Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3η

                                                                                                                                                                                                   

Πλανάσθε, κ. Τσίπρα,

Πρωθυπουργέ της Ελλάδος! 

 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΟΧΙ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! 

 Θέμα: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ  

 *******

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 3η

29.11.1018

*****


                            ΜΕΡΟΣ 2ον

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μέχρι τώρα Σᾶς ὡμίλησα ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ὁποία μάλιστα, κατά τό ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος, ἀναγνωρίζεται ὡς «ἡ ἐπικρατοῦσα Θρησκεία» εἰς τήν Χώραν μας!
Τώρα ὅμως θά Σᾶς ὁμιλήσω ὡς Μητροπολίτης μιᾶς κατ’ ἐξοχήν ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας, ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στό Ἔθνος τόσο κατά τήν περίοδο τῶν τετρακοσίων χρόνων δουλείας τῶν Ἑλλήνων ὑπό τόν τυραννικό ζυγό τοῦ Τούρκου κατακτητοῦ, ὅσο καί κατά τήν Γερμανική Κατοχή!
Εἶμαι ἕνας ἄσημος καί ἀσήμαντος Ποιμενάρχης μιᾶς Μη-τροπολιτικῆς Περιφερείας, ἥτις ἀριθμεῖ ἑκατόν ἑξήκοντα (160), κυρίως δέ ὀρεινές καί διά τοῦτο μειωνεκτικές,  Ἐνορίες, καλύπτοντας τίς Ἐπαρχίες Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ἐπαρχίες, οἱ ὁποῖες  σήμερα πλήττονται συνεχῶς ὑπό τῆς δυστυχίας καί τῆς ἀνέχειας, τήν ὁποία ἡ διακυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει «κατορθώσει» (!!!) μέ τήν ἐξουθενωτική φορολογία τοῦ Κράτους, τήν μείωση τῶν μισθῶν, τήν αὔξηση τῆς ἀνεργίας, μέ τήν ἀνασφάλεια, ἡ ὁποία κυριαρχεῖ παντοῦ, μέ τήν ἀπογύμνωση τῆς Χώρας μας ἀπό νέα Στελέχη, ἀφοῦ οἱ νέοι μας ἀναχωροῦν καί ἐγκαθίστανται ὡς Πρόσφυγες σέ ἄλλες Εὐρωπαϊκές, Χῶρες, στρεφόμενοι σέ ἀναζήτηση ἐργασίας, μέ τήν διάλυση τῶν νοσηλευτικῶν μας Ἱδρυμάτων, μέ ......τήν διάλυση τῆς Χώρας μας!
Ἡ προσφορά, λοιπόν, τῶν Ἐφημερίων μας σήμερα, τόσο στίς πόλεις, ὅσο καί κυρίως στά χωριά μας, ὅπου τώρα πλέον δέν ὑπάρχει οὔτε ὁ Δάσκαλος, ([1]) εἶναι μοναδική! Ἡ Πολιτεία τούς ὀφείλει πολλά! Εἶναι τά καθημερινά ὁλοκαυτώματα! Ἀναλίσκον-ται καί ἐκδαπανῶνται καθημερινῶς διά τήν δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, συγχρόνως δέ, καί διά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπου! Εἶναι οἱ Λειτουργοί τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καί ἐν ταὐτῷ  οἱ Κοινωνικοί Ἐργάτες! Συμπάσχουν καί συγκακοπαθοῦν μέ τόν Ἕλληνα ἀγρότη!  Εἶναι ἐπιστρατευμένοι ἐπί 24ώρου βάσεως! Μόνον οἱ Κληρικοί μας! Οὐδείς ἕτερος ἀπό τούς  Ἕλληνες πολίτες, πού συγκροτοῦν τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν!
Ὥστε, λοιπόν, Σεῖς, κ. Πρωθυπουργέ, θέλετε νά τούς ἀποστερήσετε αὐτά τά ὀλίγα χρήματα, μέ τά ὁποῖα τούς ἀμείβει τό Ἑλληνικό Δημόσιο;  Αὐτά τά «ψύχουλα», μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά συντηρήσουν τήν συνήθως πολυμελῆ οἰκογένειά τους; Μέ ἄλλα λόγια, ἐπιχειρεῖτε νά γίνετε δολοφόνος  τῶν εὐλαβεστάτων  Ἐφημερίων  μας; Δέν θά Σᾶς τό ἐπιτρέψουμε!

            Γι’αὐτό, λοιπόν, τώρα θά μεταθέσουμε τό κέντρον τοῦ βάρους  τῆς ἀντιπαραθέσεώς μας σέ ἕνα πολύ λεπτό ζήτημα. Σᾶς προσκαλῶ νά λογαριασθοῦμε! Ἐλᾶτε, νά διερευνήσουμε τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἐφημεριακοῦ  Κλήρου, γενικώτερα δέ τῆς Ἐκκλησίας πρός τό Ἑλληνικό Ἔθνος καί τί ἀκριβῶς ἀντιπροσφέρει σήμερα ἡ Πολιτεία πρός τήν Ἐκκλησία! Ἐλᾶτε δηλ., νά διερευνήσουμε ποιός ὀφείλει καί σέ ποιόν ἀπό τούς δύο Φορεῖς; Καί τί ἀκριβῶς ὀφείλει, ὅποιος εἶναι ὀφειλέτης, γνωστοῦ ὄντος, ὅτι «οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους!».
          Κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, λοιπόν, ἐκ προοιμίου Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει πρός τήν  Ἐκκλησία καί ὄχι ἡ Ἐκκλησία πρό τήν Πολιτεία! Τό χρέος της Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησία, τήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Γένους, συγχρόνως δέ καί τήν Σώτειρα τοῦ Ἔθνους, παραμένει καί θά παραμένῃ ἐσαεί ἀνεξόφλητον! Ὥστε ἡ καταβολή κάποιων χρημάτων διά τήν μισθοδοσίαν τῶν Ἐφημερίων μας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  μέ τήν παροχήν μιᾶς ὁποιασδήποτε ἐκτάσεως ἐκ τῶν ἀκινήτων περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μιᾶς πρός τήν ἄλλην πλευράν, ὅπως κακῶς προσπαθεῖτε νά ἐμφανίσετε τά πράγματα! Ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου εἶναι ἔκφρασις τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἐλληνικῆς Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησίαν διά τάς διαχρονικῶς παρασχεθείσας μέχρι σήμερον,  ἐξακολουθητικῶς δέ καί ἀδιακόπως παρεχομένας  ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας πρός τό Γένος τῶν Ἑλλήνων!
       Ἄς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τό ζήτημα ἐξ αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς γωνίας, περιορίζοντες τόν λόγον καί διερευνῶντες μόνον τήν πολύτιμον προσφοράν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας πρός τήν Μητέρα Ἑλλάδα, τήν φιλτάτη μας Πατρίδα.

