Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6η


Πλανάσθε, κ. Τσίπρα,

Πρωθυπουργέ της Ελλάδος! 

 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΟΧΙ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ! 

 Θέμα: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ  

 *******

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 6η

29.11.1018

*****ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καί ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Ι.Σ.Ι.
Τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018


Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἡ ψυχή μου διῆλθεν μεγάλην δοκιμασίαν,  ἀναλογιζόμενος  καί προβληματιζόμενος, ἐάν καί κατά πόσον ἕνας «ἀκραῖος» ([1])  καί «διχαστικός» ([2]) Ἱεράρχης ἔχῃ τό δικαίωμα  νά ὁμιλῇ  εἰς τήν Αἴθουσαν ταύτην. Ἕνας Ἱεράρχης, περί τοῦ ὁποίου προσφάτως ἐλέχθησαν αὐτά καί πολλά εἰσέτι πικρόχολα καί ἀνάδελφα λόγια ἀπό τά χείλη ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν, Μελῶν τῆς σεπτῆς ἡμῶν Ἱεραρχίας, καθώς ἐπίσης καί τά ἑξῆς: «Αὐτός ὁ λόγος, πού ἀκούστηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο, ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία,  γιατί δέν ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό» ([3]),  ἤ ὅπως τά λόγια: «καθένας, ὁ ὁποῖος ἔχει λόγο διχαστικό, δέν ἔχει καμμιά ἀποδοχή ἀπό τήν Ἐκκλησία! ([4])

Δυστυχῶς δέν ἔχει παρέλθει  μεγάλο χρονικό διάστημα ἀπό τῆς στιγμῆς κατά τήν ὁποίαν ἡ ἐλαχιστότης μου ἐδέχθη, καί μάλιστα δημοσίως,  ὀξυτάτην ἐπίθεσιν διά τῶν ὡς ἄνω λεχθέντων, ἅτινα καί συνιστοῦν βαρυτάτην ὕβριν, ἐκπορευθεῖσαν διά τοῦ στόματος  Ἁγίων Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων!

