Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ....ΕΞΟΔΟΝΕΝΤΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ


Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς
καί τόν εὐσεβῆ Χριστεπώνυμον Λαόν
τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
***********

Ἀγαπητοί μου Πατέρες, Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητά μου καί περιπόθητα Τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κατά τό πέρας της θείας λειτουργίας  τῆς προλαβούσης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀπευθυνόμενος πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα,    εἶχα τήν εὐκαιρίαν νά προαναγγείλω, ὅτι προσεγγίζομεν ἤδη εἰς τήν ἡμέραν τῆς παραιτήσεώς μου ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου σας. «Σήμερα, εἶπα, εἶναι τό προτελευταῖον ἔτος, κατά τό ὁποῖον μέ ἀξιώνει ὁ Πανάγαθος Θεός νά τελῶ τήν θείαν λειτουργίαν ὡς Μητροπολίτης σας. Τό προσεχές ἔτος, καθώς θα συμπληρώνω τά 40 χρόνια τῆς ταπεινῆς μου Διακονίας ὡς Ἐπισκόπου σας, θά τελέσω, ἐάν βεβαίως εὑρίσκωμαι ἐν ζωῇ, τήν τελευταίαν μου θείαν λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Φανερωμένην ὡς Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ἦλθεν, βλέπετε, ἡ ὥρα νά ἐξέλθω τῆς ἐνεργοῦ διακονίας, ὥστε καθώς κατά τό ἔτος 2018 θά ἔχω συμπληρώσει τό ὀγδοηκοστόν (80) ἔτος τῆς ἡλικίας μου, νά φροντίσω περισσότερον τά τῆς ψυχῆς μου καί νά προετοιμάσω ἑαυτόν διά τήν ἔξοδον ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου». Συνεπῶς καθώς εἰσήλθομεν ἤδη εἰς τό Νέον Ἔτος 2017 ἐνώπιόν μου ὀρθώνεται τό πρόβλημα τῆς προετοιμασίας διά τήν ἔξοδον ἐκ τῆς ἐνεργοῦ Διακονίας.
Βλέπετε, Ἀδελφοί μου καί Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ, ὅσο πιό πολύ νοιώθουμε μέσα μας τήν γλυκύτητα τοῦ Οὐρανοῦ, τόσον περισσότερον αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκην τῆς περισυλλογῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν, τῆς μετανοίας καί τῆς συντριβῆς διά τήν ἁμαρτωλότητά μας! Καί ἀντιθέτως! Ὅσον περισσότερον νοιώθουμε τήν ἁμαρτωλότητά μας καί τήν ἀναξιότητά μας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου καί τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, τόσον περισσότερον αὐξάνεται μέσα εἰς τήν καρδίαν μας αὐτή ἡ γλυκύτης τοῦ Οὐρανοῦ! «Ἀδύνατον γάρ, λέγει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τούς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καί μετόχους γενηθέντας Πνεύματος Ἁγίου...» ([1])  (πρός Ἑβραίους, 6, 4-5) νά εὕρουν ἱκανοποίησιν εἰς τά τερπνά  τοῦ παρόντος κόσμου! Εἰς τά ὦτα μας ἠχοῦν διαρκῶς οἱ λόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας «γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος»! Ὡστε ἡ ἐπιθυμία μου, ὅπως αὐξηθῇ μέσα εἰς τήν καρδίαν μου αὐτή ἡ γλυκυτάτη γεῦσις τοῦ Ἰησοῦ, ὁδηγεῖ τά βήματά μου εἰς τήν παραίτησιν.
Ὡς ἀφετηρίαν αὐτῆς τῆς διαδικασίας ἐθεώρησα καλόν νά ἀνακαλέσω εἰς τήν μνήμην σας ὅσα ἐξήγειλα πρός ὑμᾶς κατά τήν ἡμέραν τῆς ἀναλήψεως τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων μου, ἤτοι κατά τήν 19ην Νοεμβρίου 1978, ἡμέραν τῆς ἐνθρονίσεώς μου εἰς τό Αἴγιον. Σᾶς παραθέτω, λοιπόν, τόν ἐνθρονιστήριον Λόγον μου, ἤτοι τό Συμβόλαιον ὅπερ ὑπέγραψα ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, καθώς ἀνελάμβανα τό ἱερόν λειτούργημα τῆς Διακονίας μου.  
Ἦλθεν ἡ ὥρα νά μέ κρίνετε! Ἐτήρησα τίς ὑποσχέσεις μου; Ἀνταποκρίθηκα στίς προσδοκίες σας; Προσέφερα πρός ὑμᾶς κάτι κατά τήν διάρκειαν τῆς τεσσαρακονταετοῦς διακονίας μου; Ἀναμένω τήν ἀπάντησίν σας. Βλέπετε «οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς φίλους!» Θέλω, λοιπόν, καί μετά τήν παραίτησίν μου νά σᾶς νοιώθω ὡς καλούς φίλους.
Ἐκ προοιμίου ζητῶ ἀπό ὅλους σας συγγνώμην διά τά λάθη μου καί τίς παραλείψεις μου! Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένον παρά Κυρίου καί ἁγιαστικόν τό Νέον Ἔτος 2017! «Γεύσασθε, Ἀδελφοί μου, καί ὑμεῖς, καί ἴδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΑΙΓΙΟΝ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
[1] Δηλ. «Εἶναι ἀδύνατον  ἐκείνους, πού ἅπαξ ἐφωτίσθησαν καί ἐγεύθησαν τήν ἐπουράνιον δωρεάν καί ἔγιναν μέτοχοι Πνεύματος Ἁγίου», νά ......