Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Σάββατον  23.11.2019

Ἀγαπητέ μοι π. Ἱερώνυμε,
καί
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας


«Ὡς εὖ παρέστητε» εἰς τό Αἴγιον,
 τήν γενέτειραν γῆν,
 ὡς Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ἡμῶν  
καί  ὡς ὑπερασπιστής τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως,
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας
καί τῆς ὑπό τόν κινδυνον αἰχμαλωσίαν  τελούσης Ἑλλάδος,
τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος!

Κλῆρος καί Λαός, οὐ μήν ἀλλά καί ἡ ταπεινότης μου, μέ αἰσθήματα  βαθυτάτου σεβασμοῦ, θερμοτάτης ἀγάπης, οὐ μήν ἀλλά καί ὑπερτάτης τιμῆς Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τήν ἕδραν τῆς κληρωθείσης εἰς Ὑμᾶς Ἐπαρχίας καί Σᾶς ἐμπιστευόμεθα ὡς Διδάχον τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁδηγόν τῆς πνευματικῆς μας πορείας,  ὥστε ὑπό τήν Ὑμετέραν διδαχήν, πατρικήν φροντίδα καί ἁγιοτρόπον καθοδήγησιν νά καταστῶμεν πολῖται τοῦ Οὐρανοῦ, Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, δηλ. κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν!

            Ἡ καρδία μας πλημμυρίζει ἀπό εὐγνωμοσύνην πρό τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν «Κυράν τοῦ Αἰγίου», ὅπως συνηθίζομεν  νά Τήν  ἀποκαλοῦμεν, καί «Πολιοῦχον τοῦ Αἰγίου», τήν Παναγίαν Τρυπητήν, ἡ Ὁποία Σᾶς ἐπέλεξε καί Σᾶς ἔφερε κοντά μας ὡς Ποιμένα καί Ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Πρό τριάκοντα περίπου  ἐτῶν μία εὐσεβής γερόντισσα, Νικολίτσα ὠνομάζετο, ἔχουσα τόν ἄνωθεν φωτισμόν,  Σᾶς ἔλεγε μεγαλοφώνως καί προφητικῶς τά ἑξῆς περίπου λόγια: «π. Ἱερώνυμε,  ἔπειτα ἀπό χρόνια ἐσύ θά εἶσαι ὁ Διάδοχος στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη. Θά εἶσαι μιά λαμπάδα ἀναμμένη...» καί ἄλλα τινά! Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της! 

Συνεπῶς τό σχέδιον τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ Σᾶς ἔφερε Ποιμενάρχην εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μητρόπολιν. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, Τῆς Ὁποίας ὡς Καθηγούμενος ἀνεκαινίσατε ἐκ βάθρων τό ἐνδιαίτημά Της, τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλου Σπηλαίου, Σᾶς ἐπέλεξεν ὡς Ποιμενάρχην τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε μεταξύ ἄλλων νά ἀνακαινίσετε τό πανίερον ἐνδιαίτημα Της, «τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς», οὐ μήν ἀλλά καί τό ἕτερον, τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων, τοῦ ὁποίου τήν δαπάνην θά καταβάλῃ, καθώς μᾶς ὑπεσχέθη, ὁ εὐλαβέστατος καί φιλάνθρωπος Ἐφοπλιστής  κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, τανῦν Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

 Οἱ Ἄρχοντες, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός κλίνομεν εὐλαβῶς γόνυ καρδίας ἐνώπιον  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Της, ἡ ὁποία πρός καιρόν φυλάσσεται εἰς τόν ἱερόν τοῦτον Ναόν, διά τήν μεγάλην πρός ἡμᾶς δωρεάν Της ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν.

Εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐκφέρομεν εὐλαβῶς πρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον, ὁ Ὁποῖος ἀπό ἐτῶν Σᾶς συμπεριέλαβεν μεταξύ τῶν συνεργατῶν Του, Σᾶς ἀνέδειξεν ὡς πρῶτον Γραμματέα-Πρακτικογράφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Σᾶς ἐνηγκαλίσθη μετά πατρικῆς στοργῆς καί, τέλος, Σᾶς ἐπρότεινεν ὡς ὑποψήφιον διά τήν  Ἱεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας εἰς διαδοχήν ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου καί ἁμαρτωλοῦ.

Ὡσαύτως καταθέτομεν εὐλαβῶς τά δάκρυα τῆς εὐγνωμοσύνης ἡμῶν πρός τό Ἱερόν Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ σεπτοί Ἱεράρχαι τῆς Ὁποίας ἀποδεχθέντες «ἀσυζητητί» τήν πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Σᾶς ἀνύψω-σαν εἰς τόν ἀρχιερατικόν Θρόνονκαί Σᾶς ἐξέλεξαν ὡς Μητροπολίτην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας μέ τό περίλαμπρον καί πρωτοφανές ἀποτέλεσμα: ἐπί 78 ψηφισάντων, οἱ 74 ψηφοφόροι Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερείς ἐψήφισαν Ὑμᾶς ὡς Μητροπολίτην μας!
  
Πρός περαιτέρω ἔπαινον Ὑμῶν ἕνα πλῆθος ὑπερβαῖνον τόν ἀριθμόν πεντήκοντα (50) Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν προσῆλθον σήμερον εἰς τό Αἴγιον, διά νά συν-εορτάσουν μεθ’ Ὑμῶν τε καί ἡμῶν τό προσωπικόν Σας μέγα τοῦτο γεγονός τῆς ἐνθρονίσεως καί νά ἀναφωνήσουν τό «ἄξιος, ἄξιος!» καθώς παραλαμβάνετε τό πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας!

 Ἰδού, λοιπόν, ἐπέστη ἡ ὥρα κατά τήν ὁποίαν, εὐδοκίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ, ἔπειτα ἀπό τεσσαράκοντα καί ἕνα (41) ἔτη μιᾶς ταπεινῆς ποιμαντορίας, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων Σᾶς παραδίδω  ὄχι ἁπλῶς τήν Ποιμαντορικήν Ράβδον, ἀλλά καί τήν ὅλην εὐθύνην τῆς διαποιμάνσεως καί καθοδηγήσεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἐπαρχίας.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιθυμῶ νά Σᾶς τονίσω, ὅτι ἀπό τῆς ὥρας ταύτης  εἶσθε ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ  ΑΥΘΕΝΤΗΣ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ», διό καί οὐδεμίαν ἐξάρτησιν θά ἔχετε ἐξ ἐμοῦ, τοῦ ἕως χθές πνευματικοῦ Σας πατρός καί Ποιμενάρχου! Δέν θά μέ ἐρωτήσετε πλέον καί δέν θά μέ συμβουλευθῆτε δι’οἱονδήποτε θέμα!
           
 Ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, λοιπόν,  δηλῶ ὑπευθύνως, ὅτι ἀπό αὔριον εἰσέρ-χομαι εἰς τήν ἀφάνειαν! Παύω νά ἀσχολοῦμαι μέ θέματα ἐκκλησιαστικά, ἐθνικά, κοινωνικά, οἰκονομικά κλπ. Ἐφ’ ἑξῆς θά ἀσχολοῦμαι μόνον μέ τόν ἑαυτόν μου καί τήν καλλιέργειαν τῆς ψυχῆς μου! Εἰσέρχομαι πλέον εἰς περίοδον περισυλλογῆς, προσευχῆς καί συγκροτήσεως πνευματικῆς. Θά ἠδυνάμην νά ἐπικαλεσθῶ τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα. Λοιπόν, ἀπόκειταί μοι...», ἵνα «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς μου ἐν εἰρήνῃ  καί μετανοίᾳ  ἐκτελέσω...», ὥστε τά τέλη τῆς  ζωῆς μου νά εἶναι «χριστιανά, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά...» καί νά ἔχω «καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ», τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς μου!

