Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Ι.Σ.Ι.)

ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017_______Με τήν ανάρτησή μας της 26ης Ιουνίου ανακοινώσαμε εν συντομία τους λόγους, ένεκα των οποίων δεν θα συμμετείχαμε στις εργασίες της εκτάκτως συγκληθείσης  Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Ήταν η ΔΗΛΩΣΙΣ
«Αρνούμαι να συμμετάσχω στην παρούσα Σύνοδο της Ιεραρχίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας! ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»
____________Με τήν σημερινή μας ανάρτηση ολοκληρώνουμε την ενημέρωση των πιστών, δηλ. των Μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία είναι συνυπεύθυνα εάν και όταν η αγία Ορθοδοξίας μας προδίδεται! Δηλ. εκθέτουμε λεπτομερέστερα τους λόγους, οι οποίοι μας ανάγκασαν να μη συμμετάσχουμε στη Συνεδρία της 27ης Ιουνίου, όπως αυτοί αναφέρονται πρός το ιερό Σώμα της Ιεραρχίας με το παρακάτω δημοσιευόμενο έγγραφο. 
_______Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα γεγονότα μας έχουν δικαιώσει πλήρως!  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ! Η Ιεραρχία μας ΔΕΝ ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ! Δεν ανταποκρίθηκε στις κρίσιμες αυτές στιγμές! Ό,τι οι σεπτοί Ιεράρχες δεν κατανόησαν, φαίνεται πως το αντιλήφθησαν οι κοσμικοί άνθρωποι! Μιά Αθηναϊκή εφημερίδα μόλις χθές έγραψε:

«Επώδυνο Διαζύγιο Συνοδικότας και Πνευματικότητας.
Υποταγή της Ιεραρχίας στην Πολιτεία και μετατροπή των Θρησκευτικών σε αιρετικό γνωστικισμό»!!!! 
 ('Ελεύθερη "Ωρα, 02.07.2017, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, σελ. 2)

__________Αδυνατούμε και να το φαντασθούμε! Δεν το χωράει το μυαλό μας. Γι' αυτό καί τό θέμα τό ψάχνουμε!
________Σήμερα, λοιπόν, σας παρουσιάζουμε την τοποθέτησή μας πρός την Ι.Σ.Ι.. Τό θέμα άνοιξε! Το πρόβλημα ετέθη! Τα γεγονότα θα αποδείξουν το ποιός έχει δίκηο καί ποιός έχει άδικο!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 03 Ιουλίου 2017
****************
Προς
την  Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ


Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί Σύνεδροι,
   
Μετ’ εκπλήξεως ου της τυχούσης ελάβομεν και μετά πολλής προσοχής ανέγνωμεν το από 20ης  ληγ. μηνός «Δελτίο Τύπου» της Δ.Ι.Σ., δια του οποίου γνωστοποιούνται Ημίν
α) ότι «η εργασία της Τριμελούς εξ Αρχιερέων Επιτροπής της Εκκλησίας και η συνεργασία Της με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας...είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση των παλαιών Φ.Ε.Κ. και την δημοσίευση νέων για το μάθημα των Θρησκευτικών»  και
β) ότι «η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε ομοφώνως την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας...την ερχόμενη Τρίτη 27  Ιουνίου προς ενημέρωση του Σώματος σχετικώς».

