Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου π. Ιερώνυμος Κάρμας, Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων είχε την καλωσύνη να προβή σε ένα ανθολόγιο από τό βιβλίο του διακεκριμένου Νομικού και Δρος του Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κρίππα, το οποίο και έθεσε στη διάθεσή μας. Το δημοσιεύουμε για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας. Και εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας.
Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύουμε το κείμενο της επιστολής του Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης πρός τόν κ. Υπουργό Παιδείας.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
29 Αυγούστου 2008 Ο Μετρητής μας την ώρα αυτή δείχνει 55.837 επισκέψεις
********************
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
(Από τό Βιβλίο τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ
κ. Γεωργίου Κρίππα Διδάκτορος Συνταγματικού Δικαίου )

Τ ί ἰσχύει γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
στά 25 Κράτη Μέλη τῆς Ε.Ε.


1. ΓΑΛΛΙΑ
Τό Γαλλικό Σύνταγμα ὁρίζει στό ἄρθρο 2 ὅτι ἡ Γαλλία εἶναι ἕνα κράτος «λαϊκό», προσθέτει δέ ὅτι ἐγγυᾶται τήν ἰσότητα ἐνώπιον τοῦ νόμου άδιακρίτως θρησκέιας καί σέβεται ὅλες τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Σέ πολλές περιοχές τῆς Γαλλίας (π.χ. Ἀλσατία, Λωραίνη, ὑπερπόντιοι νῆσοι μέ νόμο ἤ μέ διεθνεῖς ὑπάρχει ὄχι χωρισμός ἀλλά συνένωση κράτους-Ἐκκλησίας (δηλ. ἡ Ἐκκλησία εἶναι κρατική, διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τῆς Χριστινικῆς Ἐκκλησίας, οἱ κληρικοί μισθοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος κ.λ.π.).
Ἐπίσης στά δημόσια σχολεῖα γίνεται κάθε ἑβδομάδα κήρυγμα ἀπό τούς κληρικούς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας χρηματοδοτούμενο ἀπό τό κράτος.

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Τό ἄρθρο 7 παρ. 3 τοῦ ἰσχύοντος γερμανικοῦ Συντάγματος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα μέ ἐξαίρεση τά μή δογματικά σχολεῖα εἶναι τακτικό μάθημα, προστατευμένο ἀπό τήν κρατική ἐποπτεία, καί τό μάθημα γίνεται σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων».
Ἐπιπλέον τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πού διδάσκεται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα στά δημόσια σχολεῖα ἀποτελεῖ διάσπαση τῆς ἔννοιας του χωρισμοῦ κράτους Ἐκκλησίας στήν Γερμανία καί αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει χωρισμός κράτους καί Ἐκκλησίας.

3. ΑΓΓΛΙΑ.
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν Ἀγγλία εἶναι ὑποχρεωτικό σύμφωνα μέ (τόν Ἐκπαιδευτικό νόμο τοῦ 1944 καί σύμφωνα μέ τόν νόμο περί σχολικῆς προσευχῆς τοῦ 1988, σελ, 960 ).

4. ΑΥΣΤΡΙΑ
Τό ἄρθρο 14 παρ. 10 τοῦ αὐστριακοῦ Συντάγματος προβλέπει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεωτικό στά δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεία καί δέν προβλέπεται ἀπαλλαγή γιά κανέναν ἐφόσον ἀνήκει σέ ὁρισμένη ἐκκλησία. Στίς αἴθουσες τῶν ἀναφερομένων σχολείων προβλέπεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ Σταυροῦ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, χωρίς αὐτό νά θεωρεῖται παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τρίτων.

5. ΒΕΛΓΙΟ
Στό Βέλγιο διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τό μάθημα εἶναι «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται στά σχολεῖα ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία καί εἶναι ὑποχρεωτικό.


6. ΙΤΑΛΙΑ.
Τό Ἰταλικό Σύνταγμα δέν θεσπίζει κανένα χωρισμό κράτους καί Ἐκκλησίας. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί στήν Ἰταλία βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 8προβλέπει νά διδάσκεται κάθε ἑβδομάδα γιά ἕνα δίωρο στά δημοτικά σχολεῖα καί τά γυμνάσια καί γιά μιά ὥρα στά λύκεια.
Ἡ ὕλη τῶν μαθημάτων καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

7. ΙΣΠΑΝΙΑ
Καί στήν Ἰσπανία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί κατοχυρώνεται εὐθέως ἀπό τό Σύνταγμα καί στό ἄρθρο 16 τοῦ Ἰσπανικοῦ Συντάγματος.

8. ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Στήν Πορτογαλία βρίσκεται πάντοτε σέ ίσχύ τό Κονκορδάτο πού ἔχει ὑπογράψει ἡ Πορτογαλλία μέ τό Βατικανό τῆς 7.5. 1940, τό Νομοθετικό Διάταγμα 407/89, τό ὁποῖο εἰσάγει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα.
Πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ὄψιν ὅτι τό ἄρθρο ΧΧΙ τοῦ ἐν λόγῳ Κονκορδάτου προβλέπει ὅτι ἡ διδασκαλία στά δημόσια σχολεῖα πρέπει νά καθοδηγεῖται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καθολικισμοῦ.

9. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Στήν Ἰρλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς «κατηχητικό» δηλαδή γίνεται ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.
Αὐτό τό διδάσκουν καθολικοί κληρικοί. Ἐπίσης κάθε συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἀρχίζει μέ προσευχή, καί τό ἀκαδημαϊκό καί δικαστικό ἔτος κάθε χρόνο ἀρχίζει μέ τέλεση θείας λειτουργίας.

10. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν βάσει τοῦ Συντάγματος ἄρθρο 126 διδάσκεται στά δημόσια σχολεῖα ὡς ὑποχρεωτικό, διδάσκεται καί ἀπό κληρικούς καί τήν ὕλη τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία.

11. ΔΑΝΙΑ
Τό ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος τ[γς Δανίας ἀναφέρει ὅτι:»Ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Δανική Ἐθνική Ἐκκλησία καί ὡς τέτοια ὑποστηρίζεται ἀπό τό Κράτος». Σέ ὅλα τά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικό ὅπως ὁρίζει ὁ νόμος 8.6.1966.

12. ΣΟΥΗΔΙΑ
Στήν Σουηδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὄχι μέ τήν στενή κατηχητική ἔννοια, ἀλλά ὡς γνώσεις εὐρύτερες καί τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ὅμως ἐδῶ θά πρέπει νά προσεχθεῖ ὅτι τήν συγκεκριμένη ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τήν καθορίζει ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι τό κράτος.

13. ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Στήν Φιλανδία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί μάλιστα ὡς κατηχητικό. Ἐπίσης τό ἄρθρο 90 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1919 καθιερώνει ὡς κρατικές ἐπίσημες Ἐκκλησίες τήν Λουθηρανή καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

14. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τό μάθημα καί στήν Ὀλλανδία κατοχυρώνεται ἀπό (τό ἄρθρο 32 τοῦ Συντάγματος σελ. 213) καί διδάσκεται ὡς ὑποχρεωτικό στά σχολεῖα.

15. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στήν Οὐγγαρία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται νά διδάσκει τό μάθημα σ’αὐτά τά σχολεῖα ἐφόσον τό ζητήσουν οἱ γονεῖς.

16. ΕΣΘΟΝΙΑ
Καί ἐδῶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν διδάσκεται ὡς ὑπο-χρεωτικό στά σχολεῖα, ἐφόσον δεκαπέντε μαθητές τό ζητήσουν.

17. ΤΣΕΧΙΑ
Στήν Τσεχία διδάσκεται στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πράγμα πού προβλέπει ρητά τό ἄρθρο 7 παρ.1 ἐδαφ. (α) τοῦ Ν.3/2002 καί αὐτό διδάσκεται δύο ὥρες τήν ἑβδομάδα.

18. ΠΟΛΩΝΙΑ
Στά Πολωνικά σχολεῖα διδάσκεται καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί αὐτό προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, ἀπό τό Κονκορδάτο πού ἔχει συναφθεῖ μέ τό Βατικανό, ἀπό τό ἄρθρο 20 παρ. 3. Ἡ ὕλη τοῦ μαθήματος καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία.

19. ΚΥΠΡΟΣ
Στά σχολεῖα τῆς Κύπρου βάσει τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 18 κατοχυρώνει τήν διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους τούς μαθητές.

20. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Στήν Σλοβενία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Αὐτό τό ὁρίζει τό ἄρθρο 229 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ὁ νόμος γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-κράτους. Διδάσκεται καί στα δημόσια σχολεῖα ἀπό κληρικούς δασκάλους.

21. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἰσότιμο μάθημα μέ τά ὑπόλοιπα, και ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὁρίζει καί τούς διδασκάλους του.
Αὐτό κατοχυρώνεται ἀπό τό ἄρθρο 24 παρ.3 τοῦ Συντάγματος, καθώς καί ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ νόμου 308/1991, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τούς νόμους 192/1992 καί 394/2000.