Ἐπισφραγίζων τήν παροῦσαν προσφώνησιν, θά μοῦ ἐπιτραπῇ νά τονίσω, ὅτι τόσον ἀπό τόν ἱερόν Κλῆρον, ὅσον καί ἀπό τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας τέκνα, ὅλως ἰδιαιτέρως δέ  ἀπό Ὑμᾶς προσωπικῶς, Σεβασμιώτατε, τώρα πλέον καθώς ὁδηγοῦμαι πρός τήν ἔξοδον τοῦ παρόντος βίου, δικαιοῦμαι καί θά ἀναμένω νά ἀπολαύσω τό «χάδι» τῆς  ἀγάπης ὅλων Σας!  Πρός δόξαν Κυρίου, συνεχίζω τήν μοναχικήν μου πορείαν ὁλομόναχος!  Ἐπί τεσσαράκοντα καί ἕνα (41) ἔτη Σᾶς ὑπηρέτησα μέ πλήρη αὐταπάρνησιν! Σᾶς ἔδωσα τά πάντα!  Ἐάν θέλετε, παρακαλῶ, μή με ξεχάσετε! Μή με ἀπορρίψετε εἰς τόν κάλαθον τῆς λησμονιᾶς!
Τήν 19ην Νοεμβρίου 1978, εἰσερχόμενος εἰς τήν πόλιν σας, Σᾶς ἔδωσα τήν ὑπό-σχεσιν: «Θά εἶμαι μία φωταυγής λαμπάδα, πού θά καίγεται καί θά ἀναλίσκεται καθημερινῶς, διά νά φωτίζεσθε ἐν Κυρίῳ ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἀδελφοί μου»!
 Σήμερα 23ην  Νοεμβρίου 2019 Σᾶς ἱκετεύω: «Μή με ξεχάσετε! Στά Γηρατειά οἱ δυνάμεις  μᾶς ἐγκαταλείπουν. Χρειαζόμεθα ἕνα μπαστουνάκι! Ἐάν, λοιπόν, θέλετε,  σταθῆτε ἐσεῖς ἡ βακτηρία μου καί ἡ παρηγοριά μου!» Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά Σᾶς ὑπενθυμίσω τά λόγια τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ: «...αἱ  ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν  δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος» (Ψαλμός  89ος, στ. 10).
            «Ὡς εὖ παρέστητε», λοιπόν, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ! «Εἴησαν τά ἔτη τῆς ζωῆς Ὑμῶν ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά» καί κατάκαρπα εἰς δόξαν Κυρίου! Εἰς πολλά ἔτη, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας!

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΤρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΗΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ!


                  ΑΡΧΗ: Στίς 19 Νοεμβρίου 1978

ΤΕΛΟΣ: Στίς 19 Νοεμβρίου 2019

******
           ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (41)
ΜΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ!

 ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
ΣΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ!
*****
ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ,
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ  κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. 
ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΕΤΕ!

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
      τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, 
      Κληρικοί και Λαϊκοί,

 ________
Ευγνωμονώ τον Φιλεύσπλαγχον Κύριον, διότι με εκάλεσε να γίνω  υπηρέτης Του  εις διαδοχήν των Αγίων Αποστόλων, με αξίωσε δε να Τον διακονήσω με ιερό ζήλο και αγιαστικό ιερατικό πάθος επί τέσσερες και πλέον δεκαετίες, ως Ποιμήν και Επίσκοπος της ιστορικής ταύτης Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Ζητώ από όλους σας με ταπείνωση να με συγχωρήσετε δι' ό,τι τυχόν σας εσκανδάλισα, σας έβλαψα ή και σας αδίκησα! 
                       Από τον Φιλάνθρωπον Κύριόν μας ζητώ με βαθειά  ταπείνωση και με καυτά δάκρυα να μου συγχωρήσει τα λάθη, τις παραλείψεις, τις αμαρτίες, τους εγωϊσμούς και ό,τι άλλο κακό έπραξα στην πορεία μου! «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν».  Από αύριο 20 Νοεμβρίου 2019 εισέρχομαι στο στάδιο της σιωπής, της περισυλλογής, της προσευχής, της αυτοσυγκεντρώσεως και των δακρύων! Από αύριο θα επιχειρήσω να γευθώ πιό ήρεμα και πιό βαθειά αυτό, που μας συμβουλεύει η Μητέρα Εκκλησία:    «Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος»! Ψαλμ, 33, 9).
 Τό μικρό λαμπάκι που ακούει στο όνομα Αμβρόσιος πάει πια! Έφθασε στη δύση της αποστολής του! Τώρα πλέον ένα αίτημα θα τον απορροφάει: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν» δος μοι Γλυκύτατε Νυμφίε της ψυχής μου! 
Αδελφοί μου καί Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,
Καλό Παράδεισο!
Καλή αντάμωση στην αγκαλιά του Κυρίου μας!
Καλή αντάμωση στη Βασιλεία των Ουρανών! 
Αμήν! Αμήν! Αμήν! Γένοιτο!  
+ Ο έως χθές Μητροπολίτης σας,
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
19 Νοεβρίου 2019 
  *******************
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019            ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ   
                            
                           ΚΑΙ 
                                          ΣΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩ!


