Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

«ΝΥΝ ΕΠΕΣΤΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ...»


«ΝΥΝ ΕΠΕΣΤΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ....»

_______Ως πρός τα ζητήματα της μή «ΑΓΙΑΣ» και μή «ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» της Κρήτης για ένα μακρό χρονικό διάστημα ακολουθήσαμε την τακτική της σιωπής, ώστε να μη μας καταλογίσουν την ευθύνη για την γενική εξέγερση, ου μην αλλά και την διέγερση, των συνειδήσεων των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών! 
_______Έπειτα όμως από την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μας προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, μπορούμε πλέον να ομιλήσουμε πιο ανοικτά. «Νυν επέστη, λοιπόν, ο καιρός» νά δώσουμε στην ευρύτερη δημοσιότητα την από 23ης Νοεμβρίου 2016 κατατεθείσα Δήλωσή μας  πρός τήν Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, στην οποία με διαυγή τρόπο ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα εν σχέσει με την Σύνοδο της Κρήτης.
_______Ωσαύτως και την από 24ης Νοεμβρίου 2016 συμπληρωματική Δήλωσή μας, καθώς ωλοκληρώνονταν οι εργασίες της εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεραρχίας μας.  
_______Τέλος δε και τήν από της 18ης Φεβρουαρίου 2016 σχετική Αναφορά μας προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας.
_______Ταύτα πάντα προς ενημέρωσιν των καλοπίστων αναγνωστών της ιστοσελίδος μας. Οσοι δεν διαβάζουν, αλλά παρερμηνεύουν ή και διατρεβλώνουν τα λόγια μας, όπως π.χ. οι του τύπου του Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε, δεν μας απασχολούν! Κριτής μας είναι ο Πανάγαθος Θεός. 
Αίγιον, 15 Μαϊου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