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ: Περίοδος τῆς Τουρκοκρατείας.
  Διά μίαν περίοδον τεσσάρων αἰώνων, ὡς γνωστόν, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ἑλληνικό Κράτος! Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία! Ἡ Ἑλληνική συνείδηση καί αὐτοσυνειδησία σώζεται ΜΟΝΟΝ διά τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας! Μέ τό Κρυφό Σχολειό διασώζεται ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ ἐθνική συνείδησις, ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ ἔρως διά τήν ἐλευθερίαν κλπ. Τά Μοναστήρια μας καί οἱ Ἱερεῖς μας σώζουν καί διασώζουν τήν Ἑλλάδα καί ὡς ἰδέα καί ὡς ὅραμα τῆς ψυχῆς τοῦ ὑποδουλω-μένου Ἕλληνος.
Τά παιδάκια τῆς ἐποχῆς, τραγουδῶντας, ἐπαναλαμβάνουν τήν ἱκεσία:
«Φεγγαράκι μου λαμπρό,
Φέγγε μου νά περπατῶ,
  νά πηγαίνω στο Σχολειό,
νά  μαθαίνω γράμματα,
τοῦ Θεοῦ τά πράματα»!

****
Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,
Ποῖος θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά; Ὁ ἀνιστόρητος κ. Φίλης; Ὁ φαιδρός ἀκόμη καί ὡς πρός τήν ἐμφάνισή του κ. Γαβρόγλου; Αὐτοί, «γεννήθηκαν γιά τήν καταστροφή», καθώς λέγει καί ἕνα δημῶδες τραγοῦδι!
Ἡ Ἑλλάδα ἐπί τετρακόσια τόσα χρόνια σώζεται, μόνον καί μόνον, διότι εὑρίσκεται  μέσα στή στοργική ἀγκάλη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας!
Ὁ Χριστός μας εἶναι «ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων!».
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ καταφυγή τῶν πονεμένων!
Οἱ Κληρικοί μας, εἶναι οἱ ὁδηγοί τοῦ Λαοῦ στα μονοπάτια τοῦ Θεοῦ!
Τά Μοναστήρια Της γίνονται ἡ σωστική Κιβωτός  τοῦ Νῶε! Οἱ Κληρικοί καί οἱ Μοναχοί τῆς Ἐκκλησίας ἀναδεικνύονται οἱ θεράποντες ἰατροί!
Τά Μοναστηριακά ἀγαθά τό «Μάννα ἐξ Οὐρανοῦ!»
Ἐπί τετρακόσια (400) τόσα χρόνια ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει, ἐκπροσωπεῖ καί ἀντικαθιστᾷ  τό ἀνύπαρκτο «Κράτος» διά τόν ὑπόδουλο Ἕλληνα!
Ποῖος, λοιπόν, θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά τῆς Ἐκκλησίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, μέ τούς ἥρωες Κληρικούς Της, μέσα στίς καρδιές τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων συντηρεῖ ὄχι μόνον τήν φλόγα, ἀλλά καί τόν πόθο τῆς  Ἐλευθερίας! 
Ἄς θυμηθοῦμε, λοιπόν:
·    Τόν ἡρωϊκό Παπαφλέσσα,πού ἦλθε ἀκόμη καί στό Αἴγιο (Βοστίτσα), διά νά συνεγείρει τά πλήθη!
·        Τήν Μυστική Συνέλευση τῆς Βοστίτσας (Βοστίτσα = τό Αἴγιον) κατά μῆνα Ἰανουάριον τοῦ 1821, ὅπου καί ἀπεφασίσθη ἡ κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
·        Τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας.
·        Τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό.
·    Τόν Ἐπίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο, δηλ. ἕναν ἐκ τῶν Προκατόχων μας.
·        Τόν ἐπίσης Προκάτοχόν μας ἀείμνηστον Ἠλίαν Μηνιάτην.
·        Τήν Σύσκεψη τῶν Προκρίτων στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἡ ὁποία καί ἀπεφάσισε τήν  Ἐπανάσταση.
·         Τήν «Διακήρυξιν τοῦ Γερμανοῦ, Ἐξάρχου τῆς πρώτης κατά τήν τάξιν Ἄχαΐας, Ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν, πρός τόν Κλῆρον καί τούς πιστούς τῆς Πελοποννήσου, ἡ ὁποία ἐξεφωνήθη ἐντός τῆς Μονῆς τῶν Ἀδελφῶν τῆς Λαύρας τοῦ ὄρους Βελιά, τήν 8ην(20ήν) Μαρτίου 1821» ([2]).
·        Τό Λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας ὡς Σημαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως.
·        Τήν ἀπελευθέρωση τῶν Καλαβρύτων, δηλ. τήν πρώτη πόλη, ἥτις ἀνέκτησε τό ἀγαθόν τῆς Ἐλευθερίας!
·        Τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τῶν Καλαβρύτων! Ἡ Μονή τροφοδοτοῦσε μέ τρόφιμα τούς Ἐπαναστάτες Ἀγωνιστές ( [3] ).
·        Τήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καί τήν μεγάλη Μάχη, τήν τελευταία μάχη τοῦ ἐπαναστατικοῦ Ἀγῶνος, ἐναντίον τοῦ Ἰμβραήμ Πασᾶ, ἥτις ἐδόθη τήν 24ην Ἰουνίου 1827, ἐναντίον 15.000 ἐπιτιθεμένων Τούρκων ὑπό τόν Ἰμβραήμ Πασᾶν καί 5.000 Τουρκοπροσκυνημένων μαχητῶν ὑπό τον Νενέκον. Καθώς, λοιπόν, σημειώνει ὁ ἱστορικός Φωτάκος, ἑκατό περίπου Μοναχοί, Ἀδελφοί της Μονῆς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μοναχό Γεράσιμο «ἔβγαλαν τά καλογερικά καί ἐνδύθησαν στρατιωτικά ἑλληνικά, ἔβαλαν φουστανέλες  και ἐφόρεσαν φέσια, ἐξάπλωσαν κάτω....καί εἶχον ὁπλισθῆ κατά τόν τρόπον τῶν ἀτάκτων στρατιωτῶν» ( [4] ). Ὁ Ἰμβραήν Πασᾶς κατετροπώθη καί ἐτράπη εἰς φυγήν... Αὐτή, λοιπόν, ἦταν καί ἡ τελευταία Μάχη ἐναντίον τῶν Τούρκων κατακτητῶν, διά τῆς ὁποίας ἑδραιώθηκε καί ἐπισφραγίσθηκε ὁ ἀπελευθερωτικός Ἀγών. Ἡ Ἑλλάδα ἀναστήθηκε ἀπό τήν τέφραν της! Ποιός τήν ἀνέστησε; Μά ποιός ἄλλος; Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία!

Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,
Καί πάλιν Σᾶς ἐρωτῶ: Ποῖος θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά; Μήπως, λοιπόν, ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου εἶναι μία ἔκφρασις τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία; Ἀρχιερεῖς, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καί Μοναχοί ἐθυσιάσθησαν στό βωμό τῆς Πατρίδος! Καί Σεῖς καταδέχεσθε νά ἀσχολεῖσθε, προκειμένου νά εὕρετε τρόπο, ὥστε νά ἀποκλείσετε τήν μισθοδοσία τοῦ Ἕλληνος Ἐφημερίου ἀπό τόν Κρατικό Κορβανᾶ;
Αἶσχος, κ. Πρωθυπουργέ!


+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018
[1] Α΄Κορ. κεφ. 9, στ. 