Μετά βαθυτάτου σεβασμού προς το Ιερόν ημών Σώμα, ου μην αλλά και μετά της οφειλομένης παρρησίας, προαγόμεθα ίνα γνωρίσωμεν προς Υμάς  απαντητικώς τα κάτωθι:
1.      Εξ όσων γνωρίζομεν η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συγκαλείται πάντοτε κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι δια Πράξεως του Μακαριωτάτου Προέδρου, επί τη βάσει δε Ημερησίας Διατάξεως κλπ..........
2.      Σκοπός της συγκαλουμένης Ι.Σ.Ι., συμφώνως πάντοτε προς το Δελτίον Τύπου, είναι «η ενημέρωση του Σώματος σχετικώς», δηλ. συγκαλούμεθα δια να ακούσωμεν τα θετικά η και αρνητικά αποτελέσματα, ήγουν τα επιτεύγματα η  «τα κατορθώματα» της Τριμελούς Επιτροπής!
Δηλ. τυπικώς, δεν θα έχωμεν την δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου, πολλώ δε μάλλον δεν πρόκειται να λάβωμεν Αποφάσεις, είτε προς έγκρισιν, είτε και προς απόρριψιν των αποφασισθέντων εν σχέσει με το Μάθημα των Θρησκευτικών εις την Δημοσίαν Εκπαίδευσιν μεταξύ της ημετέρας Επιτροπής και των αθέων Παραγόντων του Υπουργείου της α-Παιδείας.
Με άλλας λέξεις, ως φαίνεται συγκαλούμεθα προκειμένου να επικυρώσωμεν τα αποφασισθέντα και άρα να εφαρμόσωμεν το λαϊκόν λόγιον «πετάει ο γάϊδαρος; Πετάει!».  Κατόπιν τούτου ...... αρνούμαι να μετάσχω εις τας εργασίας μιας  ατύπως συγκαλουμένης Συνόδου.
3.      Ας έλθωμεν τώρα εις μίαν επί πλέον παρατήρησιν.
Συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου (άρθρον 9, παράγρ. ε’ και στ’), τα αφορώντα εις το δογματικόν περιεχόμενον των Διδακτικών Βιβλίων της τε Στοιχειώδους και της Μέσης Εκπαιδεύσεως  ως πρός το μάθημα των Θρησκευτικών υπάγονται και ανήκουν εις την αρμοδιότητα της Δ.Ι.Σ. και ουχί της Ι.Σ.Ι.  Η ενημέρωσις της Ιεραρχίας, εφ’ όσον μάλιστα η Μήτηρ  Ἐκκλησία θεωρεί εαυτήν δεδικαιωμένην εις τον αγώνα Της, θα ηδύνατο να συντελεσθή με ένα αναλυτικόν Δελτίον Ενημερώσεως η και με ένα σχετικόν άρθρον εις το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»!  Η κατεπείγουσα ....... σύγκλησις του Σώματος της Ιεραρχίας «προς ενημέρωσιν» οδηγεί την σκέψιν μας εις μίαν κεκαλυμμένην επιχείρησιν «κουκουλώματος» των πεπραγμένων και επί ζημία της Μητρός Εκκλησίας αποφασισθέντων! Είθε να είμεθα εις πλάνην!
Το γεγονός, ότι το Υπουργείον α-Παιδείας έσπευσεν να ανακοινώση,   ότι κατήργησε  όλας τας Αποφάσεις του κ. Φίλη (δια των δημοσιευθέν-των Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2104 & 2105),  εις την ελαχιστότητά μας δημιουργεί μεγίστην ανησυχίαν! «Δεκτές έκανε ο Γαβρόγλου τις θέσεις της Εκκλησίας για τα Θρησκευτικά» και μάλιστα «με εντολή του Τσίπρα» αναγράφεται σήμερον εις την ημερήσιον Τύπον των Αθηνών (βλ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ, σελ. 10).
Παρατήρησις: Είναι άραγε αξιόπιστον και αξιοσέβαστον πρόσωπον ο κ. Γαβρόγλου, ο υποστηρικτής και θαυμαστής των Gays; Δεν ανεγνώσατε δηλώσεις του εις την Βουλήν; Δεν αντελήφθητε την αιτίαν, ένεκα της οποίας επιχειρεί την κατάργησιν των πανελλαδικών Εξετάσεων δια τα Πανεπιστήμια κλπ; Ιδού, λοιπόν, η εκ μέρους του δοθείσα εξήγησις: Οι εξετάσεις, είπεν εις την Βουλήν,  είναι «αναξιόπιστες και τυραννικές για τους 18χρονους, επειδή δεν μπορούν να βγουν για ποτό το Σαββατόβραδο, αλλά και να ερωτευθούν»!!!!!! (βλ. ΕΣΤΙΑ, 15.06.2017, σελ. 8).
Προς επιβεβαίωσιν των ύπερθεν παρακαλώ Υμάς να αναγνώσετε σημερινόν δημοσίευμα της εφημερίδος ΤΟ ΒΗΜΑ με τίτλον: «Κάποιος να τον μαζέψει!»
 Ιδού τι γράφει: «....κάποιος να μαζέψει τον υπουργό Παιδείας και γρήγορα! Εως τώρα ήταν γραφικός. Τώρα γίνεται επικίνδυνος......Συμπέρασμα; Είτε είναι ασυνείδητος, είτε μας κοροϊδεύει κατάμουτρα...» (βλ. σελ. Α 36)