Καί δέν εἶναι μόνον αὐτά! Ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς τοποθετήσεώς μου ἐπί τοῦ θέματος τῆς καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς  εἰς τήν περιοχήν Ραφήνας κλπ. κατά μῆνα Ἰούλιον  τοῦ τρ. ἔτους, τήν ὁποίαν ἀπετόλμησα νά χαρακτηρίσω ὡς παιδαγωγικήν ἐνέργειαν, ὡς τιμωρίαν, τοῦ Θεοῦ διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν μερικοί εἰσέτι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί ἐπετέθησαν ἐναντίον τῆς ταπεινότητός μου μέ ἐξ ἴσου βαρυτάτους χαρακτηρισμούς! Κάποιος, καί μάλιστα ἐκ τῶν πολύ νεωτέρων, μέ ἔτος ἐκλογῆς του μόλις ἔτος 2014,  μέ περισσήν ἀναίδειαν μέ διεπόμπευσεν δημοσίως, ἀποφανθείς, ὅτι πάσχω ἀπό ....ἀμνησίαν!!! ([5]) ……..
…………………………………………………………………………………
  Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εἰσαγωγικῶς ἐκτεθέντων διερωτῶμαι, λοιπόν, ἐάν πλέον ἔχω  τό δικαίωμα νά ὁμιλῶ εἰς τήν Αἴθουσαν ταύτην. Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος, ὁμιλοῦντα, νά μέ διακόψῃ ἕνας συγκεκριμένος ἐν Χριστῶ ἀνάδελφος Ἀδελφός καί νά μοῦ ἐπαναλάβῃ τά πικρά ταῦτα λόγια: «Φτάνει πια, Άγιε Καλαβρύτων....Σήμερα .....επινοήσατε να επιδείξετε μια καρικατούρα της Εκκλησίας, που δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό»([6]). Εὐτυχῶς δέ, ὄτι δέν ὑπ΄ραχει εἰς τήν Αἴθουσαν ἕνας Ἀρχιμανδρίτης , ὁ ὁποῖος μέ πολλήν ἀναίδειαν μέ ὠνόμασε «στόμα τοῦ Ἀντιχρίστου !!!!!
Παρά ταῦτα ἡ ἀρχιερατική μου συνείδησις, ἀτενίζουσα τά ὅσα σήμερον συμβαίνουν εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, διεγείρεται καί, μεγαλοφώνως, μοῦ ὑπαγο ρεύει: Ἀμβρόσιε, ἐάν σιωπήσῃς, ἐάν δέν ὁμιλήσῃς, ἐκφράζοντας τήν ἀγωνίαν τῆς ψυχῆς σου κατά τούς κρισίμους τούτους καιρούς,  θά εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ τῆς Μητρός σου Ἐκκλησίας!
Κατόπιν τῆς μακρᾶς ταύτης εἰσηγήσεως, ἥτις ἐπέχει θέσιν ἐξομολογήσεως, ἀπεφάσισα νά διατυπώσω μετά παρρησίας τήν ταπεινήν μου γνώμην καί παρακα-λῶ διά τήν ὑπομονήν Σας.
1.     Ἡ ἀνακοινωθεῖσα «Προ-Συμφωνία»  μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-σκόπου μας καί σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς ἁγίας Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας καί  τοῦ  Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν, τυγχάνει καταστρεπτική διά τήν Ἐκκλησίαν μας ἀπό τό Α ἕως τό Ω!  Εἰς τήν οὐσίαν της συνιστᾷ  περιθωριοποίησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας! Ἀγνοεῖ ἐξ ὁλοκλήρου τήν πολύτιμον προσφοράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Πολιτῶν πρός τό Γένος καί ὡς ἐκ τούτου ἀπωθεῖ τήν Ἐκκλησίαν  εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους!  