22. ΜΑΛΤΑ
Στήν Μάλτα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί ἡ ὕλη του καθορίζεται ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐγκρίνει καί τούς διδασκάλους.

23. ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Στήν Λεττονία διδάσκεται καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό κράτος τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα ὡς κανονικό καί ἰσότιμο πρός τά ὑπόλοιπα μαθήματα καί ἡ Ἐκκλησία διαμορφώνει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς καθηγητές καί διδασκάλους του καί ἔχει καί τό δικαίωμα νά τούς ἀνακαλέσει τήν ἔγκριση. Αὐτά ἀκριβῶς προβλέπει ὁ νόμος τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1995 στό ἄρθρο 6.

24. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Στήν Λιθουανία διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά δημόσια σχολεῖα ὡς μάθημα κανονικό καί ἰσότιμο μέ τά ἄλλα μαθήματα. Ἡ Ἐκκλησία καί ἐδῶ καθορίζει τήν ὕλη τοῦ μαθήματος καί ἐγκρίνει τούς διδασκάλους του καί καθηγητές στα σχολεῖα.

25. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βάσει τοῦ μέ τήν Κυβερνητική Ἀπόφαση τῆς Ρουμανικῆς Κυβερνήσεως 27/17.5.1994 εἰσήχθη στά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁ ὁποῖος νόμος στήν σελ. 371 ἀναφέρει ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τυγχάνει ἀπόλυτα ἰσότιμο πρός τά ἄλλα μαθήματα καί ὄχι ὑποβαθμισμένο. Ὁμοίως τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κατοχυρώνεται καί ἀπό τό ἄρθρο 32. παρ. 7 τοῦ Συντάγματος.

26. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στά κρατικά σχολεῖα διδάσκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί λειτουργοῦν καί θρησκευτικά σχολεῖα πλήρως ἐξομοιωμένα μέ τά κρατικά.
*****************
ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΝΩΝ 66,
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 253496 FAX 2810 315278
Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2008 Αριθμ. Πρωτ. 9

ΠΡΟΣ:
Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Η ελληνική κοινωνία, όπως έχει γραφτεί, έχει τα πρωτεία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε φαινόμενα διαφθοράς και παρακμής. Φτάσαμε σ’ αυτό τον κατήφορο γιατί αμελήσαμε το μεγαλύτερο επίγειο αγαθό, κατά τους Τρεις Ιεράρχες, την παιδεία.
Σ’ όλους τους φορείς της παιδείας, οικογένεια, σχολείο, πολιτεία, εκκλησία και κοινωνία, διαπιστώνεται μεγάλη κρίση αρχών και αξιών.
Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, οι νέοι μας, απογοητευμένοι απ’ όλα και μαστιζόμενοι από μακροχρόνια ανεργία, επαναστατούν και απορρίπτουν τα πάντα. Έτσι, γίνονται εύκολη λεία των παραθρησκειών και των καταστροφικών λατρειών, των εμπόρων ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι, γίνονται κουκουλοφόροι, ληστές, χαφιέδες και μπράβοι των «ισχυρών».
Αυτούς τους απογοητευμένους νέους αποφάσισε να ρωτήσει η πολιτεία εάν θέλουν υποχρεωτικό ή προαιρετικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Το μάθημα που διδάσκει στους μαθητές επιείκεια, κατανόηση, συγχώρηση και έλεος προς τους άλλους. Το μάθημα που διδάσκει δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, εργατικότητα, ισότητα και αδελφότητα. Προπάντων, αγάπη και θυσία για τους άλλους, που δεν είναι «ξένοι» αλλά οι αδελφοί μας. Αρχές και αξίες που ενσαρκώνει η ζωή και το έργο του Χριστού.
Σκέφτηκε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τι θα συμβεί εάν ρωτήσει τους μαθητές αν θέλουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα λεγόμενα «πρωτεύοντα» μαθήματα; Αυτά που ανοίγουν και κλείνουν την πόρτα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ; Αυτά που χρειάζονται τρομακτικές οικονομικές φροντιστηριακές δαπάνες; Αυτά που οδηγούν στα πτυχία της ανεργίας ή σε θέσεις εργασίας των 500 ή 600 ευρώ;
Το ασφαλέστερο φρούριο για να επιζήσει ένας λαός είναι η πίστη και οι παραδόσεις του. Τα στοιχεία που βοηθούν κάθε άνθρωπο να σκέφτεται σωστά και να ενεργεί ευεργετικά για τους άλλους.
Είναι τυχαίο το γεγονός ότι λαοί που είχαν καταργήσει το μάθημα των Θρησκευτικών το επαναφέρουν επειγόντως στα σχολεία;

