Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

"Είπε τη Εκκλησία" ΜΕΡΟΣ 3ον

  ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ! 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΣ ΜΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ! 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
_____ Στην προχθεσινή και τήν χθεσινή ανάρτηση σας παρουσιά- σαμε δείγματα του νέου εκκλησιαστικού Ήθους, το οποίον σιγά-σιγά διαμορφώνεται δυστυχώς καί μέσα στους κόλπους της Ιεραρχίας! Ακούγεται παράλογο ή καί παράδοξο! Παρά ταύτα είναι μια πραγματικότης! Το είδατε στην  αλληλογραφία της 17ης και της 18ης Νοεμβρίου μέ τους Ιεράρχες "Χ" και "Ψ", όπου ένας νεώτερος Ιεράρχης, μας εχαρακτήρισε, εμμέσως πλήν σαφώς,"αναίσχυντο", ο δέ έτερος μας έκοψε και την "καλημέρα" !!!!!!   
__________Σήμερα σας παρουσιάζουμε την αλληλογραφία μας με ένα άλλο Ιεράρχη. Τον ονομάζουμε "Ω", επειδή δεν θέλουμε να εκθέσουμε τα πρόσωπα! Αυτός ανήκει στούς μεσήλικες. Είναι γύρω στα πενήντα (50), έχει δε μόλις επτά (7) χρόνια στην Αρχιερωσύνη! Διαθέτει τίτλους επιστημονικούς και, όπως λέγεται, είναι και υποψήφιος για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, όταν αυτός χηρεύσει! Κι εδώ σκοπός μας είναι να καταγράψουμε πράξεις αήθεις προς το εκκλησιαστικό Ήθος. 
_________Ο καλός αυτός Αδελφός μας συχνά εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος σέ Θεολογικούς Διαλόγους. Η αναξιότης μας προσφάτως τοποθετήθηκε Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής των Διορθοδόξων Σχέσεων. Ως εκ τούτου η σχέσις μας με τον συγκεκριμένο αυτό Αδελφό εμφανίζεται κάθε φορά, που στην Επιτροπή Διορθοδόξων κατατίθενται οι Εκθέσεις των Αντιπρο- σωπειών μας στους θεολογικούς Διαλόγους. Εκείνοι μας ενημε-ρώνουν σχετικά κι εμείς προβαίνουμε σε κρίσεις κλπ. ως πρός τα αποφασισθέντα, εν συνεχεία δε εισηγούμεθα, ως Επιτροπή, πρός τήν Διαρκή Ιεράν Σύνοδον διά τά περαιτέρω. 

________Η αιτία μιάς κάποιας αντιπαραθέσεώς  μας με τόν Αδελφόν "Ω" ήταν μια επιστολή μας πρός Αυτόν, διά της οποίας τον παρεκαλέσαμε να μας διευκρινήσει κάποιες θέσεις του επάνω σε θέματα του Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Ήταν Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μας στο Αμμάν της Ιορδανίας, όπου περί τα τέλη του παρελθόντος Σεπτεμβρίου συνήλθε η εν λόγω Επιτροπή. Εκείνος, αντί να μας απαντήσει επί της ουσίας, στην επιστολή του καταπιάνεται με θέματα των τύπων, αποφεύγοντας να μας δώσει μια σαφή απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων μας. Ας σημειωθή, ότι το ύφος του είναι υπεροπτικό, ειρωνικό, απαράδεκτο! Σήμερα σας παραθέτουμε την σχετική αλληλογραφία καί με την σημερινή ανάρτησή μας Νο 3 κλείνουμε τη σειρά  "ειπέ τη Εκκλησία"
___________Ακολουθώντας και στην περίπτωση αυτή την εντολή του Κυρίου, απευθυνόμεθα, λοιπόν, και πάλι στην Εκκλησία, δηλ. στούς πιστούς, και καταγγέλλουμε την αήθη συμπεριφορά ενός ακόμη υπεροχικού εκκλησιαστικού προσώπου.
«Εάν ο αδελφός σου αμαρτήση, πήγαινε και έλεγξέ τον, όταν θα είσθε οι δυο σας μόνοι.  Εάν σε ακούση, τότε εκέρδισες τον αδελφόν σου.  Εάν δεν σε ακούση, τότε πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο, δια να πιστοποιηθή κάθε πράγμα από το στόμα δυο ή τριών μαρτύρων.  Εάν όμως δεν τους ακούση, τότε να το πης εις την εκκλησίαν· εάν δε και την εκκλησίαν δεν ακούση, τότε να τον θεωρής ως εθνικόν ή τελώνην…..» (Ματθαίου,κεφ. 18, στ. 15-17).
 ________Επαναλαμβάνουμε, ότι στο χέρι σας, αγαπητοί μου αναγνώστες, είναι να κάμετε τις δικές σας εκτιμήσεις! Σημειώστε, παρακαλώ, ότι σχόλια στο Blog δεν καταχωρίζονται πιά. Ευχαρίστως όμως θα δεχθούμε επικριτικές ή και επικροτικές (από το επικροτώ) επιστολές, υπό τον όρο ότι δεν θα είναι ανώνυμες.
Αίγιον, 19 Νοεμβρίου 2014
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