Συνεπῶς ἡ ἀπώθησις αὕτη ἀποτελεῖ συγκεκαλυμμένην ἐχθρικήν συμπεριφοράν τῆς Κυβερνήσεως τῶν ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ πρός τήν Μητέρα, τήν Τροφόν καί τήν Σώτειρα του Γένους τῶν Ἑλλήνων! Περιττόν νά ὑπομνή-σωμεν  τήν δωρεάν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ εἰς τήν ἀν-θρωπότητα, τήν σωτηρίαν τοῦ Γένους κατά τήν περίοδον τῆς ἐπί τετρακόσια (400) τόσα χρόνια τυραννικῆς δουλείας τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Τουρκίαν, τήν πολύτιμον προσφοράν τῶν Ἱερῶν μας Μονῶν εἰς τήν διάσωσιν καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καί τῆς μητρικῆς ἡμῶν γλώσσης, τό «Κρυφό Σχολεῖο», τήν πρωτοπορείαν τῶν Ἱεραρχῶν μας εἰς τήν κήρυξιν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τήν Ἁγίαν Λαύραν τῶν Καλαβρύτων, τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανόν καί τόν Κερνίτσης Προκόπιον κατά τό παρελθόν, ἀλλά καί τήν ἀδιάκοπον προσφοράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Ἑλληνικόν Λαόν διά τῶν καθημερινῶς ἀναλισκόντων  ἁπάσας αὐτῶν τάς δυνάμεις, ἕως καί αὐτῆς ταύτης τῆς ζωῆς των λειτουργῶν Της, ἤγουν τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Πρεσβυτέρων, τῶν Διακόνων καί τῶν Μοναχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκληάις τὴς Ἑλλάδος πρός ἀνακούφισιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!  Ταῦτα πάντα ὀφείλει ἡ Πολιτεία πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί οὐχί ἁπλῶς τήν προσφοράν μιᾶς κάποιας ἐκτάσεως καλλιεργησίμου γαίας καί ἄλλων ἀκινήτων κλπ., διά τά ὁποῖα γίνεται λόγος εἰς  τήν προδοτικήν  «Προ-Συμφωνίαν»!
     2.     Κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν τά ὅσα ἀναγράφονται εἰς  τήν ὡς Προ-Συμφωνίαν χαρακτηρισθεῖσαν, ἀλλά, κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν,  τήν εἰς πραγματικότητα κεκαλυμμένην Συμφωνίαν μεταξύ τῶν δύο Φορέων, ἀποτελοῦν προϊόν ἀπάτης τόσον τοῦ θρησκεύοντος Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅσον καί τοῦ ἐνδόξου ἱεροῦ Κλήρου τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος. Ἀπό τό 1ον ἕως καί τό 15ον ἄρθρον αὐτῆς γίνεται λόγος ΜΟΝΟΝ διά τά οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ οὐδέν ἐμπεριέχεται διά τάς ἐπιχειρουμένας τροποποιήσεις θεμελιωδῶν ἄρθρων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ἤτοι περί τῆς εἰς τό Προοίμιον αὐτοῦ  ἐπικλήσεως της Ἁγίας Τριάδος «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός ....», περί τῆς  «Ἐπικρατούσης Θρησκείας» κ.ἄ., ἅτινα καί ἀποτε-λοῦν οὐσιωδέστερα στοιχεῖα ἀπό τα οἰκονομικά προβλήματα, εἰς τά ὁποῖα καί μόνον ἀναφέρονται τά προμνημονευθέντα ἄρθρα! Θά θέσωμεν, λοιπόν, τόν ἐπιούσιον ἄρτον ὑπεράνω τῶν πνευματικῶν ἀναζητήσεων καί τῶν θεμελιωδῶν Ἀρχῶν τοῦ Λαοῦ μας; Καί μόνον τό συνεχῶς ἐπαναλαμβανόμενον  «σκαστό γέλειο» του Πρωθ-υπουργοῦ μᾶς προκαλεῖ μεγάλην ἀνησυχίαν! Κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν «γελάνε ακόμη και τα μουστάκια του»!!!! Δηλ. ἔχει κερδίσει τά πάντα εἰς βάρος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας!