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

          Ἀπόψε θα σᾶς ὁμιλήσω  ὄχι από τό μυαλό μου, αλλά ἀπό τήν καρδιά μου!  Εἶναι ἡ τελευταία ὁμιλία μου ὡς Ποιμενάρχου πρός τά πνευματικά του τέκνα!
Καί τοῦτο ἀποτελεῖ προϊόν πολλῆς σκέψεως καί πολλῆς προσευχῆς.
Εὐγνωμονῶ τόν Φιλάνθρωπον Θεόν, διότι μέ ἔφερε κοντά σας χωρίς ποτέ νά τό ἐπιδιώξω!  Οὐδέποτε κατέλαβε τήν καρδίαν μου ὁ πόθος νά γίνω Ἀρχιερεύς! Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος,  «ἡ Κυρά τοῦ Αἰγίου», ὅπως ἀρέσκομαι νά Τήν ἀποκαλῶ, μέ ἔφερε κοντά σας!
           Νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό περιστατικόν: Ἦτο ἡ 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν κατά τό ἔτος 1978, ὅπου ὡς προσκεκλημένος τοῦ ἁειμνήστου Προκατόχου μου Μητροπολίτου κυροῦ Γεωργίου,   ἦλθα ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τό Αἴγιον, προκειμένου νά χοροστατήσω καί  νά ὁμιλήσω κατά τόν τελευταῖον Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν,  εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς! Ἤμουν τότε Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ταλαν-τίου καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά το πέρας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἐσπερινοῦ ἐπλησίασα τό Προσκυνητάρι προκειμένου νά προσκυνήσω τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας. Ἐκεῖ εὑρισκόμενος, βλέπω τόν τότε Μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Γεώργιον νά ἐξέρχεται ξαφνικά ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, νά μέ πλησιάζῃ  καί νά μοῦ ψιθυρίζῃ: «Σᾶς παρακαλῶ, βγάλτε τό καλυμμαύχι σας». Ἔνοιωσα ἀμηχανίαν! Δέν καταλάβαινα τί μοῦ ζητεῖ. Ὁ Μακαριστός Γέροντας ἐπανέλαβε τά λόγια του δυό-τρεῖς φορές ἀκόμη, ὁπότε βγάζω τό καλυμμαύχι μου. Τότε Ἐκεῖνος βγάζει ἀπό τό στῆθος του τό Ἀρχιερατικόν του Ἐγκόλπιον καί μοῦ τό  προσφέρει, φορῶντας το μέ τά ἅγια χεράκια Του  εἰς τό  στῆθος μου!  Στή συνέχεια Ἐκεῖνος ἀπό τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Τρυπητῆς ἔφυγε χωρίς Ἐγκόλπιον! Ἐγώ, άντιθέτως, ἔφυγα φορώντας τό Ἐγκόλπιόν του εἰς τό στῆθος μου!
Ἡ Ἐβδομάδα, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ, δέν  ἔχει Ἀκολουθίες, ὅπως π.χ. Χαιρετισμούς, ὁπότε Ὀ Ἀρχιερεὐς δέν ἔχει λειτουργικά καθήκοντα! Πρόκειται γιά τήν «Ἑβδομάδα τῆς κουφῆς», ὅπως συνήθως ἀποκαλεῖται. Ἔτσι, λοιπόν, φθάνουμε στην Κυριακή τῶν Βαΐων. Ὁ Μακαριστός Γεώργιος ἑτοιμάσθηκε διά να μεταβῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Φανερωμένης, ἀλλά καθώς κατήρχετο τήν κλίμακα τοῦ Ἐπισκοπείου  αἰφνιδίως ἠσθάνθη κάποοιον πόνον εἰς τήν περιοχήν τῆς καρδίας του, ὁπότε ἐπέστρεψεν εἰς τό δωμάτιόν του.  Ἐκεῖ ὅμως παρέδωσε τό πνεῦμα του, ὑποστάς ρήξην ἀορτῆς!
 Ἔτσι, λοιπόν, δίδοντας εἰς ἐμέ τό Ἀρχιερατικόν του Ἐγκόλπιον,  τό ὁποῖον ἕφερεν ἐπί τοῦ στήθους του, τήν 17ην  Ἀπριλίου 1978 ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς μέ ἔχρισεν εἰς  Διάδοχόν του! Ὥστε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέ ἔφερε κοντά σας!

Τήν  Κυριακήν 19ην Νοεμβρίου 1978 ἐγένετο ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεώς μου. Τότε εἰς τήν πλατεῖαν Ἁγίας Λαύρας σᾶς ἐδωσα μίαν ὑπόσχεσιν: Θά εἶμαι μία λαμπάδα, ἡ ὁποία θά καίγεται συνεχῶς, ὅπως τά κεριά στά Δικηροτρίκηρα, καί θά ἀναλίσκωμαι καθημερινῶς, διά νά σᾶς ὑπηρετῶ!
                          ( Τά ὑπόλοιπα εἰς τό τέλος τῆς ὁμιλίας μου ).

          Τό θέμα μου, λοιπόν, σήμερα εἶναι, ὅτι ἡ Ἑλλάδα χάνεται, ἡ Κοινωνία σαπίζει, ὁ Χριστός διώκεται, ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται! Ἔρχονται λοιπόν δύσκολα χρόνια! Ἐρχονται δοκιμασίες, ἴσως καί πόλεμος! Διά νά σωθούμε πρέπει να ἐπιστρέψουμε στήν ἀγκαλιά  τοῦ Θεοῦ. «Νά ἁρπαχτοῦμε ἀπό τό φουστάνι τῆς Παναγίας», ὅπως ἐπί λέξει τώρα τελευταία εἶπε κάποιος ἅγιος Μοναχος του Ἁγίου Ὄρους. Ἀπόψε, λοιπόν, δέν θά σᾶς ὁμιλήσω ἐγώ! Θά σᾶς μεταφέρω τά δημοσιεύματα τοῦ ἡμερήσιου Τύπου.  

1α. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΑΠΙΣΕΙ!

 • «63χρονη δασκάλα, ἔκανε σέξ μέ μαθητή της, σκότωσε τον ἄνδρα της καί αὐτοκτόνησε» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  08.11.2019, σελ. 23).
 • «Δάσκαλος κιθάρας ασελγούσε σε 9χρονο» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  15.11.2019, σελ. 21).
 • «Στο εδώλιο κομμωτής που αποπλανούσε ανήλικες επί 16 χρόνια» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  08.11.2019, σελ. 23).
 • «ΣΎΖΥΓΟΣ ΤΕΡΑΣ ....στη Ρόδο φυλάκισε,. βασάνιζε καί βίαζε τη γυναίκα του, επειδή την έπιασε να καπνίζει» (βλ. ESPRESSO 16.11.2019, σελ. 04).
 • «Θα μας κάψει ο Θεός. Εποχή ...Σόδομα καί Γόμορρα. ...Ένα ζευγάρι ....τριῶν ατόμων που περιμένει παιδί, δείχνει περίτρανα, ότι ζούμε πλέον ....Σόδομα καί Γόμορρα» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  12.11.2019, σελ. 16).
 • «Την τεμάχισε, τήν πέταξε και κράτησε τα χέρια της!» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  11.11.2019, σελ. 30).
 • «Ένοπλος έκλεψε ασθενοφόρο και ἐπεσε πάνω σε οικογένεια» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 23.10.2019, σελ. 12).
 • «Κατάπιε 34 “αυγά“ με υγρή κοκαϊνη και επεχείρησε να τα περάσει από το αεροδρόμιο» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  23.10.2019, σελ. 11).
 • «Άρθρο στο NBC: Πηγή όλων των δεινών του κόσμου οι άνδρες, Πρέπει να τελειώνουμε με την ετεροφυλία!!!» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡ ΩΡΑ,  30.08.2019, σελ. 25).
 • «Ληστές έπιασαν ηλικιωμέη από το λαιμό και της πήραν13.000 ευρώ». (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  03.09.2019, σελ. 19).
 • «55χρονος επιδειξίας παρενόχλησε την 11χρονη φίλη της κόρης του» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  03.09.2019, σελ. 19).
 • «Η επαίσχυντη διάσκεψη της Οξφόρδης για την ομοφυλοφιλία» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  24.09.2019, σελ. 10).
 • «Πουλούσαν νεογέννητα και ωάρια! Εξαρθώθηκε πολυμελές κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη. Γιατρό καί δικηγόρο διέθετε η συμμορία! Συνολικά 66 οι κατηγορούμενοι». (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25.09.2019, σελ. 17).
 • «Φρίκη! Βρήκαν έμβρυο σε τάπερ ...στην Κρήτη» (βλ. ἐνθ. ανωτ.).
 • «Αυτός είναι ο 81χρονος που θώπευε 15χρονη με νοητικά προβλήματα» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 02.09.2019).
 • «Μαθητής λιποθύμησε από ναρκωτικά στο σχολείο» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  26.09.2019, σελ. 16).
 • «Λιποθύμησε στο σχολείο έπειτα από χρήση χασίς» μαθητής της γ΄ Γυμνασίου». (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26.09. 2019).
 • «Ξέχασαν το 3χρονο παιδί τους μέσα στο αμάξι και πέθανε» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 24.09.2019).
 •  «Συνέλαβαν και έβαλαν χειροπέδες σε 6χρονη-Κλώτσησε υπάλληλο του σχολείου» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  24.09.2019, σελ. 13).
 • «Αυστραλία: Νόμιμες πλέον οι αμβλώσεις σε όλη τη χώρα»
 •  (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  27.09.2019).
 • «Άρχισε η δίκη της 20χρονης από την Πετρούπολη, που σκότωσε το μωρό της» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  24.09.2019, σελ. 10).
 • «Νεκρό βρέφος σε τάπερ μέσα σε κλάδο ανακύκλωσης» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  25.09.2019).
 • «Απόπειρα αποπλάνησης ανήλικης στο κέντρο του Αιγίου...» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 26.09.2019, σελ. 02).
 • «Στα 500.000 € τα κέρδη από τις πωλήσεις των βρεφών! ...με γέννες κατα παραγγελία»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  26.09.2019).
 • «Σοκαριστικη εξομολόγηση: Ο βιαστής της Κέρκυρας με κρατούσε αιχμάλωτη 14 ώρες, με βίασε πέντε φορές» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  17.09.2019, σελ. 12).
 • «ΞΕΦΥΓΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ: Λάθρο μπούκαρε από το παράθυρο σε σπίτι 20χρονης για να τη βιάσει» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  20.10.2019, σελ. 11).
 • «Και η μάνα στο πλευρό του βιαστή πατριού! Καμπάνα 19 χρόνων σε άνδρα, που ασελγούσε κατά ανήλικης από την ηλικία των επτά ετών» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  21.19.2019, σελ. 27).
 • «Στη φυλακή οι γονείς-τέρατα της Λέρου Πατέρας και μητέρα ασελγούσαν ομαδικά και κατά μόνας κατά των δύο ανήλικων παιδιών τους» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  09.10.2019, σελ. 21).
 • «Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών σε 68χρονο που βίαζε την κόρη τουμε νοητική στέρηση»!  (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  12.11.2019).
 • «Καθηγητής με σουγιά σε ελληνικό σχολείο. «Θα σε σφάξω» είπε σε μαθητή» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  05.10.2019).
 • «Δεν την σκότωσα, την τεμάχισα....Αναγκάστηκα να κόψω κάποια κομμάτια και τα πήγα στα σκουπίδια» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  08.02.2019, σελ. 16).
 • «Σεξουαλική κακοποίηση 11χρονης από δικηγόρο» στη Φθιώτιδα»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  26.09.2019, σελ. 19).