**********************

Αθήναις τη 23η Νοεμβρίου 2016


ΔΗΛΩΣΙΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

 Μακαριώτατε,

Συνήλθομεν σήμερον, κατόπιν της υπ’αριθμ. Πρωτ. 5300/ Διεκπ. 2404/3.11.2016 Υμετέρας Προσκλήσεως, προκειμένου να ενημερωθώμεν «περί των διεξαχθεισών εργασιών της αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας» και να συζητήσωμεν  επί της ως άνω Εισηγήσεως.
    Δυστυχώς μόλις έλαβεν τον λόγον ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος και ήρχισε να αναπτύσση τας σκέψεις του -εν συνειδήσει ομιλών- ετόλμησε να αναφερθή εις τινα λάθη η και παραλείψεις, αίτινες εσημειώθησαν κατά την «μη επαρκή (κατά την προσωπικήν του αντίληψιν) προετοιμασίαν» της εν Κρήτη Συνόδου, δύο-τρεις εκ των πρεσβυτέρων τη  Αρχιερωσύνη και τη ηλικία Σεβ. Συνοδικών Συνέδρων, εκ των εις την πρώτην σειράν των εδράνων της αιθούσης Συνεδριών καθημένων, όλως αυθαιρέτως και κατά τρόπον ασεβή και ανάδελφον, με ύφος δε οργίλον, διέκοπτον αυτόν ομιλούντα, προκειμένου  να μη θιγή το κύρος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, πρωτεργάτου όντος εις τε την προετοι-μασίαν και την πραγματοποίησιν της εν θέματι Συνόδου.
Τούτων ούτως εχόντων, ευσεβάστως προάγομαι, ίνα δηλώσω προς το ιερόν Σώμα της Ιεραρχίας μας τα εξής:
1.     Αρνούμαι να συμμετάσχω εις την διεξαγομένην συζήτησιν και να εκθέσω την ταπεινήν μου άποψιν, ουχί διότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθο-λομαίος εμνημόνευσεν του ονόματός μου εις την προς Υμάς απευθυνθείσαν επιστολήν, αλλά διότι δεν αποδέχομαι την αφιλάδελφον ταύτην και αληθώς «βάρβαρον» συμπερι- φοράν του τε Σεβ. Μητροπολίτου ΑΒΓ. κ. Χ......και των λοιπών δύο Αδελφών και  εις ένδειξιν διαμαρτυρίας! 
2.     Αρνούμαι επίσης να συμβιβασθώ με την σκέψιν, ότι εις την Αίθουσαν ταύτην υπάρχουν Αδελφοί μας Ιεράρχαι, οι οποίοι δρουν ως «Ηρακλείς του Οικουμενικού Θρόνου», τον οποίον άλλωστε Θρόνον όλοι σεβόμεθα μεν ως θεσμόν, αλλά συγχρόνως και δεν απεμπολούμεν το δικαίωμα να κρίνωμεν λόγους η και πράξεις των Προσώπων, άτινα κατέχουν τον Θρόνον προς διασφάλισιν της αμωμήτου ημών Πίστεως, της αγίας Ορθοδοξίας μας, δεδομένου ότι το «αλάθητον» είναι χάρισμα του Θεού, το οποίον ανήκει εις την Εκκλησίαν και ουχί εις τα πρόσωπα, τα κατά καιρούς αναδυόμενα εις τον Θρόνον! Όσοι, λοιπόν, εκ των Αδελφών μας Ιεραρχών επιθυ- μούν να παίζουν τον ρόλον ως «Ηρακλείς του Θρόνου», ας γνωρίζουν ότι πλανώνται πλάνην οικτράν!  
3.  Αρνούμαι επίσης να αποδεχθώ την ονομασίαν και τον χαρακτηρισμόν  «ΑΓΙΑ και ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝ- ΟΔΟΣ», δια την εν Κολυμπαρίω της Κρήτης συνελθούσαν Σύνοδον Εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλη- σιών  καθ’ όσον:
· Δεν συμμετείχον εν Αυτή άπαντες οι Ορθόδοξοι Ιεράρχαι, ήτοι Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίται και Επί- σκοποι, ει μη μόνον οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Εκκλησιών και μία Αντιπροσωπεία Ιεραρχών της, μάλιστα δε ουχί άπαντες!