3.     Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, ἅγιοι Ἀδελφοί, νά διερωτηθῶ: «Μήπως ἐδῶ μέσα ἐμπαίζομεν καί τόν Θεόν καί τούς ἀνθρώπους; Κατά μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 2017, ἐδῶ εἰς τήν ἰδίαν  αὐτήν Αἴθουσαν, Σᾶς ἀνήγειλα, ἤ μᾶλλον Σᾶς κατήγγειλα, ὅτι τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, μετά τοῦ ὁποίου διεξήγετο ὁ ὑποκριτικός ἐκεῖνος Διάλογος διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἔχει ἤδη ἐκτυπώσει εἰς τό Ἐθνικόν Τυπογραφεῖον τά νέα διδακτικά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν διά τό ἑπόμενον σχολικόν ἔτος  2017-2018. Ἐν τέλει δέ Σᾶς  ἠρώτησα: ἐάν οὕτω πως ἔχουν τά πράγματα, τότε τί νόημα ἔχει νά συνεχίζωμεν τόν  Διάλογον μετά τοῦ «Ὑπουργείου Παιδείας;» Τότε ἀκροα-ταί μου ἦσαν ὀγδοήκοντα (80) Συνοδικοί Σύνεδροι! Μίαν ἀόριστον καί ἀσα- φῆ ἀπάντησιν ἔδωσεν μόνον ὁ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ! Οὐδείς ἕτερος ἠνω-χλήθη ἐκ τῶν ὑπό τῆς ταπεινότητός μου λεχθέντων! Οὐδείς ἔλαβε τόν λόγον εἴτε διά νά ζητήσῃ μείζονας πληροφορίας, εἴτε διά νά σχολιάσῃ δυσμενῶς τά υπό τῆς ἐμῆς ἐλεεινότητος λεχθέντα! Ἄρα εἰς τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας ἐπροδόθη!
         Δέν θά ἤθελα νά πιστεύσω, ὅτι καί πάλιν Ἡμεῖς, οἱ ἐξ ὁρισμοῦ Φρουροί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, θά ἀναδειχθῶμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
4.     Εἰς τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν διά τῆς TV Συνέντευξιν τῶν δύο ἡγετικῶν Παραγόντων τοῦ Ἐθνους ἐλέχθη ἡ λέξις «Συμφωνήσαμεν!», ὁ Μακαριώτατος δέ μετά ταῦτα  ὀκτάκις (8) ἐπανέλαβεν τήν λέξιν «Εὐχαριστοῦμεν!». Ἐπει-τα ὅμως ἀπό  τήν ἀμέσως ἐκδηλωθεῖσαν σφοδράν ἀντίδρασιν  ἐκ μέρους Ἱεραρχῶν τε καί Πρεσβυτέρων, ὁ Μακαριώτατος προέβη εἰς τήν διόρθωσιν, ὅτι διά τῶν ὅσων ἐλέχθησαν ἀπό τῆς τηλεοράσεως, ἁπλῶς ἐξεφράσθη «ἡ πρόθεσις» διά μίαν Συμφωνίαν!
5.     Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτον οἱ δύο Ἡγέται νά ὁμιλοῦν περί τῶν Κληρικῶν μας ὡς «Δημοσίων Ὑπαλλήλων»! Οἱ εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καί ὀνομάζονται «Θρησκευτικοί Λειτουργοί!». Δέν ἀνήκουν εἰς τήν οἰκογένειαν τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων! Αὐτό καί μόνον συνιστᾶ ΜΕΓΑ ΨΕΥΔΟΣ!
6.     Ἕνα εἰσέτι πρόβλημα, τό ὁποῖον, δυστυχῶς, ἀποσιωπᾶται, ἀπό ἀμφότερα τά Μέρη τῶν Συμβαλλομένων, εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν ἐφημεριακῶν θέσεων, διά τόν ὁποῖον τό ἄρθρον 4 τοῦ «Προ-Συμφώνου» διαλαμβάνει, ὅτι ἡ Πολιτεία διά τήν μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου θά  καταβάλῃ  «με μορφή ἐπιδόματος ποσό ἀντίστοιχο μέ το σημερινό κόστος μισθοδοσίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἱερέων...»! Ἐδῶ ἐπίσης ἐμπεριέχεται μία διπλῆ ἀπάτη:
              α) ‘Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές κενές  ὀργανικές ἐφημεριακές θέσεις, οἱ ὁποῖες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΗ, διότι τό Ἑλληνικόν Δημόσιον, ἀπό τῆς λήψεως τῆς Ἐξουσίας ὑπό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατ’ ἔτος μᾶς παραχωρεῖ πρός πλήρωσιν μίαν καί μόνον ὀργανικήν θέσιν ἀνά Μητρόπολιν, ἤτοι έν συνόλῳ μόλις  ὀγδοήκοντα καί μίαν (81) θέσεις ἐτησίως! Εἰς τήν καθ’ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν ἐπί συνόλου 160 ὀργανικῶν θέσεων οἱ πενήντα (50) περίπου εἶναι κενές! Ἔχομεν πρόσωπα-ὑποψηφίους πρός χειροτονίαν, ἔχομεν καί χηρεύουσες ἐφημεριακές θέσεις πρός πλήρωσιν, καθώς ἐλέχθη ἤδη, ἀλλά, δυστυχῶς, δέν ἔχομεν τήν ἔγκρισιν τοῦ Κράτους διά τήν ἔνταξίν των στούς Πίνακες τῆς μισθοδοσίας! Ἄς μή διαφεύγῃ τῆς προσοχῆς μας, ὅτι πρό τῆς ἀναδείξεως τοῦ κ. Τσίπρα ὡς Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος ἡ πλήρωσις μιᾶς χηρευσάσης ἐφημεριακῆς θέσεως ἦτο αὐτονόητον γεγονός! Ἐγένετο ἄνευ οὐδεμιᾶς νομικῆς ἤ ἄλλης τινός διατυπώσεως! Εἰς τό σύνολον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος οἱ κενές ἐφημεριακές θέσεις σήμερον πρέπει νά ἀνέρχωνται εἰς τόν ἀριθμόν τῶν 2.000 περίπου. Συνεπῶς ὅσοι ὁμιλοῦν καί ἀναφέρονται εἰς τόν ἀριθμόν τῶν ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων ΔΕΝ ΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ! Διαστρεβλώνουν τήν  πραγματικότητα! 
