Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ Πάπα ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΙΜΑΜΗ

Να μου ζήσεις Πάπα μου, «Αγιώτατε» Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκο!

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ 

ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΕΩΚΟΡΟΣ!

ΑΙΣΧΟΣ!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
    Η διόρθωση του «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»  !!!!!!!
   _______Είκοσι αιώνες παρήλθον αφ' ότου στην Χριστιανική Εκκλησία σε παγκόσμια κλίμακα και σε όλες τις Ομολογίες χρησιμοποιούμε την προσευχή «Πάτερ ημών», την οποίαν μας παρέδωσεν ο Ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως υπόδειγμα προσευχής, όπως αναγράφεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφ. 6, στ. 9-13. 
_________Όλοι οι εκκλησιαστικοί Ταγοί επί είκοσι αιώνες ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΑΝ να ανακαλύψουν, ότι στην διατύπωση της Κυριακής προσευχής υπάρχει κάποιο λάθος!!!!!
_________Σήμερα ΕΝΑΣ ΣΟΦΟΣ (διάβαζε ένας ΑΣΥΝΕΤΟΣ, ΑΣΕΒΗΣ, ΠΛΑΝΕΜΜΕΝΟΣ  ή ΕΓΩΪΣΤΗΣ) ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ κ. Φραγκίσκος ξαφνικά ανακάλυψε, ότι η πρόταση «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν» είναι λάθος! Και επιχειρεί να την διορθώσει!
________________Ως επιχείρημά του επικαλείται τον ισχυρισμόν, ότι ο Θεός ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΠΕΙΡΑΣΜΟ, δηλ. δεν μας δοκιμάζει! Αγνοεί, ως  φαίνεται, την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά την ιστορία του Προφήτη Ιωνά και μάλιστα

α) την τρικυμίαν: 

Ο Ιωνάς δυσφορών δια την εντολήν, που έλαβε, εσηκώθη, δια να φύγη μακράν από την παρουσίαν του Κυρίου εις Θαρσίς. Κατέβη λοιπόν εις Ιόππην και ευρήκε πλοίον έτοιμον να πλεύση εις Θαρσίς. Εδωκε το ναύλον του, εισήλθεν εις αυτό, δια να ταξιδεύση μέ τους άλλους εις Θαρσίς και να φύγη μακράν από το πρόσωπον του Κυρίου.
Ιων. 1,4                     Ο Κυριος όμως εσήκωσεν ισχυρόν άνεμον εις την θάλασσαν, έγινε μεγάλη τρικυμία και το πλοίον εκινδύνευε να συντριβή από τα κύματα.
Ιων. 1,5                     Οι ναυτικοί εφοβήθησαν και όλοι με μεγάλην φωνήν προσηύχοντο ο καθένας στον Θεόν του. Ερριψαν εις την θάλασσαν διάφορα αντικείμενα, δια να ελαφρώση το πλοίον από το βάρος των. Ο δε Ιωνάς εν τω μεταξύ είχε κατεβή στο αμπάρι του πλοίου, εκοιμάτο βαθέως και ερροχάλιζε.
Ιων. 1,6                     Επλησίασε προς αυτόν ο πιλότος και του είπε· “τι συ ροχαλίζεις; Σηκω επάνω, παρακάλει και συ τον Θεόν σου να μας σώση και να μη χαθώμεν”.
Ιων. 1,7                     Επειδή όμώς παρά τας προσευχάς των η τρικυμία εξακολουθούσεν απειλητική, οι εν τω πλοίω ναυτικοί είπαν ο ένας προς τον άλλον· “ελάτε να βάλωμεν κλήρους και να μάθωμεν εξ αιτίας τίνος μας ευρήκεν αυτή η ταλαιπωρία”. Εβαλαν, λοιπόν, κλήρους και ο κλήρος έπεσεν στον Ιωνάν.
Ιων. 1,8                     Οι άλλοι είπαν τότε προς αυτόν· “ειπέ μας, ποιά είναι η αιτία, δια την οποίαν μας ευρήκεν η μεγάλη αυτή τρικυμία, ποιά είναι η εργασία σου; Από που έρχεσαι και που πηγαίνεις; Από ποίαν χώραν κατάγεσαι και εις ποίον λαόν ανήκεις;”
Ιων. 1,9                     Απήντησε προς αυτούς ο Ιωνάς και είπεν· “εγώ είμαι δούλος του Κυρίου, σέβομαι και λατρεύω τον Κυριον και Θεόν του ουρανού αυτόν, ο οποίος εδημιούργησε την θάλασσαν και την ξηράν”.
Ιων. 1,10                   Οι άνθρωποι του πλοίου εφοβήθησαν πολύ και είπαν προς αυτόν· “διατί, λοιπόν, διέπραξες αυτήν την παρακοήν απέναντι του Κυρίου σου;” Διότι όλοι έμαθαν ότι ο Ιωνάς έφευγε μακράν από τον Κυριον, όπως ο ίδιος είχεν ομολογήσει εις αυτούς.
Ιων. 1,11                    Τοτε εκείνοι του είπαν· “τι πρέπει τώρα να κάμωμεν εις σέ, δια να εξευμενισθή ο Θεός σου και σταματήση αυτή η θαλασσοταραχή, η εναντίον μας;” Διότι η τρικυμία εγίνετο ολοένα αγριωτέρα και εδυνάμωνε συνεχώς περισσότερον εις φοβερόν κλύδωνα.
Ιων. 1,12                   Είπε τότε προς αυτούς ο Ιωνάς· “πάρετέ με και ρίψατέ με εις την θάλασσαν και θα γαληνεύση η τρικυμία. Διότι εγώ είδα και επείσθην, ότι εξ αιτίας μου εξέσπασεν εναντίον σας η μεγάλη αυτή τρικυμία”.