· Οι συμμετέχοντες Ιεράρχαι-Μέλη εκάστης Αντιπρο-σωπείας τοπικής τινός Εκκλησίας δεν είχον δικαίωμα ψήφου, ει μη μόνον οι Προκαθήμενοι! Άρα δεν δύναται να  ονομάζεται αύτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ΑΛΛΑ μόνον «Αντιπροσωπευτική Συνέλευ- σις  Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών».
·    Δεν συμμετείχον άπασαι αι κατά τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι!  Τέσσαρες Εκκλησίαι, μεταξύ των οποίων και το παλαίφατον Πατριαρχείον της Αντιοχείας, ηρνήθησαν να συμμετάσχουν! Επομένως η εν Κολυμπαρίω της Κρήτης συνελθούσα Σύνοδος δεν είναι δυνατόν να ονομάζεται «ΜΕΓΑΛΗ» Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ορθότερον θα ήτο είναι να ονομασθή «περιτετμημένη»  ή, επί το λαϊκώτερον, «κουτσου-ρεμένη» Σύνοδος Ορθοδόξων Προκαθημένων!
4. Αρνούμαι επίσης να αποδεχθώ την άποψιν, την διατυπωθείσαν υπό του λογίου μεν, συγχρόνως δε και φιλτάτου μοι, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΑΒΓ κ. Χ........, καθ’ ην «δεν έχομεν δικαίωμα να κρίνωμεν τας αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, καθ’όσον τούτο θα απετέλει βλασφημίαν κατά του Αγίου Πνεύματος»!!!!
Θα μας επιτρέψη να του υπενθυμίσωμεν ευλαβώς, ότι κατά την κρατήσασαν παγίαν και καταπαγιωθείσαν αρχήν μία Σύνοδος της Εκκλησίας αναγνωρίζεται ως έγκυρος, χαρα- κτηρίζεται ως Μεγάλη και κατατάσσεται μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων  πρώτον μεν από το Πλήρωμα της Εκκλησίας, δηλ. από την καθολικήν αναγνώρισιν και αποδοχήν των Αποφάσεών της εκ μέρους των πιστών, εκ δευτέρου δε από μίαν χρονικώς νεωτέραν Σύνοδον της Εκ- κλησίας.
·    Πως θα μας εξηγήση ο Σεβασμιώτατος τον χαρακτηρισμόν «Ληστρική Σύνοδος», όστις έχει αποδοθή εις τινα Σύνοδον του παρελθόντος; 
· Πως θα μας εξηγήση επίσης την γνωστήν και απορ- ριφθείσαν Σύνοδον  της Φερράρας-Φλωρεντίας; 
5. Τούτων ούτως εχόντων κακώς, κάκιστα μάλιστα, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος έσπευ- σεν να ονομάση προκαταβολικώς την εν Κολυμπαρίω Σύνοδον ως ΜΕΓΑΛΗΝ και ΑΓΙΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ! Διερωτώμεθα∙ μήπως ως άνθρωπος εζήλωσε την δόξαν των Αγίων και Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας των πρώτων χριστιανικών χρόνων; Εάν παρ’ ελπίδα ούτω πως έχουν τα πράγματα, τότε ας μη λησμονώμεν, ότι «το σφάλλειν ανθρώπινον». Οπότε όστις αγαπά ειλικρινώς κάποιον πλανηθέντα, είτε Πατριάρχην, είτε Αρχιεπίσκοπον, η Μητροπολίτην, η Συγγενή, η Φίλον η Συνεργάτην κλπ., οφείλει να του υποδείξη  με αγάπην το σφάλμα! Πολλώ μάλλον εάν αγαπά την Μητέρα Εκκλησίαν!
6. Αρνούμαι επίσης να αποδεχθώ την ονομασίαν και τον χαρακτηρισμόν «Εκκλησία», υφ’οιανδήποτε έννοιαν και παραλλαγήν του όρου δια τε την Ρωμαιοκαθολικήν ως και την Προτεσταντικήν χριστιανικήν Κοινότητα και Ομο- λογίαν!  Η κατά Μάϊον μήνα του τρέχοντος έτους 2016 συνελθούσα ημετέρα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ομοφώνως και άνευ τινος δισταγμού είχεν απορρίψει τον όρον τούτον.
·    Επ’ευκαιρία ερωτώμεν τον Σεβ. ΑΒΓκ. Χ........, : η κατά Μάϊον συνελθούσα και αποφασίσασα Ιερά ημών Σύνοδος δεν συνεσκέφθη και δεν απεφάσισεν εν Αγίω Πνεύματι; Διατί, άραγε, δεν διαμαρτύρεται και διά την εν Κολυμπαρίω αθέτησιν της Αποφάσεως εκείνης της ημετέρας Συνόδου; Απλούστατα, διότι σκέπτεται και ενεργεί ως «Ηρακλής», δηλ. ως υπερασπιστής  του Πατριαρχικού Θρόνου!
7. Προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον απαντώμεν μετά παρρησίας μεν, αλλά και λίαν ευσεβάστως:
·    Τόσον πολύ εθορυβήθητε, Παναγιώτατε, από την ισχνήν φωνήν ενός ταπεινού και αναξίου Ιεράρχου; Μήπως η ανησυχία αύτη εξωτερικεύει,  ενδεχομένως δε και καταμαρτυρεί, την ενοχήν, ην τινα αισθάνεσθε εις την καρδίαν Σας; Μήπως φοβείσθε την κατάρρευσιν των εν Κρήτη αποφασισθέντων; Τόσον πολύ Σας ηνώχλησεν η φωνή ενός ταλαίπωρου Ιεράρχου μιας μικράς εκκλη-σιαστικής Επαρχίας; Ημείς προ των οφθαλμών μας έχομεν τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν, το Λάβαρον της Επαναστάσεως και  την ιστορίαν της σεβασμίας Ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας!
·   Η προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυνον Πατριαρχική επιστολή, γνωσθείσα ευρέως δια του Internet, συνιστά  βαρύτατον κανονικόν παράπτωμα Υμών, ήτοι αποτελεί εισπήδησιν εις τα  εσωτερικά ζητήματα μιας άλλης τοπικής Εκκλη- σίας! Παραβιάζει δηλ. τα «sacra interna» της Εκκλησίας της Ελλάδος.
·     Παναγιώτατε, ημείς εις την Ανατολήν αναγνωρίζομεν και έχομεν Οικουμενικόν Πατριάρχην, ουχί όμως και Πάπαν!
·   Βαθυσεβάστως υπενθυμίζομεν προς Υμάς, τον σεπτόν Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας, ότι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ υπάρχει και -ως ο Νόμος του αληθινού Θεού- τυγχάνει  πανσέβαστος! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ! Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης δεν είναι δυνατόν να προσφέρη ως δώρον το Κοράνιον και να το ονομάζη Άγιον Κοράνιον, ως Υμείς επράξατε, λίαν αφρόνως δε, εν τη Ατλάντα των Η.Π.Α. «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ όμως η αλήθεια»!  Τελεία και παύλα!
8.     Μακαριώτατε, ως ενα εκ πρεσβυτέρων κατά την αρχιερωσύνην Μέλος της σεπτής Ιεραρχίας ικετευτικώς Σας παρακαλώ να προστατεύσετε το ιερόν Σώμα της Ιεραρχίας μας από φωνάς και απόψεις λανθασμένας η και αιρετιζούσας! Δεν επιτρέπεται να συγκαταλέγωνται μεταξύ των Ιεραρχών μας πρόσωπα, τα οποία διατυπώνουν και διακηρύσσουν πεπλανημμένας δοξα- σίας! Ιδού επί παταδείγματι μια πεπλανημμένη θέσις Ορθοδόξου Αδελφού μας:
·        Μητροπολίτης εν ενεργεία, ομιλών εν Θεσσαλονίκη προσφάτως κατά την παρουσίασιν ενός νέου βιβλίου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και αναφερόμενος εις  τα της εν Κρήτη συνελθούσης Συνόδου, φέρεται ως ειπών και τα εξής: «....αν πιστεύ- ουμε ότι ο Χριστός είναι η Εκκλησία, υπάρχει στ’ αλήθεια Σύνοδος Επισκόπων που θα επιδιώξει και θα επιτύχει να βλάψει την Εκκλησία; Όποιος πει “ναι”, τότε γι’ αυτόν η Εκκλησία δεν είναι ο Χριστός αλλά ένας ανθρώπινος οργανισμός» (βλ. Ρομφαία, 22 Νοεμβρίου 2016, άρθρο «Άναψε φωτιές ο  Α.........Ά.....).
9. Τέλος, εφ’ όσον δεν θα ομιλήσωμεν εις την παρούσαν Συνέλευσιν της σεπτής Ιεραρχίας μας, υποβάλλομεν εγγράφως τας ταπεινάς σκέψεις ημών περί της εν Κολυμπαρίω Συνόδου, ως αύται έχουν δημοσιευθή δια της προσωπικής ημών ιστοσελίδος «mkka.blogspot.com» της 3ης Οκτωβρίου ε.ε.  και παρακαλούμεν δια τε τα Πρακτικά και την ιστορίαν, όπως καταχωρισθούν.