Διερωτώμεθα: είναι δυνατόν αυτός ο άθεος και αναίσχυντος Υπουργός της Παιδείας κ. Γαβρόγλου να είναι ηττημένος εις το θέμα του Διαλόγου δια τα Θρησκευτικά και συγχρόνως να δημοσιοποιή ο ίδιος την ήτταν του; Η λογική επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί την σκέψιν μας εις την αντίθετον κατεύθυνσιν!  Δηλ. ότι ο κ. Γαβρόγλου εις την διεξαχθείσαν αναμέτρησιν μεταξύ Εκκλη-σίας και Πολιτείας-Κυβερνήσεως είναι Ο ΝΙΚΗΤΗΣ! Υποκρίνεται όμως ότι υπεχώρησεν, παρέχων ούτως ημίν υπνωτικόν φάρμακον, και δια του τρόπου αυτού παραπλανά την Εκκλησίαν! Παρουσιάζει δηλ. το «μαύρο ως άσπρο» κατά την λαϊκήν ρήσιν! Ας μη λησμονώμεν, ότι οι κ.κ. Τσίπρας, Φίλης, Γαβρόγλου και αρκετοί άλλοι του κυβερνώντος Κόματος ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ούτε εις τον Χριστόν, ούτε εις την Ελλάδα, ούτε και εις τον ελληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν! Και όχι απλώς ΔΕΝ  ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, αλλά και ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
Η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ εξ ορισμού εξαπατά τον Ελληνικόν Λαόν! Κατά την προηγηθείσαν έκτακτον Συνέλευσιν ημών της 9ης του μηνός Μαρτίου είχον την ευκαιρίαν να Σας προειδοποιήσω! «Πρέπει να διερωτηθούμε για την ειλικρίνεια των λόγων και των υποσχέσεών τους. Παρακαλώ, να διερωτηθούμε: Μήπως στην πράξη άλλα λέγουν, άλλα εννοούν και τελικώς άλλα εφαρμόζουνΔυστυχώς Υμείς άπαντες, αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί, ως Σώμα απερρίψατε ασυζητητί τας προειδοποιήσεις και αιτιάσεις μου! Προκειμένου να υποβοηθήσω την μνήμην Σας παραθέτω ως συνημμένον την αγόρευσίν μου κατά την Συνεδρίαν της 9ης Μαρτίου 2017.
Εφ’ όσον το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας μας υπνώττει μακαρίως, καθ’ ον χρόνον τόσον η Ορθοδοξία μας, όσον και η Εθνική μας Ταυτότης, βάλλονται μετά πείσματος υπό των Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ∙ εφ’ όσον το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας μας αρνείται να δώση προσοχήν εις την αγωνιώδη κραυγήν της ψυχής μου, εις την κραυγήν αγωνίας ενός ελαχίστου μεν, αλλά συγχρόνως και προβεβηκότος εις την ηλικίαν Αδελφού Σας, διατί να προσέλθωμεν εις την Σύνοδον της προσεχούς Τρίτης; Διατί να συμμετάσχωμεν εις τας εργασίας ενός Σώματος Ηγετικών Στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Οποίον συνεδριάζει, δια να «κουκουλώση» και να αμνηστεύση την συντελουμένην προδοσίαν των Αρχών του Ευαγγελίου και της Χριστιανικής Ηθικής;
Τα θεμέλια της συντελουμένης προδοσίας ετέθησαν δια της αποδοχής της «Μεταπατερικής Θεολογίας», της εκ μέρους της Εκκλησίας αποδοχής της νεοφανούς Ενώσεως μοντερνιζόντων Θεολόγων «Ο ΚΑΙΡΟΣ», συγχρόνως δε δια του αποκλεισμού και της εν έργω ολοκληρωτικής περιφρονήσεως της ευφήμως γνωστής «Πανελληνίου Ενώσεως των Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.).  Τα θεμέλια της συν-τελουμένης προδοσίας της Ορθοδοξίας μας ετέθησαν ωσαύτως δια  του διορισμού Θεολόγων, προερχομένων εκ της παρατάξεως «ΚΑΙΡΟΣ» εις τον Διοικητικόν Οργανισμόν της Εκκλησίας μας, εις την μεικτήν Επιτροπήν Διαλόγου δια το μάθημα των Θρησκευτικών, εις το Επιτελείον των Συμβούλων του Υπουργού Παιδείας, Προϊστάμενος του οποίου τυγχάνει ο έως προ τινος Διευθυντής του εκκλησιαστικού Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ([1]) κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου κλπ.
Η συντελουμένη προδοσία της Αγίας Ορθοδοξίας μας έχει ήδη καταδειχθή δια της ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ,  δηλ. δια της τηρουμένης σιγής τόσον εκ μέρους Ημών αυτών ως ηγετικών Προσώπων, όσον και εκ μέρους του Διοικητικού Οργανισμού της Εκκλησίας (της Δ.Ι.Σ. και της Ι.Σ.Ι.) εις πλείστα όσα καυτά θέματα της επικαιρότητος, όπως πχ. δια την κατάργησιν της αργίας της Κυριακής ημέρας, δια την θέσπισιν του Συμφώνου Συμβιώσεως των ομοφυλοφίλων, δια την υιοθεσίαν τέκνων εκ μέρους των προναφερθέντων, δια την ψήφισιν του Νόμου «περί ρατσισμού», δια την έκδοσιν των Διαζυγίων υπό των Συμβολαιογράφων κλπ. δια εισαγωγήν της Εβδομάδος σεξουαλικής Αγωγής εις την Εκπαίδευσιν,  δηλ. «τις έμφυλες ταυτότητες», δια τον «Φάκελλον του Μαθητού» κλπ.
4.       Η απουσία μας από τας εργασίας της εκτάκτως και όλως ατύπως συν-ερχομένης Ιεραρχίας ας θεωρηθή ως ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! Η ιστορία θα μας κρίνη! Ο Πανάγαθος Θεός ας μας ελεήση!
 Ως επίλογον και ως επιβεβαίωσιν των ύπερθεν διατυπωθεισών θέσεών μας θα Σας παρουσιάσωμεν τα λόγια του τέως Υπουργού  κ. Φίλη:
Ο κ. Φίλης «...σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών επανέλαβε, ότι  “δεν μπορεί να είναι ομολογιακό, αλλά πρέπει να παρουσιάζει το θρησκευτικό φαινόμενο, τις γνώσεις για όλες τις θρησκείες, με έμφαση βέβαια στον ορθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό“. Εμφανίστηκε μάλιστα δικαιωμένος καθώς τα νέα προγράμματα σπουδών “τα αγκαλιάζει η πλειοψηφία των θεολόγων ενώ η επιτροπή της Εκκλησίας τελικά δέχθηκε ο διάλογος να μη γίνει από μηδενική βάση, όπως στην αρχή εζητείτο και υπήρξε η αφορμή της έντασης, αλλά με βάση τα νέα προγράμματα, και αυτό αποτελεί για εμένα δικαίωση” είπε ο πρώην υπουργός Παιδείας» (βλ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.06.2017, σελ. Α12).
Επιτρέψατέ μοι να Σας υπομνήσω, ότι κατά την Συνεδρίαν του Σώματος της 9ης Μαρτίου ε.ε. ημείς εθίξαμεν το θέμα, διατυπώσαντες τα εξής:
«Την ασάφεια και την σύγχυση επιπροσθέτως επιτείνει το ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της 6ης Οκτωβρίου 2016, όπου εσημειώθη ένα σημαντικό λάθος. Ενώ, ως Ιεραρχία   είχαμε συμφωνήσει, ότι ο διάλογος θα αρχίσει από μηδενική βάση, στο ανακοινωθέν της Ι.Σ.Ι., αντιθέτως, αναγράφεται ότι ο διάλογος θα ασχοληθή με το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών. Άλλο, επομένως, είναι μία συζήτηση «για το τρέχον Πρόγραμμα» και άλλο μία συζήτηση «από μηδενική βάση».  Υπογραμμίζω το σοβαρώτατο αυτό λάθος, το οποίον τελικώς θα αποβή επί ζημία της Εκκλησίας».
Δυστυχώς η Ιεραρχία του Μαρτίου ε.ε. δεν κατεδέχθη να ασχοληθή με την καταγγελίαν μας! Τα γεγονότα ουχί μόνον μας εδικαίωσαν, αλλά και εν τινι μέτρω αποδεικνύουν την συντελουμένην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ της Ορθοδοξίας μας.