 *************************1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  


Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  "Ω"

           Σεβασμιώτατε,

             Θα έχετε λάβει γνώσιν, ότι η ΔΙΣ ώρισε την ελαχιστότητά μου  ως Σύνδεσμον Αυτής μετά της Επιτροπής Διορθοδόξων κλπ. Σχέσεων. Υπό την ιδιότητα ταύτην εζήτησα και έλαβον τα σχετικά με την σήμερον συνερχομένην εις το Αμμάν της Ιορδανίας Μικτήν Επιτροπήν του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ  Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.
           Μετά προσοχής, λοιπόν, ανέγνωσα  τα έγγραφα ταύτα, μάλιστα δε το υπ’αριθμ. Πρωτ. 481/2014 Υμέτερον προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον.
                    Ομολογώ και δεν αποκρύπτω από την αγάπην Σας, το γεγονός ότι εις τινα σημεία του το περιεχόμενον του εγγράφου τούτου με επροβλημάτισε πολύ. Απευθύνομαι, λοιπόν, εν αγάπη πρός Υμάς και παρακαλώ, εάν δεν γίνωμαι ενοχλητικός, να λάβω μερικάς διευκρινήσεις ως ακολούθως:
1.     ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ.
 Ασχέτως προς τας υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου επ’ αυτού διατυπωθείσας απόψεις η ενστάσεις, Σας ερωτώ: Δι’ Υμάς προσωπικώς και διά την Εκκλησίαν της Ελλάδος το κείμενον τούτο είναι αποδεκτόν;
Εκ του περιεχομένου του υμετέρου εγγράφου, φρονώ ταπεινώς, ότι αναδύεται μία σύγχυσις. Κατ’ αρχήν δεν είναι μόνον ο Πατριάρχης Μόσχας, όστις απορρίπτει το κείμενον της Ραβέννας! Εξ όσων γνωρίζω άπασαι αι κατά τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι έχουν απορρίψει, πανηγυρικώς μάλιστα, και έχουν καταδικάσει το κείμενον τούτο από της πρώτης στιγμής, αφ’ ης συνετάγη. Υμείς εμφανίζεσθε ως απορρίπτων ωρισμένας  αντιρρήσεις του ως είρηται Πατριάρχου, αλλ’ ουχί αυτό τούτο το κείμενον της Ραβέννας. Μάλιστα, τολμώ να είπω, ότι εμφανίζεσθε, εάν δεν πλανώμαι, ως υπέρμαχος τούτου! Αλήθεια, λοιπόν, «...αι λοιπαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, ουδεμίαν επιφύλαξιν έχουν διατυπώσει μέχρι σήμερον επί του Κειμένου της Ραβέννας», (Βλ. υμέτερον έγγραφον σελ.5). Δύνασθε να με διαβεβαιώσητε, άγιε Αδελφέ, περί του αντιθέτου; Υπάρχει δηλ. Ορθόδοξος Εκκλησία, ήτις έχει αποφανθή επισήμως υπέρ του Κειμένου της Ραβέννας; Εάν όχι, τότε το Υμέτερον κείμενον είναι παραπλανητικόν! Επαναλαμβάνω, λοιπόν, τον ισχυρισμόν μου, ότι, εάν δεν πλανώμαι, εμφανίζεσθε ως υπέρμαχος του Κειμένου της Ραβέννας!  Τούτο τολμώ να είπω, όχι απλώς, διότι ουδαμού φαίνεται να υπάρχη κάποια επιφύλαξις εκ μέρους της Σεβασμιότητός Σας δια το Κείμενον της Ραβέννας, αλλά πολλώ μάλλον, καθ’ όσον εις την ακροτελεύτιον παράγραφον του εγγράφου Σας, διαλαμβάνονται επί λέξει τα εξής: «Τέλος, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι όλοι όσοι προσπαθούν να υποδαυλίσουν την πορείαν του συγκεκριμένου Θεολογικού Διαλόγου, στηριζόμενοι στην απόρριψη Κειμένου της Ραβέννας, εξυπηρετούν σκοπιμότητες του Πατριαρχείου Μόσχας και κινούνται κατά των κανονικών και θεσμικών προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Εάν ορθώς κατανοώ τους λόγους Σας, Σεις, κατακρίνοντας τους απορρίπτοντας το κείμενον της Ραβέννας, εμμέσως πλην σαφώς  τοποθετείσθε υπέρ του επιμάχου τούτου κειμένου! Επ’ αυτού, λοιπόν, του σημείου θα ήθελα να έχω μίαν σαφή τοποθέτησιν εκ μέρους Σας.
 
