Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

ΜΗΠΩΣ ΕΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ; ή ΜΗΠΩΣ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΤΟ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ;

KAI ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  ______Με την ανάρτησή μας της 23ης Μαρτίου δημοσιοποιήσαμε τήν από 2ας Μαρτίου ε.ε. υποβληθείσα αναφορά  πρός τήν Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας για το επίμαχο θέμα τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  Η αναφορά μας ετελείωνε με τά εξής σημαντικά:

Μακαριώτατε
και Σεβασμιώτατοι ,

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,
Παρακαλώ βαθυσεβάστως και αδελφικώς. άνευ περαιτέρω αναβολής, λάβετε αμέσως θέσιν επί του ζητήματος! Δεν εξυπηρετείται το κύρος της Εκκλησίας όταν στοιχεία του κοινωνικού συνόλου (δημοσιογράφοι, τηλεόρασις, ομάδες χριστιανών, σύλλογοι, παλαιοημερολογίται κλπ.) έχουν αναλάβει ήδη αγώνα εναντίον της Κάρτας του Πολίτη και η Εκκλησία σκέπτεται και διασκέπτεται! Όταν δι’ όλων αυτών των κοινωνικών στοιχείων θα έχουν εξαντληθή άπασαι αι πτυχαί του ζητήματος, τι άραγε θα έχη απομείνει διά να προσθέση η Εκκλησία;
Ταύτα μετά σεβασμού και αγάπης καταθέτω ενώπιον Υμών.
Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
______Η Ιερά Σύνοδος με το υπ'αριθμ. Πρωτ. 1281/21.03.2011 έγγραφό της απήντησε στο ημέτερο διάβημα. Δημοσιεύουμε λοιπόν την απάντηση της Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε το περιεχόμενό του.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)
τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210
Πρωτ. 1281
Αριθμ. Αθήνησι 21η Μαρτίου 2011
Διεκπ. 949

Προς
Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιον.
Εις Αίγιον.

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

+ o ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 15ης μηνός Μαρτίου ε.ε., και εις απάντησιν της από 2.3.2011 υμετέρας επιστολής, περί της επισήμου τοποθετήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα της «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Συνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν, όπως ενημερώση υμάς ότι ήδη έχει προβή εις τας ως κάτωθι ενεργείας:

Α. Εξουσιοδότησε δια της από 12.10.2010 Αποφάσεως Αυτής και των υπ’ αριθμ. πρωτ. 3723/2260/13.10.2010 ταυταρίθμων και ταυτοχρόνων εγγράφων Αυτής, την Συνοδικήν Επιτροπήν Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και την Ειδικήν Συνοδικήν Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ίνα, εν τοις πλαισίοις του άρθρου 4, παρ. 1 και 2, του Κανονισμού 160/2004 «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών», προσκαλέσωσιν εν Συνεδρία αυτών τους δι’ επιστολών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών υποδεικνυομένους:
1. Ελλογιμώτατον κ. Βασίλειον Γιούλτσην, Ομότιμον Καθηγητήν Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2. Ελλογιμώτατον κ. Εμμανουήλ Γιαννακουδάκην, Καθηγητήν Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
3. Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
4. Ελλογιμώτατον κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, Καθηγητήν Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και
5. Ἐλλογιμώτατον κ. Γρηγόριον Κασσιμάτην, Ομότιμον Καθηγητήν του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως και τινας άλλους προφορικώς κατονομαζομένους υπό Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, ως ειδήμονας, και ακούσωσι τας απόψεις αυτών, αιτούμεναι ειδικάς επιστημονικάς πληροφορίας, σχέσιν εχούσας μετά του νεωστί ανακύψαντος θέματος περί της «Κάρτας του Πολίτη».
Β. Απέστειλε προς την Γενικήν Γραμματείαν Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4421/2475/9.11.2010 έγγραφον, προκειμένου «ίνα λάβη αναλυτικωτέρας πληροφορίας περί του περιεχομένου της «Κάρτας του Πολίτη», και συγκεκριμένως περί του ηλεκτρονικού περιεχομένου αυτής, προκειμένου ίνα μελετήση το θέμα κατά τας Συνεδρίας Αυτής της επομένης εβδομάδος».
Γ. Εξέδωσε το από 17.11.2010 Ανακοινωθέν διαλαμβάνον τα ως κάτωθι:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, ότι, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ε.ε., συμμετείχαν σε κοινή Συνεδρίαση στο Συνοδικό Μέγαρο η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της "Κάρτας του Πολίτη".

Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα :

1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.

2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".

3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό :

α) Η "Κάρτα του Πολίτη" δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό "666".
β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.

4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.

Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως.

Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της».

Δ. Εξέδωσε το από 8.12.2010 Ανακοινωθέν διαλαμβάνον τα ως κάτωθι:

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συζητήσασα και πάλι το θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», με αφορμή το κείμενο που αναρτήθηκε προς «δημόσια διαβούλευση για την βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας του Πολίτη» στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι :

α. Ἐκ του περιεχομένου του κειμένου διαπιστώνεται ασάφεια, αντίφαση και σύγχυση.
β. Ἡ Εκκλησία σέβεται το ανεπανάληπτο του προσώπου του ανθρώπου και την θεόσδοτη ελευθερία του.
γ. Τό ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί να απογυμνωθεί από την αξιοπρέπεια και τα χαρακτηριστικά του.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων η Εκκλησία δηλώνει την επιφύλαξή της επί του θέματος, το οποίο θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ανύστακτο ενδιαφέρον, αναμένοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την τελική τοποθέτησή Της.

Δηλώνει δε ότι, εν τω μεταξύ θα παρεμβαίνει, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής».

Ε. Ενημερώθη εν τη Συνεδρία Αυτής της 14.1.2011 δια του υπ’ αριθμ. 54/10.1.2011 εγγράφου της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, περί της αναρτήσεως εις τον ιστοτόπον του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως του «Προσχεδίου Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και λαβούσα υπ’ όψιν το μείζον και επείγον του όλου θέματος, απεφάσισεν όπως η ως άνω Επιτροπή συνέλθη εν τη διευρυμένη αυτής μορφή, προς αντιμετώπισιν του ως άνω θέματος και εν συνεχεία υποβάλη τας προτάσεις αυτής τη Ιερά Συνόδω (Συνοδικόν έγγραφον υπ’ αριθμ. πρωτ. 74/175/18.1.2011).

Επί δε τούτοις, ταύτα γνωρίζοντες υμίν και βεβαιούντες ότι μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού, κατασπαζόμεθα την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω και διατελούμεν μετ' αγάπης.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς
† Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1. Συνοδικήν Επιτροπήν Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων.
2. Ειδικήν Συνοδικήν Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Παρ’ ημίν.

