Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ! ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Η "ἉΛΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ" κ. Παντερμαλή

Εγαβρίασε ο κ. Γαβράς για το μικρό φιλμάκι του Μουσείου της Ακροπόλεως, μέσα στο οποίο συμπεριέλαβε μερικές μαύρες φιγούρες που παραπέμπουν τη σκέψη του επισκέπτη πως δήθεν κάποιοι κακοί «παπάδες» με αιχμηρά εργαλεία γκρεμίζουν τη μετώπη του Παρθενώνα!
Έτσι στο «ρηχό Κράτος», που χτίζεται σιγά-σιγά στη σύγχρονη Ελλάδα, προστίθεται τώρα ένα ακόμη λιθαράκι. Οι επισκέπτες του Μουσείου οδηγούνται στην ασέβεια προς το τιμημένο ράσο, παρά το γεγονός ότι σ’ αυτό το ράσο οφείλεται η υπόσταση της νεώτερης Ελλάδας! Αν δεν ήσαν οι Μοναχοί, οι Ιερείς, οι Αρχιερείς και οι Πατριάρχες της σκλαβωμένης Ελλάδας, αν δεν ήσαν Δεσποτάδες ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Κερνίτσης Προκόπιος, ο Σαλώνων Ησαΐας, παπάδες όπως ο Παπαφλέσσας, Διάκοι όπως ο Αθανάσιος Διάκος ο κ. Γαβράς θα φορούσε ακόμη το τούρκικο φέσι!
Αλλά πρέπει να συντελέσει στη δημιουργία μίας Ελλάδος η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον το Χριστό, την Ορθόδοξη Εκκλησία, τους παπάδες! Για να προσθέσει το λιθαράκι του αλλοιώνει την ιστορία και την βιάζει! Αγνοεί ότι το ράσο φορέθηκε από τους κληρικούς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας;
Εκφράζουμε όχι μόνο τη λύπη μας, αλλά και την αγανάκτησή μας προς τον Ελλογιμότατο Καθηγητή κ. Παντερμαλή γιατί συνειδητά αμαυρώνει το έργο του με μια δουλική υποταγή στη θέληση του κ. Γαβρά και αγνοεί την παράκληση του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Προς όλους αυτούς τους «φωτισμένους»της εποχής μας αφιερώνουμε σήμερα ένα εκκλησιαστικό κείμενο. Περιγράφει και αναδεικνύει την βαρβαρότητα της κοσμικής Εξουσίας στην προσπάθεια της να επιβάλλει τη δική της θέληση ενάντια στην Εκκλησία και στη διδασκαλία της.
Η Διήγηση είναι από το Συναξάρι της 9ης Αυγούστου. Με ενάργεια διηγείται

1. πρώτον, την προσπάθεια του Αυτοκράτορα όχι μόνο να καταργήσει τις άγιες Εικόνες από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να τις εξαφανίσει,
2. δεύτερον, την αντίσταση μερικών Μοναχών, ώστε να αποτρέψουν μια ακόμη καταστροφή, την καταστροφή της ιεράς Εικόνος που κοσμούσε τη Χάλκινη Πύλη στα τείχη της Βασιλεύουσας.
3. τρίτον, την βαρβαρότητα με την οποία η Κοσμική Εξουσία αντιμετώπισε τότε το τόλμημα των πιστών χριστιανών και των Μοναχών.

4. Ο Αυτοκράτορας οδήγησε:
a. σε ομαδική εκτέλεση ένα αμέτρητο πλήθος πιστών ανθρώπων
b. σε φρικιαστικά μαρτύρια και τέλος στο θάνατο τους δέκα Μοναχούς, οι οποίοι αποτόλμησαν να παρεμποδίσουν την αποκαθήλωση της Εικόνος των Τειχών!

ΣΉΜΕΡΑ η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του αγίου Λαυρεντίου, διακόνου που έζησε τον 3ον αιώνα. Ο Αυτοκράτορας Δέκιος διέταξε να τον ψήσουν σαν ψάρι επάνω σε μια πυρακτωμένη σχάρα, κάτω από την οποια ήσαν τα αναμμάνα κάρβουνα!

"Τον Λαυρέντιον λάβρακα Χριστού λέγω,

Επ΄εσχάρας ἀνθραξιν εξωπτημένον"

Τα παραπάνω είναι μερικές λεπτομέρειες απο τη ζωή της Εκκκλησίας μας. Καλόν είναι να θυμηθούμε τους διωγμούς των χριστιανών, τα αμφιθέατρα της Ρώμης, τον Διοκλητιανό, τον Δέκιο, τον Καλλιγούλα, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη κλπ. και όλους τους άλλους!!!!!
Αυτή λοιπόν είναι η «άλλη αλήθεια» κκ Παντερμαλή και Γαβρά. Δείξτε την στο Μουσείο της Ακροπόλεως, ώστε η επιστημονική προσφορά σας να είναι αντικειμενική.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Καλάβρυτα, 10 Αυγούστου 2009 (177.305)


Τη αυτή ημέρα μνήμη των αγίων δέκα μαρτύ­ρων των δια την αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χρίστου, την εν τη Χαλκή Πύλη άθλησάντων, Ιουλιανού, Mαρκιανού, Ιωάν­νου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρί­ου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας.


