Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!


 • Σαν δροσερή αύρα ήλθε σήμερα η ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου στην Ιερά Μονή Πεντέλης, όπου πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη Μελών της Κυβερνήσεως, των Γενικών Γραμματέων (Περιφερειαρχών) της Χώρας και παραγόντων της Εκκλησίας με θέμα την καλύτερη δυνατή απορρόφηση Κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τήν Εκκλησία για την ανάπτυξη του έργου της.
  Με την ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος υπενθύμισε προς όλους μας, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν πάντοτε, είναι και εξακολουθεί να είναι η Τροφός, η Κιβωτός Σωτηρίας, η Σωτηρία του Έθνους, του Ελληνικού Κράτους και του Λαού.
  ---- Του ΕΘΝΟΥΣ με όσα προσέφερε κατά τα δίσεκτα χρόνια της μακρόχρονης δουλείας μας (400 ολόκληρα χρόνια) υπό τον Τουρκικό ζυγό,
  ----Του νεοπαγούς Ελληνικού ΚΡΑΤΟΥΣ κατά τα πρώτα βήματα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, και
  ----Του Ελληνικού ΛAOY προς τον οποίο απευθύνονταν και απευθύνονται οι παροχές της Εκκλησίας.
Μας υπενθύμισε ο Μακαριώτατος, ότι όταν το Κράτος είχε εξαντλήσει τα χρηματικά του αποθέματα, τότε η Εκκλησία έδωσε τα χρυσά και αργυρά ιερά σκεύη των Ναών και των Μονών της οκτακόσιες οκάδες χρυσάφι και ασήμι, για να ενισχυθεί η οικονομία του Κράτους.
Ελπίζω ότι οι παράγοντες, που διαμορφώνουν την Κοινή Γνώμη στις ημέρες μας, θα έλαβαν το μήνυμα. Ένα μήνυμα ηχηρό, ότι δηλ. χίλιοι τόσοι Ηγούμενοι Μοναστηριών και άλλοι τόσοι, ή χίλιοι τόσοι Εφραίμηδες (αν βέβαια αποδειχθή τελικά ότι ο άνθρωπος αυτός ένοχος) και άλλοι τόσοι με κανένα τρόπο ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΣΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προς το Ελληνικό Έθνος, προς το Ελληνικό Κράτος και προς τον Ελληνικό Λαό! Η προσφορά της Εκκλησίας είναι διαχρονική, συνεχής, αταλάντευτη και ανεκτίμητη!


+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
30 Σεπτεμβρίου 2008

Την ώρα αυτή ο Μετρητής μας δείχνει 63.372 επισκέψεις.

***************************************

Η σημερινή ομιλία του Αρχιεπισκόπου στη Πέντελη

Aπό http://www.romfea.gr/Σας καλωσορίζω στον εκκλησιαστικό αυτό χώρο και παρακαλώ να μου επιτρέψετε να υποστηρίξω, ότι αυτή η συνάντησις και συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας
(εννοώ εκκλησιαστικής διοικήσεως) μπορεί να γίνει ένας σταθμός στις σχέσεις των.

Και ασφαλώς απαιτείται και τώρα πολλή προσοχή να τηρούνται οι διακριτοί ρόλοι, όπως επεκράτησε να λέγεται, δηλαδή να μην εισέρχεται η Πολιτεία εις τα ενδότερα των της Εκκλησίας, στα interna corporis και αντιστοίχως η Εκκλησία να είναι διακριτική σε θέματα που ανάγονται στη σφαίρα και στις αρμοδιότητες μιας συντεταγμένης και ευνομούμενης Πολιτείας.

Ωστόσο υπάρχουν θέματα πολλά του λαού μας που χρειάζονται την συνάλληλη σχέση των, την συναλληλία για καλύτερη αντιμετώπισή τους και για πληρέστερη ωφέλεια του λαού μας, στην οποία κυρίως πρέπει να αποβλέπουμε.

Επιτρέψτε μου να ανατρέξω σε μια εποχή που μας κάνει όλους υπερήφανους, που υπερβαίνει την μιζέρια, την εποχή όχι του εγώ αλλά του εμείς. Όχι για να την αντιγράψουμε, δεν μπορούμε πια, αλλά να εμπνευσθούμε απ' αυτή.

α. Βρισκόμαστε στον Απρίλιο του 1822 και ο απελευθερωτικός αγώνας χάνεται. Δεν υπάρχουν δυνατότητες οικονομικές. Το νόμισμα τέλειωσε και η διατροφή των "αγωνιζομένων πενήτων" στέρεψε. Ο Μινίστρος τότε της Εκκλησιαστικής Γραμματείας (δηλ. ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων) ο Επίσκοπος Ανδρούσης ενήργησε ως εξής:

"Τη μεν 5 Απριλίου 1822 υπεγράφη νόμος περί συνάξεως των χρυσών και αργυρών σκευών των Μοναστηρίων και Εκκλησιών. Και συνεισέφεραν προθύμως αι κατά τόπους Εκκλησίαι και Μοναί λυχνίας αργυράς και κηροπήγια και ει τι των εκτός της θείας τραπέζης καθιερωμένων χρυσών και αργυρών σκευών, επαρκούσαι προς διατροφήν των αγωνιζομένων πενήτων και κουφίζουσαι το δυνατόν τας φοβεράς ανάγκας του πολέμου. Συνήχθησαν δε περίπου λίτραι δισχίλιαι τετρακόσιαι (η 800 οκάδες) αργύρου και χρυσού και νόμισμα από τούτων ήθελον κόπτειν".

β. Η Δ Ἐθνική των Ελλήνων εν Άργει συνέλευσις (11-7-1829) στην οποία συμμετέχει η Εκκλησία διεκήρυξε και απεφάσισε:

"Η κυβέρνησις θέλει συστήσει Γαζοφυλάκιον (Ταμείο) υπό την ιδίαν της άμεσον διεύθυνσιν, εις το οποίο θέλει αποτίθεσθαι τα επί των κληροδοσιών και τα των ιερών καταστημάτων (Μονών) συλλεγόμενα χρήματα, προσδιωρισμένα εξηρημένως εις βελτίωσιν του Ιερατείου, εις προικισμόν του Ορφανοτροφείου, εις υποστήριξιν των Αλληλοδιδακτικών σχολείων, Σχολείων τυπικών, Σχολείων ανωτέρας τάξεως δια τους εκκλησιαστικούς πολιτικούς η δια τους αφιερωθησομένους εις την σπουδήν των επιστημών, των τεχνών και της φιλολογίας και εις σύστασιν δημοσίων τυπογραφιών".

Σε υλοποίηση αυτής της αποφάσεως η εισηγητική έκθεση γράφει:
"Η Ελλάς έχει πόρον πλουσιώτατον εις διατροφήν του κλήρου, τα κτήματα των μοναστηρίων και αυτά δεν είναι ολίγα. Ταύτα καλώς διοικούμενα και οικονομούμενα, θέλουσι παρέχει όχι μόνον άφθονα τα εις την διατροφήν του Κλήρου, αλλά και τα εις σύστασιν και διατήρησιν και άλλων φιλανθρώπων καταστημάτων, και εις το οποίον δίδομεν σχέδιον, διορίζομεν που και πως να εξοδεύωνται τα εκ των μοναστηριακών κτημάτων εισοδήματα . . . ".
..............

γ. Στις 5 Αυγούστου 1833 ο Σ. Τρικούπης γράφει προς την Ιεράν Σύνοδον εναγωνίως:

"Η ανάγκη της ταχείας συστάσεως του ταμείου τούτου κρίνεται τοσούτω μάλλον κατεπείγουσα, καθ' όσον, εκτός της εις αυτό αποκειμένης καταλλήλου των Επισκόπων προικοδοτήσεως και την μισθοδοσίαν του Ιερού Κλήρου, τα σχολεία του Κράτους, παραμεληθέντα τοσούτους ήδη μήνας δι' έλλειψιν χορηγίας διαρκούς, κινδυνεύουν να παραλύσουν, και η δημόσια εκπαί-δευσις, αντικείμενον τόσον ουσιώδες περί την ηθικήν του χριστιανού μόρφωσιν, να μείνη εις την οποίαν ευρίσκεται μέχρι τούδε νηπιώδη κατάστασιν".

Γιατί τα υπενθυμίζω αυτά σήμερα; Τι ζητάω; Τίποτε. Απλώς τα καταθέτω για να τονώσω την μνήμη μας. Να εκφράσω την επιθυμία να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και να αναλαμβάνει ο καθένας από εμάς τις ευθύνες που του αναλογούν. Σήμερα που ο ορίζοντας είναι βεβαρυμένος.


Κρίνω χρήσιμο όμως οι νέες γενιές, τα παιδιά μας, αλλά και οι πολίτες που δεν γνωρίζουν, όταν περιδιαβαίνουν την Αθήνα, να μάθουν ότι:

Ο χώρος που είναι το Πολυτεχνείο μας ανήκε στην Εκκλησία.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Το Παλιό Πανεπιστήμιο.

Η παλιά Ριζάρειος δηλ. το σημερινό Πολεμικό Μουσείο.

Ο Ευαγγελισμός.

Το Αιγινήτειο.

Το Αρεταίειο.

Η μεγάλη έκτασις επί της Μεσογείων, όπου είναι τα Νοσοκομεία.

Ο χώρος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως με το κτίσμα της παλαιάς Χωροφυλακής.

Το μνημειώδες αυτό κτίριο είναι η πρώτη Εκκλησιαστική Ακαδημία που κτίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Καλλιγά. Δεν πρόλαβε να στεγάσει το όραμά του για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και την κατέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για να αντιμετωπίσει τότε τις έκτακτες ανάγκες του και τόσα άλλα.Αυτές οι εμπειρίες μπορούν σήμερα να μας οδηγήσουν σε συνεργασίες που θα αποφέρουν αγαθά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των συνανθρώπων μας. Συνεργασίες διάφανες, ειλικρινείς, όχι μονοβαρείς.

Συνεργασίες σε απλές και σε δύσκολες υποθέσεις με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του σημερινού ανθρώπου.

-Επί πολλούς μήνες τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνεργάσθηκαν με τις επίσης αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας σε ένα κλίμα αλληλοκατανοήσεως για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η σημερινή συνάντησίς μας. Και το θέμα μας η καλυτερη αξιοποίηση του προγράμματος 2007-2013, το επιλεγόμενο ΕΣΠΑ.

-Η Εκκλησία μας έχει μίαν κακή εμπειρία. Δεν μπόρεσε στο σύνολό της να αξιοποιήσει τα μέχρι τώρα διατρέξαντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Τα αίτια είναι τα ακόλουθα:
1. Έλλειψη Συντονισμένης Διεκδίκησης Πόρων.
2. Έλλειψη Τεχνογνωσίας και Τεχνοκρατικής Αντίληψης.
3. Θεσμικά Κενά.
4. Ανωριμότητα Έργων.

Στόχος μας είναι οι εξής άξονες:
1. Υγεία-Πρόνοια.
2. Πολιτισμός.
3. Εκπαίδευση.
4. Τεχνολογία.
5. Περιβάλλον.
6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
7. Κοινωνική Μέριμνα.
8. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Από πλευράς Πολιτείας είναι κοντά μας εκπρόσωποί της με τους στενούς συνεργάτες των και από πλευράς Εκκλησίας μέλη της παρούσης και της παρελθούσης Δ.Ι.Σ. ως και άλλοι Αρχιερείς.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η παρουσία εκπροσώπων των αρμοδίων εκκλησιαστικών φορέων, όπως είναι εκείνοι των οικονομικών υπηρεσιών και εκείνοι των αναπτυξιακών οργάνων της Εκκλησίας.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχει προγραμματισθεί "Ημερίδα" στην οποίαν θα μπορούν να παρευρεθούν ειδικοί εκπρόσωποι όσων Μητροπόλεων επιθυμούν, όπου θα γίνουν λεπτομερέστερες επισημάνσεις, επεξηγήσεις και θα δοθούν οδηγίες στο συγκεκριμένο θέμα.

Αγαπητοί αδελφοί,

στο παρελθόν το πρόβλημα για τον ελληνισμό ήταν πως θα επιβιώσει μέσα σ' ένα εχθρικό περιβάλλον, πως θα διατηρούσε την ύπαρξή του κάτω από συνθήκες στρατιωτικής επιδρομής, κατάκτησης και δουλείας.

Σήμερα το πρόβλημα για τον ελληνισμό είναι πως θα επιβιώσει μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι ραγδαίες τεχνολογικές ανακαλύψεις της εποχής μας προκαλούν σειρά από αλυσιδωτές εξελίξεις και ανακατατάξεις στον οικονομικό και κοινωνικό βίο. Και οι εξελίξεις αυτές οδηγούν αναπόφευκτα προς μια ριζική αναδιοργάνωση της ανθρωπότητας.

Ο ελληνισμός θα δώσει νέους αγώνες για την επιβίωσή του. Και ασφαλώς θα καταφύγει και σε αυτή την περίπτωση στα ίδια δοκιμασμένα όπλα που χρησιμοποίησε και στο παρελθόν. Στις υλοποιημένες μορφές του πνεύματος, την θρησκεία, τις τέχνες, τα γράμματα και το ήθος του ελεύθερου ανθρώπου, όπως τούτο εκδηλώνεται στα ήθη, στα έθιμα και στη ζωή της κοινότητας.

Ο ελληνισμός στη νέα δόμηση της πανανθρώπινης κοινωνίας και στις ανακατατάξεις των αξιών δεν έχει να φοβηθεί. Το πνευματικό του οπλοστάσιο είναι γεμάτο. Ο κίνδυνος βρίσκεται κάπου αλλού.

Να μην μπορέσει να αξιοποιήσει αυτόν τον πνευματικό εξοπλισμό, επειδή τον άφησε είτε να σκουριάσει από την αχρησία, είτε να υποστεί την αλλοίωση που απέφεραν ξένοι νεωτερισμοί που δεν εναρμονίζονται με το πνεύμα της ελληνικής παράδοσης.

- Η σημερινή συνάντησίς μας και οι προοπτικές συνεργασίας είναι ένα από τα όπλα της επιβίωσής μας. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η συνάντησις μπορεί να γίνει ένας σταθμός στην συνεχιζόμενη πορεία μας.

Πολλά προβλήματα που κάθε τόσο παρουσιάζονται στον κοινωνικό μας ορίζοντα και συγχρόνως μαρτυρούν την αρρώστια του ατομοκεντρισμού, που όλο και περισσότερο εξαπλώνεται, αλλά κυρίως δυναμιτίζουν τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας μπορούν να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και χρήσιμα για τον λαό μας.

Στην θεραπεία αυτήν της ασθένειας μια ακόμη μεταξύ των άλλων παράμετρος ασφαλής είναι και η συνεργασία των δύο μεγάλων αυτών φορέων της πατρίδας μας δηλ. της Πολιτείας και της Εκκλησίας.

Αυτές οι σκέψεις με οδήγησαν να υποστηρίξω, ότι η σημερινή συνάντησις μπορεί να γίνει ένας δημιουργικός σταθμός στον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ.
*****************************************************************

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣTΟΛΗ ΤΟΥ κ. Προκόπη Γεωργίου, τ. Αστ. Διευθυντού Λάρνακος (Romfea.gr, 30.09.08).

..........Δεν γνωρίζουν ότι η Μονή Βατοπαιδίου δώρισε μόνο στην περιοχή της Ουρανουπόλεως 25.000 στρέμματα γης στο Ελληνικό Δημόσιο για εγκατάσταση προσφύγων!

Κάθε χρόνο διαθέτει 2.000.000 ευρώ για υποτροφίες, βοήθεια σε φτωχούς κ.α. Διαθέτει σήμερα 5.000.000€ για ανέγερση γηροκομείου στην Κύπρο.

Δεν προτίθεται να αναφερθώ εν εκτάσει σ’ όλους τους τομείς της δραστηριότητας της Μονής Βατοπαιδίου, γιατί πιστεύω ότι θα έλθω σε αντιπαράθεση μαζί τους.

Περιορίζομαι να αναφέρω ότι βαθιά είναι η συναίσθηση της ευθύνης τους και οι σκοποί τους ξεκάθαροι, ασχολούνται μόνο με τα πνευματικά και φιλανθρωπικά καθήκοντά τους.