________________________ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑ___________________
 
__________Όπως  ανακοινώθηκε ήδη, αυτή την εβδομάδα θα κατατεθή στη Βουλή το Νομοσχέδιο για να ψηφισθή. Ο ευσεβής Λαός διεγείρεται, κινητοποιείται, διαμαρτύρεται! Γενικώς εκφράζει τήν αγωνία του, ανησυχεί! Κατά την ταπεινή μας γνώμη από καιρό πρίν η Ιερά Σύνοδος ώφειλε νά έχει ξεκαθαρίσει τη θέση Της, ώστε οι πιστοί να έχουν πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, όσοι τουλάχιστον ένδιαφέρονται, όσοι ανησυχούν! Ο κόμπος έφθασε στο χτένι! Δεν υπάρχουν πιά περιθώρια! Η Κυβέρνησις με γοργό ρυθμό προωθεί τά σχέδια της. Καί η Εκκλησία .....συσκέπτεται! Πότε επί τέλουςς θά ακούσωμες την βαρύνουσα Γνώμη της; Η σιωπή της Ιεράς Συνόδου μας ανησυχεί! Με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε!  Η ακροτελεύτια περίοδος του συνοδικού εγγράφου δεν μας πείθει! Να τι διαλαμβάνει:
....Επί δε τούτοις, ταύτα γνωρίζοντες υμίν και βεβαιούντες ότι μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού...
_________Εάν λοιπόν  αληθεύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Νομοσχέδιο αυτές τις ημέρες κατατίθεται στη Βουλή, τότε λοιπόν και αν ακόμη αυτήν την ώρα η Ιερά Σύνοδος αποφάσιζε να λάβει θέση, θα είναι αργά πλέον!  Θα είναι αργά πιά, διότι άν η θέση της Εκκλησίας είναι αρνητική, θα απορρίπτει δηλ. την Κάρτα του Πολίτη, τώρα πλέον οι ευσεβείς χριστιανοί δεν έχουν περιθώρια αντιστάσεως!  Θα ευρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων! Πολλοί θα σκεφθούν, και γιατί όχι δίκαια, ότι η μεθόδευση της Ιεράς Συνόδου να παραπέμπει τό ζήτημα σε Επιτροπές, όπως διαβάσατε παραπάνω στην πρός με απάντηση της Ιεράς Συνόδου, ήταν ένας τρόπος για να παραχωρηθή ο αναγκαίος χρόνος στην Κυβέρνηση και ειδικά στον Υπουργό κ. Ραγκούση, ώστε οι Κυβερνώντες να προχωρήσουν τα άνομα σχέδιά τους! Προσωπικά στη σκέψη αυτή  τρομάζω! Καλώ τους εν Χριστώ Αδελφούς μου Ιεράρχες να σκεφθούν πιό ώριμα και να καταλογίσουν ευθύνες όπου πρέπει!  Πολλοί μας ερωτούν: Σεβασμιώτατε, Άραγε εχάσαμε το Λεωφορείο; ή Μήπως σκόπιμα το αφήσαμε να φύγει; Δεν γνωρίζω τι να απαντήσω. Οπωσδήποτε όμως το λεωφορείο χάθηκε; Η ευκαιρία χάθηκε! Η Διοίκησις της Εκκλησίας φαίνεται ως εάν επρόδωσε τήν αποστολή της! Μη γένοιτο!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Είχαμε προγραμματίσει το παρόν δημοσίευμα για την παρελθούσα Δευτέρα. Πληροφορηθήκαμε όμως, ότι η Ιερά σύνοδος είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει από τήν Τρίτη 12/4. Κατόπιν τούτου εθεωρήσαμε δεοντολογικά πρέπον νά περιμένουμε τις Συνοδικές Αποφάσεις. Μετά λύπης όμως διαπιστώσαμε, ότι τα Συνοδικά Ανακοινωθέντα της 12ης και 13ης Απριλίου ε.έ. δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο επίμαχο θέμα της ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!  Έτσι λοιπόν, η διαβεβαίωση ότι "μετά μεγάλης προσοχής, ανυστάκτου ενδιαφέροντος αλλά και ποιμαντικής ευθύνης θα παρακολουθώμεν το εν λόγω θέμα εις όλα τα στάδια της πορείας αυτού...."  φαίνεται πως δεν/ έχει αντίκρυσμα!  Χωρίς  δισταγμό πιά,  παραδίδουμε στη δημοσιότητα την προγραμματισμένη αναρτησή μας.  
Αίγιον, Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011


Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΑΣ:

Τώρα δείχνει 515.683 hits.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΜΑΣ ΑΝΕΓΝΩΣΑΝ:

Τόν Ιανουάριο 17.240 επισκέπτες

Τόν Φεβρουάριο 23.460 επισκέπτες

Τόν Μάρτιο 24.716 επισκέπτες

Σας ευχαριστούμε!  
***************
Η ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στο Νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφιση!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 8 της 7ης Μαρτίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤ1 και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ "ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΤΡΩΩΝ ΘΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΙΞΕ ΕΚΤΕΝΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ << ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ>> ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΤΑΝ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! για να γλιτώσουμε απο τη γραφειοκρατία όπως είπαν, και οπως δήλωσε ο κ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ για να πάψει η "προσωπική επαφή " του πολίτη με τις υπηρεσίες και όλα να γίνονται ηλεκτρονικά..

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΝΤΕΟ "ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"!!

Οπως ειπώθηκε στο ρεπορτάζ η κάρτα του πολίτη, θα ειναι το μέγεθος της πιστωτικής , θα περιέχει όλα τα προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κτλ. και θα εχει ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ!