Κύριε Υπουργέ

Με πολλή λύπη και έκπληξη, πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο των πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (91109/Γ2/10-07-2008 και 104071/Γ2/04-08-2008), που τροποποιούν τη διαδικασία απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Επειδή με τις συγκεκριμένες εγκυκλίους το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ουσιαστικά μετατρέπεται σε προαιρετικό, ενώ μόνο τυπικά παραμένει μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων, επιθυμούμε να διαβιβάσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απρόκλητη και άδικη αυτή απόφαση.
Το περιεχόμενο των εγκυκλίων είναι αδικαιολόγητο, αφού υπερβαίνει ακόμη και το όριο που έχει θέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση 77Α/2002), η οποία συστήνει: Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από τα Θρησκευτικά να ασκούν το δικαίωμά τους «κατ’ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καμία περαιτέρω διευκρίνηση», καθώς επίσης, ότι «η διοίκηση (ο υπεύθυνος επεξεργασίας Διευθυντής του Σχολείου) δικαιούται να ελέγχει τη σοβαρότητα των σχετικών δηλώσεων». Όχι χωρίς να επικαλούνται τίποτε!
Έχει ήδη τονιστεί, ακόμη και από εκείνους που συμφωνούν με το πνεύμα των αποφάσεων, ότι οι εγκύκλιοι δεν αποκλείουν το κίνητρο του χρησιμοθηρικού υπολογισμού, γεγονός που βαθμηδόν θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κατώτερη και μέση Εκπαίδευση.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα: Το μάθημα των Θρησκευτικών λειτουργεί σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, υπηρετεί τους προβλεπόμενους σκοπούς της Εκπαίδευσης και διδάσκεται από υπεύθυνο επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της θεολογικής και της παιδαγωγικής επιστήμης. Η σκοποθεσία του μαθήματός μας, όπως ορίζεται στους βασικούς νόμους για την Εκπαίδευση, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και συνολικά στα Αναλυτικά Προγράμματα, φανερώνει πόσο άδικη είναι η επίθεση που δέχονται, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των εγκυκλίων, τα Θρησκευτικά και οι θεολόγοι καθηγητές, ως εάν πρόκειται για εξω-εκπαιδευτικά φανατικά και θρησκόληπτα στοιχεία που κατά λάθος βρέθηκαν μέσα στο ελληνικό σχολείο. Αποστολή του μαθήματος είναι να παράσχει υπεύθυνη ενημέρωση για τη θρησκευτική ιστορία αυτού του τόπου αλλά και να δείξει πτυχές του θρησκευτικού φαινομένου που έχουν πανανθρώπινη σημασία. Ο θεολογικός, ιστορικός, πολιτιστικός, ανθρωπολογικός και κοινωνικός προσανατολισμός του μαθήματος είναι ευρύς και επίκαιρος. Ως προς το περιεχόμενο και τη διδακτική τακτική σέβεται απόλυτα και δεν δεσμεύει τις επιλογές των μαθητών.

Κύριε Υπουργέ

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη μετατροπή των Θρησκευτικών, έστω και με έμμεσο τρόπο, σε προαιρετικό μάθημα.
Ζητούμε να μεριμνήσετε για να βρεθεί μια λύση ισότητας για όλα τα παιδιά που φοιτούν στην κατώτερη και μέση Εκπαίδευση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμα τη συνταγματική επιταγή για «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 16) και να έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τον ίδιο αριθμό μαθημάτων.
Ζητούμε να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από ημίμετρα στις απαλλαγές και να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών που απαλλάσσονται από το μάθημα.
Παρακαλούμε να στηρίξετε το μάθημα των Θρησκευτικών και το θεολόγο καθηγητή με τα αναγκαία μέτρα εκσυγχρονισμού, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Στην εξαιρετικά πολύπλοκη, κοινωνική, ηθική και πολιτιστική πραγματικότητα της εποχής μας, καλείστε να αποφασίσετε τίνος είδους θρησκευτική παιδεία θα δώσουμε στα παιδιά μας. Το δίλημμα είναι απλό: Υπεύθυνη ενημέρωση από ένα επιστημονικά υπεύθυνο μάθημα ή τίποτε;
Εμείς, οι θεολόγοι της Κρήτης, διαμαρτυρόμαστε για τις κινήσεις και θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές.
Ζητούμε να αποσύρετε τις εγκυκλίους που μετατρέπουν το μάθημά μας σε προαιρετικό, οδηγώντας το σε συρρίκνωση.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κων/νος Νεονάκης Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Στριλιγκάς