[1]   Ἄλλοτε δύο ἦσαν οἱ Προστάτες καί οἱ Παραστάτες  τοῦ χωριοῦ:  Παπᾶς και ὁ Δάσκαλος!
[2]  Βλ. Ἔκδοσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως
[3]  Ἱδού ἑνα καταπληκτικό ντοκουμέντο:
«Ἡ προσφορά στην Πατρίδα τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων.
Ἔχει μεγάλη ἀξία γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων, πώς ὁ ὁλιγογράμματος Ἡγούμενος Ἰάκωβος σημείωσε σ’ ἕνα πρόχειρο χαρτί λακωνικά, τά δοσίματα ἀπό τίς πρῶτες κι ὅλας μέρες τῆς ἐπαναστάσεως.»
«1821 Μαρτίου 29.
Κάνω θύμισιν ὅτι στέλνομε εἰς ὀρδί (στρατόπεδο) τοῦ Τριποτάμου ἐν πρώτοις, ψωμί ὀκάδες 240….»!
(ἐγγρ. ἀρ.1)
Στίς 25 Ἀπριλίου μέ ἕνα σύντομο γράμμα ὁ Παναγιωτάκης Φωτήλας ζητάει ἐπίμονα «ἕνα λεβέτι διά νά ζεσταίνει νερό νά ζυμώνομε ψωμί» (ἐγγρ. ἀρ. 2). Πῶς νά χορτάσουν τά παλικάρια μέ τό ψωμί πού τούς στέλνουν, εἶναι ἀνάγκη νά ὀργανωθοῦν σέ σταθερή βάση καί τούς λείπει ἕνα λεβάτι. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη πού μετά τήν ὑπογραφή ὁ Φωτήλας, ἐπειδή φοβᾶται μήπως τό γράμμα του δέν ἦταν  πιστικό, σημειώνει. «Μην προβάλλεις πρόφασιν ὅτι δίκαιον δέν εὑρίσκεις, παρά ἀμέσως νά τό στείλεις».Καί ὁ Ἡγούμενος τήν ἴδια ἡμερομηνία σημειώνει.
«Τῇ 25η Ἀπριλίου ἔστειλα ἕνα λεβέτι στα Τριπόταμα».

ΠΗΓΗ: Ζωής Μουρούτη-Γκενάκου, Ἡ προσφορά στην Πατρίδα της Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, Ἔκδοσις της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Αἴγιον 2017, σελ. 87.

[4]  Βλ. Εὐαγγέλου Π. Λέκκου, Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, Ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Αἴγιον  2017, σελ. 25.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2η


Πλανάσθε, κ. Τσίπρα,

Πρωθυπουργέ της Ελλάδος! 

 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΟΧΙ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! 

 Θέμα: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ  

 *******

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2η

28.11.1018

*****

ΜΕΡΟΣ 1ον   : Ἐπικοινωνία μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν

1.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
Ὅταν συνδέετε τήν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τά περιουσιακά της στοιχεῖα, τά ὁποῖα κατά καιρούς ἔλαβεν τό Ἑλληνικό  Δημόσιο ἀπό τήν Ἐκκλησία! 
Ἡ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν μας  ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο Ταμεῖο ἀποτελεῖ  ὑποχρέωση  τῆς Πολιτείας, ἐφ’ ὅσον οἱ Κληρικοί μας ὑπηρετοῦν τόν  Ἕλληνα πολίτη, τόν Ὀρθόδοξο Ἕλληνα πολίτη, τόν φορολογούμενο Ἕλληνα Ὀρθόδοξον χριστιανό.
Ὅπως, λοιπόν, μισθοδοτεῖτε τόν Ἕλληνα Ἐκπαιδευτικό, ἀπό τόν Κρατικό Κορβανᾶ, διότι ὑπηρετεῖ τόν χῶρο τῆς Παιδείας, κατά τόν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπον ὀφείλετε νά μισθοδοτεῖτε καί τόν Ὀρθόδοξον Ἐφημέριον, τόν λειτουργόν τῆς Πίστεως καί διαμορφωτήν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως στήν Ἑλληνική Κοινωνία!

2.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
          Ὅταν ἀγνοεῖτε, ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Ἐφημέριος, ἐκτός ἀπό τό κύριον ἔργον του, πού εἶναι ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων στήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν  τους ἀναγκῶν καί ὑποχρεώσεων, τυγχάνει συγχρόνως καί ἐργάτης τοῦ Πολιτισμοῦ στήν Ἑλληνική Κοινωνία, ἄρα συναριθμεῖται καί ὡς Κοινωνικός Λειτουργός, ἐργάτης Πολιτισμοῦ καί Ἐξανθρωπισμοῦ!  
Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τό ἔργο της ἀνελλειπῶς καί ἀπρο-σκόπτως!  Διδάσκει τούς Ἕλληνες πολίτες τήν ἀρετή, τήν ἀγάπη, τήν καλωσύνη, τό σεβασμό πρός τόν συνάνθρωπο, τήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας διά τῆς ἐλεημοσύνης κλπ. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἀποτρέπονται τά ἐγκλήματα καί οἱ καταστροφές! Καταστροφές, ὅπως π.χ. τά προχθεσινά γεγονότα στίς  ἐκδηλώσεις  διά τήν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, ὅπου ἐσημειώθησαν μεγάλες καταστροφές σέ Δημόσια κτίρια τόσο στήν Ἀθήνα, ὅσο καί στή Θεσσαλονίκη!  Ἡ Ἐκκλησία, Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, διά τῶν Ἐφημερίων της μεταμορφώνει καί μετατρέπει τήν Κοινωνία σε  μιά κοινωνία ἐναρέτων ἀνθρώπων, ὁπότε ἡ Πολιτεία κερδίζει πολλαπλῶς, ἀκόμη καί ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως! Διότι, τελικά ποιός θά ἐπιβαρυνθῇ διά τήν ἀποκατάσταση τῶν προσφάτως γενομένων πολλῶν  καί μεγάλων καταστροφῶν; Ἀσφαλῶς τό  Ἑλληνικό Δημόσιο, ὁ Κρατικός Κορβανάς! 
Ἡ ἀνθρώπινη Κοινωνία, λοιπόν, χωρίς τόν Χριστό, χωρίς τήν ἠθική διδασκαλία, χωρίς τόν Ἐφημέριο, μετατρέπεται σέ μιά «ζούγκλα ἀγρίων θηρίων», ὅπου κυριαρχοῦν ἀκόμη καί οἱ «Ρουβίκωνες»,ὁπότε βιώνουμε καί πάλι τό δράμα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, ὅταν στούς δρόμους μερικοί τραγουδοῦσαν τό ἀδελφοκτόνο τραγοῦδι «ἀδελφός  τόν  ἀδελφό νά σκοτώνει!» Ἦταν ἡ ἐποχή τοῦ .......Ἐμφυλίου πολέμου!
Ἄρα καί ἐκ τῆς ἀπόψεως ταύτης ἡ Πολιτεία ὀφείλει τά μέγιστα στόν Ἕλληνα παπᾶ! Καί μόνο ἡ προσφώνηση τῶν χριστια-ῶν πρός τόν Ἐφημέριό τους, τό γνωστό «Παπᾶ μου, σέ παρακαλῶ...», ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τό ἀσφαλές!