            β) Δεύτερον, οὐδείς λόγος γίνεται διά τούς σήμερον συνταξιοδοτουμένους Κληρικούς! Ποῖος ἆραγε θά ἐνδιαφερθῇ διά τούς κληρικούς αὐτούς, ἅγιοι Ἀδελφοί; Διερωτῶμαι; Διατί ἠγνοήθησαν; Τό γεγονός αὐτό δέν ἐντάσσεται ἐπίσης εἰς τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῆς Ἐκκλησίας μας; Τελικῶς θά τούς ἀγνοήσωμεν;
7.     Εἰς τήν πρός ὑπογραφήν Συμφωνίαν καί εἰς τό ἄρθρον 8 διαλαμβάνονται τά ἑξῆς: «Πιθανή ἐπιλογή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κληρικῶν δέν δημιουργεῖ ἀπαίτηση αὔξησης τοῦ ποσοῦ τῆς ἐτήσιας ἐπιδότησης». Ἐδῶ κρύπτεται μία εἰσέτι  παγίδα! Ποῖος, λοιπόν, θά ἐνδιαφερθῇ διά τήν διατήρησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐφημεριακῶν θέσεων τῶν δέκα χιλιάδων (10.000), περί τῶν ὁποίων ὑπάρχει προγενεστέρα Κυβερνητική Ἀπόφασις;
8.      Οἱ Αἰδεσιμώτατοι Ἐφημέριοι, κατά τόν ψευδόμενον, συνεπῶς δέ καί διπρόσωπον, κ. Πρωθυπουργόν, «δέν θά νοοῦνται  στό ἑξῆς ὡς Δημόσιοι Ὑπάλ-ληλοι», ἀλλά παρά ταῦτα, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, θά ἐξακολουθοῦν νά ἀμείβωνται ἀπό τό Δημόσιον Ταμεῖον!!!! Ἡ τοποθέτησις αὐτή τοῦ κ. Πρω-θυπουργοῦ μᾶς θυμίζει τά  λόγια «ἄλλαξε ὁ Μανωλιός κι’ ἔβαλε τά ροῦχα του ἀλλιῶς!». Τί ὡραῖα πράγματα περιλαμβάνει αὐτή ἡ δαιμονική Συμφωνία!
9.     Μετά τήν Ἀνακοίνωσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος Τύπου κ. Τζανακόπουλος εἶπε τά ἑξῆς ἀξιόλογα: «Ἀπελευθερώνονται 10.000 θέσεις Ἐφημερίων καί ἡ Κυβέρνησις θά προσλάβῃ 10.000 δημοσίους ὑπαλλήλους!». Ὥστε δηλ. διά λόγους προεκλογικούς ἡ Κυβέρνησις τῶν Ἀθέων  καί Μάγων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὠθεῖ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τοῦ Κράτους τόν Ἥρωα Ἕλληνα Παπᾶ, μόνον καί μόνον διά νά προσλάβῃ δέκα χιλιάδες, ἀριστερούς δέ εἰς τό φρόνημα, ὑπαλλήλους εἰς τό Δημόσιον!
10. Ἄς μη διαφεύγῃ τῆς προσοχῆς μας, ὅτι καθ’ὅν χρόνον ὁ Ὀρθόδοξος Κληρικός ἀπορρίπτεται εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, οἱ Μουσουλμάνοι ἱερεῖς, δηλ. οἱ Μουφτῆδες,  τῆς Θράκης σήμερα, τοῦ Τεμένους τοῦ Βοτανικοῦ αὔριον, καί πολλῶν εἰσέτι ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπικρατείας μεθαύριον,  αἱ ὁποῖαι θά ἀποκτήσουν Τζαμιά, θά ἐξακολουθοῦν νά μισθοδοτοῦνται ὡς ὑπάλλληλοι τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν!  Αὐτό συμβαίνει σήμερα! Αἶσχος, κύριε Πρωθυπουργέ!
11. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς Ν.Π.Δ.Δ., ὅλοι οἱ Κληρικοί Αὐτῆς καί ἅπας ὁ πληθυσμός τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καταβάλλουν τόν Φόρον Εἰσοδήματος, τόν ΕΝΦΙΑ κλπ. Ἀντιθέτως οἱ Μασσῶνοι, δηλ. τό Τεκτονικόν Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος καί  ἡ Μασσωνική Στοά τῶν Ἀθηνῶν, ὡς θρυλεῖται, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ!
12. Τό Ὀρθόδοξον Ράσον, τό ὁποῖον ἔχει ποτίσει τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας  μέ ποταμούς αἵματος ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΤΑΙ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑ ΛΙΜΟΥ ΘΑΝΑΤΟΝ! Ἡμεὶς δέ, εὐγενῶς φερόμενοι, λέγομεν καί επαναλαμβάνομεν πρός τόν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ  «Σᾶς εὐχαριστοῦμεν»!!!