Βαθυσεβάστως

Υπογραφή

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Συνοδικός σύνεδρος.


*********************

 2ον

****************


ΔΗΛΩΣΙΣ της 24ης Νοεμβρίου 2016
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

            Μακαριώτατε,

          Καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της εκτάκτως συγκληθείσης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, της συγκληθείσης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5300/Διεκπ. 2404/03.11.2016 Υμετέρας Προσκλήσεως , θα ήθελα διά την ιστορίαν καί μόνο νά σημειώσω σκέψεις τινας.
1.      Το αποτέλεσμα των εργασιών της Συνόδου της σεπτής Ιεραρχίας μας δέν πρόκειται να ικανοποίηση το Πλήρωμα της Εκκλησίας μας, καθ’ όσον πεπλανημμέναι Αποφάσεις της εν Κολυμπαρίω συνελθούσης Συνόδου δεν εθίγησαν κατά τας συζητήσεις μας. Η περί Εκκλησιών π.χ. Απόφασις της Κρήτης παραμένει ισχυρά καί αλώβητος! Τώρα πλέον δέν υπάρχει Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
2.      Η διαίσθησίς μου υπαγορεύει, ότι διά των Αποφάσεων της Κρήτης η Ορθόδοξος Εκκλησία μας οδηγείται αργά μέν, αλλά σταθερά, πρός ένα νέον Σχίσμα!
3.    Τά Μοναστήρια μας και οι Μοναχοί μας εις τήν πλειονότητά των είναι εξοργισμένοι!
4.     Μεγάλη μερίς των χριστιανών μας είναι απογοητευμένη!
5.  Εις τό διαδίκτυον οσημέραι πληθύνονται οι αντιδράσεις. Κείμενα συνεχώς δημοσιεύονται κατά των Αποφάσεων της Κρήτης.
6. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας απέρριψεν εν συνόλω τα εν Κολυμπαρίω  αποφασισθέντα!
7.   Μία ταραχή είναι διάχυτος εις τάς ψυχάς των πιστευόντων!
8. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διά χθεσινών  δηλώσεών του διετύπωσε τά εξής: «Η Ρωσσική Ορθόδοξη Εκκλησία  απέφυγε την συμμετοχήν της στην Πανορθόδοξη Σύνοδο για να αποφευχθή το σχίσμα μέ τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως».
(βλ. www.pentapostagma.gr της 23ης Νοεμβρίου ε.ε.)
9.    Ο ρόλος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου είναι βλαπτικός πλέον διά τήν Ορθοδοξίαν!
10. Η κρίσις θεσμών καί προσώπων εισήλθεν τώρα πλέον εντός των τειχών!  Η μεταπατερική Θεολογία, τα περί του μαθήματος των θρησκευτικών, η υιοθεσία τέκνων εκ μέρους ομοφυλο- φίλων ζευγαριών, η απαγόρευσις της χρήσεως  των όρων «Πατέρας καί Μητέρα» εις τήν Ε.Ε. κλπ κλπ. συνθέτουν τήν μεγάλην κρίσιν! Και ημείς δέν ασχολούμεθα!
11.  Φοβούμαι, ότι ημέραι πονηραί έρχονται!  Εύχομαι τά γεγονότα νά μέ διαψεύσουν.