Ας επανέλθωμεν εις τον τέως Υπουργόν της α-Παιδείας.  
Ο κ. Φίλης, λοιπόν,  άνευ τινός δισταγμού εμφανίζεται να λέγη τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια: «Εγώ μπορεί να έφυγα, τα νέα θρησκευτικά όμως έμειναν»! Και προσθέτει: «Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών, για τα οποία ξέσπασε η διαμάχη, θα είναι τον Σεπτέμβριο στα σχολεία.....Ο Φίλης μπορεί να έφυγε, αλλά τα νέα προγράμματα έμειναν κι αυτό είναι το σημαντικό»  (βλ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11.06.2017, σελ 10-11) .....
**************

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αδελφοί και Πατέρες,

Έως χθες εκ μέρους της Εκκλησίας κατά κόρον ελέγετο, ότι ο διάλογος θα αρχίση  από «μηδενικήν βάσιν»! Ο τέως Υπουργός κ. Φίλης ισχυρίζεται, ότι «η επιτροπή της Εκκλησίας τελικά δέχθηκε ο διάλογος να μη γίνει από μηδενική βάση, όπως στην αρχή εζητείτο και υπήρξε η αφορμή της έντασης, αλλά με βάση τα νέα προγράμματα»!

Ø      Με  όλον τον σεβασμόν Σας ερωτώ , τι εκ των δύο ισχύει;
Ø      Διάλογος εγένετο από μηδενικήν βάσιν;
Ø      Ή  με βάσιν τα νέα Προγράμματα;

Με  όλον τον σεβασμόν και πάλιν Σας ερωτώ:
Ποίος  εμπαίζει, ποίον;
        Η Επιτροπή Διαλόγου, την Ιεραρχίαν;
        Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Λαόν;
        Ο κ. Φίλης, τους Δημοσιογράφους;

Η μήπως όλοι Ημείς εμπαίζομεν εαυτούς και αλλήλους; 

Ταύτα πάντα μας εξαναγκάζουν, ίνα μη προσέλθωμεν εις τας εργασίας της ατύπως συγκαλουμένης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας  της προσεχούς Τρίτης 27ης Ίουνίου μόνον και μόνον δια να μη συμπράξωμεν εις την συντελουμένην προδοσίαν της αμωμήτου Ημών Πίστεως, της αγίας Ορθοδοξίας μας.

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
(1) Ο κ. Γιαγκάζογλου παράλληλα με τα καθήκοντα του στην Ιερά Σύνοδο είναι Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Από τη δεκαετία του 1990 και επί κυβερνήσεως Σημίτη μαζί με άλλους θεολόγους που αργότερα συγκρότησαν τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο «Καιρός» εκπόνησαν το σχέδιο της μετατροπής του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικό. Οι θεολόγοι, που συγκρότησαν τον Σύνδεσμο, έχοντας θέσεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από καιρό είχαν επιχειρήσει να επιβάλουν τις απόψεις τους για το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν το είχαν επιτύχει έως ότου πήραν την εξουσία τα Κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και ανέλαβε υπουργός Παιδείας ο κ. Φίλης.
            Ο κ. Γιαγκάζογλου, ως εμπνευστής και συνδημιουργός του νέου τρόπου διδασκαλίας των θρησκευτικών, ήρθε σε αντίθεση προς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία με σαφήνεια απεφάσισε πέρυσιότι εμμένει στη διατήρηση του μαθήματος ως έχει, με τις απαραίτητες προσθήκες και ενημερωτικές πληροφορίες για τις άλλες θρησκείες και τους ετεροδόξους χριστιανούς.
 Έως τις 7 Σεπτεμβρίου και παρά τη δημόσια διαφωνία του με την Συνοδική απόφαση ο κ. Γιαγκάζογλου διατηρούσε τη θέση του στη Σύνοδο, μαζί με αυτή του συμβούλου του κ. Φίλη. Όμως μετά τη δήλωση στη Βουλή των Ελλήνων του Υπουργού Παιδείας, ότι θα υλοποιηθεί η πρόταση του κ. Γιαγκάζογλου και των συνεργατών του στο ΙΕΠ και τη δική του δήλωση στο ΑΠΕ – ΜΠΕ (2/9/2016), ότι με την θρησκειολογία, που εισηγήθηκε και υποστηρίζει να διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο, «η Ορθοδοξία μπαίνει σε διάλογο με τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις», η θέση του στη διεύθυνση του περιοδικού της Ιεράς Συνόδου «Θεολογία» έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Τελικά οδηγήθηκε στην παραίτηση, προτιμώντας να είναι απέναντι από την Εκκλησία και μαζί με τον κ. Φίλη. Είναι παιδαγωγικά, ψυχολογικά, θεολογικά και εκκλησιολογικά απαράδεκτο τα παιδιά των 14 και 15 ετών με το θρησκειολογικό μάθημα, όπως το διαμόρφωσε ο κ. Γιαγκάζογλου μαζί με τους συνεργάτες του, «να μπουν σε διάλογο με τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις», όταν αυτός ο διάλογος είναι γνωστό ότι είναι δυσχερέστατος μεταξύ ενηλίκων και εμπείρων θεολόγων…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
http://www.vimaorthodoxias.gr/nea/paraitithike-o-giagkazoglou/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 1ον:
 Η αγόρευσις ημών ενώπιον της Ι.Σ.Ι.-Συνεδρία της 9ης Μαρτίου 2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ 2ον:
 Άνάρτησις εις το ημέτερον BLOG: mkka.blogspot.com της 30ης Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα: «ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΡΙΧΤΕΡ ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Συνεδρία της 9ης Μαρτίου 2017

Αγόρευσις ενώπιον της Ι.Σ.Ι.