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ!

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.."χτυπώντας τη Γραφειοκρατία"

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ>......

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΤΕΝΝΑ ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
http://www.antenna.gr/webtv/watch?cid=_ogt9sfdrv0_q%3d
ΚΑΙ  "τρέξτε " τον κέρσορα στο κάτω μπάνερ (στην γραμμή έναρξης και χρόνου) στο χρόνο 42.00 (λεπτά...)

******************
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ " ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΠΡΟ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΛΑΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

********

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΧΟΥΝ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΔΟΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΝΑ ΜΗ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ "ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ" ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 40 ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ...

****************
ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! 
Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΘΕΣΙΝ! 
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011100.000 κόσμος στους δρόμους για την Κάρτα πολίτη ! Τά ΜΜΕ αιδημόνως, και πάλι εσιώπησαν…( ούτε είδαν, ούτε άκουσαν τίποτα κι΄ άς έκλεισε η μισή Αθήνα ! )
Την αντίσταση για την Παγκοσμιοποίηση της χώρας και την επερχόμενη εξ΄ αυτής δουλεία, δεν την ανέλαβαν πολιτικοί γιατί ο κομματισμός στις μεγάλες Εθνικές υποθέσεις προδικάζει την αποτυχία…
Την ανέλαβαν άνθρωποι της Εκκλησίας, ανένταχτοι στήν " ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ καί ίδιο Συνδικάτο..." πού δυστυχώς μας οδήγησε στην σημερινή Οικονομική και Κοινωνική καταστροφή, πού καθημερινά βιώνουμε...
Τά όσα τελευταία ακούγονται γι΄ αυτή την περίεργη Κάρτα πού οί αρμόδιοι για το «καλό» μας, μας ετοιμάζουν, χωρίς να υπολογίζουν τις διαμαρτυρίες και συνειδησιακές ευαισθησίες του λαού, μας έχει βάλει σε πολλές σκέψεις μεταξύ «λάκου και φάβας…» και δικαιωματικά πιά να λέμε: « …μά, επί τέλους σε ποιο καθεστώς ζούμε;
Μήπως έχουμε δικτατορία και δεν το πήραμε είδηση;».
Και βέβαια δεν έχουμε δικτατορία, γιατί ούτε τάνκς βλέπουμε στους δρόμους να τρέχουν, ούτε κεφαλές πυροβόλων να στριφογυρίζουν απειλητικά επάνω μας, ούτε στρατός και Εσατζήδες στους δρόμους, απαγορεύσεις νυκτερινής κυκλοφορίας, τουφεκιές, και άλλα παλαιά και παρόμοια απ΄ αυτά πού εμείς οί παλαιότεροι ζήσαμε…