2.     ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
  Σκοπός της εν Αμμάν Συναντήσεως  Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, ως υπολαμβάνω, είναι η περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων του κειμένου της Ραβέννας. Εάν δεν πλανώμαι, διερωτώμαι: Ενδείκνυται  άραγε η συμμετοχή μας εις τον Διάλογον αυτόν, εφ’ όσον το θέμα τούτο πλήττει αυτήν ταύτην την Ορθόδοξον Παράδοσιν; Η υφ’ Υμών διατυπουμένη άποψις, καθ’ ην  τα  κείμενα ταύτα θεωρούνται ως «Κείμενα εργασίας (Works texts)» ουδόλως με πείθει! Αγνοείται άραγε, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί επί των κειμένων τούτων όχι μόνον θεμελιώνουν, αλλά και  προωθούν τας θεωρίας των περί «Πρωτείου του Πάπα»;  Πληροφορούμαι, ότι οι εκπρόσωποι των Σλαβοφώνων Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν πρόκειται να συμμετάσχουν εις τας εργασίας της εις Αμμάν  συνερχομένης Μικτής Επιτροπής. Είναι αρκετόν άραγε δια την συμμετοχήν μας, το γεγονός ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος πιέζει δια την συμμετοχήν μας εις την Επιτροπήν ταύτην;  Εκ του περιεχομένου του εγγράφου Σας αναδύεται, δυστυχώς, μία  υπερβολική  συνηγορία υπέρ του Οικουμενικού Θρόνου! Δεν  προκαλεί εις την αγάπην Σας ποιάν τίνα ενόχλησιν, το γεγονός, ότι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης υπερβαίνει ενίοτε τα όρια της υπεροχικής δικαιοδοσίας Του; Ηρωτήθησαν άραγε οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών περί της εις Ιεροσόλυμα πραγματοποιηθείσης Συναντήσεώς Του μετά του Πάπα της Ρώμης; Έδωκαν την συγκατάθεσίν των; Δεν  προκαλεί επίσης εις την αγάπην Σας ποιάν τινα ενόχλησιν, το γεγονός, ότι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης συμπεριφέρεται ενίοτε ως «ο Πάπας της Ανατολής»; Ανεγνώσατε μήπως την καινοτόμον «θεολογικήν πραγματείαν», ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης τυχγάνει «Primus sinus pares»; Συμφωνείτε άραγε με την επίσκεψίν Του εις την Συναγωγήν των Εβραίων εις την Ν. Υόρκην;  Συμφωνείτε επίσης με την προσφοράν του Κορανίου ως Πατριαρχικόν Δώρον εις Μουσουλμάνον κοινωνικώς υψηλά ιστάμενον; Ως Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής εγκρίνετε άραγε τον χαρακτηρισμόν του Κορανίου ως «το άγιον Κοράνιον», ως εξήλθεν εκ των πατριαρχικών χειλέων εκφερομένου; Δεν έχετε κατανοήσει άραγε, ότι η εποχή μας αναζητεί εκκλησιαστικά πρότυπα μιας θυσιαστικής διακονίας και όχι βεβαίως μιας προκλητικής εις μεγαλοπρέπειαν και μεγαλομανίαν, πολυδαπάνου δε, προβολής  των εκκλησιαστικών μας Ταγών, τουθ’ όπερ χαρακτηρίζει τον ημέτερον Πατριάρχην;
         Εἰς τον Θεόν οφείλομεν την λατρείαν! Εις τα πρόσωπα μόνον τον σεβασμόν!
         Ως Μέλος της Επιτροπής Διορθοδόξων κλπ. Σχέσεων θα ήθελα να έχω εκ μέρους Σας μίαν πληρεστέραν και σαφή ενημέρωσιν επί των ανωτέρω.
    Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενος εν Κυρίω την Υμετέραν Σεβασμιότητα, διατελώ 
Μετά της εν Κυρίω αγάπης

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ προς ενημέρωσιν:  Προς την Δ.Ι.Σ.-  Εις Αθήνας


1η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ "Ω" 


……, 23/9/2014

Προς
Τον Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Κύριον Αμβρόσιον
Εις ΑΙΓΙΟΝ


Σεβασμιώτατε

          Έλαβα την από 15ης Σεπτεμβρίου Επίστολήν Σας, την οποίαν κοινοποιείτε και προς την Δ..Ι.Σ. και ενώ αρχικώς σκέφτηκα ότι ουδεμίας απαντήσεως χρήσζει, κατόπιν αρκετής σκέψεως και προβληματισμού και ύστερα από όσες ανακρίβειες αναφέρατε σ’αυτήν, απεφάσισα ότι έπρεπε να Σας δώσω κάποιες απαντήσεις, προς άρσιν κάθε παρεξηγήσεως.

1.     Εισαγωγικά.
α)  Διερωτώμαι με ποιο τρόπο πληροφορηθήκατε προσωπική επιστολή, την οποίαν απήυθηνα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (481/2014), αλλ’ όμως αυτό είναι άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά αφενός την μεταξύ εμού και του Μακαριωτάτου προσωπική αλληλογραφία, και αφετέρου την φερεγγυότητα και το αξιόπιστο των Συνοδικών Υπηρεσιών.

β)   Ο σχολιαμός μου στην επιστολή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας, ήταν απαραίτητος, από τη στιγμή που αφορούσε τόσο την επικείμενη συνάντηση στο Αμμάν της Ιορδανίας (19-23 Σεπτεμβρίου ε.ε.), όσο και για τις αναντιστοιχίες που αναφέρει, ως προς την όλη πορεία του συγκεκριμένου Διαλόγου.  Νομίζω ότι γνωρίζετε «διά χειρός…» (;;;) τόσο το περιεχόμενο του γράμματος του Μακαριωτάτου Μόσχας, όσο και το περιεχόμενο του σχετικού υπομνήματός μου, γι’ αυτό και δεν χρειάζονται επιπλέον αναφορές και αναλύσεις.