Το γεγονός ότι ο καθηγούμενος του Βατοπαιδίου διασφάλισε κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της μονής του, διερωτάται ένας τι το μεμπτό.
..........................

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ- ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΨΗΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΗ ΑΠΟΨΗ

Ο αγαπητός μας φίλος και έγκριτος Νομικός κ. Σπυρίδων Μπαζίνας, που κατοικεί σε μια Ευρωπαϊκή πόλη και εργάζεται σε Διεθνή Οργανισμό, με τον οποίο συναν- τηθήκαμε προσφάτως και συζητήσαμε επί τροχάδην την εκκλησιαστική επικαιρότητα, είχε την καλωσύνη να ασχοληθή επισταμένως με το ζήτημα της Μονής Βατοπε-δίου* και να καταγράψει ωρισμένες σοφές, θα έλεγα, σκέ-ψεις πάνω στο ζήτημα αυτό και να τις δημοσιεύει μέσα από τις στήλες του Περιοδικού "ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ¨ μηνός Οκτωβρίου.
Ένα ζήτημα, που απασχολεί την ελληνική Κοινή Γνώμη περισσότερο από 45 ημέρες. Ένα ζήτημα, το οποίο χειρίζονται οι τηλεπαρουσιαστές και άλλοι παράγοντες των ΜΜΕ, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να παραστήσουν για μια ακόμη φορά τους τιμητές των πάντων και να δικάζουν δημόσια ενόχους ή και καθ΄υπόθεση ενόχους, στήνοντας κάποια ιδιότυπα λαϊκά δικαστήρια, που μας θυμίζουν κάποιες άλλες εποχές και κάποια δίσεκτα χρόνια! Εμ- φανίζονται ως υπερασπιστές των πτωχών και των αδυνάτων, αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ως μισθό κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα, αλλά ποτέ δεν έβαλαν βαθειά το χέρι στην τσέπη τους για να συνδράμουν ένα πτωχό! Οι οποίοι κόπτονται υπέρ των ακτημόνων, αλλά οι ίδιοι διαθέτουν πολυτελέστατες βίλες στις πιο ακριβές και τις πιο “in” περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής! Κάποιοι τηλεπαρουσιαστές, οι οποίοι διαθέτουν στη βίλα τους κάθε μορφής ανέσεις, ακόμη και «ασανσέρ» για τα πολυτελή αυτοκίνητά τους!
Μία τακτική αναγνώστρια του ιστοτόπου, μας έγραψε: Αναρωτιώμουν το εξής...Αυτοί όλοι που λένε για την Εκκλησία και το Αγιο Ορος και όλα αυτά, έχουν ελέγξει τους εαυτούς τους άν είναι εντάξει απέναντι της συνειδήσεώς τους αλλά και απέναντι του λαού; Ξέχασαν ότι από την πολιτική ζωή αυτής της χώρας πέρασε ένας Πλαστήρας, που τα μόνα πράγματα που του βρήκαν όταν πέθανε ήταν κατά πρώτον η στολή του με την οποίαν και ετάφη, ένα σιδερένιο κρεβάτι εκστρατείας, στο οποίο κοιμόταν, και μιά εικόνα του Αγίου Νικολάου; Αντί να λένε για τους Ιεράρχες που αντικαθιστούν το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας (ο Θεός να το κάνει έτσι που το κατάντησαν) ας ελέγξουν τους εαυτούς τους αν είναι εντάξει στη δική τους ζωή, και μετά να κάνουν μάθημα στους Χριστιανούς,στους Ιεράρχες και στους Μοναχούς... Αυτά βλέπω και νιώθω την ανάγκη να Σας τα πώ γιατί κάπου νιώθω φορτισμένη από τα γεγονότα...Δεν είναι αυτή η Ελλάδα στην οποίαν γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε! Καλή επιτυχία στη διακονία Σας και καλή δύναμη σε όλους μας..
Με αυτά που γράφω, δεν εννοώ, ότι ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου π. Εφραίμ είναι αθώος! Αλλά και κανείς δεν μπορεί να τον ονομάσει ένοχο, αφού μέχρι της στιγμής αυτής καμμιά καταδικαστική απόφαση δεν τον βαρύνει! Έχει καταδικασθή μόνον από τα λαϊκά τηλε-Δικαστήρια των τηλεοπτικών παραγόντων. (Βλ. http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1690&Itemid=2)

Από την άλλη πλευρά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στην προκειμένη περίπτωση κοιμάται! Μάλιστα δε κοιμάται μακαρίως, ροχαλίζει θα έλεγα! Από την κακοποίηση, που υφίσταται ένας Κληρικός ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ! Ούτε και από την ταπείνωση και τον ευτελισμό που υφίσταται η Τροφός του Έθνους, η Εκκλησία μας, η φτωχομάνα του Λαού μας! Ενοχλείται όμως και απαγορεύει να αναφέρωνται τα ονόματα κακοποιών. Ενοχλείται επίσης και απαγορεύει να προβαλλεται η φωτογραφία τους, το πρόσωπό τους, οσάκις κάποιοι συλλαμβάνονται από την Αστυνομία για εγκλήματα του κοινού ποινικού Δικαίου! Απαγορεύει να γνωστοποιείται τό όνομα και να προβάλλεται το πρόσωπο κακοποιών ανθρώπων, άνθρώπων του υποκόσμου, παιδεραστών, ομοφυλοφίλων, δολοφόνων και δεν συμμαζεύεται! Η Αρχή Προστασίας λοιπόν αφήνει τον αξιοσέβαστο έως χθές Ηγούμενο Εφραίμ να διασύρεται και να προπηλακίζεται, μόνο και μόνο επειδή είναι αγιορείτης ή τέλος πάντων κληρικός!

Πλημμυρίσαμε από υποκρισία, αγαπητοί μου φίλοι του Blog! Πλημμυρίσαμε και από υποκριτές! Ακόμη και μέσα στο Άγιο Όρος εισέβαλε αυτή η λοιμική νόσος! Κάποιος Μοναχός, θα τον χαρακτήριζα σαν γραφικό τύπο, προβάλλοντας προκλητικά και συνεχώς τις ημέρες αυτές από ιδιωτικό μεγάλο κανάλι της τηλεοράσεως, έγινε κριτής των Αδελφών του, τιμητής των πάντων! Συνήθως οι αγιασμένοι άνθρωποι επιζητούν και βιώνουν την σεμνότητα, αποφεύγουν δε την δημοσιότητα όπως ο Διάβολος το λιβάνι! Ο αγιορείτης πατήρ, αντιθέτως, με ένα σοβαροφανές ύφος έκρινε και κατέκρινε τους Αδελφούς του, δεχόμενος τις επευφημίες και τα «εύγε» κάποιων τηλεπαρου- σιαστών, γνωστών για τον ειρωνικό τρόπο με τον οποίο κρίνουν πάντοτε την εκκλησιαστική επικαιρότητα!
Έπειτα από αυτά τα εισαγωγικά παραθέτω στη συνέχεια το κείμενο του εκλεκτού και αγαπητού μας φίλου κ. Μπαζίνα, ο οποίος θεωρεί τα γεγονότα από μια άλλη οπτική γωνία.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
27 Σεπτεμβρίου 2008
Ο μετρητής μας τώρα δείχνει 62.082 επισκέψεις


* Βατοπεδίου ή Βατοπαιδίου; Εμείς προτιμούμε την γραφή Βατοπεδίου, ως σύνθση δύο λέξεων: Βατός και πεδιάδα (το πεδίον της μάχης). Εν χρήσει απαντώνται και οι δύο τρόποι γραφής.
*******************


Η άλλη πλευρά στο θέμα του Βατοπαιδίου

Σπύρου Β. Μπαζίνα

Μερικά αποσπάσματα κατ επιλογήν
από το Περιοδικό Νέα Πολιτική
Η λεπτομερής ανάλυση των θεμάτων τα οποία ανέκυψαν με αφορμή τις ανταλλαγές ακινήτων μεταξύ του Δημοσίου και της Μονής Βατοπαιδίου ξεπερνά τα όρια ενός συντόμου δημοσιεύματος. Όμως, η μονομερής παρουσίαση των θεμάτων αυτών στον Τύπο δημιουργεί την ανάγκη να σκιαγραφηθεί σύντομα και η αλλη πλευρά. ..........................

Έπειτα, πρέπει να τονισθεί ότι η ανακοίνωση του Αγίου Όρους της 25ης Σεπτεμβρίου είτε αγνοήθηκε είτε παρερμηνεύτηκε από τον Τύπο. Η ανακοίνωση δεν καταδικάζει τον Γέροντα Εφραίμ, όπως αναφέρθηκε. Αντίθετα, «με πόνο ψυχής αδελφικά εκφράζει την οφειλόμενη συμπάθεια σε καθένα που βρίσκεται σε αδόκητη δυσκολία», αλλά και «καταδικάζει εκ των προτέρων κάθε πραξι που τυχόν θα αποδεικνυόταν αξιόμεμπτη». Έτσι, το Αγιον Όρος διαχωρίζει τα πρόσωπα από τις πράξεις και εκφράζει συμπάθεια για τα πρόσωπα καταδι- κάζοντας την όποια τυχόν αξιόμεμπτη πράξη χωρίς όμως να προκαταλαμβάνει την δικαιοσύνη όσον αφορά το αν τέτοιες πράξεις τελέσθηκαν και από ποιον.

Η ανακοίνωση εκφράζει περαιτέρω την άποψη ότι «δεν υπηρετεί την αλήθεια η γενική ισοπέδωσις που παρατηρήθηκε στον πρόσφατο δημοσιογραφικό θόρυβο» και υπογραμμίζει αλήθειες που δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής. Δυο από αυτές τις αλήθειες πρέπει να αναφερθούν εδώ. Πρώτα, πάνω από 300.000 προσκυνητές που φιλοξενούνται δωρεάν στο Αγιον Όρος κάθε χρόνο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι «οι μοναχοί αγωνίζονται με την προσωπική τους διακονία, την νηστεία, την αγρυπνία, την αυταπάρνηση και την προσευχή.» Έπειτα, το Αγιον Όρος μετά την Μικρασιατική Καταστροφή «με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης παρεχώρησε 1.200.000 στρέμματα γης για την αποκαταστασι των ακτημόνων και προσφύγων, γεγονός το οποίο ούτε μνημονεύεται ούτε αποτιμάται όσο θα έπρεπε, αντιθέτως αποσιωπάται και αναθεωρείται.» Η παράλειψη δημοσίευσης τόσο σημαντικών στοιχείων αποδεικνύει την μεροληπτικότητα τουλάχιστον σημαντικής μερίδας του Τύπου. Αλλά κυρίως τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι γενικεύσεις για την ζωή των Αγιορειτών και για περιουσιακές διεκδικήσεις Μοναστηριών είναι παραπλανητικές και άδικες.

Η παραθεώρηση της προσφοράς της Εκκλησίας και του Αγίου Όρους οφείλεται συχνά στην λανθασμένη άποψη ότι η Εκκλησία ασχολείται η πρέπει να ασχολείται μόνο με την προετοιμασία των μελών της για την μέλλουσα ζωή.
[2] Η Εκκλησία ως θεανθρώπινος οργανισμός, κύριο σκοπό έχει να θεραπευσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει, σε αυτή την ζωή (αφού «εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια»), μέσα από την κάθαρση, στην ελλαμψη και στην θεωση. Η θεραπεία δημιουργεί αυτομάτως κοινωνικό άνθρωπο, δηλαδή ψυχικά υγιή άνθρωπο.[3] Έτσι, η Εκκλησία βρίσκεται στο κέντρο της κοινωνικής ζωής και καθαγιάζει κάθε πλευρά της. Για αυτό η Εκκλησία είναι στο κέντρο κάθε πόλης, χωριού η Μοναστηριού και αποτελει κοινο σημείο αναφοράς για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η παρότρυνση του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσουμε όλες τις δουλειές μας και να προσευχόμαστε αλλά να τις μετατρέπουμε σε προσευχή ενεργώντας στο όνομα του Θεού. Έτσι, οι κοινωνικές η οικονομικές δραστηριότητες της Εκκλησίας μέσα στα πλαίσια της έννομης τάξης δεν είναι έξω από την αποστολή της. Οι δραστηριότητες αυτές της Εκκλησίας δεν είναι ούτε άδικες, δεδομένου ότι η Εκκλησία διαχειρίζεται την περιουσία της ως θεματοφύλακας και χάριν του Λαού. Για αυτό τον λόγο εξ άλλου ο Λαός την εμπιστεύεται περισσότερο από το Κράτος και της δίνει και από το υστέρημα του, ενώ στο Κράτος δεν πληρώνει επαρκώς ούτε τους φόρους από το πλεόνασμα του. Έτσι, η προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστούν αυτές οι δραστηριότητες σαν παραβατικές είναι αποτέλεσμα σύγχυσης η απλά αντι-εκκλησιαστικού πνεύματος.[4]

Οι ισοπεδωτικές γενικεύσεις του Τύπου οφείλονται επίσης σε άγνοια η αντίθεση με τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Ήδη από την ίδρυση του πρώτου Αγιορείτικου Μοναστηριού, της Μεγίστης Λαύρας, από τον Όσιο τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη το 961 μ.Χ. αυτός ο τρόπος ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Ο Όσιος Αθανάσιος ιδρύει την Μονή της Μεγίστη Λαύρα και συνεισφέρει στην ίδρυση της Μονής των Ιβήρων και του Βατοπαιδίου, με την βοήθεια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά και αργότερα του Ιωάννη Τσιμισκή. Η Μεγίστη Λαύρα «εξελίσσεται γρήγορα σε κέντρο μεγάλης γεωργικής και βιοτεχνικής επιχείρησης και κέντρο εμπορικών συναλλαγών με πλήρη διαχειριστική και διοικητική οργάνωση».
[5] Το Τυπικό του Τσιμισκή «δίνει την εντύπωση γενικού νόμου που ρυθμίζει τη ζωή μιας αυτοδιοικούμενης αγροτικής κοινότητας …» και «η συγκέντρωση γύρω από τον Αθανάσιο προσωπικοτήτων που ανήκαν στην ανωτάτη κρατική και εκκλησιαστική ιεραρχία και διέθεταν μεγάλα οικονομικά μέσα βοήθησε στην εκτέλεση του προγράμματος του με την ίδρυση κοινοβιακών πλούσιων μοναστηριών παρα τις συνεχείς αντιδράσεις … μιας ομάδας μοναχών».[6] Οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν σε μια πολιτική και εκκλησιαστική αναδιοργάνωση της βαλκανικής χερσονήσου.[7] Γίνεται έτσι σαφές ότι η προσπάθεια να συκοφαντηθεί το Αγιον Όρος και η Μονή Βατοπαιδίου για τις σχέσεις της με τους ισχυρούς της εποχής η για τις οικονομικές της δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα αγνοίας η απλά αντι-κοινοβιακού πνεύματος η μιας άλλης αντίληψης που θέλει την Εκκλησία και τον Θεό μακριά από την ζωή και τον κόσμο. Η προσπάθεια δε να παρουσιαστεί ως καταχρηστική η νόμιμη διεκδίκηση της περιουσίας του από το Αγιον Όρος προσκρούει στην κοινή γνώση ότι το Αγιον Όρος προϋπήρξε του Ελληνικού Κράτους στο οποίο παρεχώρησε τεράστιες εκτάσεις, η περιουσία του Αγίου Ορούς δαπανάται για χάρη του Λαού και τα δάση στην κατοχή του Αγίου Ορούς διασώζονται και δεν καίγονται ούτε οικοπεδοποιούνται.
..................................................