3.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
Ὅταν -μαζί μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας- διατυπώνοντας τόν 3ον ὅρον τοῦ ἐπαίσχυντου «Συμφώνου ἤ  Προ-Συμφώνου» Σας, γράφετε ἐπί λέξει: « Τό Ἑλληνικό Δημόσιο καί ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν, ὅτι οἱ κληρικοί δέν  θά νοοῦνται στό εξῆς ὡς Δημόσιοι  Ὑπάλληλοι καί  ὡς ἐκ τούτου διαγράφονται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν»!
Ψεύδεσθε, κ. Πρωθυπουργέ! Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέ-ριοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ὅπως ἰσχυρίζεσθε! Εἶναι καί ὀνομάζονται «Θρησκευτικοί Λειτουργοί»!  Μισθοδοτοῦνται ὅμως ἀπό τό Δημόσιο Ταμεῖο, παρά τοῦ ὁποίου μισθοδοτοῦνται ἐπίσης καί οἱ Δημόσιοι ὑπάλληλοι!

4.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
Ὅταν ἐκφράζεσθε μέ περιφρόνησιν πρός τόν ἡρωϊκό Ἐφημεριακό ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅταν, μέ περισσειαν ὑποκρισίας, ἀποκρύπτετε τό μῖσος Σας πρός αὐτόν!  Διά τῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἐξηγγείλατε, μέ ἀργά μέν πλήν ὅμως καί σταθερά βήματα, ἀπορρίπτετε τόν Ἐφημεριακό Κλῆρο στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας!  Ἀλλά παρά ταῦτα, μέ πολλήν ἀναίδειαν,  θά συνεχίζετε νά καταβάλλετε τήν μισθοδοσία των ὡς Ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν στούς Μουσουλμάνους Μουφτῆδες τῆς Θράκης σήμερα, τοῦ Βοτανικοῦ αὔριο καί ὅπου ἀλλοῦ μεθαύριο! Καθώς ἐπίσης ἀναιδέστατα καλι προκλητικώτατα χρηματοδοτεῖτε ἀπό τόν Κρατικό Κορβανά τήν ἀνέγερση Τεμένους στό Βοτανικό καί Τζαμιοῦ στήν περιοχή τῆς Θράκης, αξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων €, ἐνῶ συγχρόνως προβαίνετε στην κατεδάφιση Ὀρθοδόξου ἱεροῦ μόνο καί μόνο γιά νά μήν παρεμποδίζει τήν θέα τοῦ Τεμένους τοῦ Ἰσλάμ ἐκεῖ κάτω στό Βοτανικό!
 Ντροπή Σας, κ. Τσίπρα!
 Διερωτῶμαι: μά, δέν ἔμεινε οὔτε ἴχνος «τσίπας» ἐπάνω Σας; Ὥστε ἡ Πολιτεία ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτῇ ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου της τόν Μουσουλμάνο θρησκευτικό λειτουργό, ἀλλά ΔΕΝ ΕΧΕΙ τήν αὐτή ὑποχρέωση καί διά τόν Ἕλληνα Ἐφημέριο τῶν Ὀρθοδόξων Μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; 
Ὥστε, λοιπόν, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀθετεῖτε καί παραβιάζετε τήν θεμελιώδη διάταξιν τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Συντάγματος  τῆς Χώρας μας, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν «ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου» καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες «ἔχουν ἴσα δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις»;
Ποιός ἄραγε θά Σᾶς δικάσῃ διά τό ἔγκλημα αὐτό;

Σημείωση διά τόν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπο:
Μακαριώτατε, οἱ Συνεργάται Σας καί οἱ Σύμβουλοί Σας δέν Σᾶς ἐπέστησαν τήν προσοχή ἐπί τοῦ σημείου αὐτοῦ;  Εἶναι  δυνατόν νά δεχθοῦμε ἀδιαμαρτύρητα αὐτήν τήν ἀδικίαν; Εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε δύο μέτρα καί δύο σταθμά στή διακυβέρνηση τῆς Χώρας ἀπό τήν Κυβέρνηση τῶν ἀθέων καί τῶν Μάγων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Ἀπό τώρα κι’ὅλας θεωρούμεθα ὡς ξένοι στον Τόπο μας;
Μήπως πρέπει, λοιπόν,  νά ὠθήσουμε τούς πιστούς μας καί μάλιστα τούς Ἐφημερίους μας, ὥστε νά προσεγγίσουν καί νά  ἀσπασθοῦν τόν Ἰσλαμισμόν, ἐάν θέλουν νά ἐπιβιώσουν πλέον στό μέχρι χθές λίκνο τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας; «Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!», θά μοῦ ἀπαντήσετε!
Ἀλλά, ἄς μή διαφεύγῃ τῆς προσοχῆς μας, ὅτι τά νέα, τά σύγχρονα διδακτικά Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν αὐτό διδάσκουν σήμερα στά Ἑλληνόπουλα! ( [1] )
******
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐπανέρχομαι πρός Ὑμᾶς. Ἀλλάζετε βέβαια τό ἦθος τῶν νέων Ἑλλήνων, ἀλλά πρός  τό χειρότερο!  Δι’αὐτό καί τά παιδιά μας, ὅταν πειθαρχοῦν στίς «συμβουλές Γαβρόγλου» ὁδηγοῦνται στήν αὐτοκαταστροφή! Μόλις χθές τρεῖς δεκαπεντάχρονοι νεαροί μαθητές, καθοδηγούμενοι ἀπό τίς συμβουλές τοῦ μάγκα, μουστακαλῆ καί ἄθεου Ὑπουργοῦ τῆς α-Παιδείας καί τῆς ἀμορφωσιᾶς κ. Κωνστ. Γαβρόγλου ([2] ), στήν προσπάθειά τους νά διασκεδάσουν, νά τό «ρίξουν λίγο ἔξω», εἶχαν ἕνα φρικτό συναπάντημα μέ τόν θάνατο! Ὁ ἕνας ἐπῆρε κρυφά τό αὐτοκίνητο τοῦ πατέρα του, προσκάλεσε νά τόν ἀκολουθήσουν δύο ἀκόμη φίλοι του, δεκαπεντάχρονοι ἐπίσης, καί ὅλοι μαζί ἀνεχώρησαν  διά μίαν ἄλλην γειτονικήν πρός τήν Κυπαρισσίαν πόλιν μέ σκοπό νά ......διασκεδάσουν! Δυστυχῶς ὅμως δέν τό κατώρθωσαν, διότι στό δρόμο τούς εἶχε στήσει καρτέρι ο θάνατος! Ὑπέστησαν θανατηφόρο τροχαῖο ἀτύχημα καί ὅλοι μαζί ἀνεχώρησαν διά τήν πέραν τοῦ τάφου μακαριότητα!  