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
      Ἅς μή μᾶς ἐμπαίζουν οἱ Πολιτικοί μας Ταγοί. Τό πρόβλημα τῆς μισθοδοσίας τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων μας πρό τοῦ Πρωθυπουργοῦ τό εἶχε θέσει δημοσίως ὁ Κοινοβουλευτικός  Ἐκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικ. Ξυδάκης! Τήν 30ήν Ὀκτωβρίου μέ Δηλώσεις του, αἱ ὁποῖαι ἔτυχον δημοσιοποιήσεως διά τοῦ Interner, εἶπε τά ἑξῆς: «Το Δημόσιο πληρώνει 200 ἑκατ. Εὐρώ για 9.000 Ιερεῖς “δημόσιους ὑπαλλήλους. Η Πολιτεία θα μπορούσε να συνδράμει με  αποζημίωση έναντι των πολλών διαμφισβητουμένων περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες» ([7]). Τό γεγονός αὐτό δέν προδίδει Σχέδιον Προδοσίας τῆς Ἐκκλησίας;
Ἀδελφοί μου, δέν προφητεύομεν! Χρώμενοι τῆς κοινῆς λογικῆς ὡς σκεπτόμενος ἄνθρωπος, Σᾶς λέγομεν καί Σᾶς προλέγομεν: Εἰς τήν Πατρίδα μας συντόμως ἔρχεται ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ! Ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὁδηγεῖται εἰς διάλυσιν! Είδικώτερον ἐξ ἐπόψεως  οἰκονομικῆς ἡ Ἐκκλησία μας ὁδηγεῖται  εἰς πτώχευσιν! Ὅλοι ἡμεῖς, Ἐπίσκοποι καί Πρεσβύτεροι, θά πεινάσωμεν! Πολλοί ἐνοριακοί ἱεροί Ναοί θα κλείσουν! Ἐνορίες θά διαλυθοῦν! Σήμερα ἐκκλησιάζεται μόλις τό 10% τῶν πιστῶν. Αὔριον τό ποσοστόν τοῦτο θά ἐλαχιστοποιηθῇ. Σήμερα οἱ νέοι δέν ἐκκλησιάζονται! Ὁ Ὑπουργός τῆς ἀ-Παιδείας κ. Γαβρόγλου τούς ἀπαλλάσσει ἀπό μαθητικές ἀσχολίες ἔτσι, «ὥστε τό βράδυ τοῦ Σαββάτου νά ἠμποροῦν νά διασκεδάζουν καί νά ......ἐρωτεύωνται!»  Αυτά εἶναι λόγια τοῦ κ. Γαβρόγλου ἀπερίτμητα!
       Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τήν πνευματικήν Του δικαιοδοσίαν λίαν συντόμως θά προσαρτήσῃ τίς Μητροπόλεις τῶν, κακῶς ὀνομαζομέ-νων, «Νέων Χωρῶν», ἐνῶ συγχρόνως θά ἐξασφαλίσῃ  καί τήν μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῶν περιοχῶν αὐτῶν ἀπό  τό Ἑλληνικόν Δημόσιον! Οἱ Μητροπόλεις Κρήτης καί Δωδεκαννήσου ἐπίσης δέν θα συμπεριληφθοῦν στά νέα μέτρα! Ἑπομένως ἄλλοι Ἕλληνες Ἐφημέριοι θά θεωροῦνται «ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι» καί ἄλλοι- οἱ προνομιοῦχοι- θά ἐξακολουθοῦν νά μισθοδοτοῦνται, ὡς μέχρι σήμερον, ἀπό τό Δημόσιον Ταμεῖον καί  θά  χαρακτηρίζονται «Δημόσιοι Ὑπάλληλοι» κατά τόν κ. Πρωθυπουργόν! Ἄρα στην Ἐλλάδα θά ἔχωμεν δύο κατηγορίες Έφημερίων, τούς προδομένους καί τούς προνομιούχους, ἤ ἄλλως τούς  Ἐλλαδικούς καί τούς Πατριαρχικούς!
      Πρός προώθησιν τῶν σχεδίων τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐάν τοῦτο καταστῇ ἀναγκαῖον, ἡ Ἐκκλησία μας θά τεθῇ ὑπό διωγμόν! Δηλ. θά ταλαιπωρηθῇ μέ τήν ἐμφάνισιν καί τήν δημοσιοποίησιν πραγματικῶν ἤ καί «προκάτ», δηλ. προκατασκευασμένων,  σκανδάλων εἴτε Οἰκονομικοῦ, εἴτε καί  Ἠθι-κοῦ περιεχομένου!
        
