Κυριακή 25 Μαρτίου 2018

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ 1821Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

______ Ένα αξιοπρόσεκτο άρθρο με θέμα την Επέτειο της Εθνικής μας παλιγγενεσίας της 25 Μαρτίου 1821 μας έδωσε την αφορμήν να γράψουμε δυο λόγια στη σημερινή μας ανάρτηση, ώστε να ξεκαθαρισθούν τα πράγματα γύρω από τον τόπον και την ημέραν, κατά την οποίαν έλαβε χώραν η κήρυξις της Επαναστάσεως του 1821από τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν.

______Αφορμή υπήρξεν η ακροτελεύτιος παράγραφος ενός ωραίου άρθρου, το οποίον είδε το φως της δημοσιότητος από την στήλην της εγκρίτου εφημερίδος «ΕΣΤΙΑ» των Αθηνών (βλ. φ. της 20ης Μαρτίου) με τίτλον: «Λησμονημένα διδάγματα του 1821». Εκεί ο λόγιος συγγραφεύς κ. Σταλίδης επισφραγίζει το άρθρον του με τα εξής: «Τέλος, ναι, ο π. Π. Γερμανός δεν όρκισε τους αγωνιστές στο λάβαρο του Σταυρού στη Μονή Αγίας Λαύρας στις 25 Μαρτίου.  Το έκανε όμως εκεί στις 17 Μαρτίου, στη γιορτή του Αγίου Αλεξίου, όπου και η κάρα του.  Τους όρκισε στον Σταυρό ξανά, στις 22 Μαρτίου, στην Πάτρα.  Αναμφισβήτητο είναι ότι η 25η Μαρτίου είχε οριστεί πολύ νωρίτερα από τη Φιλική Εταιρεία ως ημέρα έναρξης, όμως τα γεγονότα την πρόλαβαν».

______Ταπεινώς φρονούμεν, ότι ο συντάκτης του άρθρου εις το σημείον τούτο δεν είναι επαρκώς πληροφορημένος.

______Κατόπιν τούτου προς ενημέρωσιν παντός ενδιαφερομένου εκρίνομεν αναγκαίον, όπως διακηρύξωμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι ο Π. Πατρών Γερμανός εκήρυξε την Επανάστασιν εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν της Αγίας Λαύρας την 20ην Μαρτίου 1821, ήτις άρχισε την επομένην, δηλ. την 21ην Μαρτίου 1821, και με πρώτην ελευθερωθείσαν πόλιν τα Καλάβρυτα!

______ Ταύτα πάντα αποδεικνύονται αναμφιλέκτως από αυτήν ταύτην την «Διακήρυξιν του Π. Πατρών Γερμανού, Έξαρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας, Αρχιεπισκόπου Πατρών, προς τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά την 8ην (20ην) Μαρτίου 1821».

________Η Διακήρυξις αυτή εδημοσιεύθη στην εφημερίδα «LE CONSTITUTIONNEL» των Παρισίων την 6ην Ιουνίου 1821, η δε Χάρις του Κυρίου αξίωσε την ημετέραν αναξιότητα να την ανακαλύψουμε και να την γνωστοποιήσουμε στον Ελληνικό Λαό!

________Δοξάζουμε το όνομα Του Κυρίου μας για την μεγάλη αυτή δωρεά!

________Εν συνεχεία η Διακήρυξις αυτή εδημοσιεύθη και στην εφημερίδα «THE TIMES» του Λονδίνου της 11ης Ιουνίου 1821 σε αγγλική μετάφραση.


________Σας προσφέρουμε το δημοσίευμα της Γαλλικής Εφημερίδος και την μετάφραση του στην Ελληνική, μετάφραση την οποίαν έκαμε ο φιλόλογος κ. Ανδρέας Βελισσάριος, κάτοικος Αιγίου.

*********
THE TIMES 11 Ιουνίου 1821

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 
Αίγιον, 25 Μαρτίου 2018