5.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν , κ. Πρωθυπουργέ!
 Ὅταν ἀποφασίζετε νά ρίψετε ἐξ ἐπόψεως μισθοδοσίας στόν Καιάδα τῆς Κρατικῆς ἀνυποληψίας τόν ἱερό Ἐφημεριακό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας  τῆς Ἑλλάδος, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ ἀφήνετε ἐκτός τῆς μισθολογικῆς αὐτῆς καί δολοφονικῆς ρυθμίσεως τόν ἱερό  Ἐφημεριακό Κλῆρο τῆς Κρήτης καί  τῆς Δωδεκαννήσου!  Τυγχάνει αὐτονόητο, νομίζω, ὅτι, γράφοντες ταῦτα,  δέν ἐπιθυμοῦμε τήν ἔνταξη καί αὐτοῦ τοῦ τμήματος τοῦ ἱεροῦ Κλήρου στά δολοφονικά μέτρα Σας!  Ἀλλά μέ ποιά δικαιολογία θά καλύψετε τήν διπρόσωπη αὐτή  μεταχείριση; Θά Σᾶς ἐπαναλάβουμε, λοιπόν, τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου!  Ἄρα τά ὑπό μελέτην μέτρα Σας θά ἀκυρωθοῦν ἀπό τά ἀκυρωτικά Δικαστήρια τῆς Χώρας μας!
Διαποροῦμεν: Ἐπί τέλους τί εἶσθε: ἀμαθής, ἀφελής, ἐπιπόλαιος, ἤ ἁπλῶς ἕνας ἀκαταπόνητος πολέμιος τῆς Ὀρθο-δοξίας, τῶν ἱερέων της  καί γενικώτερα τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν;
Μέχρι σήμερα ἦταν γνωστό, ὅτι ἡ φερομένη ὡς σύντροφος τῆς ζωῆς Σας, χωρίς Θρησκευτικό ἤ καί Πολιτικό Γάμο, ἡ ἀστεφάνωτη κα Μπέτυ Μπαζιάνα, μετά τῆς ὁποίας συγκατοικεῖτε, τυγχάνει «Φανατική Δωδεκαθεΐστρια» ( [3] ), καί ὅτι ἐπίσης τά δύο τέκνα Σας τυγχάνουν ἀβάπτιστα! Τώρα βλέπουμε καί Ὑμᾶς σάν ἕνα ἀχόρταγο πολέμιο τῆς Πίστεώς μας!
Καθώς φαίνεται, εἶσθε ἕνας Μεγάλος ὑποκριτής! Ἔχετε ξεγελάσει ἀκόμη καί τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας κ.Ἱερώνυμο, ὁ Ὁποῖος στό πρόσωπό Σας βλέπει ἕνα ........Σαούλ  σήμερα! Ἕνα διώκτη μέν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεώς σήμερα, ὁ ὁποῖος αὔριον ..........θά μεταστραφῇ σέ ἕνα νέο Ἀπόστολο Παῦλο  καί, τελικά, θά ......κηρύττῃ τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας!  Ὤ, τῆς ἀπάτης!
  
6.     Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!
Ὅταν στήν  τελευταία καί μέ ἀριθμό 15 παράγραφο αὐτοῦ τοῦ κατάπτυστου «Συμφώνου ἤ Προ-Συμφώνου» Σας συμπεριλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «Οἱ παραπάνω δεσμεύσεις τῶν μερῶν θά ἰσχύσουν ὑπό τήν προϋπόθεσιν τήρησης τῆς Συμφωνίας στό σύνολό της». Ἀφοῦ, λοιπόν, τό ἕνα μέρος τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς Συμφωνίας, δηλ. τό μισθολογικό, ἀπερρίφθη  ὁμοφώνως καί πανηγυρικῶς ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας, διατί Ὑμεῖς -ὑπεροπτικῶς φερόμενος- ἐσπεύσατε νά δηλώσετε, ὅτι θά προχωρήσετε στή ρύθμιση τοῦ μισθολογικοῦ, καθ’ ὅσον ἡ Πολιτεία ἀποφασίζει περί αὐτοῦ;  

Σᾶς ἐρωτῶ, λοιπόν, εὐθέως: Ποῖον ἐμπαίζετε;
·        τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας;
·        τόν ἱερό Ἐφημεριακό Κλῆρο;
·        τόν εὐσεβῆ  Ἑλληνικό Λαό ἤ
·        τόν ἑαυτό Σας;

Διά μίαν εἰσέτι φοράν θά Σᾶς εἴπω μεγαλοφώνως:
Κύριε Πρωθυπουργέ τῆς  Ἑλλάδος πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν! Ἑπομένως, ἀναποφεύκτως ὁδηγούμεθα σέ ἱερό πόλεμο!  
Ἔπειτα ἀπό τά γραφειοκρατικά αὐτά στοιχεῖα, θά προχωρήσουμε τήν διερεύνηση τοῦ προβλήματος, ἀτενίζοντας τό ζήτημα ἀπό μία ἄλλη -τήν καί οὐσιωδέστερη- ὀπτική γωνία.


Πηγή: Ἐφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ»τῆς 20ῆ Νοεμβρίου 2018, σελ. 4+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018


[1]  Εἰς τό Κοράνιον «ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο, τό 19ο , ὀνομάζεται Σούρα Μαριάμ καί εἶναι ἀφιερωμένο σε αὐτήν (δηλ. τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον). Οἱ Μουσουλμάνοι τήν σέβονται ὡς Μητέρα τοῦ Μεσσία, ἀλλά ὄχι ὡς Θεοτόκο, ὡς Μητέρα τοῦ Θεού δηλαδή. Θεωρούν, ὅτι ο Ἰησούς εἶναι ἕνας ἀπό τούς Προφῆτες καί ὄχι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί «Θεός ἀληθινός»... Ἔτσι και ή Παναγία γι’ αὐτούς δέν εἶναι Θεοτόκος» Βλ. Διδακτικό Βιβλίο Φάκελλος, Δ΄Δημοτικοῦ, σελ. 47.
[2] Εἶπε πρός τούς Μαθητές της Γ’Λυκείου: Θά καταργήσω τίς Εἰσαγωγικές  ἐξετάσεις, ἔτσι ὥστε νά ἔχετε διαθέσιμο  χρόνο  τό Σάββατο τό βράδυ νά βγαίνετε ἔξω γιά νά διασκεδάσετε καί νά .....ἐρωτευθείτε!!!!
[3]  Βλ. Ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» τῆς 19.11.2018, σελ. 16
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ; ΜΕΡΟΣ 5ον - ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ; 5ον-ΣΥΝΕΧΕΙΑ

5η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΕΣ« ΤΟΥ ΘΕΟΥ,

ήτοι Αρχιερείς, Ιερείς, Διακόνους και Λαϊκούς

Αίγιον, 19η Νοεμβρίου 2018ΘΕΜΑ: Ο Θεός είναι ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, άρα και ΤΙΜΩΡΟΣ !

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΔΙΔΩ «ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ!»
Και Σας εύχομαι Μετάνοια και Διόρθωση! 