Ἄς τελειώνουμε τό κεφάλαιο αὐτό μέ τήν παρατήρηση, ὅτι τό ἔγκλημα δέν κυριαρχεῖ στή Χώρα μας μόνο ἐξ ἐπόψεως ήθικῆς! Καθημερινώς βιώνουε και ἀλλης μορφής εγκλήματα, ὅπως π.χ. αὐτό  τῆς Ἑλληνικής γλώσσης!

 • «Ἔγκλημα κατά τῆς γλώσσας: Οἱ Νόμοι γράφονται σέ ἄθλια ἑλληνικά. Ο ἱερεύς που «κατενεμήθη» και οἱ «εκδοθέντες» πράξεις»!!! (βλ. ΕΣΤΙΑ,     05.11.2019, σελ. 1).


1β. ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ,  
                      ΕΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΩΝ! 

 • «Ο ΄΄πόρνος΄΄ ξηλωμένος αρχιμανδρίτης, εφιάλτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  31-01.09.2019, σελ. 24).
 • Οι «τακουνούδες, οι «παλιορουφήχτρες» και τα σκάνδαλα του ράσου με τους λαθρεπιβήτορες!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  09-10.11.2019, σελ. 16-17)
 • Θρίλερ με νεκρό εραστή σατανικής παπαδιάς!!! (βλ. ESSPRESSO, 14.11.2019, σελ. 10-11).
 • «Βίαζε την ανήλικη το κάθαρμα με τα ράσα»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  26&27.10.2019, σελ. 14).
 • Νεκρός ο πρώην ερωμένος της σατανικής παπαδιάς που αρνήθηκε να σκοτώσει τον παπά!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  15.11.2019).
 • «Σάλος στην Κέρκυρα! Κι άλλη μήνυση κατά του ιερέα για ασέλγεια»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  13.11.2019, σελ. 8)
 • «Με παρενοχλούσε ακόμη και στην εκκλησία»! Περιγραφές σοκ για τον ιερέα που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων κοριτσιών!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 11.11.2019, σελ.22).
 • «Παπάς ασελγούσε σε παιδιά (και) μέσα στην εκκλησία!!! (βλ. ESSPRESSO, 11.11.2019, σελ. 7).
 • Σοκάρουν οι περιγραφές για τον ιερέα της Κέρκυρας! «Ασελγούσε και μέσα στην εκκλησία»!!! (βλ. STAR PRESS, 11.11.2019, σελ. 5).
 • Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη σεξουαλική κακοποίηση του 12χρονου κοριτσιού από ιερέα!!! (βλ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 30.11.2019, σελ. 8).
 • «Ο καλός άνθρωπος που έγινε τέρας»!!! (βλ. REALNEWS, 03.11.2019, σελ. 30).
 • «Η ζωή της 12χρονης στην κόλαση του παπά»!!! (βλ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 03.11.2019, σελ. 34).
 • «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» επίσκοπος κηρύττει κοσμικό… Ευαγγέλιο!!! (βλ. ΑΓΩΝΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ,  Αύγουστος  2019, σελ. 2).
 • «Θεσσαλονίκη: Ιερέας εμφιάλωνε ποτά «μπόμπες» σε μπουκάλια από σκουπίδια!!! (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 25.10.2019, σελ. 5).

2. Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ,
               ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΔΕ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ!

 • «Εφιαλτική η ζωή για τους κατοίκους της Μόριας!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15.11.2019, σελ. 19).
 • Χρυσοχοΐδη, δώστα όλα!  Και αυτοί ας πετάνε στον δρόμο το φαγητό!!!» Μαζεύουν οι φτωχοί Έλληνες το χοιρινό από το χώμα» 23.000.000 ευρώ που μπορεί να γίνουν 50εκατ. για τη σίτιση των λαθραίων! Και οι Έλληνες, δεν έχουν ούτε… ευρώ να πληρώσουν την Εφορία, τα σπίτια τους βγαίνουν στον πλειστηριασμό, άλλοι αυτοκτονούν από τα χρέη! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 15.11.2019, σελ. 4).
 • Τρίτη διάρρηξη σε μια βδομάδα(!) στον Ναό Αγίας Σοφίας Ψυχικού!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 09.09.2019, σελ. 17).
 • Η ΝΙΚΗ των Αθέων! Η Κεραμέως (ως μη ώφειλε) συντάσσεται με τους εχθρούς της Ορθοδοξίας!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15.11.2019, σελ. 19).
 • «Η «ΑΡΧΗ» που αποφασίζει το τέλος μας! Μήπως απαγορεύεται να αναφέρουμε το θρήσκευμα των επαναστατών του 1821 ; Είναι προσωπικό τους δεδομένο η πίστη τους στον Χριστό; (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18.11.2019, σελ. 36).
 • «ΛΕΣΧΗ ΜΠΤΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ» και Ελλαδιστάν!  Η Νίκη Κεραμέως σε πολιτικό ρόλο «υποτακτικού» της Λέσχης; (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.09.2019, σελ. 06).
 • Η Πόλις Εάλω – Εκκωφαντική σιωπή της Επισήμου Εκκλησίας!!! Ζούμε πρωτοφανείς επιθέσεις και οι φωνές αντιδράσεων καθίσταται «θεσμικώς» μεμονωμένες!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.09.2019, σελ. 05).
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε τη διάλυση και η Ν.Δ. την ολοκληρώνει με σφραγίδα Κεραμέως!!! Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια!!!  (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 18.09.2019).
 • «Η Νίκη της Μασονίας και της Λέσχης Μπιλντερμπεργκ»- Γιατί η Κεραμεως κατήργησε Ιθαγένεια & Θρήσκευμα!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.09.2019, σελ. 2, 6-9).
 • «Παραλήρημα Ρεπούση κατά της πατρίδας και της Ορθοδοξίας!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 25.09.2019).
 • «Μαύρος» ο Χριστός… «Μαύρες» οι επιλογές των «εξυπνάκηδων» σωτήρων!!! Σχολικά βιβλία ντροπής στα σχολεία!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  17.09.2019, σελ. 12).
 • «Βασιλικότερη» του ΣΥΡΙΖΑ η Κεραμέως!!! Παρέβλεψε δικαστικές αποφάσεις εν αναμονή και του ΣτΕ!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18.11.2019, σελ. 18).
 • «Προσβολή των Θείων» !!! (βλ. ΕΣΤΙΑ, ………..).
 • «Κόπηκε η προσευχή στο Βρεφοκομείο και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Πάτρας!!! (βλ. www.thebest.gr  ,27.09.2019,).


3. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
                                                                    ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΖΕΤΑΙ!

 • «Θεία δίκη για Γαβρόγλου και Κεραμέως. Απόφαση-κόλαφος για τους «νεωτεριστές»! Το μάθημα πρέπει να είναι αμιγώς ορθόδοξο!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21.09.2019, σελ. 18).
 • «Αφαιρούν το θρήσκευμα από τα απολυτήρια γιατί είναι «προσωπικό δεδομένο».  Αλήθεια; Από πότε; Καμία απόφαση δεν θα σβήσει το έθνος μας!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 06.09.2019, σελ. 16).
 • Οι δικαστές ικανοποιούν την ένωση αθέων «Προαιρετικά τα Θρησκευτικά βάσει της αποφάσεως του ΣτΕ»!!! (βλ. ΕΣΤΙΑ, 25.09.2019 ).
 • «Άκυρα κρίθηκαν και για δεύτερη φορά από το ΣτΕ τα βιβλία των Θρησκευτικών!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21.09.2019, σελ.09).
 • «Ιστορικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 18.09.2019, σελ.6).
 • «Το μάθημα των Θρησκευτικών και η στάση της κυβέρνησης» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18.09.2019).
 • «Τι αγνόησαν για τη θρησκεία Φίλης και Γαβρόγλου»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 24.09.2019).
 • Ούτε θρησκειολογία ούτε κατήχηση-Πατριδογνωσία! (βλ. ΕΣΤΙΑ, 24.09.2019).
 • «Τι «έργο» επιτελούν τα Ελληνικά σχολεία και βρώμικος ρόλος των συλλόγων ‘’γονέων και κηδεμόνων’’»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  10.09.2019, σελ. 6-7).
 • «Το ουδετεροθρησκο Κράτος». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολιτικός φορέας των αναρχικών κουκουλοφόρων!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  13.10.2019, σελ. 12).
 • «Τέλος στα παράνομα Θρησκευτικά»!!! (βλ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ  25.09.2019, σελ.18).
 • «Χαστούκι στους Άθεους από το ΣτΕ!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  21.09.2019, σελ. 4).
 • «Στα σκουπίδια… έριξε το ΣτΕ τις αποφάσεις Γαβρόγλου για τα θρησκευτικά στα σχολεία!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  21-22.09.2019, σελ. 20).


4. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
                ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΧΕΙ ΤΕΘΗ ΗΔΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

 • «Φιάσκο Νο 2 με μοναστήρια - Hot spots!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  16.11.2019, σελ. 19).
 • «Σε ξενοδοχεία λαθρομεταναστών μετατρέπουν τις Ιερές Μονές!!! Ώρα μηδέν… για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας που αντιδρούν έντονα!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  13.11.2019, σελ. 16).
 • «Μετατρέπουν Ορθόδοξες Μονές σε Χοτ Σποτ του Αλλάχ!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  21.11.2019).
 • «Ιερά Ξενοδοχεία» για «Μετανάστες»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  14.11.2019, σελ. 7).
 • «Παππούλη Ιερώνυμε κατεβάζετε και τους Σταυρούς από τα μοναστήρια για να φιλοξενήσετε τους μουσουλμάνους εισβολείς; (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  14.11.2019, σελ. 16).
 • «ΣΟΚ! Και μοναστήρια γίνονται hot spots!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  21.09.2019, σελ. 4).
 • «ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» Ενώ η Ελλάδα ασφυκτιά, οι συριζαίοι καλού κι άλλους αλλοδαπούς!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  14.11.2019, σελ. 17-21).
 • «Ύποπτη σιωπή για τη φιλοξενία μεταναστών σε μονή της Ηλείας!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  14.11.2019, σελ. 18-19).
 • «Πρόσφυγες σε μοναστήρι» στην Ιερά Μονή Πορετσού με απόφαση της Μητρόπολης Ηλείας!!! (βλ. ΤΑ ΝΕΑ,  16.11.2019, σελ. 3,10).
 • «Σφαγέας παιδιών ο Κολοκοτρώνης»!!! «Χείριστο δείγμα ελληνικού πολιτισμού ο Παύλος Μελάς»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  21.09.2019, σελ. 7).
 • «Ενοχλεί η συνέχεια του Ελληνισμού»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  03β.11.2019, σελ. 23).
 • «Ο.Υ.Α.: Κηρύξτε ΤΩΡΑ τη Χώρα σε έκτακτη κατάσταση ανάγκης. 6.000.000 μετανάστες και πρόσφυγες αντικαθιστούν τον πληθυσμό.  Ιδού οι αποδείξεις!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  26.09.2019, σελ. 24).
 • «Διώκεται ο Χριστιανισμός σε όλη την υφήλιο!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  13.11.2019, σελ. 11).
 • «Υπό προστασία το Ισλάμ! Υπό καταδίωξη η Ορθοδοξία!!! (βλ. ΕΣΤΙΑ,  13.11.2019, σελ. 1,3).
 • «Μειώνονται οι θρησκευτικοί γάμοι!!! Για πρώτη φορά οι πολιτικοί γάμοι είναι περισσότεροι, ενώ αυξάνονται και τα σύμφωνα συμβίωσης!!! (βλ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,  14.11.2019, σελ. 9).
 • «Η Πατρίδα χάνεται και ημείς άδομεν…» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  5.11.2019, σελ. 3).
 • «Έλληνες σηκωθείτε, ήρθε η ώρα να σώσουμε την πατρίδα μας!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  04.11.2019, σελ. 13).
 • «Απειλή ιστορικού αφανισμού του Έθνους»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.11.2019, σελ. 25).
 • «400 ευρώ τον μήνα παίρνει κάθε πρόσφυγας»!!! (βλ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ,  26-27.10.2019, ).
 • «Σχολική Ιστορία και εθνική ταυτότητα»!!! (βλ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  15.09.2019, σελ. 03Β/23).
 • «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ-HOT SPOT !!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  15.11.2019, σελ. 08).
 • «ΙΣΛΑΜ και Λαθρομεταναστευση»!!! Στο Κοράνι η απάντηση!!! (βλ. www.ethnegersis.blogspot.com ,  112.11.2019).
Βλέπε και Video:
https://www.facebook.com/zhta.beterani/videos/1831312750319376/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

5. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ!
            ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ «ΞΕΝΟΙ».........ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!
 • «Μεταναστευτική εισβολή & ελληνική κρίση»!!! (βιβλίον του ιστορικού και διδάκτωρ του πανεπιστημίου του μονάχου κ. Ηλία Ηλιόπουλου!!! (βλ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  17.09.2019, σελ. 18).
 • «Λάθρο χαστούκισε κοπέλα που έκανε τον σταυρό της έξω από εκκλησία»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  16&17.11.2019, σελ. 11).
 • «Ο εποικισμός των λαθρομεταναστών με αποτέλεσμα τον εξισλαμισμό και την εθνοπολιτική αναδιάταξη της Ελλάδος και της Ευρώπης. (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  17.11.2019, σελ.18 ).
 • «Η Ελλάς εάλλω!» Δούρειοι ίπποι της φαιάς προπαγάνδας αφανίζουν την πατρίδα μας!!!» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  09.10.2019).
 • «Τι έπαθε ο λαός μας και αδιαφορεί;»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.09.2019).
 • «Η Ελλάδα σβήνει!»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  15.09.2019).
 • «ΣΟΚ στη Σάμο: Τούρκος ξυλοκόπησε Έλληνα, γιατί τον ενόχλησε η εκκλησιαστική λειτουργία!» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  16.09.2019 σελ. 04).
 • «Κρίσιμη και επικίνδυνη η κατάσταση στον Έβρο –λαθρομετανάστες έκαναν «μαύρο στο ξύλο» δάσκαλο!» !!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 12.09.2019,σελ.19).
 • «Χώρα υπό κατοχή: Μαροκινοί και Αλγερινοί έκαναν έφοδο για κατάληψη αστυνομικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη! (βλ. www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/809540_hora-ypo-katohi-marokinoi-kai-algerinoi-ekanan-efodo-gia )
 • «Θαύμα-Θαύμα-Θαύμα!!! Αποσυμφορούν τα νησιά και στεάζουν τους λαθραίους σε 65.000 διαμερίσματα! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 02.10.2019,σελ. 9).
 • «ΣΥΡΙΖΑ κατά θρησκείας και έθνους» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 02.10.2019, σελ.9).
 • «Βεβήλωσαν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην Τέμενη» (βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  03.09.2019, σελ. 2).
 • ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα λύσουμε το δημογραφικό και με την μετανάστευση» «Πολυπολιτισμική χώρα η Ελλάς»… (βλ. ΕΣΤΙΑ,  05&06.10.2019, σελ. 1).
 • «ΞΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΞΕΝΟΙ»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  05.10.2019, σελ.36).
 • «Πρόβλημα επιβίωσης της Ελλάδος μας οι ορδές λαθρομεταναστών»!!! (βλ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  11.10.2019, σελ.3).
 • «Καταργήστε τα αντίχριστα βιβλία της θρησκειολογίας» (βλ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  13.09.2019).
 • «Πληρώνουμε ακριβά τους μετανάστες» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  28.09.2019, σελ.11).
 • «Θα δείτε τρεις λαθροφαμίλιες σε κάθε σπίτι» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  15.11.2019, σελ.10,11,24,25).
 • «Ιδού το νέο «ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ» της αλλαγής! Ithra: Δεν ενώνουν μόνο τις θρησκείες, αλλά και τους πολιτισμούς»!!! (βλ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  14.11.2019, σελ.4).
 • «Ακούει κανείς; 90.000 Χριστιανοί δολοφονήθηκαν παγκοσμίως το 2018! Κατατάσσοντας τον Χριστιανισμό ως την περισσότερο διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο και χαρακτηρίζοντας «σιωπηλή γενοκτονία» το γεγονός». (βλ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,  14.11.2019, σελ.10).
 • «Οι 11 εντολές των Σιωνιστών για να διαλυθεί η Ελλάδα» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  13.11.2019, σελ.6-9).
 • «ΑΙΣΧΟΣ! Έκαψαν την Αγία Τράπεζα σε ναό στη Χίο, 500 μέτρα από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και παράνομων μεταναστών»!!! (βλ ESPRESSONEWS.GR,  11.11.2019, σελ.9).
 • «Μπουρλότο σε εκκλησία δίπλα σε hot spot της Χίου» (βλ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  11.11.2019, σελ.24).
 • «ΧΙΟΣ : Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους «πολιορκείται» από χιλιάδες μουσουλμάνους αλλοδαπούς» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  11.11.2019, σελ.4).
 • «Ξεφεύγει η κατάσταση στον Έβρο»!!! «Λαθραίοι «μπουκάρουν» σε σπίτια! Κραυγή απόγνωσης από εκπαιδευτικούς»!!! (βλ ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  13.11.2019, σελ.19).
 • «Η υποδόρια τρώση του Ορθόδοξου φρονήματος δια του Νέου Ποινικού Κώδικος» (βλ. www.aktines.blogspot.com ,  02.09.2019).

6. Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΕΚ ΤΩΝ .......ΕΝΔΟΝ!


 • «Θρίλερ για γερά νεύρα το Ουκρανικό»!!! (βλ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 23.10.2019, σελ.4-5,11).
 • «Μάχη με κάθε μέσο» Οφείλουμε να αντισταθούμε στην αλλοίωση του Ελληνισμού!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  12.11.2019, σελ.10).
 • «Θυσία τα Θεία στην πολιτική ορθότητα»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  14.11.2019, σελ.03).
 • «Η Πόλις Εάλω –Εκκωφαντική σιωπή της Επισήμου Εκκλησίας»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.09.2019, σελ.5).
 • ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ: «Οι λαθραίοι… έφτυσαν στα μούτρα τους ευεργέτες τους και αποχώρησαν από το Μοναστήρι επειδή δεν είναι… πεντάστερο!!!!» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  15.11.2019, σελ.16).
 • «Ετοιμάζονται να νομιμοποιήσουν 250.000 μετανάστες»!!! Πάνω από 4 εκατομμύρια οι αλλοδαποί στην Ελλάδα και φέρνουν και άλλους!!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  11.09.2019, σελ.3,8,9,26).

7. Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣΕΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!
                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ!