γ)  Η συμμετοχή μου στη συνάντηση του Αμάν, όπως και σε όλες τις άλλες συναντήσεις, πραγματοποιείται κατόπιν Αποφάσεως και Εντολής της Δ.Ι.Σ. (βλ. 4317/1826/14-10-2013, 3905/1810/1-9-2014) και δεν αποτελεί δική μου προσωπική ή ατομική απόφαση.

δ)  Το αν ενδείκνυται ή μη να συνεχίσει τη συμμετοχή Της η Εκκλησία της Ελλάδος στον συγκεκριμένο Διάλογο, δεν είναι απόφαση δική μου, αλλά της Εκκλησίας και μάλιστα της Ι.Σ.Ι.

2.     Για το Κείμενο της Ραβέννας.
α) Τις προσωπικές μου θεωρήσεις και θεολογικές εκτιμήσεις για το Κείμενο της Ραβέννας, τις εξέθεσα δημοσίως και γραπτώς τόσο στο Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» του έτους 2009, όσο και σε δυο συνεδριάσεις της Ι.Σ.Ι. των ετών 2009 και 2010.

β)   Τα όσα επικριτικά και τις όποιες επιφυλάξεις εξέφρασαν, οι Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Ελλογιμ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σχετικά με τις θετικές απόψεις μου για το Κείμενο της Ραβέννας, εξέτασε η Δ.Ι.Σ. και απεφάνθη συνοδικώς, ότι «ουδεμία εκκλησιολογική εκτροπή υφίσταται στον Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον» (βλ. Δελτίο Τύπου Δ.Ι.Σ. της 11ης Οκτωβρίου 2010).

γ)   Για το ίδιο θέμα, δύο Συνοδικά Μέλη, οι Σεβ. Μητροπολίται Καστορίας κ. Σεραφείμ και Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ανέφεραν αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Δ.Ι.Σ., ο μέν πρώτος ότι, «ο Άγιος Μεσσηνίας κρατά ανόθευτη την Παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας», ο δε δεύτερος, ότι «δηλώνω για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη μουστα κείμενα του Αγίου Μεσσηνίας, τον οποίον θεωρώ αξιολογώτατον επιστήμονα και θεολόγο» (!!!)… «απορία ψάλτου βηξ».

δ)  Ως προς την επίσημη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι του Κειμένου της Ραβέννας, Σας πληροφορώ, ότι ουδέποτε η Εκκλησία μας, ως καλώς γνωρίζετε και Σείς, εξέφρασε θέση θετική ή αρνητική –επί κειμένων που αφορούν διμερείς Θεολογικούς Διαλόγους ή την Οικουμενική Κίνηση, και ορθώς έπραξε, γι’ αυτό, ακολουθούσα την ίδια πάγια τακτική Της, δεν απεφάνθη και επί του συγκεκριμένου Κειμένου.
Επειδή όμως διέβλεψα ότι το ζήτημα, σχετικά με το Κείμενο της Ραβέννας (2007) , τείνει να λάβει έκταση, που μπορεί να είχε άσχημες εξελίξεις καις την εσωτερική ενότητά μας, επρότεινα εις τους Σεβ. Προέδρους των αντιστοίχων Συνοδικών Επιτροπών Διορθοδόξων και Δογματικών Ζητημάτων, να συγκροτήσουν μια Θεολογική Επιτροπή  (η οποία θα αποτελείτο από ιστορικούς, δογματολόγους, και πατρολόγους), προκειμένου να εκπονηθεί ένας θεολογικός υπομνηματισμός επί του Κειμένου, για να υπάρχει ένα σχετικό θεολογικό κείμενο.
Δυστυχώς όμως η πρότασή μου απορρίφθηκε ή για να μην πω, ότι την αντιμετώπισαν και οι δυο Πρόεδροι με απαξιώση!!!
Και τώρα, προσπαθείτε Σεις, να με φέρετε και απολογούμενο…  «ο νοών νοείτω»…!!!

ε)   Ουδεμία γραπτή συνοδική αναφορά υφίσταται περί μη αποδοχής ή αναγνωρίσεως του Κειμένου της Ραβέννας, από τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.  Προφορικώς το Πατριαρχείο Μόσχας και το Πατριαρχείο της Γεωργίας, δήλωσαν στη συνάντηση του Αμμάν, τη μη αποδοχή του Κειμένου,  αυτή όμως η τοποθέτησή τους δεν είναι δεσμευτική ούτε για τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως και για πολλά άλλα θέματα, ούτε αναστέλλουν την πορεία και τις εργασίες της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής του Διαλόγου.

3.     Για τη συνάντηση στο Αμμάν.
α)    Όσα αναφέρετε γι’ αυτή τη συνάντηση είναι μη ορθά και μάλλον απηχούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και επιπόλαιες εκτιμήσεις.