Έχουμε λοιπόν Ελευθερία ! ( ένα το κρατούμενο ).
Ακόμη,
Έχουμε Δημοκρατία ! ( πάει κι΄ αυτό, δύο τα κρατούμενα).
Και τέλος,
Έχουμε και πολιτική Ανοησία !
( και αυτό το τρίτο είναι, πού μας φοβίζει περισσότερο… )
Ο μαχητικός ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου καί Σεραφείμ τού Σάρωφ από το Τρίκορφο Δωρίδος υπήρξε πολύ αποκαλυπτικός στήν ομιλία του για ότι, με την Κάρτα ετοιμάζεται...
Εντύπωση έκανε η μεγάλη συμμετοχή νεολαίας, φοιτητών, αγροτών, υπαλλήλων εργατών απ΄ όλα τα σημεία τής χώρας, αλλά ακόμη καί τών αριστερών στήν μεγάλη αυτή πορεία !
Ο ηγούμενος τής Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος στην ομιλία του...
Εξ΄ αιτίας λοιπόν αυτής της πολιτικής Ανοησίας πού αναφέραμε, φθάσαμε εδώ πού φθάσαμε με τους Κυβερνήτες να μη υπολογίζουν τον λαό θεωρώντας δεδομένη την υποστήριξή του σε οποιαδήποτε ανοησία κάνουν και εμπιστευόμενοι πάντα τους στενούς συνεργάτες τους και τις συμβουλές τους…
Η παλαιά εποχή πού ο Βασιλιάς ντυνόταν φτωχός και κατέβαινε στην αγορά μεταμφιεσμένος για ν΄ ακούσει τι λένε γι΄ αυτόν οί υπηκόοι του, τώρα δεν υπάρχει…
Είπαμε όλα τα παραπάνω ελπίζοντας η Κυβέρνηση ν΄ ακούσει την φωνή του λαού.
Κι΄ ακόμη...
Ελπίζοντας ότι, όπως 300 ξένοι μετανάστες προσέχτηκαν «μη στάξει και μη βρέξει» και πάθουν τίποτα…, ( και με όλα τα Μέσα Ενημέρωσης στο πλευρό τους), έτσι κι΄ εδώ, αυτοί οί 100.000 Έλληνες ιθαγενείς ( και όχι Ινδιάνοι ) γονείς μας, πατέρες μας, αδέλφια μας, πού διαδήλωσαν προχθές αρνούμενοι για λόγους συνειδήσεως να τους μαντρώσουν κάποιοι επιτήδειοι, ότι θα πρέπει να εισακουστούν καλύτερα από τους πρώτους ! )
Αν δηλαδή βρίσκονται πραγματικοί Έλληνες πατριώτες στο κέντρο διακυβέρνησης αυτού του τόπου!
Γιατί αν δεν εισακουστούν, πολύ φοβόμαστε ότι εκείνο το Αγιογραφικό χωρίο « έσκαψαν για τους άλλους λάκο αλλά στο τέλος παραχώρησε ο Θεός κι΄ έπεσαν μέσα αυτοί…» θα τους εύρει κι΄ αυτούς, ως κανόνας απαράβατος και δόγμα ιστορικής εμπειρίας, και αλλοίμονο σ΄ όσους βρεθούν σ΄ αυτό τον κίνδυνο και σ΄ αυτόν τον λάκο πού τώρα κοροϊδεύουν ότι δεν υπάρχει…
Αλοίμονο και τρίς αλλοίμονο για τα χρόνια εκείνα της Παγκόσμιας Δικτατορίας και σκλαβιάς πού φαίνεται ότι ετοιμάζονται…
Αυτή τήν λαοθάλασσα τών χιλιάδων διαμαρτυρομένων ανθρώπων πού παρέλυσε γιά πολλές ώρες τήν κυκλοφορία στήν μισή Αθήνα, τα Ραδιοτηλεοπτικά κανάλια, ιδιωτικά καί κυρίως Κρατικά δεν την είδαν γιατί προφανώς είναι άρρωστα από βαρειά πολιτική καί καιροσκοπική μυωπία...
Τέτοιες συγκεντρώσεις, κανένα πολιτικό κόμμα δεν μπόρεσε ποτέ να μαζέψει !
Οί πολιτικοί, φοβούνται την συσπείρωση τής Εκκλησίας γιατί άν ξυπνήσει, θα κάνουν χρόνια να δούνε βουλευτική έδρα καί παχυλό μισθό, με παχυλότατες επίσης ατέλειες τήν ώρα πού έχουν καταδικάσει τον λαό σέ στερήσεις, πλειστηριασμούς, ανεργία, απολύσεις, καί κατασχέσεις...
====================================================
Το παρακάτω ψήφισμα διαβιβάστηκε στην Βουλή .

**********
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ************
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΑΛΗΘΙΝΟ;
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ;

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ "ΑΝΕΚΡΟΥΣΕ ΠΡΥΜΝΑ" ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

*Δύο ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως,ο καθηγητής της πληροφορικής κ. Μ. Γιαννακουδάκης, ο οποίος είναι ένας εκ των εισηγητών της ειδικής συνοδικής επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος που ορίσθηκε ως αρμόδια να ασχοληθεί με το μείζον ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη,εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και κατ΄ουσίαν διαφήμισε τις "έξυπνες χειροπέδες" της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.*
*Όσοι εξ ημών είχαν συναντηθεί και συζητήσει μαζί του ή ακόμα και όσοι είχαν παραβρεθεί σε ομιλίες του , εξεπλάγησαν βλέποντας αυτόν που μέχρι χθές τους πληροφορούσε για τους τρομακτικούς κινδύνους απο την χρήση των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και φυσικά στο βασικό της εργαλείο δηλαδή στην Κάρτα του Πολίτη.*