Μέρος 5ον και τελευταίον.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί μου Αδελφοί «Αγαπούληδες»,
          Με τέσσερες  συνεχόμενες αναρτήσεις προσπάθησα να Σας αποδείξω, ότι η τοποθέτησή Σας πάνω στο φλέγον θέμα, εάν και κατά πόσον ο Θεός, ως Παιδαγωγός, ενίοτε γίνεται και Τιμωρός, ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ! Μέχρι σήμερα, έστω και με κάποια ιδιωτική - προσωπική επικοινωνία, ανέμενα κάποια ανταπόκριση εκ μέρους Σας, αλλά-δυστυχώς- χωρίς αποτέλεσμα! Ουδείς έξ Υμών, όπως αποδεικνύεται, έχει μετανοήσει για την εις βάρος μου καταγγελία του, όπως π.χ. ότι λέγω «καρικατούρες», ή το ακόμη χειρότερο, ότι εκφράζω «τις απόψεις του Σατανά, του Αντιχρίστου»!!!!
        Δεν πειράζει! Σας συγχωρώ από τα βάθη της αμαρτωλής ψυχής μου! Να γνωρίζετε όμως ότι άλλος περισσότερο και άλλος ολιγότερο εξ Υμών διαστρέφετε το περιεχόμενο της Πίστεώς μας. Με την σημερινή ανάρτησή μου σταματώ πια την προσπάθεια να Σας πείσω! Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, μερικοί δε νεώτεροι εξ Υμών να μάθετε, ότι στούς μεγαλυτέρους μας πρέπει να εκφραζόμεθα με κάποια ευγένεια, με κάποια ταπείνωση, με κάποια ανοχή! Με ακούτε Σεβασμιώτατε Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμε «για τίς καρικατούρες» μου και Σείς, Σεβασμιώτατε Ιωαννίνων κ. Μάξιμε, για την «αμνησία» μου; Σας μνημονεύω ονομαστικώς όχι από μνησικακίαν, αλλά για να Σας αποδείξω, ότι δεν πάσχω ακόμη από αμνησίαν! Με την Χάριν του Κυρίου συμπληρώνονται σήμερα σαράντα χρόνια της ταπεινής μου διακονίας ως Μητροπολίτου της ιστορικής ταύτης Μητροπόλεως. Ευγνωμονώ τόν Κύριόν μου.
+ Ο Κ καί Αι. Α.


****************************

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον 

ΤΙ ΜΑΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

15. «Αγαπούληδες»! Ιδού πως σκέπτονται οι πνευματικοί άνθρωποι! 
«Όσον αφορά τα αστεία έως και βλάσφημα και κατά κόρον επαναλαμβανόμενα ερωτήματα του τύπου:

Πώς είναι δυνατόν ο Θεός της ΑΓΑΠΗΣ να επιτρέπει τούς καταστρεπτικούς σεισμούς;
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός της ΑΓΑΠΗΣ να επιτρέπει τα τόσα και τόσα φοβερά δεινά που προέρχονται απ’ αυτούς;
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός της ΑΓΑΠΗΣ να επιτρέπει να σκοτώνονται άνθρωποι;
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός της ΑΓΑΠΗΣ να επιτρέπει να πεθαίνουν μικρά παιδιά που δεν έφταιξαν σε τίποτε;
Τι αμαρτίες να είχαν τα βρέφη και τα νήπια; κ.τ.λ.π. και τ.λ.π.

Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς είναι άγευστοι της πνευματικής και χριστιανικής ζωής. Αμφιμβάλλω, εάν πατούν στην Εκκλησία, εάν εκκλησιάζονται συχνά, εάν μελετούν τον Λόγον του Θεού, εάν προσεύχονται, εάν εξομολογούνται και κοινωνούν, εάν γνωρίζουν διατί γεννήθησαν, διατί ζουν και ποιός είναι ο σκοπός της ζωής των. Διαφορετικά όχι μόνον δεν θα τα επίστευον όλα αυτά, αλλά πολύ περισσότερον δεν θα τα εκστομούσαν ούτε δια αστείο.

Ακριβώς επειδή ο Θεός είναι Θεός της ΑΓΑΠΗΣ δι’ αυτό και επεμβαίνει με τούς σεισμούς η με άλλους τρόπους "παιδαγωγικώ τω τρόπω", προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά Του να μην χαθούν και καταστραφούν ψυχικά. "Ον αγαπά Κυριος παιδεύει· μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται...τις γαρ εστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ; Ει δε χωρίς εστε παιδείας, ης μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι εστέ και ουχ υιοί...Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν ου δοκεί χαράς είναι, αλλά λύπης· ύστερον δε καρπόν ειρηνικόν τοις δι’ αυτής γεγυμνασμένοις αποδίδωσι δικαιοσύνης" (Εβρ. ΙΒ’, 6-12).
  
Εκείνον που αγαπά ο κύριος τον δοκιμάζει. Σκοπός μας σ’αυτή την ζωη δεν είναι ούτε να περάσουμε καλά, ούτε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, ούτε να ζήσουμε πολλά χρόνια. Σκοπός μας είναι να σώσουμε την ψυχήν μας, να κερδίσουμε δηλαδή την αιώνιον ζωήν, την Βασιλείαν των Ουρανών, τον Παράδεισον. Προς τα εκεί πρέπει να βλέπουμε και προς τα εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται αγώνας και μάλιστα μεγάλος, χρειάζεται υπομονή, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες, εγκράτεια, χρειάζεται  στενή και τεθλιμμένη πύλη η απάγουσα εις την αιώνιον ζωήν" και όχι "η μεγάλη και ευρύχωρος οδός η απάγουσα εις την αιώνιον κόλασιν" (Ματθ. Ζ’, 13-15).

Άρα λοιπό το θέμα δεν είναι εάν θα ζήσω λίγα η πολλά χρόνια, αν θα πεθάνω μικρός η μεγάλος, πλούσιος η φτωχός, σπουδαίος η ασήμαντος... Το θέμα είναι να ζήσω κατά Θεόν και όταν και όποτε πεθάνω να είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Θεο με αρετές και καθαρή καρδιά.

Πού όμως μάτια και αυτιά δια όλα αυτά, όταν εμείς τρέχουμε από το πρωϊ έως το βράδυ δια τα γήϊνα και υλικά αγαθά δια τις διάφορες απολαύσεις και ηδονές της ζωής, ξεχνώντας η αφήνοντας κατά μέρος τα ουράνια και πνευματικά αγαθά. Εντάξει και αυτά χρειάζονται, με μέτρο όμως και σύνεση. Πρώτα τα πνευματικά και μετά τα υλικά· "Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού... και ταύτα πάντα προστεθήσονται" (Ματθ. ΣΤ’, 33). Εμείς όχι μόνον τα αντιστρέψαμε, αλλά διαγράψαμε τελείως τα πνευματικά. Πώς λοιπόν θα πάμε καλά; Πώς θα λυθούν και θα παύσουν τα προβλήματα; Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός αφού εμείς τον έχουμε προ πολλού αρνηθεί και εγκαταλείψει;

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΙΣ
Να κλαύσουμε όλοι πικρά για τις αμαρτίες μας. 

Να μετανοήσουμε πραγματικά για όλα τα κακά που πράξαμε και να εξομολογηθούμε. Να αλλάξωμεν τρόπον και σκέψιν ζωής και να επιστρέψωμεν εις τον Χριστόν και εις την Εκκλησία του.

Τότε, υπάρχει ελπίς και σωτηρία, διαφορετικά ας μην περιμένουμε καμμία αλλαγή και κανένα καλό, ούτε σε μας προσωπικά, αλλά ούτε και εις την πατρίδα μας· αλλά, περισσότερα κακά και μεγαλύτερα δεινά σύμφωνα με τον αδιάψευστον Λόγον του Κυρίου μας: "Εαν θέλετε και εισακούσετε μου τα αγαθά της γης φάγεσθε· εάν δε μη θέλετε μηδέ εισακούσετέ μου ΜΑΧΑΙΡΑ ΥΜΑΣ ΚΑΤΕΔΕΤΑΙ" (Προφ. Ησαΐας). Είθε να διαψευσθώ».

ΠΗΓΗ: http://www.agioskosmas.gr/themata.asp?sitema=11&sitem=1&isue=35&artid=117

16. «Αγαπούληδες»! Και τώρα σαν υστερόγραφο, μια ακόμη ιστορική μαρτυρία.