καί β) την κολοκύνθην!
 
«Εκεί που καθόταν ο Ιωνάς ο Θεός προστάζει και φυτρώνει μία κολοκύνθα, η οποία μεγαλώνει πολύ σύντομα, μέσα σε μία νύκτα και δημιουργεί μία «σκια» με τα φύλλα της στον Ιωνά, κάνοντάς τον να ανακουφιστεί από την ζέστη και να χαρεί ιδιαίτερα.
Δυστυχώς όμως την επομένη το πρωί, ο Θεός διατάσσει την κολοκύνθα να ξεραθεί και ο Ιωνάς πλέον περίλυπος παραπονείται στον Θεό, γιατί να συμβεί αυτό».

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
    Το φιλί στόμα με στόμα!!!!!!!!

 Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Το φιλί του Πάπα Φραγκίσκου με τον Μεγάλο Ιμάμη του αλ Άζχαρ που δίχασεΜία αμήχανη στιγμή είχε ο Πάπας Φραγκίσκος με τον Μεγάλο Ιμάμη του αλ Άζχαρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως αποδεικνύεται και από την φωτογραφία.
Και μπορεί στην αρχή όλοι να νόμιζαν πως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Ιμάμης μπερδεύτηκαν, ωστόσο το φιλί αυτό δόθηκε επί τούτου.