         Μακαριώτατε,
         Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου»!  Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τελεῖ ἤδη ὑπό διωγμόν!  Ὁ Χριστός διώκεται! Ναοί κατεδαφίζονται. Χριστιανικά Σύμβολα, ὅπως ὁ Σταυρός στη Λέσβο, γκρεμίζονται! Εἰς τάς παρελάσεις τῶν Gays οἱ Ἅγιοί μας χλευάζονται, λοιδωροῦνται! Με βῆμα σημειωτόν ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἑλλάδα μας σταθερά ἀπομα-κρύνεται ἀπό τήν ἀγκάλην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! Ἀποβάλλει τήν χριστιανικήν της ἰδιότητα! Ἀσπάζεται τόν πανθεϊσμόν! Ὅλοι οἱ θεοί γίνονται ἀποδεκτοί! Καί στήν πρώτη γραμμή τοῦ μετώπου εὑρίσκεται τό Ἰσλάμ! Εἰς τήν  Δ΄τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου π.χ. τά παιδάκια μας μανθάνουν διά τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὄχι τί διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος Διδασκαλία καί Θεολογία, ἀλλά  τί διδάσκει τό Κοράνιον!  Δηλ. ὅτι ὁ Χριστός δέν ἦτο Θεός, Υἱός  τοῦ Θεοῦ, Θεάνθρωπος, ἀλλά ἕνας ἁπλοῦς καλός ἄνθρωπος!
      Εἰς τήν νῆσον τῆς Σάμου σήμερα ἔχουν ἐγκατασταθῆ ἤδη 5.500 Μουσουλμάνοι, καθ’ὅν χρόνον οἱ γηγενεῖς κάτοικοι τῆς νήσου εἶναι μόλις 5.000! Ὥστε τό ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου εἶναι μία πρώτη φάσις τοῦ πολέμου κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Άς μή ὑπνώττωμεν  πλέον! Ὁ Ἱερός Ἐφημερικαός Κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁδηγεῖται εἰς  τὀ ἐκτελεστικόν Ἀπόσπασμα. «Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών»!
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κοινό Ανακοινωθέν Πολιτείας – Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά από έναν πολυετή, αναλυτικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, διάλογο ο οποίος διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συναινετικές και αμοιβαία αποδεκτές και επωφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεων μας.
Στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.
Για τον λόγο αυτό, εκφράζουμε σήμερα την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική Συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, που θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης και πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939, οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731/1939, απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
4. Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία.

6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των κληρικών, με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών.
7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης.
9. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.
10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.
11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση.
12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό Δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος.
13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο ΤΑΕΠ.
14. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς.
15. Οι παραπάνω δεσμεύσεις των δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της.


[1]    ΟΣεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως  καί Ν. Ίωνίας
[2]    Σεβ. Σιατίστης
[3]    Σεβ.  Σιατίστης
[4]    Σεβ. Ν. Ίωνίας
[5]    Σεβ. Ίωαννίνων
[6] Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως
([7])  Βλ. Romfea.gr 30.10.2018  ώρα  2:57μ.μ.-βλ. Συνημμένον )+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018