Το Αγιον Όρος είναι μεγάλο κεφάλαιο και το Βατοπαίδι παραμένει ένα από τα Μοναστήρια με την μεγαλύτερη ιστορία και το μεγαλύτερο έργο. Θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Κανένας πολιτικός λόγος (να θιγεί η Κυβέρνηση), ιδεολογικός λόγος (να πληγεί το Αγιον Όρος και η Εκκλησία στο σύνολο της η να ανοίξει ο δρόμος για μια αναθεώρηση των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους), οικονομικός λόγος (το θέμα πουλαει για τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτικών Μ.Μ.Ε., και οι αντίδικοι του Βατοπαιδίου, του Αγίου Ορούς η της Εκκλησίας ωφελούνται) η πραγματικός λόγος (αν καποιοι στο Βατοπαίδι εσφαλλαν) δεν δικαιολογεί την επιχειρούμενη απαξίωση του Αγίου Όρους και του Βατοπαιδίου.
__________________________________
[1] Βλ. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθειτου, Ο Γέροντας μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (1897-1959), Εκδοσις Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου Αριζόνας, USA, 2008.
[2] Βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννη Σ. Ρωμανιδη, Πατερικη Θεολογια, Εκδοσεις Παρακαταθηκη Θεσσαλονικη 2004, σ. 42.
[3] Του ιδίου, σ. 29-34.
[4] Ο μακαριστός Πατέρας Ιουστίνος Ποποβιτς εκφράζει την άποψη ότι η Ευρώπη σήμερα αρειανιζει. Βλ. Ιουστίνου Ποποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, σ. 140-144.
[5] Βλ. Ν. Σβορωνου, Η σημασία της ίδρυσης του Αγίου Όρους για την ανάπτυξη του Ελλαδικού χώρου, Εκδοσεις Πανσέληνος, Αγιον Όρος, 1987, σ. 46.
[6] Του ιδίου, σ. 56.
[7] Του ιδίου, σ. 62.
[8] Βλ. Δ. Τσάκωνα, Εισαγωγή εις τον Νέον Ελληνισμόν, Κοινωνιολογία της πολιτικής και πνευματικής ζωής, Αθήναι 1971, βλ. Κεφάλαιο για το κοινωνικό δέον του Νέου Ελληνισμού, σ. 50-63.
[9] Για την ορθότητα του όρου Ρωμιός έναντι του λανθασμένου Γραικός (Γραικύλος) η Έλληνας, βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννη Σ. Ρωμανιδη, Ρωμηοσυνη, Ρωμανία, Ρούμελη, Εκδοσεις Πουρνάρα, Αθήνα, 2002.
[10] Βλ. M.Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Economy Editions, 2003.
[11] Βλ. Τσάκωνα, σ. 67.
[12] Βλ. Τσάκωνα, σ. 74.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ΄ΕΝΑ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Έτσι ήσαν..................... καί έτσι έγιναν!

Η Εφημερίδα ESPRESSO του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε ένα μη αντικειμενικό κείμενο, περιγράφοντας το Συνεδριακό κέντρο "το ΣΗΜΑΝΤΡΟ", το οποίον αναγκαίως λειτουργεί καί ως Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο. Στο χώρο, όπου σήμερα ευρίσκεται η Μονάδα αυτή, υπήρχαν κάποια ερειπωμένα πέτρινα κτίρια, τα οποία δεκάδες χρόνια πρίν εχρησιμοποιούντο ως "λινός", δηλ. ως αγροτικές κατοικίες γιά τούς εργάτες των κτημάτων της Μονής, αλλά καί από τούς Μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου, κάθε φορά που κατέβαιναν στην περιοχή Τρυπιών-Ροδιάς για να καλλιεργήσουν τά κτήματα της Μονής. Ουδέποτε υπήρξαν ¨κελλιά" των Μοναχών! Τελικά είχαν καταντήσει αποθήκες και καταφύγιο των τρωκτικών. Ήσαν εννέα κτίρια συνολικά, μεταξύ των οποίων και το ελαιοτριβείο της Μονής, εγκαταλελειμένο κι' αυτό. Δύο απ αυτά βλέπετε στις παραπάνω φωτογραφίες. Ένα μόνο κτίριο παρέμενε σε χρήσει από τον προηγούμενο της Μονής καί ένα ακόμη εχρησιμοποιείτο σαν αποθήκη αγροτικών εργαλείων καί μηχανημάτων. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σήμερα όλα αυτά νοικοκυρεύθηκαν πιά, έπειτα από μια δωρεά του αειμνήστου Μητροπολίτου Σηλυβρίας Αιμιλιανού καί την χρηματοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καί Οικονομικών, η οποία μάλιστα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθή. Είναι μια ιστορία πόνου, αγωνίας, δακρύων, κατατρεγμών, συκοφαντιών, διασυρμού του ονόματός μας, η οποία συνεχίζεται....Πλήν όμως ο Θεός ευλόγησε την προσπάθειά μας καί η Μονάδα άρχισε να λειτουργεί για το καλό της περιοχής. Επτακόσιες αιτήσεις είχαν υποβληθή από ανέργους, που ζητούσαν εργασία! Τελικά περισσότεροι από τριάντα άνεργοι βρήκαν εργασία. Η Μονάδα ανέβασε το επίπεδο των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή της Αιγιάλειας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.Τήν εποχή του μακαρίτη Αντώνη Τρίτση ο κ. Χαρδαβέλας είχε επισκεφθή την περιοχή καί έδειχνε ότι ο τόπος έχει καταντήσει σκουπιδότοπος! Ήταν η εποχή που μας κατέκριναν! Έλεγαν ότι ήμασταν υπεύθυνος και άρα ένοχος για την εγκατάλειψη της περιουσίας του Μεγάλου Σπηλαίου!Σήμερα καί πάλι μας κατηγορούν, επειδή τώρα νοικοκυρεύουμε και αξιοποιούμε την εκκλησιαστική περιουσία! Επειδή τον χθεσινό σκουπιδότοπο τον μετατρέψαμε σε ένα παραδεισένιο συγκρότημα παραδοσιακών κτιρίων.

Στήν εφημερίδα ESPRESSO αποστείλαμε την παρακάτω απάντηση. Πρός δόξαν (;) της δημοκρατίας καί της εντίμου πληροφορήσεως η Εφημερίδα δημοσίευσε μ΄'ονο επιλεγμε΄να αποσπάσματα από την επιστολή μας.

Παραθέτουμε, λοιπόν, την απάντησή μας καί φωτογραφίες από τά κτίρια όπως τα βρήκαμε τότε. Ο νοών, νοείτω.


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

24 Σεπτεμβρίου 2008

Ο μετρήτής μας τώρα δείχνει 61.191 επισκέψεις


******************
Πρός
τήν Ἐφημερίδα “ ESPRESSO”
Γ. Ἀβέρωφ 26-28
142 32 ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΑΤΤ.


Ἀγαπητέ κ. Διιευθυντά,
Σας ευχαριστῶ πολύ για την δυσφήμηση μιάς προσπαθείας μας, η οποία τελικά, για τους έχοντες νούν και άρα σκεπτόμενους αναγνώστες σας, καταλήγει να είναι διαφήμηση. Αναφέρομαι στο σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος σας μέ τίτλο: «Πως τα κελιά των μοναχών έγιναν πολυτελέστατο ξενοδοχείο, ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, RESORT».

Αντιπαρερχόμενος τό σκωπτικό και επικριτικό πνεύμα της συντάκτριας κας Γιούλης Σταρίδα, θα απαντήσω μόνον σε ωρισμένα καίρια σημεία, προκει-μένου οι αναγνώστες σας να έχουν πληρέστερη ενημέρωση.
1. Τό συγκεκριμένο συγκρότημα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αλλά ΠΡΟΕΧΟΝΤΩΣ εκκλησιαστικό ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ καί εκ πα-ραλλήλου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, μόνο καί μόνο για να είναι βιώσιμο. Πως θα μπορούσε άλλωστε να διατηρηθή ένα μικρό Επαρχιακό Συνε-δριακό Κέντρο πραγματοποιώντας Συνέδρια μόνο επί 30 ή 50 ή και 80 έστω ημέρες τό χρόνο;
2. Συλλογισθήτε, παρακαλώ, ότι όταν πραγματοποιείται ένα Συνέδριο χρειάζονται δωμάτια ὕπνου, τραπεζαρίες, γεύματα, πρωϊνό, γενικώς παροχή καί άλλων σχετικών ανέσεων καί υπηρεσιών (accomodation). Συνεπῶς ένα ωλοκληρωμένο Συνεδριακό Κέντρο πρέπει να είναι καί Ξενοδοχείο για να προσφέρει ωλοκληρωμένες ὑπηρεσίες. Σεις όλως δευτερευόντως, ως εν παρόδω, εγράψατε, ότι: «...διαθέτει επίσης συνεδριακό κέντρο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει επαγγελματικές συναντήσεις, εταιρικές παρουσιάσεις, συνέδρια καί άλλες εκδηλώσεις καθώς είναι σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά συστήματα». Τό λάθος της συντάκτριας είναι ότι τον πρωτεύοντα ρόλο –τον συνεδριακό-έθεσε δεύτερο καί αντιστρόφως. Ἐξ άλλου τα ξενοδοχεία έργάζονται μέ ταξιδιώτες καί τουρίστες στα Week End, (δηλ. Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο καί Κυριακή) τά δέ Συνέδρια πραγματοποι-ούνται στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος δηλ. από το πρωΐ της Δευτέρας ἐως τό μεσημέρι της Παρασκευής.
3. Τό συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε πάνω σε ερείπια, μέ αυτό δε καί δια αυτού αναστήθηκαν τα ερείπια, που υπήρχαν έως τότε! Στα κτίρια αυτά δεν έμεναν σχεδόν καθόλου πια Μοναχοί, διότι ούτε κύρια κατοικία των Μοναχών υπήρξαν ποτέ, ούτε τόσοι πολλοί Μοναχοί υπάρχουν σήμερα στο Μέγα Σπήλαιο. Τά παληά πέτρινα σπίτια καί τό ελαιοτριβείο της Μονής είχαν εγκαταλειφθή ήδη καί είχαν καταντήσει ερείπια, αποθήκες αχρήστου υλικού, καταφύγιο των τρωκτικὠν κλπ. Αποτελουσαν όνειδος για την ιστορική Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Τώρα πιά και αυτά ανακαινίσθηκαν και η ιστορία της Μονής συνεχίζεται.
4. Στη δημιουργία του Συνεδριακού τούτου Κέντρου συνέβαλε αποφασιστικά ή βούληση και επιθυμία του αειμνήστου καί οραματιστού Μητροπολίτου Σηλυβρίας κυρού ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, Ἱεράρχου τοῦ Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος ἔζησε στήν Ἑλβετία και μας εδώρησε και το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) € περίπου, που αποτέλεσε τό εταιρικό κεφάλαιο της ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. Η Εταιρία αυτή είναι αμιγώς εκκλησιαστική, μέτοχοι δε η Ιερά Σύνοοδος (2%), η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου (18%) καί η καθ’ημάς Ιερά Μητρόπολις (80%).
5. Η σύσταση της Α.Ε. ήταν υποχρέωσις του Νόμου, διότι ἀλλως το έργο της αναστηλώσεως δεν θα μπορούσε να ενταχθή στις ιδιωτικές Επενδύσεις και φυσικά νά χρηματοδοτηθῇ.
6. ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ, ότι υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από πλευράς των Μοναχών, όσο καί από της πλευράς της τοπικής κοινωνίας. Θα ήταν χαρά μου να με ενημερώσετε περί αυτών, αν υπάρχουν.
7. ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ, ότι υπάρχει μιά «τεράστια πισίνα». Σας ερωτώ μία πισίνα με διαστάσεις 6,5 χ 13,5 θεωρείται τεράστια; Δεν πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι;
8. ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ, ότι «κάθε χρόνο δεκάδες γάμοι και βαπτίσεις τελούνται» εκεί! Μά τό συγκρότημα άρχισε να λειτουργεί μόλις την Μεγάλη Πέμπτη, τόν παρελθόντα Απρίλιο! Πως λοιπόν «κάθε χρόνο» τελούνται κλπ. αφού ακόμη δεν έχει χρονιάσει; Σας πληροοφορώ δε ότι μόνον δύο γάμοι καί μόνον κατ’εξαίρεση έγινα μέχρι τώρα!
9. Εκ του έργου αυτού η Αιγιάλεια πολλαπλώς έχει ωφεληθή καί θα ωφεληθή περισσότερο προϊόντος του χρόνου. Ήδη περισσότερα από τριάντα άτομα εργάζονται στη Μονάδα αυτή σε μιά εποχή που η ανεργία μαστίζει τήν Χώρα μας. Αλλά και η ἀφιξη προσώπων και προσωπικοτήτων ημεδαπών καί ξένων, μόνον καλά προσπορίζει στην Αιγιάλεια.
10. Εάν λοιπόν λέξεις όπως «πολυτελές», πολυτελέστατο ξενοδοχείο» κλπ. είχαν αντικατασταθή με τίς λέξεις «αξιοπρεπές», «αξιοπρεπέστατο συγκρότημα», τότε το δημοσίευμα σας θα ήταν μια πρώτης τάξεως διαφήμηση. Ὁ ὀρος «Ξενοδοχεῖο τεσσάρων αστέρων ****» είναι ἀρκετό. Τά λέγει όλα!
11. Αλλά βλέπετε σεις οι των ΜΜΕ δεν χρωστάτε ένα καλό λόγο για μας τούς Ιεράρχες. Πρέπει όλα να τα βλέπετε στραβά ή να τα στρεβλώνετε! Τήν προτομή τοῦ Ιεράρχου-Δωρητού δεν την είδατε; Δημοσιεύετε δέκα τρείς (13) φωτογραφίες! Θα ἐβλαπτε να είχατε μια ακόμη; Αλλά στην όλη περιγραφή της καλής σας συντάκτριας δεν ταίριαζε! Η αναφορά στον μακαριστό Ιεράρχη θά χάλαγε το ρεπορτάζ! Αυτό ακριβώς συνθέτει την κρίση της εποχής μας. Η στάση του Τύπου και των ΜΜΕ γενικώς. Σκεφθήτε το! Σας συγχωρώ.

Με είλικρινή αγάπη
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ευχαριστώ θερμά τόν κ. Σωτηρόπουλο (Blog: hellas-orthodoxy.blogspot.com) για τήν ακριβοδίκαιη παρουσίαση του ζητήματος καί για τό παρακάτω σχόλιο:


Ενημερωση:τελικα η εφημεριδα απαντησε με πηχαιαιο τιτλο "Επιβεβαιωση για το Μεγα Σπηλαιο resort" (!!!),πετσοκοβοντας σχεδον ολοκληρη την απαντηση του Μητροπολιτη και δικαιολογοντας τα αδικαιολογητα.
Η "απαντηση" τους εδω (για συγνωμη βεβαια ουτε λογος):
http://www.espressonews.gr/default.asp?pid=21&la=2&catid=1&artid=837848Εμεις τι αλλο να πουμε...απλα τους ευχαριστουμε που μας υπενθυμιζουν συνεχως το ανυπαρκτο επιπεδο δημοσιογραφιας

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

Έντονα απασχολεί τα ΜΜΕ και την κοινή Γνώμη η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Πολύς λόγος έγινε για τις δραστηριότητες των μοναχών, τους προσκυνητές αλλά και την διάθεση δημόσιας έκτασης προς τη Μονή με διαδικασίες τις οποίες ερευνά η Δικαιοσύνη. Ωστόσο ο αντίκτυπος, τόσο από πλευράς εσφαλμένων ενεργειών τινών εκ των εμπλεκομένων, όσο και σκοπίμων ενδεχομένως, εξ άλλων, που δεν συνάδουν προς την ενίσχυση του θρησκευτικού βιώματος του μοναχισμού και την ανάδειξη των κειμηλίων και του Ησυχασμού, βαρύνει κυρίως την «Εκκλησία». Και μάλιστα την Εκκλησία εν γένει, αφού στην συνείδηση του Έλληνα και πιστού δεν γίνεται διάκριση, μεταξύ Εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πάσης φύσεως και προέλευσης καταγγέλλοντες, των τηλεοπτικών παραθύρων, με εξαίρεση μονάχα ολίγους, να μέμφονται «την Εκκλησία» και μάλιστα την Εκκλησία της Ελλάδος!!, με φράσεις όπως « Σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία αυτά γίνονται όπως στο Βατοπέδι» είτε από άγνοια είτε από κακόβουλη σκοπιμότητα, καθώς είναι γνωστό ότι η Αθωνική Πολιτεία δεν ανήκει στην δικαιοδοσία της Ελλαδικής Εκκλησίας ούτε και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, καθόσον διέπεται από ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκησης, και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η οργή όμως του κόσμου που μοχθεί καθημερινά για να επιβιώσει με επαχθή φορολογία, από την διαρκή προβολή των ποσών που διατέθηκαν μέσω της Μονής, ερευνάται το πού, στρέφεται εναντίον όλων των εκκλησιαστικών παραγόντων, που βάσει και της εντοπιότητας ανήκουν και στελεχώνουν διοικητικά την Εκκλησία της Ελλάδος . Αυτό όμως είναι μια μεγάλη αδικία εις βάρος μας. Επειδή εμείς, οι ανήκοντες στην Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε τα προνόμια των Αγιορειτών απολαμβάνουμε, ούτε και τις οικονομικές δυνατότητες των Αγιορειτών Πατέρων διαθέτουμε. Το Άγιο Όρος δεν φορολογείται για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, ως ελέχθη, σε αντίθεση όμως, με αυτό που ισχύει για τις νόμιμες δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι εν Ελλάδι Μητροπόλεις, όταν αξιοποιούν (ως έχουν χρέος) διαφανώς και με κάθε νόμιμο τρόπο την ιδιοκτησία τους, επ ωφελεία τόσο της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, όσο και για την ενίσχυση του πολυσχιδούς φιλανθρωπικού έργου που αναπτύσσουν, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάδειξη του θρησκευτικού πολιτιστικού πλούτου μόνο, αλλά αποσκοπεί στην ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, γηροκομείων, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσηλευτικών κέντρων, στέγασης και δωρεάν σίτισης απόρων, ενίσχυσης των φτωχών οικογενειών και άλλων ενδεών κλπ, ισάξιο της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. Γι΄ αυτό χρειάζονται οι οικονομικοί πόροι στην Εκκλησία και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται, στα πλαίσια πάντα της τήρησης της νομιμότητας. Ας μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κατακρινόταν επί χρόνια για αδράνεια ως προς την αξιοποίηση της περιουσίας της. Κατακρινόταν γιατί, όπως λεγόταν, ακίνητα και δωρεές έμεναν είτε σε αχρηστία με αποτέλεσμα να καταπατώνται συχνά, είτε γίνονταν αντικείμενο καπήλευσης των φιλάνθρωπων δωρητών τους στο βωμό προσωπικού οφέλους και όχι προς ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας με επίκεντρο την προσφορά στον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Ας μη ισοπεδώνουμε όμως τα πάντα.

