Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Αίγιον, 28 Σεπτεμβρίου 2020

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

ΒΛΑΣΣΙΟΝ ΤΡΕΧΛΗΝ (Vlassis Trechlis)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τέως ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ.

ΕΝΤΑΥΘΑ


Αγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,

           Δεν έχω την τιμήν να Σας γνωρίζω, παρά το γεγονός, ότι υπηρέτησα τον τόπον αυτόν επί τεσσαράκοντα καί ένα (41)έτη! Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, ότι ως χριστιανός, ως πιστός δηλ. άνθρωπος, δεν έχετε αναπτύξει  σχέσεις με την Μητέρα Εκκλησία και τούς λειτουργούς Της! Εις την πολυχρόνιον αρχιερατικήν μου πορείαν ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνηντήθημεν!

           Παρά ταύτα έχετε το θράσος, ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ, να με κρίνετε και να με κατακρίνετε δημοσίως με μίαν πολύ σκληράν, με μίαν ΧΥΔΑΙΑΝ θα έλεγα, γλώσσαν, παρά το γεγονός, ότι υπηρετήσατε την Ελληνικήν Παιδείαν και ως εκ τούτου έργον Σας και αποστολή Σας ήτο και εξακολουθεί να είναι η διαμόρφωσις ενός «χρηστού χαρακτήρος» εις τους Ελληνόπαιδας μαθητάς Σας!Μέχρι σήμερον εγνώριζα,  ότι οι Καθηγταί στα Σχολεία διδάσκουν τήν χρηστοήθειαν! Τώρα μόλις διαπιστώνω, ότι ενίοτε, δυστυχώς, διδάσκουν και την χυδαιο-ήθειαν!

 Πιστά, λοιπόν, της Εκκλησίας τέκνα μου προσεκόμισαν επ’ εσχάτων κάποια στοιχεία από τα μέσα Κοινωνικής Δικτυώσεως, όπου με υβρίζετε χυδαιότατα! Δεν γνωρίζω, εάν ταύτα αληθεύουν! Σας παραθέτω όμως τινά εξ αυτών, ώστε να λάβετε γνώσιν και Υμείς.

 

Ούτω, λοιπόν, εις την ηλεκτρονικήν έκδοσιν της Εφημερίδος «Τύπος της Αιγιάλειας» της 7ης Σεπτεμβρίου, αναγράφεται ως είδησις η φράσις: «ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Ο κορωνοϊός υπάρχει, αλλά είναι το τέχνασμα των σκοτεινών δυνάμεων».

 Ακολούθως παρατίθενται σχόλια αναγνωστών της ηλεκτρονικής ταύτης εφημερίδος, μεταξύ των οποίων εμφανίζεσθε και Υμείς, κ. Καθηγητά, διά να καταθέσετε κάποιους βαρείς, βαρυτάτους θα έλεγα και συγχρόνως χυδαίους, χαρακτηρισμούς διά την ελαχιστότητά μου, τούς οποίους ανταλλάσσετε είτε με κάποιαν κυρίαν Στέλλαν Τσεσμετζόγλου, η οποία επίσης με υβρίζει χυδαιότατα, είτε με τον κ. Γεώργιον Τζάκην, ο οποίος αντιτίθεται προς Υμάς και με υπερασπίζεται!

Ιδού, λοιπόν, ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, δηλ. κάποιοι χαρακτηρισμοί περί του προσώπου μου:  

1)   «Δημόσιος βλάκας».

2)    Προς τον κ. Τζάκη γράφετε: «Εσύ υποστηρίζεις αυτόν τον μισάνθρωπο; Τον Αντίχριστο;» και τον παραπέμπετε εις το YouTube.com, διά να ίδη «Παραληρηματικό εμετικό κήρυγμα Αμβρόσιου».

3)   Προς την καν Τσεσμετζόγλου γράφετε: «Δεν ήταν χωροφύλακας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα..….Το πρόβλημα του είναι ο μισανθρωπισμός του, κόντρα στις γραφές του ευαγγελίου και στο αγαπάτε αλλήλους. Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία!!!».

4)   Και όταν η κυρία Τσεσμετζόγλου σας γράφει περί εμού: «….αλλά αυτός έχει χάρη (εννοεί έχει χάσει) κάθε ίχνος αγάπης προς το ποίμνιό του»,

   Υμείς απαντάτε: «Πιθανόν δεν το είχε ποτέ! Είναι ένας στείρος άνθρωπος, που διάλεξε ένα επάγγελμα το οποίο δεν του πήγαινε!!!»

 Αγαπητέ μοι κ. Καθηγητά,

               Δεχθήτε, παρακαλώ, την έκφρασιν της ευγνωμοσύνης μου διά τα παραπάνω υβριστικά λόγια σας περί της ελαχιστότητός μου. Σας διαβεβαιώ, ότι μέχρι σήμερον ουδείς έτερος εξεφράσθη  με τοιούτον απρεπέστατον τρόπον περί του προσώπου μου! Σας ανήκει, λοιπόν, το βραβείον διά τον επαίσχυντον τρόπον της προς με συμπεριφοράς Σας. Εύχομαι και προσεύχομαι εις τον Φιλάνθρωπον Κύριον να Σας συγχωρήση και να Σας ελεήση. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ όμως κρατώ τους βαρυτάτους χαρακτηρισμούς Σας ως τίτλους τιμής:

·     «  Δημόσιος βλάκας!

·       Μισάνθρωπος!

·       Αντίχριστος!

·       Δεν έχει καμμιά σχέση με την Εκκλησία!!!

·       Ένας στείρος άνθρωπος!

·       Διάλεξε ένα επάγγελμα το οποίο δεν του πήγαινε!!!»