Μακαριώτατε,
Συνηθίζω να ομιλώ την ωμή γλώσσα της αληθείας και δια τον λόγον αυτόν δεν αρέσω σε πολλούς!  Εισηγητικά, θα ήθελα να είπω, ότι στο θέμα του διαλόγου με την Πολιτεία για το μάθημα των Θρησκευτικών οφείλουμε να προχωρούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά  και με κάποια πονηρία, θα έλεγα!
  Συμφωνῶ με τα περισσότερα από όσα είπεν ο άγιος Φιλίππων, αλλά θα ήθελα να τα αναλύσω λίγο. Συζητούμε με μία Κυβέρνηση αναξιόπιστων αριστερών και πολεμίων της Εκκλησίας ανθρώπων.Ας θυμηθούμε, γιατί είναι αναξιόπιστοι; 
α) Είπαν ΟΧΙ στα Μνημόνια, αλλά  τα εφαρμόζουν με τον πιο σκληρό τρόπο! Και εφαρμόζοντας τα Μνημόνια, βυθίζουν στην δυστυχία τον Ελληνικό Λαό!
β) Το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα, το οποίον προκάλεσαν, ήταν ένα πανηγυρικό ΟΧΙ! Και όμως το μετέτρεψαν σε ΝΑΙ!
Επομένως τα πρόσωπα, με τα οποία συνδιαλεγόμεθα, δεν είναι αξιόπιστα. Είναι πολύ σημαντικό, Μακαριώτατε, ότι ζητήσατε, και είναι αποδεκτό από όλους μας, ο διάλογος για το μάθημα των Θρησκευτικών να αρχίσει από μηδενική βάση και ο κ. Πρωθυπουργός συνεφώνησε! Αυτό, όμως, στο οποίο συνεφώνησε ο κ. Πρωθυπουργός,  δηλαδή ότι ο διάλογος ξεκινάει από μηδενική βάση, το εννοούσε όπως εμείς το  έχουμε στο μυαλό μας η μήπως εννοούσε κάτι άλλο; Πρέπει να διερωτηθούμε για την ειλικρίνεια των λόγων και των υποσχέσεών τους. Παρακαλώ, να διερωτηθούμε: Μήπως στην
 πράξη άλλα λέγουν, άλλα εννοούν και τελικώς άλλα εφαρμόζουν;
 Στο ερώτημα, λοιπόν, αν οι παράγοντες  του Υπουργείου Παιδείας θα τηρήσουν αυτό το οποίον υποσχέθηκε προς Υμάς, Μακαριώτατε, ο Πρωθυπουργός δημιουργεί σε όλους μας μια σύγχυση. Την ασάφεια και την σύγχυση επιπροσθέτως επιτείνει το ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της 6ης Οκτωβρίου 2016, όπου εσημειώθη ένα σημαντικό λάθος. Ενώ, ως Ιεραρχία   είχαμε συμφωνήσει, ότι ο διάλογος θα αρχίσει από μηδενική βάση, στο ανακοινωθέν της Ι.Σ.Ι., αντιθέτως, αναγράφεται ότι ο διάλογος θα ασχοληθή με το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών. Άλλο, επομένως, είναι μία συζήτηση «για το τρέχον Πρόγραμμα» και άλλο μία συζήτηση «από μηδενική βάση».  Υπογραμμίζω το σοβαρώτατο αυτό λάθος, το οποίον τελικώς θα αποβή επί ζημία της Εκκλησίας.
Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κάποια σύγχυση! Έχω μάλιστα την πληροφορίαν, ότι η συσταθείσα Επιτροπή συζητά με το Υπουργείο, επί τη  βάσει μάλιστα και του προαναφερθέντος ανακοινωθέντος της Ι.Σ.Ι., για το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών! Ταπεινώς, όθεν φρονώ, ότι έχουμε πρόβλημα πλέον! Υπάρχει κάποια σύγχυση! Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε την εξαπάτηση της Εκκλησίας από την Πολιτεία! Πολύ φοβούμαι, ότι θα ευρεθούμε προ τετελεσμένων  γεγονότων.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ταπεινώς θα έλεγα, ότι επειδή έχει ήδη ασκηθή υπό της Π.Ε.Θ. προσφυγή ενώπιον του  Σ.τ.Ε., καλόν θα ήτο να αναμένουμε την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,  μήπως και αυτό (δηλ. το Σ.τ.Ε.) μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Και ταύτα λέγω, παρά το γεγονός, ότι αμφιβάλλω για το εάν εκεί θα μας δικαιώσουν, καθ’ όσον στη Χώρα μας σήμερα όλα είναι κατευθυνόμενα. Ζούμε σε μία ατμόσφαιρα, όπου όλα είναι θολά!
Ø     Παρακαλώ, επιτρέψατέ μοι να Σας εκθέσω πως έχει σήμερα η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ακούστε πως παρουσιάζεται μέσα από  διάφορα δημοσιεύματα:
Ø      Δημοσίευμα εφημερίδος στην Αμερική μας πληροφορεί: «Κραυγή αγωνίας μητέρας από την Νέα Υόρκη  για  αυτά τα οποία θα διδάσκωνται στα Σχολεία τα παιδιά ακόμα και από το νηπιαγωγείο». Ομιλεί για την αθεϊστική και σεξουαλική διαπαιδα-γώγηση των μαθητών στα Σχολεία.
Ø     Έπειτα έχουμε ένα δημοσίευμα του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ». Άναφέρεται -και το προσυπογράφω- στην ωμή παραβίαση της σεξουαλικής ουδετερότητος.
Ø     Έπειτα έχουμε τα αποτεφρωτήρια των Νεκρών, δια των οποίων  παραβιάζεται ευθέως το περιεχόμενον της πίστεώς μας.
Ø     Έχουμε επίσης ένα δημοσίευμα από την Ουκρανία το οποίον λέγει, ότι με Κυβερνητική Απόφαση ορίζεται, πως υπάρχουν το άρσεν, το θήλυ και το ακαθόριστο φύλο!
Επιπροσθέτως ένα χθεσινό δημοσίευμα λέγει, ότι η Κυβέρνηση προωθεί την αλλαγή του Συντάγματος και θέτει διάφορα ερωτήματα ως προς τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. (Καταθέτω δια τα Πρακτικά τα ως άνω δημοσιεύματα των εφημερίδων).