Όλοι οι Ιεράρχες της Ελλάδος και όλα τα Μοναστήρια της Χώρας μας επιτελούν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, το οποίο για τον νηφάλιο και καλόπιστο ερευνητή δεν αντισταθμίζεται με τις όποιες φορολογικές διευκολύνσεις του Κράτους προς την Εκκλησία. Αντίθετα μάλιστα, με τα Γηροκομεία, τις Μονάδες Κατακοίτων, τα Ημερήσια συσσίτια και τα λοιπά, κοινωνικού χαρακτήρος, εκκλησιαστικά Ιδρύματα, συμπληρώνουμε το έργο του Κράτους και πολλές φορές αναπληρώνουμε την απουσία του Κράτους επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γεγονός που είναι πασιφανές σε όποιον δεν μιλά αορίστως, ρίχνοντας λάσπη στο μύλο της όποιας αντιεκκλησιαστικής προπαγάνδας, προβαίνοντας σε αυθαίρετες γενικεύσεις, άνευ σοβαρών πειστηρίων, στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αλλά έχει προηγουμένως σχηματίσει προσωπική αντίληψη και γνώμη, έχοντας επισκεφθεί και δει από κοντά το έργο που συντελείται από πλευράς κάθε Τοπικής Εκκλησίας στις κατά τόπους Μητροπόλεις!

Έτσι λοιπόν, για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, στα Καλάβρυτα, το Ελληνικό Κράτος δεν έχει ιδρύσει ούτε Γηροκομείο, ούτε Μονάδα χρονίως πασχόντων και Κατακοίτων! Για την μαρτυρική Επαρχία Καλαβρύτων, και τα γύρω χωριά, το Κράτος απουσιάζει, όσον αφορά τον τομέα περιθάλψεως του Γήρατος! Εκεί όμως δίνει τη μάχη της και τη μαρτυρία της η Εκκλησία! Η Ιερά Μητρόπολίς μας συντηρεί ένα Γηροκομείο δυναμικότητος 35 κλινών, (το Καλλιμανοπούλειον Εκκλησιαστικόν Διακονικόν Κέντρον) και μία Μονάδα περιθάλψεως και φροντίδας Κατακοίτων, δυναμικότητος 46 κλινών (η οποία στεγάζεται αυτοτελώς στο κτιριακό συγκρότημα του εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αρωγής και Αγωγής) ως παράρτημα του Καλλιμανοπουλείου Ιδρύματος. Στα δύο αυτά εκκλησιαστικά Ιδρύματα οι γέροντες παρακολουθούνται επί μονίμου βάσεως από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς, το οποίο μισθοδοτεί η ΕΚΚΛΗΣΙΑ προσφέροντας εργασία σε 33 άτομα και συμβάλλοντας ταυτοχρόνως με τις δικές της δυνάμεις στην οικονομική ενίσχυση ισάριθμων οικογενειών αλλά και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης της τοπικής Κοινωνίας, ένεκα της τροφοδοσίας των Ιδρυμάτων μας.
 • Παρένθεση:
  Στα Καλάβρυτα, όταν συνέβη η γενική καταστροφή και το Ολοκαύτωμα του έτους 1943 και τα παιδιά των θυμάτων του τόπου μας ορφάνεψαν, Κράτος δεν υπήρχε! Ήταν η περίοδος της Κατοχής. Υπήρχε όμως η Εκκλησία! Ο προκάτοχός μας αείμνηστος Μητροπολίτης Αγαθόνικος, ρίχτηκε τότε σε μια τιτάνια προσπάθεια για να κτίσει ένα σπίτι για τα ορφανά των Καλαβρύτων! Δούλευε ο ίδιος προσωπικά, μαζί του δε και κάποιοι κληρικοί της Μητροπόλεως όπως και μερικοί μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου και της Αγίας Λαύρας. Δούλευαν χειρονακτικά για να ρίξουν τα μπετά!! Και ας θυμηθούμε ότι λίγα χρόνια πριν τα μπετά ρίχνονταν με τον τενεκέ στον ώμο και όχι όπως σήμερα με μηχανικά μέσα, με πρέσσες κλπ! Δεν υπήρχαν μπετονιέρες και τα παρόμοια! Τότε λοιπόν η Εκκλησία έκτισε το Ορφανοτροφείο Καλαβρύτων, όπου στέγασε και περιέθαλψε εκατοντάδες παιδιών! Τα παιδιά αυτά σήμερα διαπρέπουν στην Κοινωνία, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό!

Με τα Γηροκομεία, τις Μονάδες Κατακοίτων, τα Ημερήσια συσσίτια και τα λοιπά, κοινωνικού χαρακτήρος, εκκλησιαστικά Ιδρύματα, η Εκκλησία της Ελλάδος συμπληρώνει το έργο του Κράτους και πολλές φορές αναπληρώνει την απουσία του Κράτους επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην επαρχία μας ο καθένας, όπως εν προκειμένω ο υποσημειούμενος στα Καλάβρυτα, συντηρούμε δύο Ιδρύματα παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών, από την λειτουργία των οποίων ο Κρατικός Προϋπολογισμός ωφελείται κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τις οποίες θα δαπανούσε, εάν το Ελληνικό Δημόσιο είχε εν λειτουργία αντίστοιχα δικά του, κρατικού χαρακτήρος, Ιδρύματα. Άρα εμμέσως πλην σαφώς, όσοι δραστηριοποιούμαστε στο Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο προς δόξαν Θεού, υπηρετώντας τον άνθρωπο, συμβάλλουμε στον Κρατικό Προϋπολογισμό και για αυτό είναι άδικο οι συνέπειες από την α ή την β συμπεριφορά μιας Μονής του Αγίου Όρους να βαρύνουν συλλήβδην την Εκκλησία της Ελλάδος.
Όλη αυτή, η των τελευταίων χρόνων συστηματική και ενορχηστρωμένη πολεμική κατά της Εκκλησίας, (καθώς στο πρόσωπο ολίγων γενικεύεται η επίθεση κατά του «ράσου» εν γένει από ανθρώπους που επιμένουν να αγνοούν όλες τις διαστάσεις του έργου που προσφέρει και κατά οιουδήποτε στηρίζει την Εκκλησία), όλες αυτές οι εξαγγελίες περί «δημεύσεως» ή και «φορολογήσεως» της εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ. είναι «εκρήξεις της στιγμής» και αποβλέπουν:

1) είτε στη δημιουργία εντυπώσεων ώστε ο πολίτης να ξεχάσει τα δικάτου προβλήματα, αλλά και τις καταχρήσεις του δημόσιου χρήματος, την εξαφάνιση του προϊόντος των ασφαλιστικών εισφορών, δηλ. τό άδειασμα του αποθεματικού των Ασφαλιστικών Ταμείων, με ενδεχόμενο να μην συνταξιοδοτηθεί ποτέ και αξιοπρεπώς ο εργαζόμενος,
2) είτε στην συγκομιδή ψήφων,
3) είτε ακόμη στη συρρίκνωση και την ταπείνωση της Εκκλησίας, προσπάθεια που έχει αρχίσει καιρό τώρα από εκείνους που επιθυμούν τον αφανισμό της όχι μόνο ως θεσμού αλλά και τον αφανισμό της από την συνείδηση των πιστών που γίνεται παράλληλα με την ενορχηστρωμένη επίθεση αφελληνισμού αυτού του τόπου και προδοσίας των Αρχών και των Αξιών του
Όμως συρρίκνωση και ταπείνωση της Εκκλησίας σημαίνει συρρίκνωση και ταπείνωση του Ελληνικού Λαού, τον οποίον εμείς, οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες, όταν παραμένουμε πιστοί οι ίδιοι στην υπόσχεσή μας προς τον Κύριο και την Αποστολή μας, υπηρετούμε με σεμνότητα, ταπείνωση και αυταπάρνηση. Η Εκκλησία είναι η φτωχομάνα του Λαού! Πολλοί επρόδωσαν και προδίδουν τον Ελληνικό Λαό! Η Εκκλησία όμως τον υπηρετεί σταθερά και χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα! Να γιατί συρρίκνωση και ταπείνωση της Εκκλησίας σημαίνει συρρίκνωση και ταπείνωση του Ελληνικού Λαού!

Β) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ καί Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟ-ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ!
Ωφελείται λοιπόν ο Κρατικός Προϋπολογισμός από τη λειτουργία των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών και πόσο; Ιδού και δεύτερη απόδειξη δια των συγκρίσεων. Ας μιλήσουμε με αριθμούς:

1) Στο Αίγιο π.χ όπου υπάρχει και λειτουργεί αντίστοιχο κρατικό Ίδρυμα, το γνωστό ΚΑΦΑ Αιγίου, το Κράτος δαπανά από τον κρατικό Προϋπολογισμό το ποσό των 992.000,00 €, περιθάλπει 28 πρόσωπα. και μισθοδοτεί 25 εργαζομένους. Το ποσό των 992.000,00 είναι το ύψος των προϋπολογισθέντων Εξόδων για το έτος 2008.
2) Την ίδια ώρα στο Αίγιο η Ιερά Μητρόπολις έχει εν λειτουργία ένα Γηροκομείο και μία Μονάδα Κατακοίτων, τα οποία συστεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο και συμπληρώνουν το κοινωνικό έργο του Κράτους, διότι υπηρετούν την Κοινωνία του Αιγίου, δηλ. τον Έλληνα πολίτη. Ονομάζεται ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», έχει ετήσιο για το έτος 2008 προϋπολογισμό 1.425.000,00 €, περιθάλπει 49 πρόσωπα. και μισθοδοτεί 29 εργαζομένους.
3) Στα Καλάβρυτα το Ίδρυμα «Καλλιμανοπούλειον Εκκλησιαστικόν Διακονικόν Κέντρον», έχει ετήσιο για το έτος 2008 προϋπολογισμό 921.700,00 €, περιθάλπει 30 αυτοεξυπηρετούμενα και 42 μη αυτοεξυπηρετούμενα πρόσωπα, συνολικώς 72 ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, και μισθοδοτεί 33 εργαζομένους, συντηρώντας αντίστοιχο αριθμό οικογενειών.

Άρα η Ιερά Μητρόπολις, δηλ. η Εκκλησία, δαπανά για λογαριασμό του Κράτους και επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου το ποσόν των 1.425.000,00 + 921.700,00 € = 2.346.700,00 €, ήτοι ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ € ετησίως, ποσόν το οποίον επωφελείται ο Κρατικός Προϋπολογισμός!!!!

ΑΣ ΜΗ ΓΕΝΙΚΕΥΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗ ΛΙΘΟΒΟΛΟΥΜΕ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμαρτύρομαι για την κακοποίηση, την οποία υφιστάμεθα εξ αφορμής της υποθέσεως της Μονής Βατοπεδίου, για την οποία δεν νομιμοποιούμαι να εκφέρω γνώμη. Άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες πρέπει να λάβουν θέση.
Γι αυτό και θα πρέπει λοιπόν κάποιος να υπενθυμίσει, ότι το Άγιο Όρος, σεβαστό κατά πάντα από όλους μας:
1) Δεν ανήκει στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός, ότι τα ζητήματά του εξετάζονται και ρυθμίζονται από το Υπουργείο των Εξωτερικών όχι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων!
2) Είναι αυτοδιοίκητο, άρα αποτελεί Κράτος εν Κράτει. Επομένως η οποιαδήποτε ατασθαλία, υπέρβαση, χαριστική πράξη κλπ. βαρύνει αποκλειστικά το Κράτος και τις Υπηρεσίες του. Είναι άδικο λοιπόν να υβρίζεται και να ταπεινώνεται η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή πράξεις και ενεργήματα μερικών Αγιορειτών Πατέρων.
3)Το Άγιο Όρος απολαμβάνει προνομίων, όχι μόνον φορολογικών αλλά και πολλών άλλων, τα οποία δεν απολαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος.
4)Το Άγιο Όρος αποτελεί θησαυροφυλάκιο όχι μόνον της Ορθοδοξίας μας αλλά και του Ελληνισμού και ως εκ τούτου καλώς προστατεύεται και καλώς απολαμβάνει των προνομίων, τα οποία του έχουν χορηγηθεί.
5)Η εκκλησιαστική Αρχή, εις την οποίαν υπάγεται και από την οποίαν ελέγχεται, καθ’ ο μέτρο ελέγχεται, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο «σιωπά»! Σεβαστό κατά πάντα, αλλά και σιγηλό! Ούτε μία λέξη δεν ακούσθηκε για το ζήτημα αυτό, ούτε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτε και από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου, παρά το γεγονός ότι για τις πράξεις της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου χλευάζεται η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως δια της σιωπής της αφήνει απροστάτευτη την «θυγατέρα» της, δηλ. την Εκκλησία της Ελλάδος! Και όμως το τίμημα είναι βαρύ! Και βαρύνει μόνο εμάς, την Εκκλησία της Ελλάδος! Συνεπώς άλλοι δηλ. σφάλλουν και άλλοι πληρώνουν τα σπασμένα!!!


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
20 Σεπτεμβρίου 2008

ο Μετρητής μας τώρα δείχνει 60.140 επισκέψεις

**************************


ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Μεταφέρουμε εδώ σχετικό υλικό

είτε προηγούμενες Αναρτήσεις από τό Blog,

είτε από το Δελτίο Τύπου της Ι.Μ.


Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2008
Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ


Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στην Κοινωνία μας είναι πολυσχιδής και πολύπλευρη! ‘Ένα πλήθος ανθρώπων ευεργετούνται!Κατ’ αρχήν είναι εκείνοι πού απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ευαγή Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας.
Είναι δηλ. οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες και οι γερόντισσες των δύο Γηροκομείων μας, το «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» ή (ΚΕΔΙΚ) στα Καλάβρυτα και το «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”» στο Αίγιο.Είναι επίσης εκείνοι, που ανήμποροι πια να αυτοεξυπηρετηθούν, με περισσή στοργή προστατεύον- ται στις δύο Μονάδες Κατάκοιτων, που λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο Αίγιο, όσο και στα Καλάβρυτα.Πρέπει να προστεθούν ακόμη όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα ζεστό και προ πάντων ένα εκλεκτό πιάτο φαγητού, αυτό που προσφέρεται από το Εστιατόριο «το Στέκι της Αγάπης» στο Αίγιο.Είναι όσοι σε τακτά διαστήματα παραλαμβάνουν είδη διατροφής και καθαριότητος από το κατάστημα, που ονομάσαμε «το Κελάρι της Αγάπης».Ας μνημονεύσουμε εδώ και τις ευεργετικές υπηρεσίες, που παρέχει στην Επαρχία Καλαβρύτων ιδιαίτερα το «Εκκλησια- στικόν Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής», το πολύ γνωστό και με λαμπρή ιστορία «το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Καλαβρύτων», όπως λεγόταν μέχρι χθες.Ευεργετούνται επίσης όσοι φοιτούν στις Σχολές μας και μαθαίνουν είτε τη Βυζαντινή Μουσική, είτε την Αγιογραφία και τη Ζωγραφική Τέχνη στις αντίστοιχες σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα προς το παρόν λειτουργεί μόνο η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε το Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο Αίγιο, όπου στεγάζονται οι παραπάνω Σχολές, αλλά και το “Interner Cafe”, το οποίο προσφέρεται στους αγαπητούς φοιτητές των ΤΕΙ Αιγίου.Αλλά και το Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ) της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον λειτουργεί στο Αίγιο και διαθέτει Παράρτημα στα Καλάβρυτα.Είναι τα παιδιά μας που φιλοξενούνται κάθε χρόνο το καλοκαίρι στις Κατασκηνώσεις μας στα μαρτυρικά, αλλά και μαγευτικά, Καλάβρυτα.Ας προστεθούν επίσης και τα πλήθη των νέων από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που φιλοξενούνται ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι) στο Διεθνές Κέντρο Νεότητος «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», που λειτουργεί στα Καλάβρυτα.Είναι οι ακροατές των ραδιοφωνικών εκπομπών, που παρέχονται από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μας «Διακονία και Μαρτυρία», από τη συχνότητα 102,3 στα FM στο Αίγιο και 92,1 FM στα Καλάβρυτα.Είναι και εκείνοι, οι οποίοι χωρίς κόπο βρίσκουν ένα καλό βιβλίο πνευματικής οικοδομής στο βιβλιοπωλείο μας με τίτλο «Βιβλίο και Εικόνα».Ας προσθέσουμε εδώ και τους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Stands, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μερικούς ιερούς Ναούς. Βρίσκουν εκεί, καθώς διαβαίνουν, ένα καλό βιβλίο, ένα περιοδικό ή ένα χριστιανικό έντυπο, είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για την ενημέρωσή τους ή την πνευματική οικοδομή τους.Μια και έγινε λόγος για χριστιανικά έντυπα ας μνημονεύσουμε εδώ τα πληροφοριακά έντυπα της Μητροπόλεως «Διακονία και Μαρτυρία» και «Στοργή στα Γηρατειά, τις ρίζες της ζωής μας», που κυκλοφορούν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε μερικές χιλιάδες αντιτύπων και διανέμονται δωρεάν ταχυδρομικώς και όχι μόνο και ενημερώνουν για τη ζωή και τη δράση μας.Τέλος πρέπει να μνημονευθoύν τόσο η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στη διεύθυνση web site www.im-ka.gr, όσο και οι ιστοσελίδες των διαφόρων τομέων δράσεως, όπως http://users.otenet.gr/~kedikmh/ του ΚΕΔΙΚ, www.a-melathron.gr του Γηροκομείου «ο Άγιος Χαράλαμπος» Αλλά και ο ιστότοπος (blog), του οποίου επιμελείται προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.comΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:Ένα πλήθος εθελοντών, κυρίως δε εθελοντριών κυριών, που σαν τις μέλισσες τριγυρίζουν γύρω από τις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ασκούν το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον τους.Είναι εκείνοι που έρχονται είτε για να πλύνουν τους γέροντες, είτε για να τους συνοδεύσουν στις εξόδους τους, είτε για να υπηρετήσουν στην κουζίνα, είτε για να ψάλουν στις τακτικές ακολουθίες, που γίνονται στα παρεκκλήσια των Ιδρυμάτων μας κλπ.Είναι οι μουσικοί, που έρχονται σε τακτά διαστήματα για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους των Γηροκομείων μας.Είναι τα εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι διάφοροι φιλάνθρωποι, που προσφέρουν γεύματα στα Γηροκομεία μας.Είναι οι καταστηματάρχες, που προσφέρουν δωρεάν είτε ένα γεύμα, είτε ένα καφέ στους γέροντες κλπ.Είναι οι καθηγητές-καλλιτέχνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Σχολές μαθητείας της Ιεράς Μητροπόλεως.Είναι τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ευαγών Ιδρυμάτων μας, που τα διοικούν και τα οποία συνεδριάζουν τακτικά και επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των.Είναι οι εθελόντριες κυρίες, που θυσιάζονται είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να καθαρίσουν, είτε για να εκτελέσουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες (όπως στο τηλεφωνικό κέντρο), είτε για να διδάξουν το λόγο του Θεού στους γέροντες και τις γερόντισσες των Γηροκομείων μας. Αυτές δηλ. που καθημερινά, αφήνουν για λίγο την οικογένειά τους, και έρχονται κοντά μας για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίας των στο όνομα του Χριστού μας. Ένα αληθινό μελίσσι τριγυρίζει εδώ και εκεί στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ευφραίνει την καρδιά μας.Ανάμεσα στους εθελοντικώς κοπιάζοντες κοντά μας είναι διακεκριμένα πρόσωπα της Κοινωνίας μας, άνθρωποι του πνεύματος, λειτουργοί των γραμμάτων, οι οποίοι ταπεινά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο έργο του Θεού.Μεταξύ των εθελοντριών μας αξίζει να μνημονεύσουμε την κυρία Α.Μ. στο Αίγιο έχει προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο της Εκκλησίας, τώρα δε διακονεί το έργο της αγάπης στο Παλατάκι της Αγάπης «ο άγ. Χαράλαμπος». Το πονάει περισσότερο από το σπίτι της και έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον.Μεταξύ των εθελοντριών μας επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε και την κυρία Χ.Α. στα Καλάβρυτα προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο του Καλλιμανουλείου Ιδρύματος. Ξυπνάει πρώτη, κοιμάται τελευταία, φροντίζει τα πάντα, κρατάει τα κλειδιά, παρακολουθεί τα πάντα, έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον! Σήμερα είναι ογδόντα τεσσάρων ετών, μια γυναίκα-φαινόμενο αντοχής και αυτοθυσίας!Είναι επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών ιερέων μας, οι οποίοι ανελλειπώς επισκέπτονται τα Ιδρύματά μας για να τελέσουν την θεία λειτουργία και τις άλλες ιεροτελεστίες.ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑΥπάρχει και μια άλλη αθέατη όψη της προσφοράς της Μητροπόλεώς μας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η εργασία την οποία εξασφαλίζει και προσφέρει σε ένα πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι υπό την στέγη της τοπικής Εκκλησίας κερδίζουν τα προς το ζειν.Στο σημείωμα αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την πτυχή της προσφοράς μας. Στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως απασχολούνται είτε με πλήρη απασχόληση, και λαμβάνουν κανονικές αμοιβές, είτε με μερική απασχόληση, οπότε λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! Για την πληρωμή των μισθών ή επιδομάτων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, κατά τον μήνα Ιούλιο, για την πληρωμή μισθών, επιδόματος αδείας και εισφορών Ι.Κ.Α. από την Ιερά Μητρόπολη εκταμιεύθηκαν συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ και ΕΝΑ ΕΥΡΩ (139.621,00 €) ή άλλως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (47.575.855) δραχμές, για να μη ξεχνάμε και τη δραχμούλα μας.Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει να προστεθή ένας αριθμός τριάντα περίπου (30) εργαζομένων στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνος «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ», των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται μεν από τον εργοδότη-μισθωτή και πέντε (5) επίσης θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής του Μεγάλου Σπηλαίου «Grand Chalet”, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται επίσης από τον εργοδότη-μισθωτή. Οι θέσεις αυτές εδημιουργήθησαν από την Ιερά Μητρόπολη.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Ένας μικρός στρατός λοιπόν εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, συντηρώντας την οικογένειά του, σε περίοδο που η ανεργία μαστίζει αλύπητα, οι οποίοι κερδίζουν το ψωμί τους μέσα σε ένα πολιτισμένο χριστιανικό περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και αξιοπρέπεια.130 άτομα (95+35) εργάζονται κοντά μας με σχέση αμειβομένης εργασίας.200 περίπου άτομα εργάζονται κοντά μας ανιδιοτελώς και προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά.Αυτή είναι μια άλλη όψη της Διακονίας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣκαι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 16.682,43

2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»

42 ΝΗΠΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.970,13


3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 100 ΠΑΙΔΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.436,00

4. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥ - ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨

50 ΤΡΟΦΙΜΟΙ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 28 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 51.526,34

5. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ«ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 30- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 21

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 42- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 12

ΣΥΝΟΛΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 72 -ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 33 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 50.522,95

6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨

ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 35 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗΣΑΝ 534 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.847,00

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ¨ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨

ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 1700€

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.207,85

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ(πρ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.894,00

9. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΒΙΒΛΙΟ & ΕΙΚΟΝΑ»

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.749,00

10. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

80 ΜΑΘΗΤΕΣ - 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 2.785,89

11. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

25 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

12. ΙΝΤΕRNET CAFÉ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

13. α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ»

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 30

β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ “GRAND CHALET"

ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 5

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13 Αυγούστου 2008,ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ


α.α. 62/2007 14 Αυγούστου 2007

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΎΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με ιδιαίτερη χαρά η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ανακοινώ­νει πως την ερχόμενη Κυριακή, 19.08.2007 και ώρα 11.00 πμ, παρουσία των συμπο­λιτών μας και των τοπικών αρχών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος στα Καλάβρυτα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελέσει τα εγκαίνια ενός ακόμη έργου ανθρωπιάς και ζεστασιάς, προς ανακούφιση και περίθαλψη των χρονίως πασχόντων της τρίτης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν σο­βαρά προβλήματα υγείας.
Πρόκειται για τα εγκαίνια μιας νέας πτέρυγας στην κατά τον Αύγουστο του 2002 ιδρυθείσα, «Μονάδα Φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων», που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείου της πόλης, διοικείται από την Ιερά Μητρόπολη, στηρίζεται και συντηρείται κυρίως από δωρεές και την ευγενική χορηγία του μεγάλου ευεργέτη της πόλης μας, κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου.
Η εν λόγω, «Μονάδα Φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων», γεροντισσών και γερόντων, δημιουργήθηκε κατόπιν των πιεστικών αναγκών της πε­ριοχής για αύξηση των κλινών και επέκταση των δραστηριοτήτων του πρώτου φιλαν­θρωπικού Ιδρύματος της πόλης, που ιδρύθηκε το 1989, στα Καλάβρυτα, δηλ. του «Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου», όπου φιλοξενούνται σήμερα, άνω των 35, αυτοεξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι. Η επέκταση του, με την ί­δρυση νέας μονάδας φροντίδας κατάκοιτων, στο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείο (αναγέρθηκε μετά την κατοχή), για να στεγάσει τα ορφανά της μεγάλης "Σφαγής των Καλαβρύτων»), υλοποιήθηκε ύστερα από την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων οικογενειών των πόλης μας και των γύρω περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρακτική δυσκολία στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας και νοσηλείας, για την τρίτη ηλικία.
Το έργο της Μητρόπολης, ενδυναμώνεται με την Χάρη του Θεού από την εμπι­στοσύνη, με την οποία, ο πιστός λαός περιβάλλει την Εκκλησία, προς επιτέλεση του πρωτίστου χρέους Της, να συνδράμει τον πάσχοντα άνθρωπο και να απαλύνει τον πόνο ίων σεβαστών απόμαχων της ζωής, οι οποίοι αξίζουν την καλύτερη δυνατή, ποιοτική φιλοξενία, σε περιβάλλον ει δυνατόν οικογενειακής θαλπωρής, καθώς από πλευράς φυσικού κάλλους, η φύση συνεχίζει να περιβάλλει με την ομορφιά της - α­κόμη και μετά το πρόσφατο, εκτεταμένο, οδυνηρό ολοκαύτωμα- τα Μαρτυρικά Καλάβρυτα.
Για την επιτέλεση του χρέους αυτού, στο συγκεκριμένο Ίδρυμα, μοχθούν κα­θημερινά οι 25 νοσηλευτές, καθαριστές και μάγειροι, που εργάζονται νυχθημερόν, υπό την σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και οι αξιόλογοι εθελοντές και εθελόντριές μας, οι οποίες ζεσταίνουν με την συντροφιά, την ανθρωπιά και το χα­μόγελο τους, τις ψυχές των ηλικιωμένων.
Η δαπάνη για την λειτουργία και των δύο Μονάδων (Γηροκομείου και Κατά­κοιτων) κατά το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των 866.200 €.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Η ιεραποστολή, η κοινωνική μέριμνα, η φροντίδα για την νεολαία και η ανά­πτυξη ενός πυκνού δικτύου Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, αποσκοπώντας να α­παλύνει τον ανθρώπινο πόνο, αποτελεί προτεραιότητα για την Ϊερά Μητρόπολη και τα κληρικολαϊκά στελέχη της, από της αναλήψεως των ποιμαντορικών καθηκόντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου .

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων :
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ:
1) «Μονάδα Φροντίδας Μη Αυτοεξυπηρετούμενων»
2) «Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο»
Διαθέτει : 35 κλίνες στο Γηροκομείο, 28 κλίνες για φιλοξενία συνεδρίων κλπ. πα­ρομοίων εκδηλώσεων, 12 δωμάτια , αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων, χώρο ερ­γασιοθεραπείας, σύγχρονο εξοπλισμό και καλαίσθητο διάκοσμο. Εργάζονται 25 έμπειροι νοσηλευτές, καθαριστές και μάγειροι. Τελούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια.

3) ΑΙΓΙΟ: «Το Παλατάκι της Αγάπης ο Άγιος Χαράλαμπος»

Φιλοξενούνται 50 γέροντες που τελούν υπό την συνεχή επίβλεψη Ιατρού, νοσηλευτών και 30μελούς ειδικευ­μένου προσωπικού. Για την ψυχαγωγία τους, εκτός των εκδηλώσεων διοργανώνο­νται από την Δ/νση εκδρομές, μια με δύο φορές την εβδομάδα με το πουλμανάκι του Ιδρύματος.

4) Βρεφονηπιακός Σταθμός, «Τα Αγγελουδάκια» για την διευκόλυνση των ερ-γαζόμενων μητέρων και τα παιδιά που έχουν ανάγκη στοργής. Ιδιαίτερα επιμελη­μένοι χώροι και καθημερινή σίτιση των παιδιών.