β)   Συμετέσχον όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, ακόμη και η εκκλησία της Τσεχίας, και μόνον η Εκκλησία της Βουλγαρίας δε συμμετείχε, η οποία γραπτώς δήλωσε ότι η απουσία της οφείλεται εις την μη λήψιν της αντιστοίχου προσκλήσεως, λόγω αλλαγής του e-mail των Εκπροσώπων Της, το οποίο δεν γνωστοποίησαν στη Γραμματεία του Διαλόγου.  Τις λεπτομέρειες της συναντήσεως θα τις πληροφορηθείτε από την Έκθεση, είτε ως Μέλος της Δ.Ι.Σ., είτε ως Μέλος της Επιτροπής Διορθοδόξων, την οποία θα καταθέσω, εν ευθέτω χρόνω.

γ)   Δεν γνωρίζω αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο «πιέζει» για τη συμμετοχή μας.  Πάντως, η συγκεκριμένη Ολομέλεια της Μικρής Θεολογικής Επιτροπής, ήταν προγραμματισμένη από διετίας τουλάχιστον.

4.     Για τις προσωπικές μου εκτιμήσεις …. και για τις εκτιμήσεις Σας.
α)   Όταν κρίνω κάποια Κείμενα, δεν ενδιαφέρομαι για το ποιος το έγραψε, αλλά για το περιεχόμενο του κειμένου.  Με βάση λοιπόν αυτή την αρχή, αξιολογώ το κείμενο και τοποθετούμαι πέραν από πρόσωπα και μόνο για θεσμικά θέματα,  αυτές δε τις προσωπικές μου εκτιμήσεις, για τις συνέπειες κάποιων ενεργειών ή αποφάσεων, δεν τις θέτω υπό την κρίση ή την αίρεση κανενός.  Εύχομαι να μην επαληθευθώ όμως, ως προς το τι επιδιώκει το Πατριαρχείο Μόσχας έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάτι το οποίο θα έβλαπτε ολόκληρη την Ορθοδοξία, όπως και κατά το παρελθόν.
Για τη σοβαρότητα του θέματος δεν δημοσίευσα αυτές τις τοποθετήσεις μου, για να μην κάνω περισσότερο κακό στις σχέσεις των δυο Εκκλησιών (Οικουμενικό Πατριαρχείο και Μόσχας) ή εμπλέξω και την Εκκλησία της Ελλάδος σε μια τέτοιου είδους διαμάχη.

β)   Ποτέ δεν κρίνω ενέργειες άλλων Προκαθημένων ή Αρχιερέων άλλων Εκκλησιών, γι’ αυτό και δεν απάντησα στο Συνοδικό Κείμενο του Πατριάρχου Μόσχας, περί του «Πρωτείου στο Παγκόσμιο Επίπεδο», το οποίο Σας διαβεβαιώ ότι είναι πλήρες από ιστορικές, θεολογικές και εκκλησιολογικές ανακρίβειες.

Σεβασμιώτατε,
Πριν κλείσω την παρούσα επιστολή μου, με σεβασμό προς το πρόσωπό Σας, θα ήθελα να Σας πω και τα παρακάτω προσωπικά:
Ένας άνθρωπος της ηλικίας Σας, της πείρας και της πολυετούς διακονίας Σας στο χώρο της Εκκλησίας, και μάλιστα σε θέσεις νευραλγικές, δεν επιτρέπεται να ενεργεί τόσο ασύνετα, επιπόλαια και ανεύθυνα, πριν δηλαδή διασταυρώσει ή πληροφορηθεί και από την altera parte τα γεγονότα, στηριζόμενος αποκλειστικά και μόνο σ’ ένα κείμενο ή σε δημοσιογραφικές πληροφορίες ή αναφορές άλλων ανευθύνων, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για τόσο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα της Εκκλησίας μας.

Επειδή δε, όσον αφορά εις το πρόσωπόν μου, είναι η δεύτερη φορά που ενεργείτε με αυτόν τον επιπόλαιο τρόπο απευθυνόμενος προς την Δ.Ι.Σ. , πρέπει να γνωρίζετε , ότι το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»!!!

Αυτά …. «εστι δε και άλλα πολλά» !!!

Θα μπορούσα τέλος να δεχθώ, ότι εκ της θέσεώς Σας, ως μέλος των Συνοδικών Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ενδιαφέρεσθε να πληροφορηθείτε όλα τα ανωτέρω, το επικριτικό, ειρωνικό και λίαν δεικτικό όμως ύφος της επιστολής Σας, δεν μου το επιτρέπουν.

Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός

+ Ο Μητροπολίτης «Ω»Κοινοπ. : Προς την Δ.Ι.Σ. εις ΑΘΗΝΑΣ.2α ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

   
                                                                                          Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014


Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  "Ω"

Με προσοχήν ανέγνωσα την από 23ης-09-2014 απαντητικήν επιστολήν και Σας απευθύνω τας ευχαριστίας μου δια την καλωσύνην, την οποίαν είχετε να μου απαντήσετε.
Δεν δύναμαι παρά ταύτα να Σας αποκρύψω, ότι το περιεχόμενόν της με έθλιψεν κατάκαρδα! Καταδεικνύει, ότι η επισκοπική Σας καρδία είχε κυριευθή από οργήν, όταν συνετάσσετο η προς με απάντησίς Σας. Ερευνών τα κατ’ εμέ δεν κατώρθωσα να κατανοήσω την αιτίαν! Ανέγνωσα και πάλιν την προς Υμάς επιστολήν μου. Δεν περιείχε τι το προσβλητικόν δι’ Υμάς! Δεν ανεκάλυψα τι «το επικριτικό, ειρωνικό και λίαν δεικτικό ύφος» εις την προς Υμάς επιστολήν μου! Όσον δ’ αφορά την απορίαν Σας πως περιήλθεν εις γνώσιν μου η προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον προσωπική αναφορά Σας, έχω την τιμήν να Σας πληροφορήσω, ότι  παρεκάλεσα τον Θεοφ. Αρχιγραμματέα να μου δώση ο,τι σχετικόν με την εν Αμμάν της Ιορδανίας Σύναξιν της Επιτροπής Διαλόγου, άτινα και παρέλαβον υπό την ιδιότητα του Συνοδικού Συνέδρου. 
Τα δια της επιστολής Υμών τε και ημών θιγόμενα ουσιώδη θέματα, ως επί παραδείγματι το της Ραβέννας, επιφυλάσσομαι να τα συζητήσωμεν συνοδικώς η και να τα θέσω υπό την κρίσιν του πληρώματος της Εκκλησίας . 
 Σήμερον έχω την τιμήν να Σας παρακαλέσω, όπως ευαρεστηθήτε και μου γνωστοποιήσετε τι ακριβώς και όσα ακριβώς υποννοείτε εις την ακροτελεύτιον έκφρασιν, δια της οποίας και επισφραγίζετε την επιστολήν Σας, δηλ.  το
«Αυτά ..........έστι δε και άλλα πολλά»!!!  

Επειδή εκλαμβάνω ως ευθείαν απειλήν -και ουχί απλώς ως ανάδελφον έκφρασιν- την πρότασιν Υμών ταύτην, Σας παρακαλώ -το συντομώτερον δυνατόν- να με πληροφορήσετε περί του  τι ακριβώς εννοείτε υπό το εκφραστικόν τούτο σχήμα.
 Επί δε τούτοις διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ προς ενημέρωσιν:  Προς την Δ.Ι.Σ.-  Εις Αθήνας

********************
                         2α  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ "Ω" 
Εν……………, 17η Οκτωβρίου 2014

Προς
Τον Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Κύριον Αμβρόσιον
Εις ΑΙΓΙΟΝ


Σεβασμιώτατε,

          Εις απάντησιν, της από 2ας Οκτωβρίου ε.ε., επιστολής Σας, αναφέρω τα ως κάτωθι:

1.                 Ως προς τον τρόπον με τον οποίον λάβατε το αντίγραφο της επιστολής μου (αριθμ. Πρωτ. 481/2014) προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον Σας γνωστοποιώ, ότι ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, ενώπιον του τ. Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου και νυν Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ανέφερε ότι Σας παρέδωσε την παραπάνω Επιστολή μου, κατόπιν φορτικής πιέσεώς Σας προς αυτόν.

          Επιπλέον απεδέχθη ότι ενήργησα αφ’ ενός άνευ αδείας υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου ή υπό του τότε Αρχιγραμματέως και νυν Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας και αφ’ ετέρου άνευ ενημερώσεως και του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου της ως άνω Συνοδικής Επιτροπής.
          Κρίνετε λοιπόν Εσείς ποιος ψεύδεται και ποιος αληθεύει….!!!!
         