*Είναι ο ίδιος που πριν λίγους μήνες μας ανέλυε τις τρομακτικές δυνατότητες που έχει το σύστημα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και που μας εξηγούσε πως μπορεί αυτή η "αθώα" κάρτα να επιδράσει ακόμα και πάνω στα συναισθήματά μας.
*Είναι εκείνος που όταν πρόσφατα τον ρωτήσαμε για την Κάρτα του Πολίτη μας έλεγε ότι τα "πράγματα είναι ακόμα χειρότερα απο όσα φαναταζόσαστε".*
*Αυτός λοιπόν ο ειδικός επιστήμονας ,οι απόψεις του οποίου φιλοξενήθηκαν στο σημαντικώτερο ίσως βιβλίο που έχει εκδοθεί εναντίον της Κάρτας του Πολίτη και όλου του "υποστηρικτικού" της συστήματος , για κάποιους άγνωστους σε μας λόγους έκανε στροφή 180 μοιρών και λέει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υποστήριζε μέχρι σήμερα.*
*Προς το παρόν δεν θα σχολιάσουμε όσα φοβερά θα ακούσετε στο παρακάτω video apo την χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Γιαννακουδάκη και θα αφήσουμε να κρίνετε εσείς αν προτιμάτε να ακούτε να σας μιλά για την Κάρτα του Πολίτη ο κ. Ραγκούσης ή αυτό το μέλος της ειδικής συνοδικής επιτροπής .*

ΨΗΦΙΣΜΑ
της Συγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας κατά της Κάρτας του Πολίτη
========================================================
"Σήμερα Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011 και ώρα 3η μεσημβρινή, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, συγκεντρωθήκαμε στο Πεδίον του Άρεως και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων 100.000 Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε την Κάρτα Πολίτη για τους παρακάτω λόγους:

1. Η προσπάθεια επιβολής της Κάρτας του Πολίτη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι. Με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή λήψης αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η Νέα Τάξη Πραγμάτων ελπίζει ότι είναι εύκολη υπόθεση η επιβολή της κάρτας στο λαό μας.
 2. Έγκριτοι νομικοί επισημαίνουν ότι η Κάρτα του Πολίτη είναι αντίθετη και προς το ελληνικό Σύνταγμα και προς το ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών για την έκδοση της Κάρτας δημιουργεί ερωτηματικά για τη σχέση τους με την δικτατορία που η Νέα Τάξη Πραγμάτων επιβάλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη, όταν μάλιστα σε άλλα Κράτη απεφασίσθη η απόσυρσή της.
Ας μην μας διαφεύγει ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας έχει διακηρύξει ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση.

3. Αν και δεν αρνούμαστε, τόσο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και το πλήρωμά της, οι Έλληνες πολίτες, τη δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στις συναλλαγές μας, στην επιστημονική έρευνα και στην άμεση ανίχνευση μέσω Internet του πλούτου της γνώσεως κλπ, όμως θεωρούμε άκρως ανησυχητική την συλλογή προσωπικών δεδομένων και τον σχηματισμό προσωπικού προφίλ μέσω της διασύνδεσης όλων των αρχείων.
Ο μοναδικός για κάθε άνθρωπο αριθμός και το microchip, που θα περιέχονται στην Κάρτα, την καθιστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς της Πληροφορικής, μια απάνθρωπη ηλεκτρονική φυλακή για κάθε κάτοχό της. Αυτή θα καταστεί χειρότερη αν η διαχείρισή της παραδοθεί στα κέντρα που ήδη αποφασίζουν για τις τύχες των λαών και μέσω της οικονομικής κρίσης υποδουλώνουν και οδηγούν στην εξαχρείωση τον Ελληνικό λαό.