Βαθυσεβάστως

Υπογραφή

 Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ

  Εν Αιγίω τη 18 Φεβρουαρίου 2016


Μακαριώτατον  Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Κύριον κ. Ιερώνυμον
Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ίω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Εγενόμεθα και ημείς αποδέκτης της από 10.02.2016 αναφοράς προς την Δ.Ι.Σ. του Ελλογιμωτάτου κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητού της Δογματικής εις την  Θεολογικήν Σχολήν του Α.Π.Θ., αναφερομένης εις διαδικαστικά θέματα της μελλούσης να συνέλθη Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου εις την Κρήτην, το περιεχόμενον της οποίας μας επροβλη-μάτισεν πάρα πολύ.
Κατ’ αρχήν συμφωνούμεν απολύτως με τας διατυπουμένας ανησυχίας του κ. Καθηγητού, ως προς τον τρόπον διεξαγωγής της αναγκαίας ψηφοφορίας προς λήψιν των οριστικών Αποφάσεων. Εάν δεν υπάρξη καθολική αποδοχή των προς ψήφισιν Αποφάσεων εκ μέρους απάντων των Συνοδικών Συνέδρων, τότε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι πλασματικόν και ουχί πραγματικόν! Δεν είναι δυνατόν αι τυχόν διαφωνίαι να μετατεθούν εις το επίπεδον των Μελών-Αντιπροσώπων των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος θα εξυπηρετήση μόνον την διάσπασιν, την διχογνωμίαν και την διχοστασίαν  της όλης Ορθοδοξίας!
Συνεπώς η παράγραφος, καθ’ήν τυχόν διαφωνία μεταξύ των Μελών της Αντιπροσωπέιας μιας Τοπικής Εκκλησίας δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν, πάσχει και πολύ μάλιστα! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ μία διαφωνία ενός η και περισσοτέρων Ιεραρχών-Μελών μιας Αντιπροσωπείας να θεωρηθή ως «εσωτερικόν πρόβλημα» της α  ἤ της β  Τοπικῆς Εκκλησίας.
Ένα άλλο σημαντικόν σημείον  της υποθέσεως είναι ο τρόπος επιλογής των Ιεραρχών κλπ. Προσώπων προς συγκρότησιν της Αντιπροσωπείας μιας εκάστης Τοπικής Εκκλησίας, το οποίον δεν έθιξεν ο κ. Τσελεγγίδης.  Αναλυτικώτερον πως:
α) Είναι γνωστόν, ότι εις την Εκκλησίαν της  Ελλάδος  επ’ εσχάτων αναπτύσσεται, ανεμποδίστως θα ελέγομεν, ένα ρεύμα νεωτεριζόντων Αρχιερέων και Πανεπιστημιακών Καθηγητών, το οποίον προβάλλει ως «Μεταπατερική Θεολογία», αριθμεί δε ήδη αρκετά Μέλη. Δύνανται άραγε Μέλη και οπαδοί της κινήσεως ταύτης να ορισθούν Μέλη της Αντιπροσωπείας μας; 
β) Λόγιοι Αρχιερείς και Πρεσβύτεροι της Εκκλησίας μας επίσης ευκαίρως-ακαίρως, «γυμνή τη κεφαλή» εμφανίζονται εις το προσκήνιον της δημοσιότητος και προβάλλουν ευθέως αντορθοδόξους απόψεις, χωρίς -δυστυχώς- να ανακαλώνται εις την τάξιν υπό της εκκλησιαστικής Διοικήσεως!
Επί παραδείγματι αδελφός εν ενεργεία Μητροπολίτης, συγχρόνως δε και Πανεπιστημιακός Καθηγητής, εξ αφορμής του προσφάτως ψηφισθέντος Συμφώνου Συμβιώσεως Ομοφυλοφίλων, προέβη εις την εξής Δήλωσιν: 
«Οι ομοφυλόφιλοι, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι δημιουργήματα του Θεού και ισχύει και γι’ αυτούς  ο αντίστοιχος σεβασμός και η τιμή, και όχι η βία και η απόρριψη. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αντιμετώπισε την αμαρτωλή γυναίκα της ευαγγελικής περικοπής χαρακτηρίστηκε από τον λόγο Του  “ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω“.  Αυτός ο κανόνας αποτελεί τη διοικούσα γραμμή για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς κάθε άνθρωπο και συνάνθρω- πο, ανεξάρτητα από την ετερότητα η την διαφορετικότητά του». Η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα πρόσωπα, αλλά τα σέβεται στο πλαίσιο των ελευθέρων επιλογών και των δικαιωμάτων τους».
 (βλ. Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 28.12.2015, σελ. 13 και  news247.gr/eidiseis-29.12.2015).