2.      Ως προς το τι εκφράζεται η υπονοείται με την φράση μου «Αυτά … εστι δε και άλλα πολλά» !!!,  Σας πληροφορώ, ότι η γενικότερη συμπεριφορά Σας έναντι εμού δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τόσο αδελφική ή τουλάχιστον φιλάδελφος, γεγονός το οπο0ίο επιβεβαιώνεται από τις παρακάτω ενέργειές Σας, τόσο κατά το παραλθόν όσον και κατά το πρόσφατο παρόν.  Και συγκεκριμένα:
          α)  Μια εβδομάδα προ των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών του έτους 2008, συζητούσατε εντός του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και υποδεικνύατε σε κληρικό να μου επιστήσει την προσοχή, γιατί κυκλοφορεί φωτογραφία μου με λαϊκή ενδυμασία και μια ξανθή γυναίκα στην παραλία της Καλαμάτας.  Τοιαύτη φωτογραφία ούτε υφίσταται, ούτε ποτέ ενεφανίσθη, μάλιστα μετά παρέλευση 6 ετών ακόμη!!!.
          Πως είναι δυνατόν να υιοθετείτε τις οποιεσδήποτε «φήμες» ή ανεύθυνες ειδήσεις άκριτα και να τις θεωρείτε ως πραγματικά γεγονότα και μάλιστα για να τις χρησιμοποιείτε, προκειμένου να μου επιστήσετε την προσοχή, ως προς την εν γένει συμπεριφορά μου;
          β)  Το έτος 2010 (Απρίλιος) , με έγγραφό Σας στην Δ.Ι.Σ. με καταγγείλατε, ότι συμμετέχω σε τελετές και εκδηλώσεις μασωνικών σωματείων, υιοθετώντας άκριτα απόψεις ενός ατόμου, το οποίο δεν σεβάστηκε στα όρια της τοπικής κοινωνίας, ούτε την ιδιότητά της, ούτε βέβαια και τη δήθεν ιδεολογική του τοποθέτηση, επειδή προσεβλήθησαν προσωπικά του συμφέροντα και ιδιοτέλειές του.
          Και ενώ με τον πλέον επίσημο τρόπο, με καταγγείλατε εις την Δ.Ι.Σ. , θεωρήσατε ότι το θέμα έληξε με την αποστολήν μια προσωπικής Σας κάρτας, αφού βεβαίως εγώ έστειλα και σε Σας και στην Δ.Ι.Σ. σχετικήν απάντησιν.
          Θεωρείτε ότι από μέρους Σας μια τοιουτου είδους αντιμετώπιση του όλου θέματος είναι εις τα πλαίσια της αδελφικής συμπεριφοράς και της εκκλησιαστικής δεοντολογίας;
           γ)  Λίγο πριν τα Αρχιερατικάς Εκλογάς, δια την πλήρωσιν της Μητροπόλεως Μαρωνείας (Φεβρουάριος 2013) με επιπλήξατε μέσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ι.Σ.Ι. με τρόπο ανάδελφο και επικριτικό, εξ’ αφορμής ενός δημοσιεύματος στον ιστότοπο Amen.gr, χωρίς να ελέγξετε ούτε το θυμικό Σας, ούτε την αλήθεια ή μη των πληροφοριών τις οποίες συλλέξατε, σχετικά με το ποιος υποκίνησε το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
          Εγώ με σεβασμό Σας είπα ότι όποια στιγμή θεωρείτε κατάλληλη μπορούμε να συζητήσουμε για διευκρινίσεις, αυτό ουδέποτε έγινε, αλλά το γεγονός της ανάδελφης επίπληξης είναι μια πραγματικότητα!!!

          δ)  Και έρχομαι και στα τελευταία γεγονότα, τα οποία δημιουργείτε πλέον υπό την ασφάλεια και την εξουσία που Σας δίδει η ιδιότητά Σας ως «συνοδικού συνέδρου ή συνδέσμου», τα οποία διαγράφονται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στις δυο τελευταίες επιστολές Σας.

          Εάν Εσείς, ως πνευματικός άνδρας, θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι ενέργειες και εκδηλώσεις απλού και μόνο ενδιαφέροντος προς ενημέρωσίν Σας και δεν υποκρύπτουν ιδιοτέλεια έναντι του προσώπου μου, τότε στο χέρι Σας είναι και στην εν γένει συμπεριφορά Σας έναντι του προσώπου μου να μου αποδείξετε ακριβώς το αντίθετο.

+ ο Μητροπολίτης «Ω»
         

Κοινοποίησις: ΔΙΣ, προς ενημέρωσιν.
            


3η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

                                                                                          Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  «Ω»