 • «Εφ’ όσον οι ψευδοαυτοκέφαλοι δεν έχουν ιερωσύνην, δεν υφίσταντια ως Εκκλησία! ΑΚΥΡΟΣ η απόφασις άνευ ψηφοφορίας»!!! (βλ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ,  18.10.2019, σελ.7).
 • «Ο Πάπας Φραγκίσκος μας αλλάζει… το «Πάτερ ημών»!!! (βλ. ΑΓΩΝΑΣ,  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 2019, σελ.5).
 • «Ξεσηκωθείτε κατά των αντιχρίστων Σιωνιστών» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  12.11.2019, σελ.4,14-15).
 • «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναγνώρισε και επίσημα την Εκκλησία της Ουκρανίας» (βλ. www.romfea.gr ,  29.10.2019).
 • «ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς τους Σεβ.  Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος: Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία: Η αναγνώριση των σχισματικών από την Ελλάδα θα βαθύνει το σχίσμα»!!!  (βλ. www.aktines.blogspot.com/2019/10/blog-post_349.html , ).
 •  «Το Σχίσμα το επιδιώκουν μόνο για την Ελλαδική αυτοκέφαλη Εκκλησία»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  16.10.2019, σελ.12).
 • «Μύδροι κατά Βαρθολομαίου από Ρώσους και Σέρβους!» «Δεν είναι η κεφαλή της Ορθόδοξης Εκκλησίας» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  30.10.2019, σελ.16).
 • «ΙΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ» σε Φανάρι και Αθήνα κηρύσσει το Πατριαρχείο Μόσχας» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  4.11.2019, σελ.22).
 • «Ταξιδιωτική οδηγία» του Πατριαρχείου Μόσχας για Ρώσους προσκυνητές στην Ελλάδα»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  23.10.2019, σελ.16).
 • «Έρχεται μέγα σχίσμα με τρομερές γεωπολιτικές συνέπειες στην περιοχή»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  21.10.2019, σελ.6).
 • «ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ο Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23.10.2019, σελ.18).
 • «Ποιοι είναι οι δέκα Μητροπολίτες που πάνε… κόντρα στον Ιερώνυμο για την Ουκρανία» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  25.10.2019, σελ.16).
 • «ΣΧΙΣΜΑ ΡΩΣΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ!»!!! Αντίποινα της Μόσχας για την αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  18.10.2019, σελ.17).
 • «Με διαγραφή «απειλεί» τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών η ρωσική Εκκλησία για το Ουκρανικό» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  18.10.2019, σελ.16).
 • «Εκκλησιαστικόν κακούργημα και εθνικόν έγκλημα»!!! (Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  22.11.2019, σελ.24).
 • «ΙΕΡΩΝΥΜΕ ΞΑΝΑΣΚΕΥΨΟΥ ΤΟ»!!! Έκκληση του Μητροπολίτη Κυθήρων στον Αρχιεπίσκοπο να μην προχωρήσει στην αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  19.10.2019, σελ.4).
 • «Όσο και αν προσπαθούν τη διάσπαση, δεν θα τα καταφέρουν» Λίγο πριν τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ελλάδος ο επικεφαλής της ουκρανικής Εκκλησία εκφράζει την αισιοδοξία του για τη στάση και τις αποφάσεις της Αθήνας! (βλ. ΤΟ ΒΗΜΑ,  06.10.2019, σελ.63).
 • Πειραιώς Σεραφείμ: «Ουδέποτε αποδέχθηκα την πρόταση του Αρχιεπισκόπου για Αυτοκεφαλία στην Ουκρανική εκκλησία» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  14.10.2019, σελ.14).
 • Ουκρανική αυτοκεφαλία: «Δεν ήταν ελεύθερη η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος για αναγνώριση» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  15.10.2019, σελ.15).
 • Μητροπολιτης Μεσογαίας: «Βιάστηκες Ιερώνυμε να αναγνωρίσεις την ουκρανική εκκλησία» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  17.10.2019, σελ.16).
 • «Ο ανθέλληνας Πατριάρχης» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  26.10.2019, σελ.4).
 • «Πρώτη μνημόνευση Επιφανίου από Βαρθολομαίο και Ιεώνυμο» (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  15.10.2019, σελ.21).
 • «Ποιοι οδηγούν την Ορθοδοξία σε σχίσμα;» Καιρός στην Αρχιεπισκοπή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν ΟΧΙ στο Φανάρι» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  01.10.2019, σελ.8).
 • «Το Ουκρανικό κρίνει το μέλλον της Ορθοδοξίας»!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  07.10.2019, σελ.20-21).
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ κλπ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ!
8. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ!
Ἐκ τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου,
Καί
Ἐκ τῶν φυσικῶν καταστροφῶν
ὁ Θεός μᾶς καλεῖ εἰς ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ!

 • «Σάρωσε τη χώρα η «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» »!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 14.11.2019, σελ.16).
 • «Η λάσπη έθαψε ολόκληρα χωριά στο Ιόνιο – Ανίκανη ξανά η κρατική μηχανή  - Η Φύση εκδικείται»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  5&6.10.2019, σελ.11).
 • ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ –ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΡΗΤΗ : Η «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» πέρασε και άφησε πίσω της συντρίμμια» (βλ. ESPRESSONEWS.GR ,  14.11.2019, σελ.07).
 • «Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 25.09.2019, σελ.18).
 • «Υποβρύχια» η Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία!»!!! (βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  16.11.2019, σελ.25).
 • «Πάνω από την Ιερά Μονή Γρηγορίου : Σημείο Σταυρού στο Άγιο Όρος! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  07.10.2019, σελ.20-21).
 • «Δέος από τον Σταυρό που έχει σχηματιστεί δίπλα στο Ηρώο των Πεσόντων»!!! (βλ. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,  26.09.2019, σελ.12).
9. ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Πρός ἐνίσχυσιν τῆς πίστεώς μας!


 • «ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ! (βλ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  15.11.2019, σελ.4-5).
 • Το συγκλονιστικο θαυμα της Παναγίας μας διηγείται η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα: «Η Θεοτόκος με κρατούσε στην αγκαλιά της 2,5 ώρες»!!!! (βλ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  27.12.2017, σελ.7).
 • Γερόντισσα της Αθήνας: Θαυμαστή θεραπεία αυτιστικού παιδιού από τον Άγιο Νεκτάριο»!!!! ! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,  08.11.2019, σελ.3).
 • «ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΥΡΟΒΛΗΣΙΑ στους Άγιους Τόπου και τη Θεσσαλονίκη!»!!!! (βλ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,  15.11.2019, σελ.4-5). 
10.   ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ,
          ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
 • «Λέσχη Μπίλντεμπεργκ: Η Ελλάδα σε λίγο θα είναι η δική μας χώρα!»!!!! (βλ. www.katohika.gr,  14.11.2019).
 • «Μια επικίνδυνη «αλεπού»που τη λένε Πάιατ «πολεμάει» τον Χριστό»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  14.11.2019, σελ.12).
 • «Υπό προστασία το Ισλάμ, υπό καταδίωξη η Ορθοδοξία»!!! (βλ. www.kostasxan.blogspot.com ,  15.11.2019). 
11. ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΑ
 ΣΘΕΝΑΡΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ........... ΚΑΤΙ ΕΠΕΤΥΧΑ!

12. ΤΕΛΟΣ
                         ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!

Αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωσιν νά ἐκφράσω τάς θερμοτάτας εὐχαριστίας μου, καθώς ἐπίσης  καί τήν εὐγνωμοσύνην  μου.  πρός τους ἐκλεκτοὐες Συνεργάτας του Μητροπολικοῦ Γραφείου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμού, τῆς Κατασκήνώσεως, τοῦ Ἐπισκοπικοῦ μου Οἴκου, ἐπίσης δέ καί πρός ὅλους τούς ἐθελοντικῶς ἐργαζομένους διά τήν πρόοδον τοῦ ἱεραπο-στολικοῦ καί τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὀνομαστικῶς ἐπιτρέψατέ  μοι νά ἀναφερθῶ  μόνον εἰς τόν ὁδηγόν μου, τόν κ. Νικόλαον Πανοῦτσον, ὁ ὁποῖος ἐπί τεσσαράκοντα καί ἕνα ἔτη καταπονεῖται καθημερινῶς καί ἀγογγύστως μέ μεταφέρει ἐδῶ καί ἐκεῖ νύκτα καί ἡμέραν, καθ’ ὅλον τό εἰκοσιτετράωρον ἐργαζό-μενος ἀδιαμαρτυρήτως προκειμένου νά ἐπιτελέσω τό ἱερόν ἔργον μου. Ὡς ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης μου θά ἤθελα νά τοῦ προσφέρω τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Τρυπητῆς.