Ωσαύτως κληρικός τις, Πρωτοπρεσβύτερος, Ψυχίατρος παιδίων και εφήβων, Επίκουρος δε Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας των Αθηνών, εις άρθρον του με θέμα «Ομοφυλοφιλία, Ένα ασύμμετρο πρόβλημα», ισχυρίζεται τα εξής:
«Πως μπορούμε να καταλογίσουμε εγωκεντρικότητα  σε έναν ομοφυλόφιλο, ο οποίος αγαπά τον σύντροφό του με πιστότητα και αφοσίωση
(Βλ. «Χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσειςΈκδόσεις «Εν πλω», Άθήνα,  Μάρτιος 2015,  σελ. 159)
Έτερος λόγιος κληρικός, Αρχιμανδρίτης εν Αθήναις, με πολλούς πανεπιστημιακούς τίτλους, φέρεται να έχη δηλώσει δημοσίως τα εξής ανατριχιαστικά:
«Ξέρω αρκετούς ομοφυλόφιλους, που βιώνουν τον Παράδεισο, πολύ περισσότερο από πολλούς Επισκό- πους, που είναι φραγκοφονιάδες» !!!!
(βλ.«www.amen.gr/article/video-synedefxsi-philotheos-faros-exoyme-metavallei-to-theo-se-anthropaki-me-ola-ta-vitsia-tou-anthropou ,     04.01.2016)
Επίσης δε και τα εξής:
 «Ο Θεός είναι νεκρός. Τον έχουμε σκοτώσει και είμαστε ορφανοί»....«Η Πολιτεία ορθώς πράττει και προωθεί το Σύμφωνο. Το ερώτημα όμως είναι αν η Ελλάδα είναι μια κοινοβουλευτική Δημοκρατία η μια θεοκρατία τύπου «Χομεΐνί».
(βλ.«www.koutipandoras.gr/article/13875/patir-filotheos-faros-emeis-oi-papades-ehoume-polles-neyroseis-sxetika=-me-ton-erotismo, 27.01.2016)

Τούτων ούτως εχόντων, διερωτώμεθα: Είναι δυνατόν Κληρικοί της Εκκλησίας μας, ως οι ανωτέρω, να συμπεριληφθούν ως Μέλη της Αντιπροσωπείας μας εις την Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον;
Φυσικόν, όθεν, ανακύπτει το ερώτημα: Ποίος θα ορίση τα Μέλη της Αντιπροσωπείας  μας; Θα εκφράζουν ταύτα την συνείδησιν του Ορθο- δόξου Πληρώματος;
Δια των ολίγων τούτων γραμμών ταπεινώς φρονούμεν, ότι είναι σοβαρός ο κίνδυνος να καταδειχθή, ότι η μέλλουσα να συνέλθη Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος θα φανερώση την εν τη Εκκλησία  κρατούσαν θεολογικήν τε και ιδεολογικήν σύγχυσιν η και την διοικητικήν ακατα-στασίαν Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Τέλος, τα έως σήμερον απαράδεκτα ανοίγματα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς τε τον Πάπαν της Ρώμης, τον Ίσλαμισμόν (βλ. το «άγιον» Κοράνιον) και την Εβραϊκήν Συναγωγήν (ποιμαντική επίσκεψις εις την Ν. Υόρκην) ΔΕΝ παρέχουν τα εχέγγυα της τε προστασίας του περιεχομένου της διδασκαλίας της αμωμήτου ημών πίστεως και της διαφυλάξεως της ενότητος της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ημών !
Εν κατακλείδι ταπεινώς φρονούμεν, ότι η αναφορά του Ελλογι-μωτάτου Καθηγητού κ. Τσελεγγίδη χρήζει βαθείας, ενδελεχούς  και οπωσδήποτε βαθυστοχάστου μελέτης.
 Όθεν, παρακαλούμεν δια τα καθ’ Υμάς.
 Επί δε τούτοις διατελούμεν ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Υπογραφή
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