Στίχοι:

Εις τους εννέα μάρτυρας.
Έχθρόν Θεού κτείναντες άνδρες εννέα,
Φίλοι γίνονται τω Θεώ διά ξίφους.


Εις την Μαρίαν.
"Εμού τραχήλου, Σώτερ, αίμα προσδέχου,
Μαρία φησιν, ως το Μαρίας μύρον".

Ούτοι οι άγιοι ήσαν κατά τους χρόνους του θηριωνύμου Λέοντος του Ίσαύρου, εν έτει ψις' (716), ό οποίος επειδή άπεστρέφετο τάς αγίας εικόνας έκαιεν αύτάς είς το πυρ. Όθεν καί ό τότε Πατριάρχης άγιος Γερμανός πολλάς θλίψεις και κακοπαθείας εδοκίμασεν από τον αλιτήριον Λέοντα, διό­τι ήλεγχεν αυτόν ως ασεβή και παράνομον. Επειδή δε ο θηριώνυμος επεχείρησε να κρημνίση και την σεβασμίαν εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, την προσκυνουμένην επά­νω εις την Χαλκήν Πύλην της Κωνσταντινουπόλεως, και αι κλίμακες ήδη κατεσκευάζοντο και ξύλα μακρά εβάλλοντο και εκείνοι οίτινες έμελλον να την κρημνίσωοιν ανέβησαν επά­νω και ήρχιοαν να ενεργώσι τον κρημνισμόν, τότε οι γενναί­οι ούτοι του Χριστού αθληταί επρόφθασαν και πιάσαντες την μίαν κλίμακα, εἰλκυσαν αυτήν προς εαυτούς και ούτω κατεκρήμνισαν κάτω τον Σπαθάριον, όστις εκρήμνιζε την σεβασμίαν εικόνα καί έθανάτωσαν αυτόν, τον δε ασεβή βασιλέα κατηρώντο και ανεθεμάτιζον. Ταύτα μαθών ό βασιλεύς ήναψεν από τον θυμόν. Όθεν επρόσταξε να αποκεφαλίσωοιν όλους τους εκεί παρευρεθέντας, των οποίων τον αριθμόν μό­νος ηξεύρει ο Κύριος, επειδή ήτο πλήθος πολύ. Τούτους δε τους εννέα μοναχούς έπρόσταξε να δείρωσι με ραβδία και έ­πειτα να τους ρίψωσιν είς την φυλακήν και καθ' ημέραν να δίδωσιν εις αυτούς πεντακόσιους ραβδισμούς. Ούτως υπέμειναν ανδρείως οι μακάριοι δερόμενοι επί οκτώ μήνας· ότε δε είδεν αυτούς ο τύραννος ότι απέκαμον, επρόσταξε να πυρώσωσι σούβλας και με αυτάς να κατακαύσωσι τα των μαρτύρων πρόσωπα, καί τελευταιον να άποκεφαλίσωσιν αυτούς εις τό­πον λεγόμενον Κυνηγέσιον, ομού με την αγίαν Μαρίαν την Πατρικίαν· τα δε λείψανα αυτών διέταξε να ριφθώσιν εις το πέλαγος, και ούτως έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους της αθλήσεως.
(Νικοδήμου του Αγιορείτου, ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.....Εκδόσεις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ", τόμος 6ος, σελ.184-185)
Σταματήστε, λοιπόν, κύριοι να εμπαίζετε την ιστορία και να παραπλανάτε τον κόσμο.
******************
ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ......
Μεταφέρουμε εδώ ανάρτηση απο το blog troktiko.blogspot.com
για το βίντεο με θέμα την Ακρόπολη, 310.544 ευρώ ευρω.
Αφού δεν το είπε ο ίδιος τον αποκάλυψε το antinews. Και τόσο καιρό φωνάζουμε να μας πει πόσα πήρε ο Γαβράς για να αλλοιώσει τα ιστορικά γεγονότα και να κάνει ρόμπα την Ελλάδα με τις διαμαρτυρίες του; Γιατί είπαμε ότι το κομμάτι που είχε κοπεί ήταν ...ανιστόρητο."Η σχετική σύμβαση υπεγράφη το 2003 και αναφερόταν σε «ένα βωβό διηγηματικό κύκλο» που θα παρουσιαζόταν στην Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στο...πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Το έργο του κ. Γαβρά βασίζεται σε ένα πρωτόλειο σενάριο συρραφής εικόνων του Παρθενώνα με χρονολογική διάταξη.Η αισθητική που διέπει αυτο το ψηφιακό εικονογράφημα είναι εμπνευσμένη και σχεδόν ταυτόσημη με την «αισθητική» φυλλαδίων αρχαιολάγνου περιεχομένου που διανέμονταν δωρεάν στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 και σήμερα αποτελούν ιδεολογικό ντεκόρ εθνικοφρόνων τηλεανθρώπων.Είναι απορίας άξιον πως ένας καταξιωμένος παγκοσμίως σκηνοθέτης, Έλληνας στην καταγωγή, δεν αντελήφθη ότι η ψηφιακή του εκδοχή για τον Παρθενώνα είναι αναχρονιστική, δυσανάλογα υποδεέστερη των ικανοτήτων του και αντιαισθητική.Το «τημ» του κ. Γαβρά υποτίμησε την άξια της αρμονίας των όγκων και των διαστάσεων του αρχαίου κτηρίου και το παρουσιάζουν ως νέο-κλασσικίζων κατασκεύασμα.