  Εύχομαι και προσεύχομαι εις τον Φιλάνθρωπον Θεόν περί Υμών με τα λόγια του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου διά τους λιθο-βολούντας Αυτόν και σταυρωτάς Του: «Κύριε, μη στήσης τω δούλω Σου Βλασσίω την αμαρτίαν ταύτην"!(Πράξ. κεφ. ζ΄, 59-60)

Τέλος, διά την αναξιότητά μου παρήγορα είναι τα λόγια του Κυρίου μας:

«22 Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.


23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν»

 (βλ. Λουκ. στ΄, 22-23)

 Τέλος, οφείλω να σας διαβεβαιώσω, ότι εις την ζωήν μου προσπαθώ να  εφαρμόζω πάντοτε τα λόγια του Κυρίου μου διά τους κατά καιρούς υβριστάς μου:

« 27 ᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.» (βλ. Λουκ. στ΄, 27-36).  

 Ταύτα, λοιπόν, μετά πολλής εν Κυρίω αγάπης.

Επί δε τούτοις διατελώ

 Ευχέτης  Υμών προς  Κύριον

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: 

   Τον ισχυρισμόν Σας, ότι υπήρξα «ένας στείρος άνθρωπος»

...........επιβεβαιώνουν (;;;;;;), μεταξύ των άλλων, διά της Χάριτος του Θεού, και τα εξής  έργα της ελαχιστότητός μου:

 1ον. ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

                              ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


2ον. ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

                       ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 


 

 

 

3ον. ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 

               «Ο ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΙΓΙΟΥ

4ον. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  

                                  ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ


5ον. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ

 


6ον. ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, 

                 ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟΝ «ΣΤΟΡΓΗ».

 
ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ! 
Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ!
 
********
ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  
7ον.   ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ»- ΑΙΓΙΟΝ

Προσθήκη λεζάντας

8ον. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

                   ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

           ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ.

 
 ΗΤΟΙ, Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ 

 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΩΣ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 50%

- ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ- 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


 

**** 

9ον.«ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ»

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «Δημόσιον βλάκα» ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ!  

****
 
10ον. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
GRAND CHALET ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


11ον. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
«ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ» ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΙΓΙΟΥ 
12ον. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,
 όπως  π.χ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ  κλπ.
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

 

                     ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

  13ον. ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, όπως π.χ. ΤΟΥ ΒΕΡΙΝΟΥ.

             ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΕΡΙΝΟΝ

  

14ον.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 


 

15ν. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ

 (όπως πχ. ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ και ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ).

 

               Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΠΛΗΡΩΣ!

16ον. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

              «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ» ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ.

17ον. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

               «ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»  ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ.18ον. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ   

           ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΤΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»19ον.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

20όν.  ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στο ΑΙΓΙΟ.


21ον. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.

 

22ον.  ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ 

 

 23ον. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ " ΤΟ ΟΡΑΜΑ"  ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
 

24ον. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ.


  25ον. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΟΙΚΟΥ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

    «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»   ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ    


                       

ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΗΣ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:
 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 
 
26ον.   ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)  
 


 27ον. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ!
(ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
 
ΕΠΑΝΩ: ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ!
 
ΚΑΤΩ: ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΝ ΤΟΥ:  
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΑΜΕ
 ΝΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
 28ον. ΤΟ ΡΟΥΦΟΓΑΛΕΙΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΚΡΑΤΑΣ
 

 

29ον. ΤΟΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
 ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ" 
 
 
 ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΣΗΣ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:
 
30όν. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ 
 
            Ο Πανάγαθος Θεός με ηξίωσε να τελέσω τα εγκαίνια σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞ (46) νεοανεγερθέντες ιερούς Ναούς πρός δόξαν Κυρίου!
 
31ον. ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΩΝ
 
            Ο Πανάγαθος Θεός με ηξίωσεν επίσης να  χειροτονήσω ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (137) νέους και ευσεβείς ανθρώπους στο βαθμό του Ιερο- διακόνου και με τον τρόπο αυτό  να τροφοδοτήσω  την Ιερά Μητρόπολη μέ νέο αίμα πρός δόξαν Κυρίου! 
 
32ον. ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
 
         Τέλος, ο Γλυκύτατός μοι Ιησούς Χριστός, ο Νυμφίος της ψυχής μου, με ηξίωσεν να χειροτονήσω ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ νέους (125) Εφημερίους (δηλ. από το βαθμό του Διακόνου στο βαθμό του Πρεσβυτέρου) και με τον τρόπο αυτό  να τροφοδοτήσω  τους Ενοριακούς ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως με νεό αίμα, πρό αναπλήρωσιν των αναφυομένων κενών εφημερια- κών θέσεων εξ αιτίας είτε της πρός Κύριον εκδημίας,  είτε της μεταθέσεως του κανονικού Εφημερίου της Ενορίας, ώστε να μη κλείσουν οι Ναοί ελλείψει Εφημερίου. Και όλα αυτά εγένοντο με την Χάριν του Κυρίου καί προς δόξαν του Αγίου Ονόματός Του! 
 ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ,

33ον. ΣΥΝΕΧΗΣ ΗΤΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ 

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΖΗΤΗΜAΤΑ!

 

 
                       ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 

ΑΝΑ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ!

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ! 

 

Υ.Γ.

Αγαπητέ κ. Τρεχλή,  

    «Γέγονα άφρων, καυχώμενος! Υμείς με ηναγκά-σατε!», ίνα κατά τόν Απόστολον Παύλον είπω (Β΄Κορ. ια΄, 11). 

                   Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν! 

Με τιμή και αγάπη

Ο «Δημόσιος βλάκας»!!!!!!!!!!!!!!

+ ο πρ. Κ & Αι. Αμβρόσιος