Δίνοντας με αυτό το περίεργο φιλί ένα μήνυμα αγάπης, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Αλ Αζχαρ καταδίκασαν κάθε διάκριση εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων ζητώντας να υπάρξει αδελφοσύνη σε ένα κείμενο που υπέγραψαν τη Δευτέρα το απόγευμα.
Ο ποντίφικας, ντυμένος στα λευκά, και  ο σεΐχης Άχμεντ αλ Τάγεμπ, ντυμένος στα μαύρα, εμφανίστηκαν  στο μεγάλο τέμενος Ζάγεντ και αφού μίλησαν στον λαό, στην συνέχεια αγκαλιάστηκαν στη σκηνή και φιλήθηκαν έτσι.
Πολλοί παρατηρητές, βλέποντας αυτή την εικόνα από την εκδήλωση πίστεψαν πως πρόκειται απλά για μία πράξη αγάπης, καθώς ο ένας φίλησε τον άλλον λίγο πιο πάνω από τα χείλη. Πάντως από την πλευρά του RT ανέφερε πως δεν πρόκειται για φιλί, καθώς ο ποντίφικας και ο ιμάμης άγγιξαν απλά τις μύτες τους.
Πάντως την ίδια άποψη δεν είχαν οι χρήστες του διαδικτύου καθώς οι περισσότεροι χρήστες  δεν έκρυψαν την έκπληξη τους από αυτήν την εικόνα, δημοσιεύοντας «άφωνα»emoticons στο Twitter.
Επίσης δεν ήταν και λίγοι που αποδοκίμασαν την εικόνα, λέγοντας πως θα μπορούσαν να βρουν κι άλλο τρόπο να χαιρετηθούν.
Βλ. "Ο Πάπας Φραγκίσκος αλλάζει το Πάτερ Ημών!" Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ 08.06.2019


ΤΡΙΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:

    Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ !!!!!!!
*************

Πάπας Φραγκίσκος: «Ο χριστιανικός και ο ισλαμικός κόσμος υπερασπίζονται κοινές αξίες»
Δημοσίευση: 7 Φεβρουαρίου 2019, 1:31 μμ


Του Μανώλη Κείου
Σημαδιακό και με πολλούς συμβολισμούς ήταν το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  Όπως δήλωσε ο ίδιος χθες «έγραψε μια νέα σελίδα στην ιστορία του διαλόγου μεταξύ του Χριστιανισμού και του Ισλάμ και στη δέσμευση για προώθηση της ειρήνης στον κόσμο με βάση την ανθρώπινη αδελφοσύνη» .
Μιλώντας στο εβδομαδιαίο ακροατήριο, ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι είχε επίγνωση ότι το ταξίδι του – η πρώτη παπική επίσκεψη στην Αραβική Χερσόνησο – έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 800ης επετείου της συνάντησης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης με τον σουλτάνο al-Malik al-Kamil. «Σκέφτηκα τον Άγιο Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού», είπε ο Πάπας. «Με βοήθησε να κρατήσω στην καρδιά μου το Ευαγγέλιο, την αγάπη του Ιησού Χριστού, όπως έζησα τις διάφορες στιγμές της επίσκεψης».
Ο ποντίφικας επισήμανε την υπογραφή του εγγράφου για την ανθρώπινη αδελφοσύνη με τον μεγάλο ιμάμη του τζαμιού Al-Azhar, το οποίο είπε ο Πάπας, πως αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός. Σε αυτό το έγγραφο, είπε, «επιβεβαιώσαμε το κοινό καθήκον όλων των ανδρών και των γυναικών να είναι αδελφοί και αδελφές, στο μέτρο που όλοι είναι παιδιά του Θεού». Οι δύο ηγέτες καταδίκασαν επίσης «κάθε μορφή βίας, ειδικά εκείνες που ντύνονται με θρησκευτικά κίνητρα» και δεσμεύτηκαν «να εξαπλώσουν τις αυθεντικές αξίες και την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο». Ο Φραγκίσκος ενθάρρυνε τους ανθρώπους να διαβάσουν το Έγγραφο «επειδή δίνει τόση ώθηση να προχωρήσουμε στο διάλογο για την ανθρώπινη αδελφοσύνη».
Προστασία κοινών αξιών
Ο Πάπας Φραγκίσκος σημείωσε ότι υπάρχει «έντονος πειρασμός» στην εποχή μας «να βλέπουμε μια σύγκρουση μεταξύ χριστιανικού και ισλαμικού πολιτισμού και να θεωρούμε τις θρησκείες ως πηγή συγκρούσεων». Εξήγησε ότι η υπογραφή του εγγράφου έπρεπε να είναι ένα «σαφές και αποφασιστικό» σημάδι ότι «παρά την ποικιλομορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων, ο χριστιανικός κόσμος και ο ισλαμικός κόσμος εκτιμούν και υπερασπίζονται τις κοινές αξίες».
Τέλος, όπως έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ταξίδι που όπως είπε αντικατοπτρίζει τη συνάντησή του με το χριστιανικό λαό που ζει στα ΗΑΕ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο Στάδιο Zayed Sports City, είπε, «προσευχηθήκαμε με ιδιαίτερο τρόπο για ειρήνη και δικαιοσύνη, με ιδιαίτερες προθέσεις για τη Μέση Ανατολή και για την Υεμένη» ειδικότερα.
Για τον Πάπα το συγκεκριμένο ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «σχετίζεται με τις εκπλήξεις του Θεού», όπως ανέφερε συμπερασματικά «Ας τον δοξάζουμε και την πρόνοια Του και ας προσευχόμαστε ότι οι σπόροι που σπέρνονται θα μπορούσαν να φέρουν καρπούς σύμφωνα με το άγιο θέλημά Του».