ΙΩΣΗΦ Ο ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ.
 Το ακόλουθο απόσπασμα, που περιγράφει την πνευματική και ηθική παρακμή των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, έχει γραφτεί από τον λόγιο μοναχό Ιωσήφ Βρυέννιο (1350-1431), μερικά χρόνια πριν την Άλωση. Μήπως σας θυμίζει τίποτα;
«Αν η εικόνα των τιμωριών, που μας επιβάλλει ο Θεός, προκαλεί αμηχανία και σύγχυση, ας αναλογισθούμε τους παραλογισμούς μας και τότε θα εκπλαγούμε γιατί ακόμη δε μας κτύπησε κεραυνός.
Δεν υπάρχει καμιά μορφή διαστροφής που να μην έχουμε διαπράξει σ΄ όλη μας τη ζωή. Αυτές δε είναι οι αποδείξεις:
Βαπτιστήκαμε άλλοι δι’ απλής και άλλοι δια τριπλής κατάδυσης, και έγινε επίκληση του ονόματος της Αγίας Τριάδας, σε άλλους μία και σε άλλους τρεις φορές.
Οι περισσότεροι από μας όχι απλώς αγνοούμε τι σημαίνει να είσαι Χριστιανός, αλλά και πως ακόμη να κάνουμε το σταυρό μας ή, κι αν ακόμη το γνωρίζουμε, ντρεπόμαστε να τον κάνουμε.
…Είμαστε ανίκανοι να υπερασπιστούμε το όνομα του Θεού όταν αυτό βλασφημείται, όταν θα έπρεπε να πεθάνουμε γι’ Αυτόν. Αποδίδουμε το κοινό όνομα τον έχθρων του σταυρού (διαβόλου) ο ένας στον άλλο, και το έχουμε συνέχεια στα χείλη μας. Καθημερινά αναθεματίζουμε και καταριόμαστε τους εαυτούς μας και τους άλλους .
Παραπονιόμαστε στο Θεό είτε βρέχει είτε δε βρέχει, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, πως δίνει πλούτο στον ένα και αφήνει τον άλλο φτωχό, πως πνέει νοτιάς ή έρχεται καταιγίδα από το βοριά και εντελώς απλά μεταμορφωνόμαστε σε αδιάλλακτους δικαστές του Θεού.
Πολλοί από μας αδιάντροπα βλασφημούν την Ορθόδοξη πίστη, το Σταυρό, το Νόμο, τους αγίους, τον ίδιο το Θεό, όταν ακόμη κι ένας άπιστος δε θα το έκανε τόσο πολύ. Οι περισσότερες από τις αμαρτίες μας είναι ανεξομολόγητες, κι έτσι είναι και ασυγχώρητες.
…Αυταπατόμαστε όταν πιστεύουμε στους αστρολόγους, πως η ύπαρξή μας δηλαδή κατευθύνεται από τις Ώρες, την Τύχη, τις Μοίρες , την Ειμαρμένη τα σημάδια του Ζωδιακού κύκλου και των πλανητών… Μερικοί από μας λατρεύουν και χαιρετίζουν τη νέα σελήνη… Προσέχουμε τα όνειρα και πιστεύουμε πως μας λένε το μέλλον. Κρεμάμε φυλαχτά στο λαιμό μας εξασκούμε τη μαντεία. Καταφεύγουμε καθημερινά σε μάγους, μάντεις, γύφτους, εξορκιστές αναζητούμε στη μαγεία τη θεραπεία κάθε ασθένειας και διαβάζουμε μαγικά σε ανθρώπους και ζώα. …

Απομακρυνόμαστε ακόμη πιο πολύ από την αρετή ψάχνοντας συνεχώς το κακό. Η φιλία απωθήθηκε και η κακεντρέχεια πήρε τη θέση της. Ο αδελφός εκμεταλλεύεται τον αδελφό, ο κάθε φίλος ακολουθεί το δρόμο τής προδοσίας…
Δεν υπάρχει έλεος, ούτε συμπάθεια μόνο μίσος και αναίδεια.
Οι κύριοί μας είναι άδικοι, αυτοί που μάς κυβερνούν, αρπακτικοί, οι δικαστές μας διεφθαρμένοι, οι διαιτητές μας ψεύτες, οι πολίτες απατεώνες, οι επαρχιώτες χωρίς κρίση και οι πάντες εν γένει ευτελείς.
Οι παρθένες μας είναι πιο προκλητικές και από τις πόρνες, οι χήρες είναι περίεργες χωρίς λόγο, οι παντρεμένες κοροϊδεύουν μια πίστη που οι ίδιες δε φυλάσσουν, οι νέοι είναι χαμένοι στην ακολασία, οι γέροι παραδομένοι στο πιοτό, οι ιερείς έχουν ξεχάσει το Θεό, οι μοναχοί ξέφυγαν τελείως από το σωστό δρόμο, οι άνθρωποι στον κόσμο είναι τόσο χαμένοι ώστε με τα λόγια μεν να δίνουν την εξωτερική εμφάνιση της ευσέβειας, ενώ μέσα τους να αρνούνται κάθε αρετή. Έχουμε πρόσωπο πόρνης και αμαρτωλού.

Είναι τέτοια η σκληρότητα της καρδιάς μας, η λησμονιά μας, η τύφλα μας, ώστε να μην πιστεύουμε πλέον πως διαπράττουμε πράξεις κακίας ότι υποφέρουμε απ’ αυτές, όταν στην πραγματικότητα είμαστε οι εκτελεστές τους και τα θύματα τους… Αυτές και άλλες είναι οι αμαρτίες που μας καθιστούν άξιους των τιμωριών, με τις οποίες ο Θεός μας επισκέπτεται ως πληρωμή γι΄ αυτά τα λάθη και άλλες ίσης βαρύτητας κακοήθειες».

 ΠΗΓΗ: Αναρτήθηκε από Σάλπισμα Ζωής στις 10:46 π.μ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
Πανοσιολογιώτατε και ασεβέστατε Αρχιμανδρίτα π. Νεόφυτε,
Ιερολογιώτατε και ασεβέστατε Διάκονε π. Νεόφυτε,

        ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1η: Σας παρακαλώ νά ανατρέξετε στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, ειδικώτερα δε στην τελετή της Αρτοκλασίας, όπου υπάρχει μια Δέησις, η εξής:   
 «τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην, τὴν πόλιν (ἢ κώμην) ταύτην, τὴν ενορίαν ταύτην καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθῶν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ' ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς».
     Σας ερωτώ, λοιπόν, αδελφικά: Σεις απαγγέλλετε, δηλ. αποδέχεσθε αμέσως ή και εμμέσως, τήν δέησιν ταύτην, οσάκις τελείτε την Αρτοκλασίαν; 
     Εάν ΟΧΙ! Μπράβο Σας! Είσθε συνεπείς με την διαστρεβλωμένην μέσα στη σκέψη Σας και στην ψυχή Σας εικόνα του Θεού, ότι δηλ. ο Θεός είναι Θεός της Αγάπης, δεν είναι Τιμωρός! 
       Εάν, αντιθέτως, απαγγέλλετε την δέησιν ταύτην, Σας ερωτώ: Ποιόν εμπαίζετε;  Τον Θεόν, τούς χριστιανούς Σας ή τον εαυτόν Σας; Διότι, αφού ο Θεός είναι μόνον Αγάπη, γιατί Τον παρακαλούμε, να αποστρέψει την οργήν Του από εμάς;  Γιατί Τον παρακαλούμε να μας προφυλάξει από την πείνα, την αρρώστεια, το σεισμό, τον πνιγμό, την φωτιά, την επιδρομή των αλλοφύλων κλπ. Υπάρχει κάποιος άλλος Θεός, από τον οποίο προέρχονται αυτές οι δοκιμασίες; Δεν είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας;  Δεν μας τις παραχωρεί, ως Παιδαγωγός, ο Επουράνιος Πατέρας μας, ώστε να συνέλθουμε από τον λήθαργο της αμαρτωλής βιοτής μας και να μάς προλάβει από την ΑΙΩΝΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ;  Δεν είναι σαν τον γήϊνο πατέρα μας, ο οποίος, όταν ήμασταν μικρά παιδιά και καμμιά φορά βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά, π.χ. σε ένα αναμμένο κάρβουνο, μας έδινε ξυλιές στα χέρια και μας έλεγε: «μή εκεί, κακό, τζίζ!», ώστε νά μας προ-φυλάξει από τό μεγαλύτερο κακό; Μήπως, λοιπόν, και η καταστρεπτική πυρκαϊά στη Ραφήνα, στο Μάτι κλπ. ήταν μια παιδαγωγική ενέργεια του Πανοικτίρμονος Θεού; Τι  Σας ενώχλησε, ώστε να με ταπεινώσετε τόσο πολύ και μάλιστα δημοσίως; Πως ετολμήσατε, Άγιε Αλεξανδρουπόλεως, να εκστομίσετε την λέξη «καρικατούρες»  τόσο αβασάνιστα; 
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 2α:
       Σας παρακαλώ νά ανατρέξετε και πάλι στο Μέγα Ευχολόγιο, ('Εκδοση Παπαδημητρίου, Αθήναι 2008, σελ. 540), υπάρχει μία  «Ευχή εις φόβον σεισμού», όπου διαλαμβάνονται και τα εξής: 
«Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των οικτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστον πέλαγος, η άπειρος άβυσσος της μακροθυμίας και της χρηστότητος' ο και τας κατά γενεάν επαγομένας τω γένει των ανθρώπων πληγάς τε και μάστιγας συμφερόντως δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ίνα το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύρροπον, καθάπερ τινί χαλινώ, τω θείω σου κατεχόμενον φόβω, μη ατάκτως κινήται κατά της θείας εικόνος, μηδέ εις το της ψυχής ευγενές κακώς εξυβρίζη' Στήσον, δεόμεθα, τον φοβερόν της γης κλόνον, και την αήθη ταύτης φοράν, ην νυν δικαίως καθ' ημών κινείσθαι ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προς πάσαν αμαρτίαν παρά φύσιν ημετέρας ορμής, και της σης δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Ει γαρ ημείς τα σα προστάγματα διεφυλάττομεν, και των οικείων όρων εντός ιστάμεθα, ουκ αν η γη, τω σω παντοδυνάμω προστάγματι πειθομένη, καθ' ημών εκινείτο νυν, της φυσικής ακινησίας εξισταμένη, και τη παρά φύσιν ταύτης κινήσει καταπιείν ημάς εκζητούσα.  και δικαίως, ω δίκαιε Κύριε' ου γαρ ποιούμεν τα προστάγματά της βασιλείας σου, και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την σην δικαίαν οργήν καθ' ημών, Δέσποτα'  αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σω οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλοις, οργιζόμενοι κατα' αλλήλων' την αγάπην απωσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα, και την ακτημοσύνην εμισήσαμεν, την δε νηστείαν και εγκράτειαν ουκ εποθήσαμεν' και απλώς, πάσαν σου εντολήν ηθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπραττόμεθα'  Δια ταύτα γαρ, φήσιν, έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.» 
 Σας ερωτώ, λοιπόν, αδελφικά: Σεις αποδέχεσθε την ευχή αυτή; 
 Εάν ΟΧΙ! Μπράβο Σας! Αλλά γιατί δεν τήν έχετε καταγγείλει αρμοδίως, ώστε να διαγραφεί από το Μέγα Ευχολόγιον, ως διατρεβλώνουσα το περιεχόμενον της πίστεώς μας; Αποδέχεται ένα Θεό Τιμωρό, τον Οποίον και ικετεύουμε να «στήσει τον φοβερόν της γης κλόνον...»        Εάν, αντιθέτως, αποδέχεσθε την ευχήν ταύτην, και πάλιν Σας ερωτώ: Ποιόν εμπαίζετε;  Τον Θεόν, τούς χριστιανούς Σας ή τον εαυτόν Σας;
             Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
             Μετά ζωηρού ενδιαφέροντος αναμένω μια επανόρθωση εκ μέρους Σας των φοβερών κατ' εμού καταγγελιών Σας.  Δεν δύναμαι να αποδεχθώ την βαρυτάτην ύβριν Σας! Ακολουθώ τήν οδόν ενός ανεκδότου. 
Είπαν σε κάποιον:
-Είσαι αμαρτωλός!
       -Είμαι, απήντησεν. 
-Είσαι παληάνθρωπος!
       -Είμαι!
-Είσαι εγωϊστής!
       -Είμαι!
-Είσαι......Είσαι...Είσαι...!
       -Είμαι! απάντησε κάθε φορά με απόλυτη ηρεμία ψυχής.
-Είσαι ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, του είπαν, για μια ακόμη φορά.
Καί τότε γεμάτος από οργήν απάντησε: 
        -Ανακάλεσε ΑΜΕΣΩΣ! Πάρε τον λόγο σου πίσω! Αμαρτωλός είναι. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ! 
Αγαπητοί Αδελφοί,
     Το παράδειγμα αυτό ακολουθώ κι' εγώ! Πως να δεχθώ την καταγγελίαν, ότι είμαι «η φωνή του Αντιχρίστου»;   
     Επισφραγίζω, λοιπόν, την επικοινωνίαν μας με τά λόγια του Προφ. Ησαΐα: «Ημέρα ...Κυρίου Σαβαώθ έπί πάντα υβριστήν και υπερήφανον και επί πάντα υψηλόν και μετέωρον»  (κεφ. 1, στ.12). ΚΑΙ
    Σας περιμένω.....
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 19 Νοεμβρίου 2018 - 40ή Επέτειος της ενθρονίσεώς  μου ως Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας (19.11.1978 -19.11.2018).
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:  Επειδή η παρούσα ανάρτηση κατ' ανάγκην είναι μακροσκελής, θα χωρισθή σε δύο μέρη και θα δημοσιευθή σε δύο αναρτήσεις: Τα Κεφάλαια 1, 2 και 3 την 19ην/11/2018 καί τα Κεφάλαια 4, 5 και 6 την 26ην/11/2018 
____________
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Ευσεβής ψυχή, συγκατανεύουσα στα όσα παραπάνω έχουν γραφή, μας  προτρέπει να ανατρέξουμε και στον 88ο Ψαλμό, στ. 31-33, όπου διαβάζουμε τά εξής: 
 «31 ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασί μου μὴ πορευθῶσιν, 32 ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσωσι καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν, 33 ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξι τὰς ἀδικίας αὐτῶν· 34 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ᾿ αὐτῶν, οὐδ᾿ οὐ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου..».  

Σας ευχαριστώ θερμότατα, αγαπητέ μοι κ. Ιωάννη Ιν..