Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΖΗΤΟΥΜΕΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΣ  ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ!

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Σμύρνης
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
΄Αρχιγραμματεύοντα
Συνοδικόν Γραφείον

Rum Patrikhanesi
34 220 Fener-Halic
ISTANBUL-Turkiye


 Σεβασμιώτατε,
Ζητώ δημοσίως συγγνώμην καί συγχρόνως εξαιτούμαι την επιείκειάν Σας, διά τό γεγονός, ότι Συνεργάτης - παράγων του Γραφείου μας διέπραξε τό λάθος της λανθασμένης αναγραφής του ονόματός Σας, διά της παραλείψεως της αναγραφής της τε επισκοπικής Σας ιδιότητος, αξίας τε  και τιμής, τόσον εις το προσωπικόν μας τούτο ιστολόγιον, όσον και εις τον υπηρεσιακόν ταχυδρομικόν φάκελλον, όστις ευρίκεται ήδη καθ' οδόν πρός Υμάς. 
Δεν εγένετο σκοπίμως! Χρησιμοποιών ο συνεργάτης μας, το Ημερολόγιον του έτους 2014 ως πηγήν, παρεσύρθη αθελήτως,
καί ημάρτησεν ενώπιόν Σας! 
Σας ικετεύω, συγχωρήσατέ μοι!
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

*************


Η λανθασμένη αναγραφή:
Πανοσ. Ἀρχιμ.

π. Βαρθολομαῖον Σαμαρᾶν

Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Συνόδου

Συνοδικόν Γραφεῖον
Rum Patrikhanesi
34 220 Fener-Halic
ISTANBUL-Turkiye

e-mail: ecumenical.patriarchate@gmail.com

Σεβασμιώτατε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
            Σᾶς διαβιβάζω, πρίν ἤ δημοσιοποιηθῇ τό περιεχόμενόν της,  ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ μου, ἀπευθυνομένην πρός τόν Παναγιώτατον  Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην  Κύριον κ. Βαρθολομαῖον μέ τήν παράκλησιν, ὅπως τεθῇ ὑπ’ὄψιν Του.
Ἡ ἐπιστολή αὕτη πρόκειται νά δημοσιευθῇ εἰς τόν προσωπικόν μας ἱστότοπον «mkka.blogspot.com» τήν προσεχῆ Δευτέραν.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


  ************************


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
ΚΥΡΙΟΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

 ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Αίγιον, 25 Απριλίου 2017