5) Εστιατόριο παροχής Δωρεάν Φαγητού, «Στέκι της Αγάπης» για τους ενδεείς και διερχόμενους κουρασμένους περιηγητές, (πρόσφατα παρείχε επί καθημερινής βάσεως, φαγητό στους πυροπαθείς συμπολίτες; μας και συνεχίζει), καθώς και

6) Βοηθήματα σε φάρμακα, τρόφιμα και χρήματα από το Ταμείο Φιλανθρωπίας και Ευποιίας της Ι. Μητροπόλεως, σε αγροτικές οικογένειες, μαθητές και φοιτητές.
Πλούσιο φωτογραφικό και άλλο υλικά για την Ιστορία και
το έργο της Ι. Μητροπόλεως θα Βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
1) Από το Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων www.users.otenet.gr/~kedikmh
2) Από τα Ιδρύματα Αιγίου - Αγάπης Μέλαθρον www.a-melathron.gr

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ευχαριστεί τον Θεόν, που την αξιώνει να συμπαρίσταται εμπράκτως, με όλες τις δυνάμεις της, στους έ­χοντας την χρείαν της, συνανθρώπους μας, και παράλληλα ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας, όλους όσοι, επωνύμως και ανωνύμως, στήριξαν και στηρίζουν εν παντί τρόπω στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, το φιλανθρωπικό της έργο, προς δόξαν Θεού, εις τρόπον ώστε, να μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή της και να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο συνδράμοντας τους με ποιοτικό έργο, αγάπη και κυρίως Ανθρωπιά.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

α.α. 63/2007 19 Αυγούστου 2007


ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΙΚ
(του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ) ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ


Έγιναν (σήμερα 19 Αυγούστου στα Καλάβρυτα τα εγκαίνια της νιας πτέρυγας της Μονάδας Μη Αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων (Κατάκοιτων) με την οποία προστέθηκαν 18 κλίνες στην ήδη υπάρχουσα Μονάδα των 24 κλινών, ΐ] οποία λειτουργεί στο παραδοσιακό κτίριο του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων ως Παράρτημα καί συμπλήρωμα του Καλλιμανοπουλείου Εκκλη­σιαστικού Διακονικού Κέντρου (ΚΕΔΙΚ).
Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος παρουσίασε στους εκλεκτούς προσκεκλημένου του ορι­σμένα στατιστικά στοιχεία, με τα οποία καταδεικνύεται και αποδεικνύεται η πολύ σημαντική προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στη Κοινωνία της μαρτυρικής Ε­παρχίας των Καλαβρύτων.
Το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο (ΚΕΔΙΚ) άρχι­σε να λειτουργεί στις 17 Αυγούστου 1989 δυναμικότητος 30 κλινών νια να εξυπη­ρετήσει τους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες της περιοχής. Την εποχή εκείνη μεγάλο ρολό έπαιζε η κα Διαμάντω Μπουρδή, ολοκληρωτικά αφιερωμένη στο έρ­γο του ιδρύματος με μηδενικές αποδοχές. Αργότερα τη θέση της ανωτέρω ανέλα­βε η κα Χρυσαυγή Αγγελακοπούλου. Και οι δυο μέχρι σήμερα εργάζονται 18 ώρες το 24ωρο, χωρίς μισθό, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, χωρίς αργίες!
Στις 19 Αυγούστου 2002 κρίθηκε αναγκαίο να δια χωρισθούν οι αυτοεξυπη­ρετούμενοι από τους κατάκοιτους. Έτσι δημιουργήθηκε νέα Μονάδα στις εγκα­ταστάσεις του Ορφανο- τροφείου Καλαβρύτων, δυναμικότητος 24 κλινών. Στη συ­νέχεια έπειτα από την πολύ σημαντική δωρεά του Ομογενούς και Μεγάλου Ευ­εργέτου των Καλαβρύτων κ. Γρηγορίου Καλλιμανοπούλου, πού έφθασε το ύψος των 676.250, 00 €, ανακαινίσθηκαν πλήρως τά κτίρια του ΚΕΔΙΚ καί του Ορ­φανοτροφείου.
Στις 19 Αυγούστου 2007 ένα τμήμα του Ισογείου του Ορφανοτροφείου δια­μορφώθηκε καταλλήλως καί έτσι δημιουργήθηκε η νέα πτέρυγα, με την οποίαν προστέθηκαν 18 κλίνες.

Κατά το έτος 2001 το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 30 στις 30 κλίνες απασχολούσε 13 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό καί ένα εσωτερικό γιατρό, χωρίς να υπολογίζονται οι εθελοντικώς προσφέροντες τις υπηρεσίες τους. Τα έξοδα λειτουργί­ας του ανήλθαν στο ποσό των 260.000,006. Τότε υπήρχαν 25 αιτήσεις ενδιαφερο­μένων για εισαγωγή στο Ίδρυμα.

Κατά τό έτος 2002, μετά την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδος Κατάκοιτο το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 42 στις 46 διαθέσιμες κλίνες, απασχολούσε 23 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό καί ένα εσωτερικό γιατρό, και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους, Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 712.156,00 €. Τότε δεν υπήρχαν αιτήσεις ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο Ίδρυμα.
Κατά το έτος 2006 το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 54 στις 54 διαθέσιμες κλίνες, απασχολούσε 27 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό και δύο εσωτερικούς γιατρούς και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους, Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 866.200,00 €. Τότε υπήρχαν 23 αιτήσεις ενδιαφερομένου για εισαγωγή στο Ίδρυμα. Τα έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων στο Χολαργό, περί των οποίων κάνει λόγο το βιβλίο τη κας Εύας Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου μέ τίτλο «Ένα λιθαράκι ακόμη» ανήλθαν στο ποσό των 138.971,73 ΕΥΡΩ.
Σήμερα, δηλ. κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το ΚΕΔΙΚ έχει πληρότητα 54 στις 54 διαθέσιμες κλίνες, απασχολεί 27 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό καί δύο εσωτερικούς γιατρούς, και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους. Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 429.480,006. Σήμερα υπάρχουν 29 αιτήσεις ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο Ιδρυμα. Η πρώτη αίτηση υποβλήθηκε την 11. 01. 2006 και έκτοτε παραμένει στη λίστα αναμονής·
Συνολικά το ΚΕΔΙΚ σήμερα διαθέτει 72 κλίνες, 30 στη Μονάδα του Γηροκομείου (αυτοεξυπηρετούμενοι) καί 42 στη Μονάδα Κατάκοιτων.
Τα έξοδα λειτουργίας σε ετήσιο κύκλο ανέρχονται στο ποσό των 850.000 € πε( που. Τώρα πλέον μέ τήν προσθήκη των 18 κλινών θα αυξηθή το προσωπικό, αυξηθούν επίσης τα έξοδα λειτουργίας.
Από 1.1.2001 μέχρι 30.06.2007 το σύνολο των δαπανών για την λειτουργία αμφοτέρων των Μονάδων ανήλθε στο ποσό των 4.903.598,00 ΕΥΡΩ 1.670.901,018 δρχμ.
Από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΔΙΚ (έτος 1989) μέχρι σήμερα το σύνολο των δαπανών για την λειτουργία αμφοτέρων τ ων Μονάδων ανήλθε στό ποσό τα 6.828.044,99 ΕΥΡΩ ή 2.326.656,330 δρχμ.
Στό Καλλιμανοπούλειο βρίσκουν θαλπωρή και προστασία 72 απόμαχοι ζωής. Από το Καλλιμανοπούλειο ζουν και συντηρούνται τριάντα οικογένειες, οι οποίες τώρα πλέον θα αυξηθούν. Από το Καλλιμανοπούλειο ενισχύεται οικονομικώς η αγορά των Καλαβρύτων. Αυτή είναι η αθόρυβη, ταπεινή και αφανής προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως σε χρήμα στην Κοινωνία των Καλαβρύτων! Να μειωθεί, ότι τα Ιδρύματα μας στο Αίγιο δεν συμπεριλαμβάνονται στα μεγέθη αι) τά. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

Έντονα απασχολεί τα ΜΜΕ και την κοινή Γνώμη η Ιερά Μονή Βατοπεδίου.
Πολύς λόγος έγινε για τις δραστηριότητες των μοναχών, τους προσκυνητές αλλά και την διάθεση δημόσιας έκτασης προς τη Μονή με διαδικασίες τις οποίες ερευνά η Δικαιοσύνη. Ωστόσο ο αντίκτυπος, τόσο από πλευράς εσφαλμένων ενεργειών τινών εκ των εμπλεκομένων, όσο και σκοπίμων ενδεχομένως, εξ άλλων, που δεν συνάδουν προς την ενίσχυση του θρησκευτικού βιώματος του μοναχισμού και την ανάδειξη των κειμηλίων και του Ησυχασμού, βαρύνει κυρίως την «Εκκλησία». Και μάλιστα την Εκκλησία εν γένει, αφού στην συνείδηση του Έλληνα και πιστού δεν γίνεται διάκριση, μεταξύ Εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πάσης φύσεως και προέλευσης καταγγέλλοντες, των τηλεοπτικών παραθύρων, με εξαίρεση μονάχα ολίγους, να μέμφονται «την Εκκλησία» και μάλιστα την Εκκλησία της Ελλάδος!!, με φράσεις όπως « Σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία αυτά γίνονται όπως στο Βατοπέδι» είτε από άγνοια είτε από κακόβουλη σκοπιμότητα, καθώς είναι γνωστό ότι η Αθωνική Πολιτεία δεν ανήκει στην δικαιοδοσία της Ελλαδικής Εκκλησίας ούτε και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, καθόσον διέπεται από ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκησης, και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η οργή όμως του κόσμου που μοχθεί καθημερινά για να επιβιώσει με επαχθή φορολογία, από την διαρκή προβολή των ποσών που διατέθηκαν μέσω της Μονής, ερευνάται το πού, στρέφεται εναντίον όλων των εκκλησιαστικών παραγόντων, που βάσει και της εντοπιότητας ανήκουν και στελεχώνουν διοικητικά την Εκκλησία της Ελλάδος . Αυτό όμως είναι μια μεγάλη αδικία εις βάρος μας. Επειδή εμείς, οι ανήκοντες στην Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε τα προνόμια των Αγιορειτών απολαμβάνουμε, ούτε και τις οικονομικές δυνατότητες των Αγιορειτών Πατέρων διαθέτουμε. Το Άγιο Όρος δεν φορολογείται για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, ως ελέχθη, σε αντίθεση όμως, με αυτό που ισχύει για τις νόμιμες δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι εν Ελλάδι Μητροπόλεις, όταν αξιοποιούν (ως έχουν χρέος) διαφανώς και με κάθε νόμιμο τρόπο την ιδιοκτησία τους, επ ωφελεία τόσο της τοπικής Εκκλησίας και της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, όσο και για την ενίσχυση του πολυσχιδούς φιλανθρωπικού έργου που αναπτύσσουν, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάδειξη του θρησκευτικού πολιτιστικού πλούτου μόνο, αλλά αποσκοπεί στην ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, γηροκομείων, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσηλευτικών κέντρων, στέγασης και δωρεάν σίτισης απόρων, ενίσχυσης των φτωχών οικογενειών και άλλων ενδεών κλπ, ισάξιο της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. Γι΄ αυτό χρειάζονται οι οικονομικοί πόροι στην Εκκλησία και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται, στα πλαίσια πάντα της τήρησης της νομιμότητας. Ας μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κατακρινόταν επί χρόνια για αδράνεια ως προς την αξιοποίηση της περιουσίας της. Κατακρινόταν γιατί, όπως λεγόταν, ακίνητα και δωρεές έμεναν είτε σε αχρηστία με αποτέλεσμα να καταπατώνται συχνά, είτε γίνονταν αντικείμενο καπήλευσης των φιλάνθρωπων δωρητών τους στο βωμό προσωπικού οφέλους και όχι προς ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας με επίκεντρο την προσφορά στον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Ας μη ισοπεδώνουμε όμως τα πάντα.

Όλοι οι Ιεράρχες της Ελλάδος και όλα τα Μοναστήρια της Χώρας μας επιτελούν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, το οποίο για τον νηφάλιο και καλόπιστο ερευνητή δεν αντισταθμίζεται με τις όποιες φορολογικές διευκολύνσεις του Κράτους προς την Εκκλησία. Αντίθετα μάλιστα, με τα Γηροκομεία, τις Μονάδες Κατακοίτων, τα Ημερήσια συσσίτια και τα λοιπά, κοινωνικού χαρακτήρος, εκκλησιαστικά Ιδρύματα, συμπληρώνουμε το έργο του Κράτους και πολλές φορές αναπληρώνουμε την απουσία του Κράτους επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γεγονός που είναι πασιφανές σε όποιον δεν μιλά αορίστως, ρίχνοντας λάσπη στο μύλο της όποιας αντιεκκλησιαστικής προπαγάνδας, προβαίνοντας σε αυθαίρετες γενικεύσεις, άνευ σοβαρών πειστηρίων, στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αλλά έχει προηγουμένως σχηματίσει προσωπική αντίληψη και γνώμη, έχοντας επισκεφθεί και δει από κοντά το έργο που συντελείται από πλευράς κάθε Τοπικής Εκκλησίας στις κατά τόπους Μητροπόλεις!

Έτσι λοιπόν, για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, στα Καλάβρυτα, το Ελληνικό Κράτος δεν έχει ιδρύσει ούτε Γηροκομείο, ούτε Μονάδα χρονίως πασχόντων και Κατακοίτων! Για την μαρτυρική Επαρχία Καλαβρύτων, και τα γύρω χωριά, το Κράτος απουσιάζει, όσον αφορά τον τομέα περιθάλψεως του Γήρατος! Εκεί όμως δίνει τη μάχη της και τη μαρτυρία της η Εκκλησία! Η Ιερά Μητρόπολίς μας συντηρεί ένα Γηροκομείο δυναμικότητος 35 κλινών, (το Καλλιμανοπούλειον Εκκλησιαστικόν Διακονικόν Κέντρον) και μία Μονάδα περιθάλψεως και φροντίδας Κατακοίτων, δυναμικότητος 46 κλινών (η οποία στεγάζεται αυτοτελώς στο κτιριακό συγκρότημα του εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αρωγής και Αγωγής) ως παράρτημα του Καλλιμανοπουλείου Ιδρύματος. Στα δύο αυτά εκκλησιαστικά Ιδρύματα οι γέροντες παρακολουθούνται επί μονίμου βάσεως από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς, το οποίο μισθοδοτεί η ΕΚΚΛΗΣΙΑ προσφέροντας εργασία σε 33 άτομα και συμβάλλοντας ταυτοχρόνως με τις δικές της δυνάμεις στην οικονομική ενίσχυση ισάριθμων οικογενειών αλλά και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης της τοπικής Κοινωνίας, ένεκα της τροφοδοσίας των Ιδρυμάτων μας.
Παρένθεση:
Στα Καλάβρυτα, όταν συνέβη η γενική καταστροφή και το Ολοκαύτωμα του έτους 1943 και τα παιδιά των θυμάτων του τόπου μας ορφάνεψαν, Κράτος δεν υπήρχε! Ήταν η περίοδος της Κατοχής. Υπήρχε όμως η Εκκλησία! Ο προκάτοχός μας αείμνηστος Μητροπολίτης Αγαθόνικος, ρίχτηκε τότε σε μια τιτάνια προσπάθεια για να κτίσει ένα σπίτι για τα ορφανά των Καλαβρύτων! Δούλευε ο ίδιος προσωπικά, μαζί του δε και κάποιοι κληρικοί της Μητροπόλεως όπως και μερικοί μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου και της Αγίας Λαύρας. Δούλευαν χειρονακτικά για να ρίξουν τα μπετά!! Και ας θυμηθούμε ότι λίγα χρόνια πριν τα μπετά ρίχνονταν με τον τενεκέ στον ώμο και όχι όπως σήμερα με μηχανικά μέσα, με πρέσσες κλπ! Δεν υπήρχαν μπετονιέρες και τα παρόμοια! Τότε λοιπόν η Εκκλησία έκτισε το Ορφανοτροφείο Καλαβρύτων, όπου στέγασε και περιέθαλψε εκατοντάδες παιδιών! Τα παιδιά αυτά σήμερα διαπρέπουν στην Κοινωνία, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό!