Κατόπιν όλων αυτών, ταπεινώς φρονούμεν, ότι δεν πρέπει να αρκεσθούμε στο γεγονός, ότι είμαστε συνομιλητές  με την Κυβέρνηση, αλλά το μυαλό μας οφείλει «να παίρνει και ανάποδες στροφές», ώστε να βλέπουμε προς το που μας οδηγούν, τι λέγουν, τι εννοούν και τι πιστεύουν. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτό που πρέπει, δηλ. την Ορθοδοξία μας και την Ορθόδοξη διδαχή στα παιδιά μας.
Επιτρέψατέ μοι να προσθέσω κάτι ακόμη. Το Υπουργείο Παιδείας, ενώ υποσχέθηκε, ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος θα συνεχίσει  να χρησιμοποιεί τα παλαιά διδακτικά βιβλία, δυστυχώς εφαρμόζει τα Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Δεν παρέδωσαν τα παλαιά βιβλία στους Καθηγητές, ώστε αυτά  να αποτελέσουν την διδακτέα ύλη προς τους μαθητές! Αντιθέτως με την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου, που ακούει στο όνομα «Φάκελλος του Μαθητού» μας εξαπατούν! Με το Φάκελλο αυτό εισάγεται, εμμέσως πλην σαφώς, το Νέον Πρόγραμμα Σπουδών  δοκιμαστικώς στην Εκπαίδευση, οπότε το νέο πανθρησκειακό πνεύμα, που υπάρχει στα νέα διδακτικά βιβλία, προωθείται ολοταχώς!
Επί πλέον Σας πληροφορώ, ότι τα νέα διδακτικά βιβλία έχουν ήδη εκτυπωθή από το Εθνικό Τυπογραφείο και είναι έτοιμα! Σας ερωτώ, λοιπόν: Τι είδους διάλογο, κάνουμε με το Υπουργείο Παιδείας, όταν αυτοί έχουν ήδη ετοιμάσει τα πάντα;  Μήπως στο διεξαγόμενο διάλογο θα πρέπει να χτυπάμε «μία στο καρφί και μία στο πέταλο»; Δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι μόνο με τον διάλογο! Ένα σημείωμα, το οποίον έχω, λέγει: «η εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών σταδιακά ολοκληρώνεται. Φέτος 2016-2017 εστάλησαν στο ΦΕΚ, έγιναν Νόμος και εστάλησαν για εφαρμογή στα Σχολεία χωρίς έντυπο βοηθητικό υλικό. Την επομένη χρονιά 2017-2018 θα υπάρχει και το έντυπο βοηθητικό υλικό για την πληρέστερη εφαρμογή τους».
Για τα νέα βιβλία, τα οποία θα προέλθουν από τον Διάλογο, και περί των οποίων μας λέγουν, ότι θα ξαναγραφούν, δεν υπάρχει κάποια χρηματική πίστωση. Άρα, ταπεινά φρονώ, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και να σκεφτόμαστε -το τονίζω- πίσω από αυτό, το οποίο μας υπόσχονται, τι πραγματικά θα εφαρμόσουν; Είμεθα σε διαπραγματεύσεις και σε διμερή διάλογο με μια Κυβέρνηση αθέων! Άρα θα πρέπει να είμεθα καχύποπτοι! Και, εάν, παρ’ελπίδα, διαπιστώ-σουμε, ότι δεν πετυχαίνουμε τίποτα με τον Διάλογο, τότε «να κατέλθουμε στους δρόμους» και με τρόπο δυναμικό να διεκδικήσουμε το προνόμιον, το οποίον μας παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδος περί των Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Σας υπενθυμίζω, ότι  το Σύνταγμα ορίζει σαφώς την θέση μας στο Ελληνικό Κράτος. Η Ορθοδοξία, γράφει, είναι η επικρατούσα Θρησκεία στη Χώρα μας! Όλοι οι άλλοι, όπως π.χ. οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι κλπ. είναι απλώς αποδεκτοί ένεκα της ανεξιθρησκείας. Παρά ταύτα οι Καθηγητές των Θρησκευτικών των άλλων Δογμάτων η Θρησκειών εισέρχονται ελευθέρως στα Δημόσια Σχολεία και  διδάσκουν ανεξελέγκτως το δικό τους μάθημα των Θρησκευτικών στα δικά τους παιδιά, ενώ, αντιθέτως εις τον ομιλούντα δεν παρέχουν το δικαίωμα να επισκέπτεται ένα Δημόσιο Σχολείο της Επαρχίας του! Μας θεωρούν ως εξωσχολικόν παράγοντα και μας απαγορεύουν την επικοινωνίαν μας με την μαθητιώσαν Νεολαίαν! Αντιθέτως κατά τα πρώτα χρόνια της ταπεινής μου ποιμαντορίας επισκεπτόμουν ελευθέρως τα Λύκεια του Αιγίου και των Καλαβρύτων και είχα ένα ελεύθερον  διάλογον με τους μαθητές ιδίως της τελευταίας τάξεως. Συζητούσα με τους μαθητές και απαντούσα στις απορίες των. Ξαφνικά όμως κάποια στιγμή έγινα εξωσχολικός παράγων, οπότε μου απαγορεύθηκε η είσοδος στα Δημόσια Σχολεία
Ένα ακόμη σημείο θα ήθελα να προσέξουμε. Στη Θράκη, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά εισάγουν τώρα ως μητρικήν γλώσσαν την Τουρκικήν!
Μακαριώτατε,
Αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί,
Σήμερα χάνεται η Ορθοδοξία μας! Χάνεται επίσης  και η Ελλάδα μας! Η Ελληνορθόδοξος Παράδοσις ευρίσκεται υπό διωγμόν! Επομένως η θα πάμε στον διάλογο με «το γάντι» η θα πάρουμε μαζί μας και «κανένα καρυοφίλι»! Μήπως πρέπει να κηρύξουμε μια νέα Επανάσταση; Μήπως πρέπει να γίνουμε και εμείς ένας νέος Παλαιών Πατρών Γερμανός; Και εν ανάγκη, να πέσουμε επί των επάλξεων! Να αγωνισθούμε και πάλι  «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»;
Σας ευχαριστώ.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


  ~~~~~~~~~~~~~~~~

Προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΡΙΧΤΕΡ ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

