, Ευαγγελικούς (!) και άλλους, κάτι το οποίο φυσικά δεν λέγεται «Ορθοδοξία»…

Επομένως στο εξής θα πρέπει να οριστεί άμεσα με νέα Εγκύκλιο, πως για να απαλλαγεί κάποιος μαθητής, όπως είναι θεμιτό, θα πρέπει να υπάρχει η διπλή έγγραφη συγκατάθεση-αίτηση και των δύο γονέων και η συναίτηση του μαθητή στον Διευθυντή του Σχολείου, καθώς και η γραπτή αιτιολόγηση ότι «δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος»… Άλλως δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης από Προσευχή, Εκκλησιασμό και ιδίως από τα στρογγυλεμένα «Θρησκευτικά»…


Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κάλφας
http://www.noiazomai.net/
noiazomai@gmail.com
69790 85 538

Σάββατο 2 Αυγούστου 2008

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ "ΤΟ ΟΡΑΜΑ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΕΛΗΞΕ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Κατά την διάρκειά της, κοινός άξονας των δράσεων των παιδιών υπήρξε η ενημέρωσή τους και η υλοποίηση ποικίλων πρωτοβουλιών τους σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εξάσκηση για την εξοικονόμηση του νερού και ελήφθη μέριμνα για την ανακύκλωση των μπαταριών και του χαρτιού.
Στα πλαίσια των οικολογικών τους ανησυχιών τα παιδιά πρόθυμα υλοποίησαν και το πρόγραμμα που προέβλεπε τη φύτευση εκατό νέων φυτών εντός του κατασκηνωτικού τους χώρου.
Επί πλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της κατασκηνωτικής περιόδου πραγματο- ποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στην Αθήνα. Εκεί οι κατασκηνώτριές μας έλαβαν μέρος στην τελετή λήξης του κατασκηνωτικού του προγράμματος, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, και καταχειροκροτήθησα από το πολυπληθές κοινό.
Την ευθύνη της υλοποιήσεως του ΟΡΑΜΑΤΟΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για σύγχρονες κατασκηνώσεις με επίκαιρους προβληματισμούς ανέλαβαν:
Αρχηγός: η Φιλόλογος Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Μιχαλίτση-Πετροπούλου, Καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Αιγίου.

Ομαδάρχισσες οι δεσποινίδες: Χαρά Μαμάκη, Ζαμπία Μπραουδάκη και Ουρανία Πανούτσου. Υπεύθυνοι πνευματικοί πατέρες-κληρικοί ήσαν και φέτος:
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Βενιανάκης και
ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πετρόπουλος.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Σάββατον, 2 Αυγούστου 2008