4. Η καθυστέρηση των κρατικών εκπροσώπων να δώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Κάρτας στους καθηγητές της πληροφορικής, που συμμετέχουν στην ειδική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, δημιουργεί εύλογη ανησυχία.

5. Όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λειτουργεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Πληροφορικής αλλά και με την διαβεβαίωση βουλευτών και υπουργών, με τη βοήθεια των τριών οριοθετητών, όπως τους βλέπουμε πάνω στα προϊόντα, δηλ. με τα τρία εξάρια ( 666 ). Μας ανησυχούν όμως επίσης οι δυνατότητες της τεχνολογίας microchip RFID.
Με το ενσωματωμένο στην κάρτα RFID, γίνεται άμεση διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του κατόχου της κάρτας. Το γεγονός μάλιστα ότι είναι αναπρογραμματιζόμενο, επιτρέπει στην εκάστοτε εξουσία να αναπρογραμματίζει το περιεχόμενο των δεδομένων σύμφωνα με τη βούλησή της. Θα μπορεί ακόμη και ο δυσώνυμος αριθμός 666 να προστεθεί στην Κάρτα εκ των υστέρων.
Με απλά λόγια λοιπόν δηλώνουμε:
• Δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί, δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιός θα τη διαχειρίζεται.
• Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα με αναπρογραμματιζόμενο τσιπ, που επιτρέπει σε ειδικά μηχανήματα ακόμα και εξ αποστάσεως την ανάγνωσή του.
• Δεν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα με, η χωρίς το 666, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαχθεί αυτό και εφόσον η Παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο μ’ αυτόν τον αριθμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται διαρκώς και έχει επιβληθεί παντού...
• Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα, η οποία συγκεντρώνει τα πάντα για μας και επιδιώκει να αποκλείσει από τη ζωή όσους δεν την παραλάβουν. Αυτό μας παραπέμπει στήν Αποκάλυψη που λέει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει η να πουλήσει αν δεν έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου η τον αριθμό του ονόματός του.
• Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα, με την οποία πολιτογραφούμαστε στο Παγκόσμιο Κράτος, ούτε εκχωρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν. Ας το κάνουν παράνομα, όπως μέχρι τώρα.
• Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα με την οποία εμείς οι Έλληνες παραδινόμαστε αμαχητί σε ένα πρωτοφανές στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ηλεκτρονικό φακέλωμα, που οδηγεί στην κατάρ-γηση του ανθρώπου ως προσώπου και την μετατροπή του σε αριθμοποιημένο υποδουλωμένο άτομο.
• Δεν παραλαμβάνουμε μια κάρτα με την οποία αρνούμαστε τη Θεόσδοτη τρισχιλιετή ελευθερία μας και την παραδίνουμε σε χέρια αγνώστων, η και Αντίχριστων δυνάμεων.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,


Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί της Ελληνικής Κυβερνήσεως,


Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου.
Θέλουμε να γνωρίζουμε την θέση σας για να μπορούμε κι εμείς με την σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε απέναντί σας.
Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια, πριν είναι πολύ αργά, να πείτε και σεις το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συνάδελφοί σας άλλων χωρών;
Μπορείτε ακόμα να πείτε όχι στην ηλεκτρονική φυλακή όλων μας.
Σας συμφέρει να συνταχθείτε μαζί μας. Άλλως σας περιμένει και σας η ηλεκτρονική φυλακή με τις όντως απρόβλεπτες συμφορές της.
Μπορείτε να πείτε όχι και στο 666, στο δυσώνυμο, Αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο εν Τριάδι Θεός μας και θα διασώσει με τη Χάρη του για άλλη μια φορά, όπως τόσες φορές στην ιστορία, το Έθνος μας.
Ας δηλώσουμε όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι, τη βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας, για να λυτρωθεί από την επερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ο Προεδρεύων
Αρχιμανδρίτης  Νεκτάριος Μουλατσιώτης,
 Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου κ΄ Σεραφείμ Σάρωφ
Τρίκορφο Φωκίδος, 330 56, Ευπάλιο


Ο Γραμματέας
Μπακάλης Δημήτριος,
Θείρων 30, 184 50, Νίκαια, Αθήνα