Δι’ ἐμέ, λοιπόν, ἀπό σήμερα ἀρχίζει
          Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ!

            Τήν  Κυριακήν 19ην Νοεμβρίου 1978 ἐγένετο ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεώς μου. Τότε εἰς τήν πλ. Ἁγίας Λαύρας σᾶς ἐδωσα μίαν ὑπόσχεσιν: Θά εἶμαι μία λαμπάδα, ὅπως εἶναι αὐτές στά Δικηροτρί-κηρα, καί θά ἀναλίσκωμαι καθημερινῶς διά νά σᾶς ὑπηρετῶ!

Μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ τό ἐφήρμοσα! Ἠνάλωσα τήν ζωήν μου, ὑπηρετῶντας τό φρικτόν Θυσιαστήριον καί τόν ἄνθρωπον!  Σήμερα ὅλα τελειώνουν! Παραδίδοντας τήν σκυτάλην εἰς τόν Διάδοχόν μου Μητροπολίτην κ.κ. Ἰερώνυμον, ἀποσύρομαι ἀπό τό προσκήνιον και σιωπῶ! Θά ἀναλώσω τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου, ὅσον ὁ Πανάγαθος Θεός θά μοῦ ἐπιτρέψῃ νά ζήσω ἀκόμη, εἰς τήν προσευχήν, τήν μελέτην τοῦ θείου λόγου, τήν αὐτοσυγκέντρωσιν καί τόν γλυκασμόν τῆς Ὡραιότητος τοῦ Νυμφίου μου Χριστοῦ! Εἰς τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν παρακαλοῦμεν τόν Κύριον νά ἀναπαύςῃ τήν ψυχήν του μεταστάντος «ἐν τῷ φωτί τῆς Σῆς ὡραιότητος καί τῷ γλυκασμῷ τοῦ προσώπου Σου»! Πλήν ὅμως κατά θείαν  παραχώρησιν, δυνάμεθα νά γευώμεθα τόν γλυκασμόν τοῦ θείου Προσώπου τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ ἀπό τήν παροῦσαν ζωήν! Διά τόν λόγον αὐτόν καί ἠ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει «γεύσασθε καί ἰδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος»! (Ψαλμός 33ος).

Ὥστε ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου, τοῦ Σεβ. κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, ὁ Ἀμβρόσιος ἀποσύρεται καί ἐξαφανίζεται! Προσευ-χόμενος θά ἱκετεύῃ τόν Πανάγαθον Θέον μέ τά λόγια: «Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωής ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί καλήν ἀπολογίαν» δός μοι Γλυκύτατέ μου Κύριε!  

Ἐπαναλαμβάνω καί πάλιν, ὅτι ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου, ὁ Ἀμβρόσιος ἀποσύρεται καί ἐξαφανίζεται ἀπό τό προσκήνιον καί διακόπτει παντελῶς πᾶν ὅ,τι έχει σχέσιν μέ τήν  ἄσκησιν ἀρχιερατικῶν καθηκόντων! Παραμένει ὅμως ἕνας ἁπλοῦς Αἰγιώτης, ἕτοιμος νά  χαιρετίσῃ καί νά συζητήσῃ μέ κάθε Αἰγιώτην καί κάθε Αἰγιώτισσαν, πού θά ἤθελαν νά τοῦ ποῦν  «Καλημέρα», νά πιοῦν ἕνα καφέ μαζί του, νά συζητήσουν προβλήματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, νά ἐξομολογηθοῦν καί νά λάβουν ὁδηγίες  περί τῆς «κατά Χριστόν ζωῆς».

ΜΗΝΥΜΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ!

Εὐγνωμονῶ τόν Φιλάνθρωπον Κύριόν μας, διότι κατά τήν πολλήν Αὑτοῦ  ἀγαθότητα καί μακροθυμίαν ηὐδόκησε νά μοῦ ἀπονείμῃ ἕνα  πιστοποιητικόν εὐδοκίμου ἱερᾶς Διακονίας διά τῆς γραφίδος μιᾶς  μικρᾶς κόρης  10 μόλις ἐτῶν, ἡ ὁποία ἄνευ παραινέσεως τρίτου τινός προσώπου, ἀλλ΄ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ὁρμωμένη, ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά μοῦ ἀπευθύνῃ ἕνα πολύ συγκινητικόν γράμμα, διά τοῦ ὁποίου μοῦ ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της, διότι τῆς ἐγνώρισα τόν Χριστόν, τόν Ἕνα καί Μοναδικόν, ὅπως ἐπί λέξει ἔγραψεν! Καί ὁ πιό ὥριμος πιστός ἄνδρας δέν θά  ἦτο δυνατόν, γράφων ἕνα ἁπλοῦν εὐχα-ριστήριον γράμμα,  ἀναφερόμενος πρός τόν Χριστόν, νά ἔγραφε περί τοῦ Κυρίου μας αὐτόν τόν ἐκπληκτικόν χαρακτηρισμόν, ἤτοι «τόν Χριστόν, τόν Ἕνα καί Μοναδικόν»!!!
Ἰδού τό γράμμα τῆς Ἰωάννας, θυγατρός  Ἀνθίμου Μάντζιου:

 11/10/2019  Ημέρα Παρασκευή

 Αξιότιμε Αμβρόσιε,
Σας στέλνω αυτό το γράμμα για να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε για όλα αυτά τα χρόνια.  Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κατασκήνωση που κτίσατε γιατί πηγαίνοντας εκεί 2 χρόνια έμαθα κάτι που δεν ήξερα, έμαθα πως να ακολουθώ τον Χριστό, τον ένα και μοναδικό.  Χίλια ευχαριστώ για όλες αυτές τις στιγμές που μου έχετε χαρίσει και μέσα από τη κατασκήνωση και έξω από τη κατασκήνωση.  Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ επειδή μου χαρίσατε πολύ ωραίες στιγμές από τα 3 μου μέχρι τώρα που είμαι 10.  Αυτά τα 7 χρόνια μαζί σας έμαθα να πιστεύω στο θεό.

Υ.Γ.  Χίλια ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν στο έργο της κατασκήνωσης.
Υ.Υ.Γ.  Επίσης πολλά ευχαριστώ στο πατέρα Ιωακείμ που με εξομολογεί.

Από: Ιωάννα Μάντζιου

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Ὁ Ἀμβρόσιος, λοιπόν,  παραδίδει τά τοῦ Ἀρχιερέως προνόμια καί καθήκοντα καί ἐπανέρχεται εἰς τήν τάξιν τῶν ταπεινῶν ἱεραποστόλων καί τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐάν θέλετε, σᾶς παρακαλῶ ὅλους ὐμᾶς, μή μέ ξεχάσετε τώρα στά γηρατειά μου!

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ , 20.11.2019,ΣΕΛ.29

ΠΗΓΗ:"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 01.11.2019 ΣΕΛ.2.

ΠΗΓΗ:"ΜΑΚΕΛΕΙΟ" 01.11/2019, ΣΕΛ. 8.

ΠΗΓΗ:"ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" 31.10.2019, ΣΕΛ. 11.

ΠΗΓΗ:"ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ"31.10.2019


ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΜΑΚΕΛΕΙΟ" 01.11.2019, ΣΕΛ 19.ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ", 01.11.2019

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ" , 18.10.2019, ΣΕΛ.4