                                                                                                                            Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016    
Δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, παρά να προκληθεί «σεισμός» πολλών ρίχτερ με το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Και τούτο επειδή ο Υπουργός Παιδείας θέλησε να επιβάλλει και να εφαρμόσει ριζικές αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Κατά την συζήτηση στη Βουλή κάποιου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, παράλληλα ο κ. Υπουργός μίλησε για την εφαρμογή νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως αναφέρει η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 12/3/16, θα διδάσκεται το μάθημα ως μείγμα στοιχείων από τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό, τον Ταοϊσμό και τον Κομφουκιανισμό.
«Το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να αναμορφωθεί...», είπε ο κ. Υπουργός. Τα θρησκευτικά πρέπει να πάψουν να είναι ομολογιακό μάθημα και να γίνουν μάθημα γνώσεως των θρησκειών...». 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», Της 15/9/16, υποστηρίζει ότι ήταν αναγκαία η ριζική αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών, κάνοντας λόγο για επίγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από την «θρησκευτική απομόνωση», αλλά και τις ποικίλες πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις της θρησκείας. Στόχος του Υπουργείου είναι να τονισθεί η ανάγκη της ειρηνικής συνυπάρξεως ανθρώπων με «διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις» ή άλλες διαφορές...».
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα νέα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών χρειάζεται να προσφέρει γνώση και κατανόηση για τα θρησκευτικά «πιστεύω» και τις θρησκευτικές εμπειρίες, να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών στην ποικιλία των θρησκευτικών δυνατοτήτων και ηθικών αντιλήψεων, καθώς και να ενθαρρύνει τους μαθητές, ώστε να ευαισθητοποιηθούν προς τις θρησκείες και τις θρησκευτικές διαστάσεις της ζωής. Με αυτούς τους στόχους το μάθημα των θρησκευτικών καλείται να αξιοποιήσει την προώθηση της διαφοροποίησης στη διδασκαλία – μάθηση και αξιολόγηση, την καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα...»( Εφημ. « δημοκρατία» 7/9/16).

ΑΝΗΣΥΧΙΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κάθε καινοτομία, πάνω σε πολυετείς δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθόδους και πρακτικές, σίγουρα προκαλεί τριγμούς στο σύστημα και σ’ αυτούς που καλούνται να την εφαρμόσουν ανησυχία και προβληματισμό.
Βρισκόμαστε στην αρχή του σχολικού έτους και σύμπασα η σχολική κοινότητα δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, γονείς, βιώνουν μια πρωτόγνωρη αγωνία και έναν έντονο προβληματισμό. Τί θα γίνει; Τί θα ισχύσει; Τα παιδιά προμηθεύτηκαν τα βιβλία του μαθήματος των θρησκευτικών τα διδασκόμενα μέχρι τώρα. Το Υπουργείο εξαγγέλλει νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σε ύλη και μεθόδους. Το διδακτικό προσωπικό δεν γνωρίζει καν την ύλη, το περιεχόμενο και το πρόγραμμα. Αυτά και άλλα συσσωρευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ» γράφει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 9/9/16. «Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας δια την λειτουργία των σχολείων και οι αλλοπρόσαλλες και διαδοχικές εγκύκλιοι, πέρα από την υποβάθμιση του περιεχομένου εκπαιδευτικού έργου έχουν δημιουργήσει αναστάτωση σε όλον τον εκπαιδευτικό κόσμο».

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Το μάθημα των θρησκευτικών στην πατρίδα μας συνταγματικά είναι συνδεδεμένο με την επικρατούσα θρησκεία που είναι η ορθόδοξη χριστιανική.
Ανέκαθεν η πολιτεία σε παρόμοιες παρεμβάσεις έκανε διάλογο, όχι τυπικόν, αλλά ουσιαστικό με την Εκκλησία και από κοινού διεμόρφωναν στο σύνολο το μάθημα των θρησκευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Δυστυχώς στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία παραγκωνίστηκε, περιφρονήθηκε και εμπαίχτηκε. Ο κ. Υπουργός της Παιδείας δηλώνει σε συνέντευξη του: «καμία αλλαγή, δεν γίνεται χωρίς διάλογο. (Εφημ. «δημοκρατία» 12/9/16).
«Δεν πρόκειται να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες στο θέμα των θρησκευτικών»διαβεβαιώνει τον Αρχιεπίσκοπο σε συνέντευξη του 29/9/15 (Εφημ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 29/9/15).