***************


Αδελφοί μου,
«Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου»!
Ζούμε τώρα πλεόνσ την εποχή του  Αντιχρίστου! 
Θα σας επαναλάβω εδώ, ό,τι είπα κατά την ημέραν των Θεοφα- νείων στο Αίγιο:

«Όποιος δεν έχει τίποτε αλλά έχει τον Χριστό, έχει τα πάντα στη ζωή του!».
«Η χώρα μας σιγά – σιγά παραδίδεται στα χέρια τού Διαβόλου! Γι’ αυτό και σας ζητώ να δεθείτε περισσότερο με την Εκκλησία, να γίνετε άνθρωποι πνευματικής ζωής. Διαφορετικά, η ατομική αλλά και μια γενική καταστροφή μας αναμένει… Αν το επιθυμείτε, ακούστε τη φωνή μου. Είμαστε παιδιά ενός αληθινού Θεού και δύναμή μας είναι ο ίδιος ο Θεός! Ο Θεός έχει τρόπους να φανερώνεται στην ανθρώπινη ψυχή και τότε ο άνθρωπος Τον… ερωτεύεται. Δημιουργείται έτσι ένας ΄΄θείος έρωτας΄΄! Σας εύχομαι αυτή τη χρονιά, που μόλις άρχισε, αυτός ο ΄΄έρωτας΄΄ να… αγγίξει τις ψυχές σας! Όποιος δεν έχει τον Χριστό, δεν έχει τίποτε στη ζωή του… Όποιος, όμως, δεν έχει τίποτε αλλά έχει τον Χριστό, έχει τα πάντα στη ζωή του!.... «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού»!!       
      Σήμερα η Μητέρα Εκκλησία μας προσφέρει ως όπλο κατά του Διαβόλου και τον Αγιασμό! Χρησιμοποιήστε τον Αγιασμό, μην τον κρατάτε στα εικονίσματά σας! Κρατήστε τον σαν εφόδιο ζωής! Είναι όπλο κατά του Διαβόλου, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, που η χώρα μας περνά δύσκολες στιγμές! Μην διστάσετε να τον χρησιμοποιήσετε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ο Θεός είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον αναζητήσουμε!Με τη Χάρη Του μπορούμε να επεράσουμε κάθε δυσκολία. Έχοντας τον Αγιασμό ως ΄΄όπλο΄΄, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν!
   Τέλος, όπως αναφέρει ένας Αγιορείτης μοναχός: «Με τους Τούρκους θα έχουμε μπελάδες.  Θα υπάρξει αναταραχή, και μάλιστα θα εμπλακούν και άλλοι Ορθόδοξοι που βρίσκονται βορειότερα (Σέρβοι).  Μετά από αυτήν την αναταραχή θα γίνει ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ και μετά από αυτά βάλαμε πλώρη για την ΠΟΛΗ και την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Κρατηθείτε λοιπόν από τον ΘΕΟ και αρπαχτείτε από το φουστάνι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Μετανοείστε και δείξτε την Πίστη σας στον ΘΕΟ. Χωρίς αυτόν δεν έχουμε ελπίδα για τίποτα ».
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

+ Ο Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, 10 Ιουνίου 2019