Αγαπητέ μοι εν Χριστώ Αδελφέ,

Ας συνεχίσωμεν την αλληλογραφίαν μας! Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω εις την από 17ης Οκτωβρίου ε.ε. 2αν απαντητικήν προς με επιστολήν Σας και Σας υπόσχομαι να είναι και σύντομος και σαφής.
Θα ήθελα, λοιπόν, να Σας παρακαλέσω όλως αδελφικώς να προσπαθήσετε να εσταλλάξετε εις την ψυχήν Σας ολίγην συμπάθειαν προς τους εν Χριστώ Αδελφούς Σας και συνεπώς να είσθε ολίγον τι ανεκτικώτερος μετ’αυτών, βεβαίως δε και μετά της ημετέρας αναξιότητος!
Είναι γνωστόν, ότι και αγνώμων είσθε και εκδικητικός! Είσθε επίσης και άνθρωπος των παρασκηνίων! Θα προσέθετον, τέλος, ότι και διαστρεβλωτής των γεγονότων είσθε! Όταν δεν έχετε να αντιτάξετε επιχειρήματα επί της ουσίας των πραγμάτων, τότε και ανερυθριάστως και ενσυνειδήτως τονίζετε τα επουσιώδη, δια να εξέλθετε εις τον αφρόν! 
Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εις την 1ην παράγραφον της επιστολής σας. Το προέχον εις την υπόθεσιν είναι οι ιδέες σας δια τον Διάλογον μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και όχι βεβαίως το πως περιήλθεν εις χείρας μου αντίγραφον της υπ’αριθμ. Πρωτ. 481/2014 επιστολής Σας προς τον μακαριώτατον Αρχιεπίκσοπον Αθηνων και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον. Αναλίσκεσθε, λοιπόν, εις το πως και διατί περιήλθεν το έγγραφον τούτο εις χείρας μου και ούτω πως αποφεύγετε να μας απαντήσετε επί της ουσίας, να μας ενημερώσετε δηλ. περί των απόψεών Σας επί της ουσίας του ζητήματος. Ναι, είναι αλήθεια, ότι –καθ’ ο είχον δικαίωμα ως νέον Μέλος της Επιτροπής των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων- παρεκάλεσα τον Γραμματέα της Επιτροπής π.Ιγνάτιον να μου παραδώση ο,τι σχετικόν με την Συν λαντησιν εις το Αμμάν, πλην όμως, ως Συνοδικός Σύνεδρος,  ενημέρωσα και τον τότε Θεοφιλέστατον Αρχιγραμματέα περί του αιτήματός μου προς τον π. Ιγνάτιον. Αυτό, λοιπόν, είναι το πρόβλημά Σας; Πως και διατί μου παρέδωσαν ένα υπηρεσιακόν έγγραφον, εις το οποίον ουδαμού  αναγράφεται η ένδειξις «ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ» η «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ» η «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ» η κάτι παρόμοιον! Τώρα όσον αφορά  τον έτερον ισχυρισμόν Σας, ότι θα έδει να ζητηθή η άδεια του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου της Επιτροπής, εδώ μόνον να γελάσω δύναμαι!
Κατόπιν των ανωτέρω θα ηδυνάμην να επαναλάβω την λαϊκήν παροιμίαν «απορία ψάλτου, βηξ»! Επί της ουσίας, δηλ. περί των απόψεων Σας επί της ουσίας του Διαλόγου, ουδεμία λέξις περιλαμβάνεται εις αμφοτέρας τας επιστολάς Σας! Αναλίσκεσθε εις τους τύπους, δια να αποφύγετε μίαν απάντησιν επί της ουσίας. Τα ερωτήματά μας ήσαν και παραμένουν:
« Ομολογώ και δεν αποκρύπτω από την αγάπην Σας, το γεγονός ότι εις τινα σημεία του το περιεχόμενον του εγγράφου τούτου με επροβλημάτισε πολύ. Απευθύνομαι, λοιπόν, εν αγάπη εις Υμάς και παρακαλώ, εάν δεν γίνωμαι ενοχλητικός, να λάβω μερικάς διευκρινήσεις ως ακολούθως:
........ Δύνασθε να με διαβεβαιώσητε, άγιε Αδελφέ, περί του αντιθέτου; Υπάρχει δηλ. Ορθόδοξος Εκκλησία, ήτις έχει αποφανθή επισήμως υπέρ του Κειμένου της Ραβέννας; Εάν όχι, τότε το Υμέτερον κείμενον είναι παραπλανητικόν!
........ Επαναλαμβάνω, λοιπόν, τον ισχυρισμόν μου, ότι, εάν δεν πλανώμαι, εμφανίζεσθε ως υπέρμαχος του Κειμένου της Ραβέννας!  Τούτο τολμώ να είπω, όχι απλώς, διότι ουδαμού φαίνεται να υπάρχη κάποια επιφύλαξις εκ μέρους της Σεβασμιότητός Σας δια το Κείμενον της Ραβέννας, αλλά πολλώ μάλλον, καθ’ όσον εις την ακροτελεύτιον παράγραφον του εγγράφου Σας, διαλαμβάνονται επί λέξει τα εξής: «Τέλος, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι όλοι όσοι προσπαθούν να υποδαυλίσουν την πορείαν του συγκεκριμένου Θεολογικού Διαλόγου, στηριζόμενοι στην απόρριψη Κειμένου της Ραβέννας, εξυπηρετούν σκοπιμότητες του Πατριαρχείου Μόσχας και κινούνται κατά των κανονικών και θεσμικών προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Εάν ορθώς κατανοώ τους λόγους Σας, Σεις, κατακρίνοντας τους απορρίπτοντας το κείμενον της Ραβέννας, εμμέσως πλην σαφώς  τοποθετείσθε υπέρ του επιμάχου τούτου κειμένου! Επ’ αυτού, λοιπόν, του σημείου θα ήθελα να έχω μίαν σαφή τοποθέτησιν εκ μέρους Σας».
(Αποσπάσματα της από 15ης Σεπτεμβρίου 2014 επιστολής μου προς Υμάς).
***************
Έπειτα από τα ανωτέρω δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ με τα λοιπά σημεία της προς με επιστολής Σας, καθ’ όσον ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ! 
Επιστεγάζων την παρούσαν, θα μου επιτρέψετε να Σας συστήσω με όλην την αγάπην του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να ορθοτομή τον  λόγον της ευαγγελικής αληθείας: Αδελφέ μου, παρακαλώ το ταχύτερον δυνατόν να συνέλθετε και να προσγειωθήτε! Να κατέλθετε «από ... του ύψους αλαζονικού και οιήματος  διακένου» κατά τον Μέγα Βασίλειον, και να επανέλθετε προς την οικείαν αξίαν Σας. «Η γαρ απόθεσις του ματαίου φρονήματος και η από του επάρματος και ύψους αλαζονικού και οιήματος διακένου προς την οικείαν αξίαν επάνοδος, ταπείνωσις εστιν επαινετή» (βλ. Sancti patris nostri Basilii Caesareae Cappadociae Archiepiskopi opera omnia, σελ. 620)

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενος εν Κυρίω την Υμετέραν Σεβασμιότητα, διατελώ μετά παρρησίας και πάσης ειλικρινείας

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