Η Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε την ευκαιρία για γόνιμη διαλογική σύνθεση προς την πολιτεία, παρά ταύτα και τις δεσμεύσεις του κ. Υπουργού, ότι δεν θα υπάρξουν μονομερείς ενέργειες, ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και η Εκκλησία υπέστη αιφνιδιασμόν. Η ανακολουθία αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο να δηλώνει με πόνο και να χαρακτηρίζει τις ενέργειες «Απαράδεκτα και επικίνδυνα πράγματα, που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην παιδεία γενικότερα στην κοινωνία και ρήξη στις σχέσεις Εκκκλησίας Κράτους» (20/9/16).

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ
Πέρα από την επίσημη αντίδραση της Εκκλησίας, δια στόματος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, θέση πήραν η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους με επιστολή που έστειλε στις 4/4/16 προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, και εξέφρασε την αντίθεση της για την επιχειρούμενη μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικό. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Αγιορείτες Πατέρες: «Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε θρησκειολογικόν... θα αποτελέσει σοβαρόν πλήγμα εις το ευαίσθητον χώρον της Παιδείας και μας ευρίσκει απολύτως αντίθετους».
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) εξέδωσε δελτίον τύπου, 5/9/16, Αρ. Πρωτ. 109, στο οποίο αναφέρει:
  • Απαιτούμε ΙΣΟΝΟΜΙΑ
  • Λέμε όχι στον γκεμπελικής εμπνεύσεως προσηλυτισμό των μαθητών στην πολυθεΐα της πολυθρησκείας
  •  Καλούμε τον ορθόδοξο ελληνικό λαό να αντισταθεί στην κυβερνητική φαλκίδευση των ανθρωπίνων –ατομικών δικαιωμάτων του.

Η Π.Ε.Θ. αναφερόμενη επίσης στον επικεφαλή και την ομάδα του Ι.Ε.Π. που συνέταξαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, λέγει: «...η ομάδα του ως εντολοδόχοι του κ. Φίλη, με όπλα την προπαγάνδα, την διαστρέβλωση της αλήθειας, την παραπλάνηση και την εξαπάτηση, δεν διστάζουν να καταπατήσουν, στην πράξη, το Σύνταγμα, τους Νόμους, τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, δείχνοντας, ταυτόχρονα, αφενός την εναντίωση τους τόσο προς την ορθόδοξη παράδοση, τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και αφετέρου την περιφρόνηση τους προς τους Θεολόγους συναδέλφους τους καθώς επίσης και προς τους Ορθόδοξους γονείς και μαθητές.
Οι ως άνω Θεολόγοι, με τη μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών από Ορθόδοξο σε πολυθρησκειακό ή θρησκειολογικό ή πανθρησκειακό, μέσω της εφαρμογής του νέου Προγράμματος, διαπράττουν, σε συνεργασία με τον κ. Φίλη, δύο αδικήματα (σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις έγκριτων νομικών): α) Το αδίκημα του Προσηλυτισμού στην αθεΐα και μάλιστα σε βάρος ανήλικων παιδιών, που δεν είναι σε θέση να αμυνθούν πνευματικά και β) Το αδίκημα της ανισονομίας, αφού το πολυθρησκειακό ή όπως το ονομάζει ο κ. Φίλης Θρησκειολογικό αυτό Πρόγραμμα εφαρμόζεται ή μάλλον επιβάλλεται, ρατσιστικά, μόνον στους ορθόδοξους μαθητές. Οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες Έλληνες μαθητές απολαμβάνουν –και πολύ σωστά – από το Υπουργείο Παιδείας το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τη δική τους πίστη από διδάσκοντες και ύλη, που οι θρησκευτικές τους κοινότητες επιλέγουν και εγκρίνουν. Αντίθετα, με το πολυδιαφημισμένο από το νεομαρξιστικό κατεστημένο στην Ελλάδα, νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών, οι Ορθόδοξοι μαθητές, αντίθετα με το Σύνταγμα και τον εκπαιδευτικό Νόμο, δεν θα διδάσκονται πλέον, τη δική τους πίστη, αλλά αναγκάζονται να διδαχθούν ένα μείγμα από όλες τις θρησκείες...».
Εμείς, ως γονείς, ως Χριστιανοί, ως Έλληνες πολίτες που δεν επιθυμούμε την αλλοίωση, την παραχάραξη, την μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα που να προσφέρει μόνο γνώσεις και όχι πίστη και ζωή αντιτασσόμεθα στα νέα μέτρα και συντασσόμεθα με την θέση της Εκκλησίας μας, του Αγίου Όρους και της Π.Ε.Θ. και δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες σε κάθε ενδεχόμενη αγωνιστική κίνηση.  Η ιστορική συγκυρία μας  θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας. Η συνεργασία και σύνθεση παράγουν δημιουργία και πρόοδο. Η μονομέρεια και ο αυταρχισμός παράγουν γκρίνια και αναποτελεσματικότητα.
Ευχόμεθα και ελπίζουμε να πρυτανεύσει πνεύμα ειλικρινούς  συνεργασίας μεταξύ  Πολιτείας και Εκκλησίας στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.

Αρχιερατικός Επίτροπος Αιγίου
Πρωτ. π. Χρήστος Τσάκαλος