Με τα Γηροκομεία, τις Μονάδες Κατακοίτων, τα Ημερήσια συσσίτια και τα λοιπά, κοινωνικού χαρακτήρος, εκκλησιαστικά Ιδρύματα, η Εκκλησία της Ελλάδος συμπληρώνει το έργο του Κράτους και πολλές φορές αναπληρώνει την απουσία του Κράτους επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην επαρχία μας ο καθένας, όπως εν προκειμένω ο υποσημειούμενος στα Καλάβρυτα, συντηρούμε δύο Ιδρύματα παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών, από την λειτουργία των οποίων ο Κρατικός Προϋπολογισμός ωφελείται κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τις οποίες θα δαπανούσε, εάν το Ελληνικό Δημόσιο είχε εν λειτουργία αντίστοιχα δικά του, κρατικού χαρακτήρος, Ιδρύματα. Άρα εμμέσως πλην σαφώς, όσοι δραστηριοποιούμαστε στο Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο προς δόξαν Θεού, υπηρετώντας τον άνθρωπο, συμβάλλουμε στον Κρατικό Προϋπολογισμό και για αυτό είναι άδικο οι συνέπειες από την α ή την β συμπεριφορά μιας Μονής του Αγίου Όρους να βαρύνουν συλλήβδην την Εκκλησία της Ελλάδος.
Όλη αυτή, η των τελευταίων χρόνων συστηματική και ενορχηστρωμένη πολεμική κατά της Εκκλησίας, (καθώς στο πρόσωπο ολίγων γενικεύεται η επίθεση κατά του «ράσου» εν γένει από ανθρώπους που επιμένουν να αγνοούν όλες τις διαστάσεις του έργου που προσφέρει και κατά οιουδήποτε στηρίζει την Εκκλησία), όλες αυτές οι εξαγγελίες περί «δημεύσεως» ή και «φορολογήσεως» της εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ. είναι «εκρήξεις της στιγμής» και αποβλέπουν:

1) είτε στη δημιουργία εντυπώσεων ώστε ο πολίτης να ….ξεχάσει τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ και τις ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ που δίχως να ερωτηθεί, καταχράστηκαν μερικοί ή διασκορπίσθηκαν σε προμήθειες ή καταναλώθηκαν «υπέρ του αδιαφανούς πλουτισμού επωνύμων, συγγενών και φίλων τους …. αφήνοντας τα ασφαλιστικά του ταμεία άδεια, με κίνδυνο να μην συνταξιοδοτηθεί ποτέ και αξιοπρεπώς ο εργαζόμενος, εξαναγκάζοντας τον Έλληνα οικογενειάρχη στον συνεχή δανεισμό και στην φτώχεια παρά την από το πρωί ως το βράδυ εργασία του, με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα ούτε της παροχής στοιχειώδους φροντίδας σε πάσχοντα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι προστρέχει στην Εκκλησία, την φτωχομάνα του Λαού.
2) είτε στην συγκομιδή ψήφων,
3) είτε ακόμη στη συρρίκνωση και την ταπείνωση της Εκκλησίας, προσπάθεια που έχει αρχίσει καιρό τώρα από εκείνους που επιθυμούν τον αφανισμό της όχι μόνο ως θεσμού αλλά και τον αφανισμό της από την συνείδηση των πιστών που γίνεται παράλληλα με την ενορχηστρωμένη επίθεση αφελληνισμού αυτού του τόπου και προδοσίας των Αρχών και των Αξιών του
Όμως συρρίκνωση και ταπείνωση της Εκκλησίας σημαίνει συρρίκνωση και ταπείνωση του Ελληνικού Λαού, τον Οποίον εμείς, οι Εκκλησιαστικοί Πατέρες, όταν παραμένουμε πιστοί οι ίδιοι στην υπόσχεσή μας προς τον Κύριο και την Αποστολή μας να υπηρετούμε τον συνάνθρωπο, με συναίσθηση του ότι είναι κατ’εικόνα και καθ’ ομοίωση του Υψίστου, υπηρετούμε με σεμνότητα, ταπείνωση και αυταπάρνηση.


Β) ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ωφελείται λοιπόν ο Κρατικός Προϋπολογισμός από τη λειτουργία των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών και πόσο; Ιδού και δεύτερη απόδειξη δια των συγκρίσεων. Ας μιλήσουμε με αριθμούς:

1) Στο Αίγιο π.χ όπου υπάρχει και λειτουργεί αντίστοιχο κρατικό Ίδρυμα, το γνωστό ΚΑΦΑ Αιγίου, το Κράτος δαπανά από τον κρατικό Προϋπολογισμό το ποσό των 992.000,00 €, περιθάλπει 28 πρόσωπα. και μισθοδοτεί 25 εργαζομένους. Το ποσό των 992.000,00 είναι το ύψος των προϋπολογισθέντων Εξόδων για το έτος 2008.
2) Την ίδια ώρα στο Αίγιο η Ιερά Μητρόπολις έχει εν λειτουργία ένα Γηροκομείο και μία Μονάδα Κατακοίτων, τα οποία συστεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο και συμπληρώνουν το κοινωνικό έργο του Κράτους, διότι υπηρετούν την Κοινωνία του Αιγίου, δηλ. τον Έλληνα πολίτη. Ονομάζεται ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», έχει ετήσιο για το έτος 2008 προϋπολογισμό 1.425.000,00 €, περιθάλπει 49 πρόσωπα. και μισθοδοτεί 29 εργαζομένους.
3) Στα Καλάβρυτα το Ίδρυμα «Καλλιμανοπούλειον Εκκλησιαστικόν Διακονικόν Κέντρον», έχει ετήσιο για το έτος 2008 προϋπολογισμό 921.700,00 €, περιθάλπει 30 αυτοεξυπηρετούμενα και 42 μη αυτοεξυπηρετούμενα πρόσωπα, συνολικώς 72 ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, και μισθοδοτεί 33 εργαζομένους, συντηρώντας αντίστοιχο αριθμό οικογενειών.

Άρα η Ιερά Μητρόπολις, δηλ. η Εκκλησία, δαπανά για λογαριασμό του Κράτους και επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου το ποσόν των 1.425.000,00 + 921.700,00 € = 2.346.700,00 €, ήτοι ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ € ετησίως, ποσόν το οποίον επωφελείται ο Κρατικός Προϋπολογισμός!!!!

ΑΣ ΜΗ ΓΕΝΙΚΕΥΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗ ΛΙΘΟΒΟΛΟΥΜΕ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμαρτύρομαι για την κακοποίηση, την οποία υφιστάμεθα εξ αφορμής της υποθέσεως της Μονής Βατοπεδίου, για την οποία δεν νομιμοποιούμαι να εκφέρω γνώμη. Άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες πρέπει να λάβουν θέση.
Γι αυτό και θα πρέπει λοιπόν κάποιος να υπενθυμίσει, ότι το Άγιο Όρος, σεβαστό κατά πάντα από όλους μας:
Δεν ανήκει στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός, ότι τα ζητήματά του εξετάζονται και ρυθμίζονται από το Υπουργείο των Εξωτερικών όχι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων!
Είναι αυτοδιοίκητο, άρα αποτελεί Κράτος εν Κράτει. Επομένως η οποιαδήποτε ατασθαλία, υπέρβαση, χαριστική πράξη κλπ. βαρύνει αποκλειστικά το Κράτος και τις Υπηρεσίες του. Είναι άδικο λοιπόν να υβρίζεται και να ταπεινώνεται η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή πράξεις και ενεργήματα μερικών Αγιορειτών Πατέρων.
Το Άγιο Όρος απολαμβάνει προνομίων, όχι μόνον φορολογικών αλλά και πολλών άλλων, τα οποία δεν απολαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος.
Το Άγιο Όρος αποτελεί θησαυροφυλάκιο όχι μόνον της Ορθοδοξίας μας αλλά και του Ελληνισμού και ως εκ τούτου καλώς προστατεύεται και καλώς απολαμβάνει των προνομίων, τα οποία του έχουν χορηγηθεί.
Η εκκλησιαστική Αρχή, εις την οποίαν υπάγεται και από την οποίαν ελέγχεται, καθ’ ο μέτρο ελέγχεται, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο «σιωπά»! Σεβαστό κατά πάντα, αλλά και σιγηλό! Ούτε μία λέξη δεν ακούσθηκε για το ζήτημα αυτό, ούτε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτε και από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου, παρά το γεγονός ότι για τις πράξεις της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου χλευάζεται η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως αφήνει απροστάτευτη την «θυγατέρα» της, δηλ. την Εκκλησία της Ελλάδος! Και όμως το τίμημα είναι βαρύ! Και βαρύνει μόνο εμάς, την Εκκλησία της Ελλάδος! Συνεπώς άλλοι δηλ. σφάλλουν και άλλοι πληρώνουν τα σπασμένα!!!


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
20 Σεπτεμβρίου 2008ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2008
Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Η προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στην Κοινωνία μας είναι πολυσχιδής και πολύπλευρη! ‘Ένα πλήθος ανθρώπων ευεργετούνται!Κατ’ αρχήν είναι εκείνοι πού απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ευαγή Ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας.
Είναι δηλ. οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες και οι γερόντισσες των δύο Γηροκομείων μας, το «ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» ή (ΚΕΔΙΚ) στα Καλάβρυτα και το «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”» στο Αίγιο.Είναι επίσης εκείνοι, που ανήμποροι πια να αυτοεξυπηρετηθούν, με περισσή στοργή προστατεύονται στις δύο Μονάδες Κατάκοιτων, που λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο Αίγιο, όσο και στα Καλάβρυτα.Πρέπει να προστεθούν ακόμη όσοι έχουν εξασφαλίσει ένα ζεστό και προ πάντων ένα εκλεκτό πιάτο φαγητού, αυτό που προσφέρεται από το Εστιατόριο «το Στέκι της Αγάπης» στο Αίγιο.Είναι όσοι σε τακτά διαστήματα παραλαμβάνουν είδη διατροφής και καθαριότητος από το κατάστημα, που ονομάσαμε «το Κελάρι της Αγάπης».Ας μνημονεύσουμε εδώ και τις ευεργετικές υπηρεσίες, που παρέχει στην Επαρχία Καλαβρύτων ιδιαίτερα το «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής», το πολύ γνωστό και με λαμπρή ιστορία «το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον Καλαβρύτων», όπως λεγόταν μέχρι χθες.Ευεργετούνται επίσης όσοι φοιτούν στις Σχολές μας και μαθαίνουν είτε τη Βυζαντινή Μουσική, είτε την Αγιογραφία και τη Ζωγραφική Τέχνη στις αντίστοιχες σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα προς το παρόν λειτουργεί μόνο η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε το Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο Αίγιο, όπου στεγάζονται οι παραπάνω Σχολές, αλλά και το “Interner Cafe”, το οποίο προσφέρεται στους αγαπητούς φοιτητές των ΤΕΙ Αιγίου.Αλλά και το Κέντρο Επαγγελματικού Καταρτισμού (ΚΕΚ) της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον λειτουργεί στο Αίγιο και διαθέτει Παράρτημα στα Καλάβρυτα.Είναι τα παιδιά μας που φιλοξενούνται κάθε χρόνο το καλοκαίρι στις Κατασκηνώσεις μας στα μαρτυρικά, αλλά και μαγευτικά, Καλάβρυτα.Ας προστεθούν επίσης και τα πλήθη των νέων από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που φιλοξενούνται ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι) στο Διεθνές Κέντρο Νεότητος «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», που λειτουργεί στα Καλάβρυτα.Είναι οι ακροατές των ραδιοφωνικών εκπομπών, που παρέχονται από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μας «Διακονία και Μαρτυρία», από τη συχνότητα 102,3 στα FM στο Αίγιο και 92,1 FM στα Καλάβρυτα.Είναι και εκείνοι, οι οποίοι χωρίς κόπο βρίσκουν ένα καλό βιβλίο πνευματικής οικοδομής στο βιβλιοπωλείο μας με τίτλο «Βιβλίο και Εικόνα».Ας προσθέσουμε εδώ και τους χριστιανούς μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Stands, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μερικούς ιερούς Ναούς. Βρίσκουν εκεί, καθώς διαβαίνουν, ένα καλό βιβλίο, ένα περιοδικό ή ένα χριστιανικό έντυπο, είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για την ενημέρωσή τους ή την πνευματική οικοδομή τους.Μια και έγινε λόγος για χριστιανικά έντυπα ας μνημονεύσουμε εδώ τα πληροφοριακά έντυπα της Μητροπόλεως «Διακονία και Μαρτυρία» και «Στοργή στα Γηρατειά, τις ρίζες της ζωής μας», που κυκλοφορούν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο σε μερικές χιλιάδες αντιτύπων και διανέμονται δωρεάν ταχυδρομικώς και όχι μόνο και ενημερώνουν για τη ζωή και τη δράση μας.Τέλος πρέπει να μνημονευθoύν τόσο η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στη διεύθυνση web site www.im-ka.gr, όσο και οι ιστοσελίδες των διαφόρων τομέων δράσεως, όπως http://users.otenet.gr/~kedikmh/ του ΚΕΔΙΚ, www.a-melathron.gr του Γηροκομείου «ο Άγιος Χαράλαμπος» Αλλά και ο ιστότοπος (blog), του οποίου επιμελείται προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkka.blogspot.comΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:Ένα πλήθος εθελοντών, κυρίως δε εθελοντριών κυριών, που σαν τις μέλισσες τριγυρίζουν γύρω από τις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ασκούν το χρέος της αγάπης προς τον πλησίον τους.Είναι εκείνοι που έρχονται είτε για να πλύνουν τους γέροντες, είτε για να τους συνοδεύσουν στις εξόδους τους, είτε για να υπηρετήσουν στην κουζίνα, είτε για να ψάλουν στις τακτικές ακολουθίες, που γίνονται στα παρεκκλήσια των Ιδρυμάτων μας κλπ.Είναι οι μουσικοί, που έρχονται σε τακτά διαστήματα για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους των Γηροκομείων μας.Είναι τα εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι διάφοροι φιλάνθρωποι, που προσφέρουν γεύματα στα Γηροκομεία μας.Είναι οι καταστηματάρχες, που προσφέρουν δωρεάν είτε ένα γεύμα, είτε ένα καφέ στους γέροντες κλπ.Είναι οι καθηγητές-καλλιτέχνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Σχολές μαθητείας της Ιεράς Μητροπόλεως.Είναι τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ευαγών Ιδρυμάτων μας, που τα διοικούν και τα οποία συνεδριάζουν τακτικά και επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των.Είναι οι εθελόντριες κυρίες, που θυσιάζονται είτε για να μαγειρέψουν, είτε για να καθαρίσουν, είτε για να εκτελέσουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες (όπως στο τηλεφωνικό κέντρο), είτε για να διδάξουν το λόγο του Θεού στους γέροντες και τις γερόντισσες των Γηροκομείων μας. Αυτές δηλ. που καθημερινά, αφήνουν για λίγο την οικογένειά τους, και έρχονται κοντά μας για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίας των στο όνομα του Χριστού μας. Ένα αληθινό μελίσσι τριγυρίζει εδώ και εκεί στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και ευφραίνει την καρδιά μας.Ανάμεσα στους εθελοντικώς κοπιάζοντες κοντά μας είναι διακεκριμένα πρόσωπα της Κοινωνίας μας, άνθρωποι του πνεύματος, λειτουργοί των γραμμάτων, οι οποίοι ταπεινά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο έργο του Θεού.Μεταξύ των εθελοντριών μας αξίζει να μνημονεύσουμε την κυρία Α.Μ. στο Αίγιο έχει προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο της Εκκλησίας, τώρα δε διακονεί το έργο της αγάπης στο Παλατάκι της Αγάπης «ο άγ. Χαράλαμπος». Το πονάει περισσότερο από το σπίτι της και έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον.Μεταξύ των εθελοντριών μας επίσης αξίζει να μνημονεύσουμε και την κυρία Χ.Α. στα Καλάβρυτα προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο έργο του Καλλιμανουλείου Ιδρύματος. Ξυπνάει πρώτη, κοιμάται τελευταία, φροντίζει τα πάντα, κρατάει τα κλειδιά, παρακολουθεί τα πάντα, έχει επενδύσει όλα της τα όνειρα και τα οράματα στη διακονία του πλησίον! Σήμερα είναι ογδόντα τεσσάρων ετών, μια γυναίκα-φαινόμενο αντοχής και αυτοθυσίας!Είναι επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών ιερέων μας, οι οποίοι ανελλειπώς επισκέπτονται τα Ιδρύματά μας για να τελέσουν την θεία λειτουργία και τις άλλες ιεροτελεστίες.ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑΥπάρχει και μια άλλη αθέατη όψη της προσφοράς της Μητροπόλεώς μας στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η εργασία την οποία εξασφαλίζει και προσφέρει σε ένα πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι υπό την στέγη της τοπικής Εκκλησίας κερδίζουν τα προς το ζειν.Στο σημείωμα αυτό θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την πτυχή της προσφοράς μας. Στις διάφορες δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως απασχολούνται είτε με πλήρη απασχόληση, και λαμβάνουν κανονικές αμοιβές, είτε με μερική απασχόληση, οπότε λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (95) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ! Για την πληρωμή των μισθών ή επιδομάτων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, κατά τον μήνα Ιούλιο, για την πληρωμή μισθών, επιδόματος αδείας και εισφορών Ι.Κ.Α. από την Ιερά Μητρόπολη εκταμιεύθηκαν συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ και ΕΝΑ ΕΥΡΩ (139.621,00 €) ή άλλως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (47.575.855) δραχμές, για να μη ξεχνάμε και τη δραχμούλα μας.Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει να προστεθή ένας αριθμός τριάντα περίπου (30) εργαζομένων στο Συνεδριακό Κέντρο Ελαιώνος «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟ», των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται μεν από τον εργοδότη-μισθωτή και πέντε (5) επίσης θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής του Μεγάλου Σπηλαίου «Grand Chalet”, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται επίσης από τον εργοδότη-μισθωτή. Οι θέσεις αυτές εδημιουργήθησαν από την Ιερά Μητρόπολη.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Ένας μικρός στρατός λοιπόν εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως, συντηρώντας την οικογένειά του, σε περίοδο που η ανεργία μαστίζει αλύπητα, οι οποίοι κερδίζουν το ψωμί τους μέσα σε ένα πολιτισμένο χριστιανικό περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη και αξιοπρέπεια.130 άτομα (95+35) εργάζονται κοντά μας με σχέση αμειβομένης εργασίας.200 περίπου άτομα εργάζονται κοντά μας ανιδιοτελώς και προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά.Αυτή είναι μια άλλη όψη της Διακονίας μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣκαι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 16.682,432. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»42 ΝΗΠΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.970,13
3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 100 ΠΑΙΔΙΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 11 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 5.436,004. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨50 ΤΡΟΦΙΜΟΙ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 28 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 51.526,345. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ«ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ»ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 30- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 21ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 42- ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 12ΣΥΝΟΛΟΝ: ΤΡΟΦΙΜΟΙ 72 -ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 33 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 50.522,956. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 35 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗΣΑΝ 534 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.847,007. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ¨ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 1700€ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.207,858. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ(πρ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.894,009. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΒΙΒΛΙΟ & ΕΙΚΟΝΑ»ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 1 -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 1.749,0010. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ80 ΜΑΘΗΤΕΣ - 2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ € 2.785,89
11. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ25 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ12. ΙΝΤΕRNET CAFÉΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΔΕΙΣ13. α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ»ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 30β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ “GRAND CHALETΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 5
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13 Αυγούστου 2008,ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ


α.α. 62/2007 14 Αυγούστου 2007

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΎΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ανακοινώ­νει πως την ερχόμενη Κυριακή, 19.08.2007 και ώρα 11.00 πμ, παρουσία των συμπο­λιτών μας και των τοπικών αρχών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος στα Καλάβρυτα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελέσει τα εγκαίνια ενός ακόμη έργου ανθρωπιάς και ζεστασιάς, προς ανακούφιση και περίθαλψη των χρονίως πασχόντων της τρίτης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν σο­βαρά προβλήματα υγείας.
Πρόκειται για τα εγκαίνια μιας νέας πτέρυγας στην κατά τον Αύγουστο του 2002 ιδρυθείσα, «Μονάδα Φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων», που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείου της πόλης, διοικείται από την Ιερά Μητρόπολη, στηρίζεται και συντηρείται κυρίως από δωρεές και την ευγενική χορηγία του μεγάλου ευεργέτη της πόλης μας, κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου.
Η εν λόγω, «Μονάδα Φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων», γεροντισσών και γερόντων, δημιουργήθηκε κατόπιν των πιεστικών αναγκών της πε­ριοχής για αύξηση των κλινών και επέκταση των δραστηριοτήτων του πρώτου φιλαν­θρωπικού Ιδρύματος της πόλης, που ιδρύθηκε το 1989, στα Καλάβρυτα, δηλ. του «Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου», όπου φιλοξενούνται σήμερα, άνω των 35, αυτοεξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι. Η επέκταση του, με την ί­δρυση νέας μονάδας φροντίδας κατάκοιτων, στο κτίριο του παλιού Ορφανοτροφείο (αναγέρθηκε μετά την κατοχή), για να στεγάσει τα ορφανά της μεγάλης "Σφαγής των Καλαβρύτων»), υλοποιήθηκε ύστερα από την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων οικογενειών των πόλης μας και των γύρω περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρακτική δυσκολία στην παροχή εξειδικευμένης φροντίδας και νοσηλείας, για την τρίτη ηλικία.
Το έργο της Μητρόπολης, ενδυναμώνεται με την Χάρη του Θεού από την εμπι­στοσύνη, με την οποία, ο πιστός λαός περιβάλλει την Εκκλησία, προς επιτέλεση του πρωτίστου χρέους Της, να συνδράμει τον πάσχοντα άνθρωπο και να απαλύνει τον πόνο ίων σεβαστών απόμαχων της ζωής, οι οποίοι αξίζουν την καλύτερη δυνατή, ποιοτική φιλοξενία, σε περιβάλλον ει δυνατόν οικογενειακής θαλπωρής, καθώς από πλευράς φυσικού κάλλους, η φύση συνεχίζει να περιβάλλει με την ομορφιά της - α­κόμη και μετά το πρόσφατο, εκτεταμένο, οδυνηρό ολοκαύτωμα- τα Μαρτυρικά Καλάβρυτα.
Για την επιτέλεση του χρέους αυτού, στο συγκεκριμένο Ίδρυμα, μοχθούν κα­θημερινά οι 25 νοσηλευτές, καθαριστές και μάγειροι, που εργάζονται νυχθημερόν, υπό την σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και οι αξιόλογοι εθελοντές και εθελόντριές μας, οι οποίες ζεσταίνουν με την συντροφιά, την ανθρωπιά και το χα­μόγελο τους, τις ψυχές των ηλικιωμένων.
Η δαπάνη για την λειτουργία και των δύο Μονάδων (Γηροκομείου και Κατά­κοιτων) κατά το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των 866.200 €.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Η ιεραποστολή, η κοινωνική μέριμνα, η φροντίδα για την νεολαία και η ανά­πτυξη ενός πυκνού δικτύου Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, αποσκοπώντας να α­παλύνει τον ανθρώπινο πόνο, αποτελεί προτεραιότητα για την 1. Μητρόπολη και τα κληρικολαϊκά στελέχη της, από της αναλήψεως των ποιμαντορικών καθηκόντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου .
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων :
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ:
1) «Μονάδα Φροντίδας Μη Αυτοεξυπηρετούμενων»
2) «Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο»
Διαθέτει : 35 κλίνες στο Γηροκομείο, 28 κλίνες για φιλοξενία συνεδρίων κλπ. πα­ρομοίων εκδηλώσεων, 12 δωμάτια , αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων, χώρο ερ­γασιοθεραπείας, σύγχρονο εξοπλισμό και καλαίσθητο διάκοσμο. Εργάζονται 25 έμπειροι νοσηλευτές, καθαριστές και μάγειροι. Τελούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια.
3) ΑΙΓΙΟ: «Αγάπης Μέλαθρον Άγιος Χαράλαμπος» Φιλοξενούνται 50 γέροντες που τελούν υπό την συνεχή επίβλεψη Ιατρού, νοσηλευτών και 30μελούς ειδικευ­μένου προσωπικού. Για την ψυχαγωγία τους, εκτός των εκδηλώσεων διοργανώνο­νται από την Δ/νση εκδρομές, μια με δύο φορές την εβδομάδα με το πουλμανάκι του Ιδρύματος.
4) Βρεφονηπιακός Σταθμός, «Τα Αγγελουδάκια» για την διευκόλυνση των ερ-γαζόμενων μητέρων και τα παιδιά που έχουν ανάγκη στοργής. Ιδιαίτερα επιμελη­μένοι χώροι και καθημερινή σίτιση των παιδιών.

5) Εστιατόριο παροχής Δωρεάν Φαγητού, «Στέκι της Αγάπης» για τους ενδεείς και διερχόμενους κουρασμένους περιηγητές, (πρόσφατα παρείχε επί καθημερινής βάσεως, φαγητό στους πυροπαθείς συμπολίτες; μας και συνεχίζει), καθώς και
6) Βοηθήματα σε φάρμακα, τρόφιμα και χρήματα από το Ταμείο Φιλανθρωπίας και Ευποιίας της Ι. Μητροπόλεως, σε αγροτικές οικογένειες, μαθητές και φοιτητές.
Πλούσιο φωτογραφικό και άλλο υλικά για την Ιστορία και
το έργο της Ι. Μητροπόλεως θα Βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
1) Από το Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων www.users.otenet.gr/~kedikmh
2) Από τα Ιδρύματα Αιγίου - Αγάπης Μέλαθρον www.a-melathron.gr

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ευχαριστεί τον Θεόν, που την αξιώνει να συμπαρίσταται εμπράκτως, με όλες τις δυνάμεις της, στους έ­χοντας την χρείαν της, συνανθρώπους μας, και παράλληλα ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας, όλους όσοι, επωνύμως και ανωνύμως, στήριξαν και στηρίζουν εν παντί τρόπω στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, το φιλανθρωπικό της έργο, προς δόξαν Θεού, εις τρόπον ώστε, να μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή της και να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο συνδράμοντας τους με ποιοτικό έργο, αγάπη και κυρίως Ανθρωπιά.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ


α.α. 63/2007
19 Αυγούστου 2007
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΔΙΚ
(του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ) ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Έγιναν (σήμερα 19 Αυγούστου στα Καλάβρυτα τα εγκαίνια της νιας πτέρυγας της Μονάδας Μη Αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων (Κατάκοιτων) με την οποία προστέθηκαν 18 κλίνες στην ήδη υπάρχουσα Μονάδα των 24 κλινών, ΐ] οποία λειτουργεί στο παραδοσιακό κτίριο του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων ως Παράρτημα καί συμπλήρωμα του Καλλιμανοπουλείου Εκκλη­σιαστικού Διακονικού Κέντρου (ΚΕΔΙΚ).
Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος παρουσίασε στους εκλεκτούς προσκεκλημένου του ορι­σμένα στατιστικά στοιχεία, με τα οποία καταδεικνύεται και αποδεικνύεται η πολύ σημαντική προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως στη Κοινωνία της μαρτυρικής Ε­παρχίας των Καλαβρύτων.
Το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο (ΚΕΔΙΚ) άρχι­σε να λειτουργεί στις 17 Αυγούστου 1989 δυναμικότητος 30 κλινών νια να εξυπη­ρετήσει τους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες της περιοχής. Την εποχή εκείνη μεγάλο ρολό έπαιζε η κα Διαμάντω Μπουρδή, ολοκληρωτικά αφιερωμένη στο έρ­γο του ιδρύματος με μηδενικές αποδοχές. Αργότερα τη θέση της ανωτέρω ανέλα­βε η κα Χρυσαυγή Αγγελακοπούλου. Και οι δυο μέχρι σήμερα εργάζονται 18 ώρες το 24ωρο, χωρίς μισθό, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, χωρίς αργίες!
Στις 19 Αυγούστου 2002 κρίθηκε αναγκαίο να δια χωρισθούν οι αυτοεξυπη­ρετούμενοι από τους κατάκοιτους. Έτσι δημιουργήθηκε νέα Μονάδα στις εγκα­ταστάσεις του Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων, δυναμικότητος 24 κλινών. Στη συ­νέχεια έπειτα από την πολύ σημαντική δωρεά του Ομογενούς και Μεγάλου Ευ­εργέτου των Καλαβρύτων κ. Γρηγορίου Καλλιμανοπούλου, πού έφθασε το ύψος των 676.250, 00 €, ανακαινίσθηκαν πλήρως τά κτίρια του ΚΕΔΙΚ καί του Ορ­φανοτροφείου.
Στις 19 Αυγούστου 2007 ένα τμήμα του Ισογείου του Ορφανοτροφείου δια­μορφώθηκε καταλλήλως καί έτσι δημιουργήθηκε η νέα πτέρυγα, με την οποίαν προστέθηκαν 18 κλίνες.

Κατά το έτος 2001 το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 30 στις 30 κλίνες απασχολούσε 13 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό καί ένα εσωτερικό γιατρό, χωρίς να υπολογίζονται οι εθελοντικώς προσφέροντες τις υπηρεσίες τους. Τα έξοδα λειτουργί­ας του ανήλθαν στο ποσό των 260.000,006. Τότε υπήρχαν 25 αιτήσεις ενδιαφερο­μένων για εισαγωγή στο Ίδρυμα.

Κατά τό έτος 2002, μετά την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδος Κατάκοιτο το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 42 στις 54 διαθέσιμες κλίνες, απασχολούσε 23 πρόσω* μισθοδοτούμενο προσωπικό καί ένα εσωτερικό γιατρό, και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους, Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 712.156^ €. Τότε δεν υπήρχαν αιτήσεις ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο Ίδρυμα.
Κατά το έτος 2006 το ΚΕΔΙΚ είχε πληρότητα 54 στις 54 διαθέσιμες κλίνες, απασχολούσε 27 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό και δύο εσωτερικούς γιατρούς και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους, Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 866.200,00 €. Τότε υπήρχαν 23 αιτήσεις ενδιαφερομένου για εισαγωγή στο Ίδρυμα. Τα έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων στο Χολαργό, περί των οποίων κάνει λόγο το βιβλίο τη κας Εύας Αρβανίτη-Μιχαλοπούλου μέ τίτλο «Ένα λιθαράκι ακόμη» ανήλθαν στο ποσό των 138.971,73 ΕΥΡΩ.
Σήμερα, δηλ. κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το ΚΕΔΙΚ έχει πληρότητα 54 στις 54 διαθέσιμες κλίνες, απασχολεί 27 πρόσωπα μισθοδοτούμενο προσωπικό καί δύο εσωτερικούς γιατρούς, και επί πλέον τους εθελοντικώς εργαζομένους. Τα έξοδα λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό των 429.480,006. Σήμερα υπάρχουν 29 αιτήσεις ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο Ιδρυμα. Η πρώτη αίτηση υποβλήθηκε την 11. 01. 2006 και έκτρτε παραμένει στη λίστα αναμονής·
Συνολικά το ΚΕΔΙΚ σήμερα διαθέτει 72 κλίνες, 30 στη Μονάδα του Γηροκομείου (αυτοεξυπηρετούμενοι) καί 42 στη Μονάδα Κατάκοιτων.
Τα έξοδα λειτουργίας σε ετήσιο κύκλο ανέρχονται στο ποσό των 850.000 € πε(| που. Τώρα πλέον μέ τήν προσθήκη των 18 κλινών θα αυξηθή το προσωπικό, αυξηθούν επίσης τα έξοδα λειτουργίας.
Από 1.1.2001 μέχρι 30.06.2007 το σύνολο των δαπανών για την λειτουργία αμφοτέρων των Μονάδων ανήλθε στο ποσό των 4.903.598,00 ΕΥΡΩ 1.670.901,018 δρχμ.
Από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΔΙΚ (έτος 1989) μέχρι σήμερα το σύνολο των δαπανών για την λειτουργία αμφοτέρων τ ων Μονάδων ανήλθε στό ποσό τα 6.828.044,99 ΕΥΡΩ ή 2.326.656,330 δρχμ.
Στό Καλλιμανοπούλειο βρίσκουν θαλπωρή και προστασία 72 απόμαχοι ζωής. Από το Καλλιμανοπούλειο ζουν και συντηρούνται τριάντα οικογένειες, οι οποίες τώρα πλέον θα αυξηθούν. Από το Καλλιμανοπούλειο ενισχύεται οικονομικώς η αγορά των Καλαβρύτων. Αυτή είναι η αθόρυβη, ταπεινή και αφανής προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως σε χρήμα στην Κοινωνία των Καλαβρύτων! Να μειωθεί, ότι τα Ιδρύματα μας στο Αίγιο δεν συμπεριλαμβάνονται στα μεγέθη αι) τά. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